Menu

Základní informace – 5. kolo kotlíkových dotací

Moravskoslezský kraj vyhlásil dne 28. června letošního roku 5. kolo kotlíkových dotací.

Domácnosti tak mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ně mohou požádat jako doposud – na krajském úřadě.

Kotlíkové dotace lze čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Kotel musí být funkční, dokládá s tzv. revizní zprávou.

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021.
Příjem žádostí bude probíhat od 31. července 2023 do 30. srpna 2024.

Nový zdroj tepla Výše podpory
Tepelné čerpadlo 95 % uznatelných nákladů, maximálně 180 000 Kč
Kotel na biomasu 95 % uznatelných nákladů, maximálně 130 000 Kč

Každý žadatel obdrží k výše uvedené dotaci příspěvek 7 500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Některé obce a města přispějí uspěšným žadatelům dalším příspěvkem z rozpočtu obce/města (Seznam zapojených obcí bude zveřejněn s vyhlášením výzvy pro občany).

Kdo může o dotaci žádat:
Vlastníci/spoluvlastníci:

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci? Domácnosti, ve kterých:

Na co lze dotaci čerpat – co lze zahrnout mezi způsobilé výdaje:

Způsob proplacení dotace:
Dotace je proplacena po realizaci výměny kotle a předložení finančního vyúčtování.
Případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury od dodavatele, a to maximálně do výše 60 % schválené dotace. Doplatek je pak vyplacen po ukončení realizace a předložení závěrečného vyúčtování.

K žádosti o dotaci žadatel doloží tyto přílohy:

Do kdy musí být výměna stávajícího kotle provedena:
Do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2026.

Jaká je u nově pořízeného zdroje tepla udržitelnost:
5 let od proplacení dotace.

Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z jiných programů na zdroje tepla.

* Domácnost tvoří kromě žadatele i další osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. V případě, že osoba s trvalým pobytem ve skutečnosti bydlí jinde, označí žadatel tuto osobu v žádosti (čestným prohlášením), ale pro potřeby žádosti se tato osoba do domácnosti nezapočítává. Počet členů domácnosti je rozhodný k datu podání žádosti o podporu.