DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

    


Již jsou známy základní podmínky 4. výzvy kotlíkových dotací

Ministerstvo životního prostředí dnes představilo na tiskové konferenci základní podmínky 4. kola kotlíkových dotací.

Více informací najdete zde:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210715_Kotlikove-dotace-pokracuji-do-zari-2022

https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/                                                                                               15.7.2021


Kraj dostal slíbené navýšení dotace – žadatelé z 3. výzvy, jejichž žádost byla dosud v zásobníku projektů obdrží smlouvy

Žadatelé schválení do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací s pořadovým číslem žádosti 3/08111 až 3/10000 obdrží v nejbližších dnech e-mailem dotační smlouvy. Jak dále postupovat je popsáno v textu e-mailu a také zde:

1. Zkontrolujte své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, účet, atd.) – v případě nepřesností kontaktujte naše pracovníky na kotlíkové lince 595 622 355

2. Smlouvu 3x vytiskněte, vyplňte datum podpisu na každém výtisku a každý výtisk podepište (podpis nemusí být ověřený).

3. Smlouvu odešlete poštou nebo fyzicky doručte na adresu Krajského úřadu k rukám odpovědného pracovníka, viz e-mail.

Vzhledem k epidemické situaci Vás žádáme, abyste přednostně využívali poskytovatele poštovních služeb.

Děkujeme

Tým administrátorů kotlíkových dotací MSK                                                                      4.5.2021


V současné době se vyjednávají finanční prostředky na pokračování kotlíkových dotací. Případná 4. výzva by mohla být spuštěna v 1. polovině roku 2022. Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Všechny aktuální informace budeme zveřejňovat na těchto webových stránkách.                                                                                                         16.4.2021


Úprava úředních hodin Krajského úřadu v Ostravě pro veřejnost - AKTUÁLNĚ ! ! !

Úřední hodiny KÚ MSK pro veřejnost pro osobní podání na podatelně, CzechPoint a pro osobní kontakt se zaměstnanci jsou od 15. února 2021 opět v neomezeném rozsahu, a to:

PO a ST: 8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h, PÁ: 8-13h

Prosíme pokud možno preferovat písemný a telefonický kontakt před osobní návštěvou.

Příjem veškerých dokumentů od veřejnosti je možný pouze prostřednictvím podatelny případně mobilní podatelny umístěné u vchodu do KÚ.

Provoz kotlíkové linky je beze změny (každý den v týdnu v úředních hodinách).                                                           15.2.2021


Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Žádosti s pořadovými čísly od 8061 do 8110 budou pokryty finančními prostředky z úspor již realizovaných výměn kotlů případně z prostředků na žádosti, u kterých žadatel odstoupil od dotace.

Žádosti s pořadovými čísly od 8111 do 10000 budou podpořeny z prostřeků (600 mil. Kč. na všechny kraje), o které bude 3. výzva navýšena. O tyto prostředky je již požádáno a probíhají kroky k navýšení Rozhodnutí pro Moravskoslezský kraj. Jakmile se tak stane, kontaktujeme žadatele ohledně podpisu smlouvy s Krajským úřadem.                                                             2.2.2021


Provoz krajského úřadu pro veřejnost

Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením v budově Krajského úřadu v Ostravě jsou od 10. září 2020 případné osobní konzultace v kotlíkové kanceláři omezeny jen na ty předem telefonicky domluvené (na tel.čísle 595 622 355) nebo zarezervované zde: https://rezervace.msk.cz/cs/public_services/krajsky-urad-moravskoslezsky-kraj/public_operations/14/new_reservation?place_id=8 . Pokud by klient přišel bez ohlášení, bude vyřízen pouze v případě, že bude volná konzultační místnost. Těch je pro celý úřad pouze omezený počet.

Pokud potřebujete konzultovat své dotazy týkající se kotlíkových dotací, využijte přednostně prosím písemnou formu (kotliky@msk.cz) případně telefonický kontakt (595 622 355). Děkujeme.                                                                                            9.9.2020


Dodatečná informace k osobnímu doručení smluv na podatelnu KÚ MSK

Vážení žadatelé,

pokud jste se rozhodli, že podepsané smlouvy o poskytnutí dotace doručíte osobně na podatelnu KÚ MSK, vezměte prosím na vědomí, že je nezbytné:
1) mít smlouvy vytištěné, podepsané a vyplněné datum podpisu na všech 3 výtiscích smlouvy (podatelna není konzultačním místem a nemá prostor s Vámi smlouvy procházet),
2) mít smlouvy vloženy do obálky, která je nadepsaná stejně, jako kdybyste obálku předávali poště (odesílatel, adresát), dle informací uvedených v e-mailu, jehož přílohou byla smlouva o dotaci,
3) vyžadujete-li potvrzení podatelny o převzetí obálky se smlouvami, mít vytištěný a vyplněný dokument „Úřední záznam o osobním podání dokumentu - smlouva“, který naleznete na konci této stránky v sekci „Přílohy:“; tento dokument nevkládejte do obálky se smlouvami!

Detailnější informace budou odeslány všem žadatelům na e-mail uvedený v žádosti o dotaci.

Vzhledem k situaci s pandemií koronaviru v MSK, prosím, preferujte možnost odeslání smluv přes poskytovatele poštovních služeb.

Pokud jste již smlouvy odeslali/doručili na KÚ MSK považujte tuto zprávu za bezpředmětnou! Děkujeme                       29.6.2020


Aktualita k žádostem schváleným do zásobníku projektů 3. výzvy kotlíkových dotací

Změnové Rozhodnutí o navýšení prostředků ve výši 500 mil. Kč pro zásobník 3. výzvy kotlíkových dotací bylo doručeno Moravskoslezskému kraji v podobě, která kraji umožňuje začlenit finanční prostředky do stávajícího dotačního programu a podpořit vytvořený zásobník projektů. Rada kraje dnes, tj. 22.6.2020, projednala zapojení financí do dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“. Od úterý 23.6.2020 bude zahájena administrativní příprava Smluv o poskytnutí dotace pro projekty od pořadového čísla 3.471 do pořadového čísla 8.060. Smlouvy budou žadatelům následně odesílány e-mailem z e-mailové adresy karel.robot@msk.cz.

Pro žadatele s vyššími pořadovými čísly v tuto chvíli nemáme přiděleny finanční prostředky. O jejich navýšení nadále vyjednáváme.

V případě, že dojde v průběhu administrace programu k úspoře způsobené např. odstoupením některých žadatelů, budeme žadatele s pořadovým číslem 8.061 a vyšším kontaktovat formou e-mailu s informací o možnosti uzavřít dotační smlouvu.             22.6.2020


Informace pro žadatele v zásobníku projektů 3. kola kotlíkových dotací

Finanční prostředky, které prozatím ušetřili žadatelé o kotlíkovou dotaci (tím, že zrealizovali výměnu zdroje levněji, než předpokládali v žádosti o dotaci), budou použity pro další žadatele. Tyto uspořené prostředky aktuálně pokryjí žádosti do pořadového čísla 3/03470 (včetně).
Žádosti s pořadovými čísly od 3471 budou kryty z navýšení finančních prostředků, o které jsme požádali prostřednicvtím nového projektu koncem minulého roku. Toto navýšení pokryje žádosti do pořadového čísla cca 8060. O následném uzavírání smluv s žadateli Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu. Aktuální informace najdete na těchto webových stránkách.

O prostředcích pro čísla od 8060 do 10000 budeme dále vyjednávat.


PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE V 3. KOLE BYL UKONČEN

Dne 22.5.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.

Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních minutách příjmu žádostí vyčerpána, máme přislíbeno její navýšení ze strany Ministerstva životního prostředí - viz tisková zpráva: https://www.mzp.cz/cz/news_190513-komentar-ministra-brabce-zajem-o-kotlikove-dotace-je-obrovsky-moravskoslezskem-kraji-pridame%20dalsich-500-milionu


Pokud máte jako žadatelé o kotlíkovou dotaci zájem také o "kotlíkovou půjčku", kontaktujte prosím příslušné město/obec, ve které se nemovitost nachází. Finanční prostředky na půjčky budou poskytovány Státním fondem životního prostředí prostřednictvím měst a obcí, které o tyto prostředky pro své občany zažádají.


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu.


Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji jsou dotační programy určené pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kterými lze získat finanční prostředky na výměnu starého ekologicky nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový ekologický zdroj tepla (plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu (peletky, kusové dřevo, apod.), nebo na tepelné čerpadlo).

Zatím byly vyhlášeny celkem 3 dotační programy, do kterých se přihlásilo cca 25.000 žadatelů o dotaci:

  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – příjem žádostí ukončen, realizace výměn ukončena 6/2018
  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva – příjem žádostí ukončen, realizace výměn ukončena 12/2019
  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva – příjem žádostí ukončen, realizace výměn do 9/2023
  • Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 4. výzva - je momentálně ve fázi příprav - předpokládané vyhlášení příjmu žádosti bude v 1. polovině  roku 2022. Podmínky 4. výzvy nejsou v tuto chvíli známy. Všechny aktuální informace budeme zveřejňovat na těchto webových stránkách.

Přílohy dotačního programu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva":