DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ

Dne 7. ledna 2019 byla pro kraje vyhlášena 117. výzva Ministerstva životního prostředí týkající se kotlíkových dotací.

Krajský dotační program, v rámci kterého budou moci žadatelé v Moravskoslezském kraji podávat své žádosti o dotaci na výměnu kotle, bude vyhlášen nejdříve v měsíci dubnu 2019.

Termín příjmu žádostí o dotace předpokládáme nejdříve od května 2019.

Pro bližší informace o podmínkách dotačního programu, termínech a jednotlivých detailech výzvy sledujte prosím tyto webové stránky.


UKONČENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ O KOTLÍKOVÉ DOTACE

Dne 16.10.2018 byla přijata žádost o kotlíkovou dotaci s pořadovým číslem 10.000 a příjem žádostí byl tímto ukončen.

Finanční prostředky jsou již vyčerpány.


Vyčerpání alokace ve druhém kole kotlíkových dotací

Finanční prostředky, které má Moravskoslezský kraj k dispozici pro druhé kolo kotlíkových dotací, jsou nyní podanými žádostmi vyčerpány. Pokryty budou žádosti do čísla 2/08872. Žádosti, které nebudou moci být uspokojeny nyní, budou zařazeny do zásobníku, a dojde-li v průběhu období určeného pro realizaci druhého kola kotlíkových dotací k průběžnému uvolňování finančních prostředků (odstoupení schválených žadatelů od realizace, úspora v důsledku nižších skutečných nákladů výměn oproti předpokladu), budou postupně oslovováni další žadatelé ze zásobníku. Výhledově tedy lze očekávat, že uspokojeni budou i další žadatelé, jejich počet však v tuto chvíli nelze odhadnout.


Upozornění pro žadatele – vlastníky kotlů ATMOS

Dle informací Státního fondu životního prostředí vzešlých z jednání s výrobcem kotlů ATMOS (Jaroslav Cankař a syn ATMOS) došlo v minulosti u kotlů ATMOS řady C18S a C30S vyrobených od února 2000 k uvedení chybného údaje o emisní třídě dle normy ČSN EN 303-5. Na štítku kotlů uvedené řady je uvedena emisní třída 1, ve skutečnosti se však jedná o kotle 3. emisní třídy. Na výměnu těchto kotlů, tedy kotlů ATMOS řady C18S a C30S vyrobených od března 2000, tak nelze poskytnout podporu formou kotlíkové dotace financované z prostředků Operačního programu životní prostředí v rámci 2. výzvy. Dle Závazných pokynů MŽP platných pro 2. výzvu a podmínek krajského dotačního programu totiž nelze podpořit výměnu kotlů na pevná paliva splňujících třídu 3, 4 nebo 5 dle uvedené normy.

V rámci dosud vyhodnocených žádostí Moravskoslezský kraj zatím žádný takový případ neeviduje. V případě, že se takový případ vyskytne, bude žadatel informován o dalším postupu. 


Druhé kolo kotlíkových dotací

Dne 5. 9. 2017 v 10:00h byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Příjem žádostí probíhá v elektronické aplikaci na adrese https://kotliky.msk.cz/, a to až do 31. 12. 2018 nebo do příjetí 10 000 žádostí (po naplnění tohoto počtu bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno). Podpořeno bude cca 8 660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořena za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního progamu. AKTUÁLNÍ POČET ZAREGISTROVANÝCH ŽÁDOSTÍ SE ZOBRAZUJE VÝŠE V ZELENÉM POLI. 

Po podání elektronické žádosti je nutné do 10 pracovních dnů doložit její listinnou verzi vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy. To mohou žadatelé učinit osobně na podatelně Krajského úřadu, stačí však i zaslání poštou.

Podané žádosti jsou postupně kontrolovány a předkládány radě kraje ke schválení v pořadí podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. O schválení dotace budou žadatelé informováni e-mailem bezprostředně po jednání příslušné rady kraje. Seznamy schválených dotací budou průběžně uveřejňovány rovněž na těchto stránkách v sekci Seznamy schválených žadatelů. Poté, co bude žádost schválena v radě kraje, budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail  spolu s upozorňovací SMS zprávou na jejich telefonní číslo. Připomínáme, že realizace výměny kotle není vázána na podpis smlouvy, práce na výměně kotle je možné zahájit i před uzavřením smlouvy.

Vzhledem k množství podaných žádostí žádáme žadatele o trpělivost, jak pokud jde o kontrolu a schválení žádostí, tak pokud jde o uzavření smlouvy. O schválení dotace i o tom, že je pro ně připravena smlouva, budou vždy bezodkladně informováni. Prosím, nedotazujte se na termín schválení žádosti, nejsme schopni předem odhadnout, kdy se dostane na řadu - postupujeme postupně, dle pořadového čísla žádosti.


V tomto kole kotlíkových dotací nejsou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním. Podporovány jsou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Podporovány jsou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se průběžně aktualizuje a konkrétní výrobky mohou být postupně doplňovány.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.  

Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky.

Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:

• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden v dolní části této strany v přílohách.

Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací se do spolufinancování výměn kotlů ve spolupráci s krajem zapojila celá řada obcí a měst. a výše příspěvku je uveden v dolní části této strany v přílohách.

Stejně jako v 1. kole je možné i v rámci 2. kola kotlíkových dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015. 


Chcete si spočítat, kolik byste mohli ušetřit za vytápění pořízením nového kotle? Klikněte na obrázek kalkulačky, kde se Vám otevře aplikace (MS Excel) „VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“.  

Využijte pokyny k vyplnění aplikace

.