A A A
Menu

Efekt výměn starých kotlů

Výsledný efekt výměny starých kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní zdroje tepla je možné vypočítat pro tyto ukazatele

Snížené emise

tj. snížením množství vypouštěných znečišťujících látek (škodlivin) do venkovního ovzduší z jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší (před a po výměně).

V rámci výměn starých kotlů na tuhá paliva (většinou kotle prohořívací nebo odhořívací na uhlí) za moderní nízkoemisní zdroje tepla (např. tepelné čerpadlo, kondenzační plynový kotel a nejmodernější kotel na biomasu – typ zplyňovací nebo automatický) je možné spočítat snížení množství vypouštěných znečišťujících látek (emisí) z těchto zdrojů do ovzduší v souladu s metodickým dokumentem „Sdělení odboru ochrany ovzduší ke způsobu výpočtu očekávaných efektů při náhradě stávajících kotlů v rodinných domech moderními zdroji vytápění pro účely zpracování analýzy proveditelnosti k žádostem krajů v rámci Specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 OPŽP 2014–2020“ vydaným 3. 9. 2015 Ministerstvem životního prostředí.

Úspora paliva

vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu

Aplikace udává orientační vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu umožňuje získat informaci o finanční úspory z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu a návratnosti při realizaci výměny starého kotle na pevná paliva v rodinných domech za nový zdroj tepla.