Menu

Základní informace – 4. kolo kotlíkových dotací

Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo kotlíkových dotací

Dostávají novou podobu a nově se soustředí na domácnosti s nižšími příjmy. Domácnosti tak mohou získat dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ně mohou požádat jako doposud – na krajském úřadě.

Domácnosti s vyššími příjmy si mohou nově žádat o dotace na výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do výše 50 %.

Kotlíkové dotace lze čerpat na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu. Kotel musí být funkční, dokládá se tzv. revizní zprávou.

Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021.
Příjem žádostí probíhal od 13. června 2022, od 10:00 h do 31. srpna 2022.

Nový zdroj tepla Výše podpory
Tepelné čerpadlo 95 %, max. 180 000 Kč
Kotel na biomasu 95 %, max. 130 000 Kč
Plynový kondenzační kotel 95 %, max. 100 000 Kč

Pokud žádáte o výměnu starého kotle na pevná paliva za kondenzační kotel na zemní plyn a výměnu jste ještě neprovedli, je třeba spolu s Žádostí doložit i závaznou objednávku instalace nového plynového kotle (vystavenou nejpozději do 30. 4. 2022).

Kdo může o dotaci žádat:
Vlastníci/spoluvlastníci

Kdo má nárok na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy:

Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době podání žádosti o dotaci, tj. v roce 2022:

Na co lze dotaci čerpat – co lze zahrnout mezi způsobilé výdaje:

Způsob proplacení dotace:
Dotace je proplacena po realizaci výměny kotle a předložení finančního vyúčtování.
Případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury od dodavatele, a to maximálně do výše 60 % schválené dotace. Doplatek je pak vyplacen po ukončení realizace.

Do kdy musí být výměna stávajícího kotle provedena:
Do dvou let od nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2025.

Jaká je u nově pořízeného zdroje tepla udržitelnost:
5 let od proplacení dotace.