A A A
Menu

3. Nespaluj odpadky

Plasty separujte, protože se dají recyklovat a opět využít. Domovní odpad v malých spalovacích zařízeních sice shoří, ale jen za cenu nadměrné produkce emisí celé škály znečišťujících látek.

Tmavost kouře a jeho zápach jednoznačně hovoří o zhoršené kvalitě spalování. Naměřené koncentrace prachu jsou přibližně deset až sto krát vyšší než při spalování suchého dřeva. Stejně tak dramaticky naroste množství polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) včetně prokazatelně karcinogenního benzo(a)pyrenu. Odpadky obsahují rozumné množství energie, ale kvalitně se dají spálit pouze v zařízeních k tomu určených (tj. spalovny), kde je spalovací proces řízen a spaliny jsou následně dostatečně vyčištěny.

... co tedy rozhodně do kotle, do kamen nebo na otevřené ohniště nepatří?

odpad – popelnice