Půjčka LIBERTY
Menu

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje

Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje je ucelený dokument, tvořící shrnutí všech analytických zjištění, které oblast životního prostředí v kraji charakterizují. Zjištění plynoucí ze zpracované analýzy, se stala základem pro formulaci souhrnu opatření, jenž obsahují konkrétní projekty, které přispějí ke zlepšení životního prostředí v kraji.

Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu

Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek‑Místek – CZ08A

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Moravskoslezsko – CZ08Z

Plánování v oblasti vod

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje (dále také jen „PRVKÚK“) jako základní koncepční dokument v oblasti vodohospodářské politiky byl zastupitelstvem Moravskoslezského kraje schválen v září 2004.

Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 schválilo Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016-2026 a vydalo Obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje jeho závazná část.

Koncepce strategie ochrany přírody a krajiny

Koncepci strategie ochrany přírody a krajiny Moravskoslezského kraje schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 5. zasedání dne 23. 6. 2005 usnesením č. 5/298/1. Jedná se o koncepční materiál pořízený krajem v samostatné působnosti ve smyslu § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Moravskoslezského kraje

Schválená Koncepce EVVO Moravskoslezského kraje podává ucelený přehled o systému EVVO v kraji, který na základě rovného přístupu ke všem cílovým skupinám EVVO naplňuje příslušná opatření Programu rozvoje kraje. Při zpracování koncepce se vycházelo zejména ze zákona o právu na informace (zákon č. 123/1998 Sb., v platném znění), který kraji ukládá povinnost podporovat v rámci samostatné působnosti vytvoření systému EVVO i z některých dalších předpisů (mj. usnesení vlády ke Státnímu programu EVVO v České republice).

Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje

V souladu s postupem daným ust. § 6 odst. 3 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Moravskoslezský kraj zadal na základě souhlasu Rady kraje, udělený usnesením č. 12/683 ze dne 1. 6. 2005, zpracování studie Koncepce rozvoje zemědělství a venkova Moravskoslezského kraje u firmy EKOTOXA OPAVA s. r. o., Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.