Půjčka LIBERTY
Menu

Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Jedná se o opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů (Prevence kriminality – Ministerstvo vnitra České republiky).

Politika prevence kriminality má v demokratické České republice dlouholetou tradici, od roku 1993, kdy se prevence kriminality začala systematicky formovat jako nedílná součást vládní politiky. Od té doby se v České republice rozvíjí systém prevence kriminality na celorepublikové i místní úrovni, ale také postupy státní správy i samospráv v preventivním přístupu k řešení jednotlivých druhů kriminality (trestné činnosti i přestupků) a kriminálně rizikových jevů, k řešení komplexní bezpečnostní situace v ohrožených lokalitách, k zacházení s oběťmi i pachateli trestné činnosti. Pokračuje a zkvalitňuje spolupráce a vzájemná koordinace partnerů v oblasti prevence kriminality a dále se rozvíjí i mezinárodní spolupráce. Využívá se rovněž poznatků získaných z výsledků výzkumů bezpečnostních, společenských a dalších věd. Z uvedených zdrojů čerpá Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027, schválená usnesením Vlády České republiky č. 276, ze dne 6. dubna 2022, která je pokračováním již realizovaných akčních plánů a programů prevence kriminality a rovněž je nastaven i systém prevence kriminality v České republice založený na třech úrovních – republikové, krajské a lokální.

Moravskoslezský kraj se problematice prevence kriminality na svém území věnuje aktivně již od roku 2008, kdy přistoupil do tzv. krajské úrovně systému prevence kriminality a vytvořil koncepční a finanční podmínky pro jejich naplňování, zavedl pozici krajského manažera prevence kriminality (organizačně zařazen na odboru sociálních věcí), radou kraje byla zřízena Pracovní skupina prevence kriminality Moravskoslezského kraje a zpracován Krajský program prevence kriminality pro rok 2009.

Aktuální Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022–2027, navazující na přechozí strategické dokumenty kraje, byla schválena usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/453 dne 16. září 2021.


Kontaktní osobou je Sylvie Ramíková, DiS., tel.: 595 622 644, e‑mail: sylvie.ramikova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.