Půjčka LIBERTY
Menu

Pracovní skupina prevence kriminality Moravskoslezského kraje (PS prevence kriminality)

Významnou roli při realizaci preventivní politiky kraje v oblasti prevence kriminality plní krajská pracovní skupina prevence kriminality (dále jen "pracovní skupina"), která byla zřízena usnesením rady kraje (dále jen "RK") č. 180/6424 ze dne 4. 6. 2008. V roce 2012 bylo na základě usnesení RK č. 103/6739 ze dne 14. 2. 2012 rozšířeno složení pracovní skupiny z původních 9 na celkem 12 členů. Jsou v ní zastoupeni odborníci, kteří se orientují na různé oblasti řešení problematiky trestné činnosti a dalších sociálně patologických jevů včetně předcházení jejich vzniku. Aktuální složení pracovní skupiny je uvedeno v tabulce pod textem. Členové pracovní skupiny se podílejí na zpracování podkladů pro vyhlášení dotačních programů zaměřených na podporu aktivit z oblasti PK, včetně nominace projektů, které mají být v rámci nich podpořeny. Dále patří do její působnosti také spolupráce při přípravě tématického strategického materiálu – Koncepci prevence kriminality a to jak při vymezení priorit kraje pro oblasti prevence kriminality, tak také v rámci průběžného monitorování a vyhodnocování plnění cílů Koncepce.

Tabulka: Aktuální přehled členů pracovní skupiny prevence kriminality
Pracovní zařazení Organizace
vedoucí pracovní skupiny – náměstek hejtmana kraje zodpovědný za sociální oblast KÚ MS kraje
vedoucí odboru sociálních věcí (problematika sociálně právní ochrany dětí) KÚ MS kraje
krajský manažer prevence kriminality KÚ MS kraje
krajský protidrogový koordinátor KÚ MS kraje
krajský koordinátor pro národnostní menšiny a romské záležitosti KÚ MS kraje
krajský školský koordinátor prevence KÚ MS kraje
krajský metodik sociální prevence KÚ MS kraje
vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje (problematika krizového řízení) KÚ MS kraje
vedoucí střediska Probační a mediační služby (PMS) PMS – středisko Ostrava
ředitel dětského školského zařízení (problematika delikventních dětí a mládeže) Diagnostický ústav Bohumín – Šunychl
zástupce preventivně informačního oddělení Krajské ředitelství policie MS kraje
zástupce odboru služby pořádkové policie Krajské ředitelství policie MS kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.