Půjčka LIBERTY
Menu

Licence Společenství (Eurolicence)

Podnikatel v dopravě má možnost požádat o vydání eurolicence, jakož i osvědčení pro řidiče, stejně tak i osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu.

REZERVACE ČASU

Eurolicence a její opisy

Vstupem České republiky do EU došlo k zásadní změně v oblasti přístupu na trh v mezinárodní silniční dopravě navúzemí členských států Evropské unie. Od 1. 5. 2004 je přístup na trh v jednotlivých členských státech zajištěn prostřednictvím licence Společenství ("eurolicence").

Příslušným orgánem pro vydávání eurolicencí a osvědčení jsou ve smyslu novely zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů krajské úřady.

Žádost o vydání eurolicence se podává na odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) na příslušném formuláři, který je elektronicky k dispozici pod odkazem "související dokumenty" případně fyzicky na odboru dopravy v kanceláři A104.

Dopravní úřad na základě žádosti ověří, zda jsou splněny podmínky pro vydání eurolicence a vydá žadateli (podnikateli) eurolicenci a tolik opisů eurolicence, kolik vozidel podnikatel v silniční dopravě nahlásil u dopravního úřadu (vlastních nebo na základě smluv o pronájmu či leasing) a pro které prokázal podmínku finanční způsobilosti.

Opisy musí být k dispozici pro případnou kontrolu vždy ve vozidle.

Od 1. 6. 2012 platí novela zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o správních poplatcích. Náklady spojené s vydáním eurolicence jsou ve výši 1000 Kč a za vydání opisu pak dopravce zaplatí 200 Kč za každé vozidlo.

Neprokáže‑li podnikatel v silniční dopravě finanční způsobilost odevzdá eurolicenci a všechny její opisy dopravnímu úřadu do 1 měsíce od marného uplynutí lhůty pro prokázání finanční způsobilosti.

Pokud podnikatel v silniční dopravě přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 1 měsíce ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Dopravce, kterému byla vydána eurolicence, osvědčení řidiče nebo osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu, je povinen oznámit změnu údajů uvedených v těchto dokladech dopravnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Následující druhy přeprav a jízdy bez nákladu s takovou přepravou související nepodléhají licenci Společenství ani jinému povolení k přepravě:

 1. přeprava poštovních zásilek v rámci univerzální služby;
 2. přeprava poškozených nebo havarovaných vozidel;
 3. do 20. května 2022: přeprava zboží ve vozidlech s přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřevyšující 3,5 tuny; od 21. května 2022: přeprava zboží ve vozidlech s přípustnou hmotností naloženého vozidla nepřevyšující 2,5 tuny;
 4. přeprava nákladu vozidly, pokud splňuje tyto podmínky:
  1. přepravovaný náklad je ve vlastnictví podniku nebo je jím prodáván, kupován, pronajímán, najímán, vyráběn, získáván, zpracováván nebo opravován,
  2. účelem jízdy je převezení nákladu z nebo do podniku nebo jeho přemístění uvnitř podniku, popř. mimo podnik, a to pro jeho vlastní potřebu,
  3. motorová vozidla používaná pro takovou přepravu jsou řízena personálem zaměstnávaným dotyčným podnikem nebo tomuto podniku poskytnutým na základě smluvního závazku,
  4. vozidla přepravující náklad patří podniku, byla jím koupena na úvěr nebo je má podnik v pronájmu, za předpokladu, že v posledně uvedeném případě tato vozidla splňují podmínky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (1), a
  5. taková přeprava je pouze pomocnou činností v rámci celkové činnosti podniku;
 5. přeprava léků, zdravotnických přístrojů a vybavení, jakož i dalšího materiálu pro poskytování pomoci v naléhavých případech, zejména při živelních pohromách.

První pododstavec písm. d) bod iv) se nepoužije na náhradní vozidlo během krátkodobé poruchy běžně používaného vozidla.

Osvědčení řidiče

Od 1. května 2004 musí zároveň každý dopravce, který zaměstnává řidiče ze třetích států, tj. států, které nejsou členy EU zajistit, aby tito řidiči při přepravách prováděných na území členských států EU byli vybaveni osvědčením řidiče.

Žádost o vydání osvědčení řidiče a jeho opisu si může podnikatel, který je držitelem eurolicence, podat na odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na příslušném formuláři, který je elektronicky k dispozici pod odkazem "související dokumenty" případně fyzicky na odboru dopravy v kanceláři A104.

Spolu s žádostí je nutno doložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů:

Spolu s originálem obdrží podnikatel opis osvědčení řidiče.

Náklady spojené s vydáním "Osvědčení pro řidiče" hradí dopravce ve výši 500 Kč za originál + 500 Kč za opis.

Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy

Dopravce provozující mezinárodní osobní dopravu pro vlastní potřeby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1073/2009) musí být držitelem osvědčení o provozování dopravy pro vlastní potřebu.

Osvědčení se vydává pro celou cestu včetně tranzitu, pozbývá platnosti uplynutím doby na kterou bylo vydáno a dopravce je povinen všechny stejnopisy osvědčení odevzdat dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne pozbytí jejich platnosti.

Náklady spojené s vydáním Osvědčení pro dopravu prováděnou pro vlastní potřebu autokary a autobusy mezi členskými státy hradí žadatel ve výši 500 Kč.

Způsob úhrady za vydání eurolicence, případně osvědčení pro řidiče

Dnem 1. 6. 2012 vstoupila v platnost novela zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o správních poplatcích, která nově obsahuje částky za vydání dokladů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

Způsoby úhrady:

 1. V hotovosti pracovníkům odboru dopravy pověřeným přebíráním plateb v hotovosti a to při předání dokladů žadateli.
 2. Hotově na hlavní pokladně krajského úřadu.
 3. Hotově složením v pokladně u České spořitelny, a. s., na příjmový účet Krajského úřadu.
 4. Složenkou – poštovní poukázkou typu A.
 5. Převodem na příjmový účet krajského úřadu Moravskoslezského kraje: 19‑1650676349/0800.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.