Půjčka LIBERTY
Menu

Máme hotovo v roce 2022 a plánujeme na rok 2023

Vize kraje 2030 – úvodní foto

Moravskoslezský kraj je:

Seznamte se s Vizí 2030.

Podnikavější a zaměstnanější kraj

Garant: Ivo Vondrák

Vize 2030 – Vondrák

Hotovo:

Plánujeme 2023:

Vzdělanější kraj

Garant: Stanislav Folwarczny

Vize 2030 – Folwarczny

Hotovo:

 • Formou krajských stipendií jsme rozdělili žákům v 27 oborech 12 mil. Kč 515 žáků jsme podpořili motivační složkou stipendia a téměř 2 tis. žáků prospěchovou složkou stipendia.
 • Uspěli jsme s žádostí o kandidaturu Moravskoslezského kraje na pořádání zimní olympiády dětí a mládeže 2025.
 • Proběhla pilotáž projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci ve vzdělávání pod záštitou Moravskoslezského inovačního centra. K 1. září vznikl subjekt Moravskoslezská technologická akademie, z.s., jehož hlavním cílem je koordinace a zajištění aktivit projektu.
 • Zrealizovali jsme kampaň „Řemeslo má respekt“ na podporu 14 oborů vzdělávání, kterým hrozí zánik.
 • Zpracovali jsme Krajský akční plán rozvoje vzdělávání MSK III. Na základě analýzy ve školách vyly definovány potřeby kraje a stanovena prioritizace. Plán je zaměřen např. na zvyšování kompetencí absolventů škol na trhu práce.
 • Z IROP jsme realizovali projekty na podporu materiálního vybavení ke zvýšení technických, digitálních a jazykových kompetencí žáků.
 • V rámci projektu OKAP II, do kterého je zapojeno 23 SŠ, bylo postupně modernizováno a dovybaveno 75 odborných učeben, laboratoří a dílen a 11 kariérních center.
 • V rámci projektu KAP MSK III jsme zrealizovali aktivity na podporu podnikavosti žáků a zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků – proběhla setkání s úspěšnými mladými podnikateli, cvičení na rozvoj kreativního a kritického myšlení u žáků.
 • Dokončili jsme výstavbu multifunkčních sportovních hřišť při Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, Střední průmyslové škole v Ostrava – Vítkovicích a Střední průmyslové škola a Obchodní akademii v Bruntále.
 • Podpořili jsme krajské sportovní akademie, které umožňují koncentrovat nejnadanější sportovce2, a kde jim je poskytována prvotřídní péče. Jednalo se o Regionální fotbalovou akademii Moravskoslezského kraje a Centrum individuálních sportů Ostrava.
 • Realizovali jsme projekty zaměřené na energetické úspory z OP ŽP u 9 škol a školských zařízení, z toho byly prozatím dokončeny tři: ve SŠ služeb a podnikání v OstravěPorubě, SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově a v Dětském domově Úsměv a ŠJ ve Slezské Ostravě.
 • Dokončili jsme 3. etapu rekonstrukce objektů Polského gymnázia.
 • Komplexně jsme zrekonstruovali školní kuchyni pro organizaci Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p. o.
 • Upravili jsme venkovní plochy Mateřské školy Klíček v Karviné.
 • Zrekonstruovali jsme elektroinstalaci Mendelova gymnázia v Opavě.
 • Podpořili jsme 43 pedagogů z 28 škol zřizovaných krajem, kteří absolvovali 10 dnů výuky v jazykových kurzech v Irsku, na Maltě nebo ve Velké Británii ke zvýšení komunikačních dovedností a slovní zásoby.
 • Zapojili jsme rodilé mluvčí do výuky v 56 SŠ zřizovaných krajem.
 • Na šesti krajských středních zdravotnických školách pokračovala výuka anglického jazyka s cílem rozšířit odbornou slovní zásobu a zlepšit komunikační dovednosti žáků třetích a čtvrtých ročníků.

Plánujeme 2023:

 • Prostřednictvím krajských stipendií budeme i nadále podporovat žáky vybraných oborů.
 • Zrealizujeme opět kampaň „Řemeslo má respekt“ s cílem propagovat obory, kterým hrozí zánik.
 • Budeme pokračovat v přípravách a realizaci strategického projektu TPA – Inovační centrum pro transformaci ve vzdělávání.
 • V rámci projektů KAP MSK III a OKAP II budeme propojovat vzdělávání s reálnou praxí.
 • Budeme pokračovat v projekční přípravě Vzdělávacího a sportovního centra v Bílé či sportovního hřiště při Střední škole prof. Zdeňka Matějčka, OstravaPoruba a sportovní haly při Střední průmyslové škole Frýdek‑Místek.
 • Zahájíme stavbu sportovní haly při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky ve Frenštátu pod Radhoštěm.
 • Vybudujeme další moderní sportoviště při krajských školách (Gymnázium Třinec, Gymnázium Ostrava – Hrabůvka).
 • V rámci údržby stávajících sportovišť je naplánována rekonstrukce tělocvičny při Gymnáziu Havířov – Podlesí a Střední škole Havířov – Prostřední Suchá.
 • Dokončíme rekonstrukci budovy na ulici Praskova č. 411 pro p. o. ZŠ Opava, Havlíčkova 1.
 • Připravíme modernizaci stávajících venkovních sportovišť u krajských škol s možností rozšíření o workoutové a parkurové prvky.
 • Vybudujeme cvičnou lezeckou stěnu v rámci areálu Gymnázia Cihelní ve FrýdkuMístku.
 • V rámci podpory talentové mládeže budeme systematicky finančně podporovat krajské sportovní akademie a podílet se na jejich dalším směřování a rozvoji.
 • Budeme i nadále podporovat pedagogické pracovníky a žáky SŠ při zlepšování jejich jazykových kompetencí v zahraničí, podpoříme rodilé mluvčí ve školách či jazykové vzdělávání pedagogů.

Kulturnější kraj

Garant: Lukáš Curylo

Vize 2030 – Curylo

Hotovo:

 • Otevřeli jsme Muzeum Trojmezí v Jablunkově.
 • Revitalizovali jsme objekt lesnické školy na hradě Sovinec.
 • Dokončili jsme projekt Černé kostky – centrum digitalizace, vědy a inovací k předložení do Fondu spravedlivé transformace
 • Do IROP jsme zpracovali a podali projekty Žerotínský zámek centrum relaxace a poznání a Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále
 • Předložili jsme projekty Těšínské divadelní a kulturní centrum a Nová Horka – centrum tradic a zážitků do Národního plánu obnovy
 • Zahájili jsme přípravu procesu digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje
 • Zahájili jsme práce na komplexních obnovách Žerotínského zámku v Novém Jičíně a Zámku v Bruntále
 • V souladu s implementační studií probíhá úspěšná implementace dat do Jednotného systému evidence sbírek muzeí a galerie MSK.
 • Zrealizovali jsme výstavu k publikaci „Moravskoslezský kraj vrací památky do života – Po stopách gotiky“.
 • Díky financím kraje jsme podpořili 238 projektů v oblasti živé kultury, 71 projektů v oblasti památkové péče.

Plánujeme 2023:

 • Zrealizujeme projekt Černé kostky – centrum digitalizace, vědy a inovací s předpokládaným zahájením stavebních prací na přípravě území (přeložky sítí, kácení dřevin apod.).
 • Dále zrealizujeme projekty Žerotínský zámek centrum relaxace a poznání a Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále.
 • Zahájíme přípravu realizace projektů Těšínské divadelní a kulturní centrum a Nová Horka – centrum tradic a zážitků.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci národní kulturní památky Zámku Bruntál – fasády a střechy objektu.
 • Dokončíme revitalizaci zámeckého parku Frýdeckého zámku.
 • Otevřeme nové zákaznické zázemí hradů Hukvaldy a zahájíme první etapu opravy zdiva hradu.
 • Finančně podpoříme spoustu menších i větších projektů živé kultury.

Čistější a chytřejší průmyslový kraj

Garant: Jakub Unucka ve spolupráci se Zdenkou Crkvenjaš-Němečkovou

Vize 2030 – Unucka

Hotovo:

 • Ve 12 obcích kraje jsme podpořili projekty internetu věcí (IoT). Pořízeno bylo bezmála 150 senzorů (např. meteostanice, měření CO₂, hladinoměry, spotřeby energií). Naměřená data jsou veřejně publikována.
 • Úspěšně jsme uvedli do ostrého provozu projekt chytrého parkování před budovou KÚ MSK, vč. dynamického systému rezervace míst na konkrétní datum a čas.
 • Spustili jsme pilotní provoz páteřního základu vysokorychlostní datové sítě MSK propojením 5 krajských nemocnic.
 • Zahájili jsme výstavbu metropolitní sítě Bruntál.
 • Spustili jsme program aktivní kybernetické bezpečnosti v nemocnicích kraje.
 • Připravili jsme plán výstavby projektů komunitní energetiky ve vybraných lokalitách kraje s velkým zapojením obnovitelných zdrojů energie.
 • Zpracovali jsme studii proveditelnosti projektu „Centrum veřejných energetiků“ pro financovaní z Fondu spravedlivé transformace.
 • Vytvořili jsme dopadovou studii problematiky odpojování centrálního zásobování teplem i studii pro využití geotermální energie v kraji. Připravujeme podmínky pro výstavbu malých modulárních reaktorů jako jednu z budoucích částí energetického mixu kraje.
 • Společně s partnery jsme založili Moravskoslezský Vodíkový Klastr jako samostatný gesční právní subjekt pro rozvoj vodíkových technologií v kraji.
 • Akcelerovali jsme projekt „Centra environmentálních a energetických technologií“ při VŠBTUO jako základ výzkumné infrastruktury pro vodík.
 • Zahájili jsme projekt LIFE COALA, v rámci kterého budeme přispívat např. na využívání dešťové vody, zelené střechy nebo úpravu veřejných prostranství ve městech.
 • Zrealizovali jsme 3. a 4. výzvu kotlíkových dotací a podpořili jsme výměnu více než 13 tis. kotlů v objemu přes 1,7 mil. Kč (výzva na výměnu starých nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní zdroje vytápění pro domácnosti s nižšími příjmy).
 • Vynaložili jsme více než 1 mil. Kč na osvětu v oblasti nakládání s odpady.
 • Opakovaně jsme vyhlásili dotační program Podpora odpadového hospodaření ve výši 3 mil. Kč.

Plánujeme 2023:

 • Zahájíme realizaci energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK, v první etapě se bude jednat o instalaci fotovoltaických elektráren za účelem úspory nákladů na elektrickou energii.
 • Budeme pokračovat v další podpoře projektů na pořízení senzorů internetu věcí (IoT) v rámci dotačního programu pro obce do 5 tis. obyvatel.
 • Vyhodnotíme současnou strategii rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje a připravíme její moderní aktualizaci na další období.
 • Zahájíme pilotní provoz Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje.
 • Zahájíme pilotní provoz společného datového centra krajských nemocnic tzv. Hospital Cloudu.
 • Připravíme se na aktualizaci Územní energetické koncepce kraje, dle aktuálních norem v závislosti na Státní energetické koncepci ČR.
 • Budeme koordinovat pilotní projekty tzv. komunitní energetiky ve vybraných lokalitách kraje i se zapojením obcí.
 • Ve spolupráci s akademickou sférou zpracujeme dopadovou studii potenciálu obnovitelných zdrojů energie v kraji, vč. simulace energetických bilancí pro budoucí energetický mix kraje.
 • Aktivním zapojením Ministerstva průmyslu a obchodu připravíme podmínky pro odchod kraje od uhlí.
 • Vytvoříme koncepční strategický dokument rozvoje vodíkových technologií v MSK, vč. „Síťového řešení vodíku“ a jeho výrobnědistribučního řetězce pro komplexní pokrytí výroby a spotřeby vodíku v kraji.
 • V rámci projektu LIFE COALA zrealizujeme dílčí aktivity, který budou:
  • obnova a péče o maloplošná chráněná území,
  • péče o zeleň v majetku kraje (zahrady nemocnic a škol, parky, zeleně, veřejná prostranství),
  • studie „Zadržení vody v krajině na území Moravskoslezského kraje“, jejíž cílem je vymezení území vhodných k zadržování vody v krajině,
  • usnadníme hledání možností umístění fotovoltaických energetických zdrojů.
 • Připravíme a zrealizujeme 5. výzvu kotlíkových dotací (výzva na výměnu starých nevyhovujících kotlů za nové nízkoemisní zdroje vytápění pro domácnosti s nižšími příjmy)
 • Zaktualizujeme Plán odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje
 • Prostřednictvím osvětových aktivit podpoříme předcházení vzniku odpadů a správné nakládání s komunálními odpady.
 • V rámci projektu KAPOOO navrhneme opatření ke zlepšení kvality ovzduší v kraji, včetně ekonomického vyhodnocení.

Atraktivnější kraj

Garant: Jan Krkoška ve spolupráci s Petrem Kajnarem

Vize 2030 – Krkoška

Hotovo:

Plánujeme 2023:

Zdravější kraj

Garant: Martin Gebauer

Vize 2030 – Gebauer

Hotovo:

 • Za 1 mld. Kč jsme zmodernizovali přístrojového vybavení a zdokonalili stavebnětechnické zázemí zdravotnických zařízení prostřednictvím projektů spolufinancovaných z fondů EU (ReactEU).
 • V našich p. o. jsme obnovili sanitní vozidla, podpořili odborné znalosti zaměstnanců a zkvalitnili IT vybavení za 90 mil. Kč.
 • Zahájili jsme ve spolupráci s MSDC implementaci projektů vedoucích ke zkvalitnění úrovně stávajících zajištění kybernetické bezpečnosti.
 • V oblasti IT jsme zahájili přípravu projektů na vytvoření Hospital cloud, mobilní platformy a centrální softwarové vrstvy.
 • Rozvíjeli jsme telemedicínské projekty, zejména distanční monitoring pacientů v Odborném léčebném ústavu Metylovice a zahájili jsme přípravu na zřízení telemedpointů.
 • Zrekonstruovali jsme střechy výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby MSK v Bruntále.
 • Dokončili jsme stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o. v Pavilonu M.

Plánujeme 2023:

 • V Nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj dokončíme stavbu magnetické rezonance.
 • Projektově připravíme Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu v Nemocnici ve FrýdkuMístku.
 • Ve Slezské nemocnici v Opavě budeme pokračovat ve stavebních úpravách Pavilonu L.
 • Ve Sdruženém zdravotnickém zařízení v Krnově dokončíme stavební úpravy Pavilonu C.
 • Budeme pokračovat v realizaci projektů z ReactEU zaměřených na modernizaci zázemí našich zařízení a zajištění špičkového přístrojového vybavení.
 • Podáme žádosti o dotace v rámci Integrovaného operačního programu a Národního plánu obnovy prioritně v oblasti následné péče, psychiatrie, informačních technologií, infekčních klinik a laboratoří a urgentních příjmů.
 • Rozvineme eHealth zahájíme konkrétní kroky k vytvoření Hospital cloud – datových center, mobilní platformy a centrální softwarové vrstvy.
 • Podáme žádosti o dotace pro aktivity financované z Integrovaného operačního programu pro ZZS MSK (Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín, Městečko bezpečí atd.).
 • Budeme pokračovat v obnově vozového parku ZZS MSK v rámci zabezpečení krizové připravenosti.
 • Budeme pokračovat ve významných projektech v oblasti kybertické bezpečnost vedoucích k dosažení souladu se zákonnými ustanoveními a požadavky NUKIB.
 • Budeme dále rozvíjet digitalizaci zdravotnictví a telemedicínu – zahájíme provoz tzv. telemedpointů ve vybraných obcích MSK, rozšíříme spolupráci s lékařskou fakultou, zapojíme se do mezinárodních aktivit.
 • Budeme usilovat o zajištění dostatečného počtu kvalifikovaného zdravotnického personálu, rozvoj potřebných odvětví zdravotní péče i špičkových specializovaných pracovišť v každé krajské nemocnici.

Soudržnější kraj

Garant: Jiří Navrátil

Vize 2030 – Navrátil

Hotovo:

 • V naší příspěvkové organizaci Sagapo jsme za 125 mil. Kč z projektu IROP vybudovali domov pro 18 osob se zdravotním postižením, chráněné bydlení pro 8 osob a sociálně terapeutické dílny s denní kapacitou 50 osob.
 • Finančně jsme podpořili fungování všech 16 kontaktních míst (Senior Pointů) ve 14 městech.
 • Zahájili jsme distribuci více než 5 tis. ks obálek (IN.F.OBÁLEK) do obcí a Senior Pointů.
 • Uspořádali jsme Dny rodin a benefici Spolu ruku v ruce na podporu neformálních pečujících s cílem propagovat význam rodiny a péče v domácím prostředí.
 • Zrealizovali jsme víkendové pobyty pro pěstouny na přechodnou dobu a ocenili jsme dlouhodobé pěstouny za jejich přínos pro náhradní rodinnou péči a pomoc potřebným dětem.
 • Vybudovali jsme realizaci domu pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem v Budišově nad Budišovkou – Domov Letokruhy, p.o.

Plánujeme 2023:

 • Dokončíme stavbu Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v Kopřivnici.
 • V krajské organizaci Harmonie v Bruntále vybudujeme tři nové objekty pro 12 osob se zdravotním postižením.
 • Budeme pokračovat v projekční přípravě rekonstrukce a výstavby objektů pro Domov NaNovo a rekonstrukce budovy a spojovací chodby v Domově Duha.
 • Budeme projektově připravovat rekonstrukci objektu Na Pomezí – Sírius.
 • Zpracujeme strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2024 – 2026, který bude klást důraz na služby poskytované v přirozeném prostředí klienta a bude prioritně zaměřen na osoby se zdravotním postižením, osoby nesoběstačné a rodiny s dětmi.
 • Dokončíme konzultace s MPSV a schválíme významný dokument Transformační plán organizace Zámek Dolní Životice, p.o. Bude tak opuštěn poslední zámek v našem kraji, kde žijí lidé s postižením.
 • V našich organizacích Harmonie, p.o. (Krnov) a Domov NaNovo, p.o. (Suchdol nad Odrou) zahájíme poskytování služeb navazující na reformu psychiatrické péče. V obou případech se bude jedna to osoby s duševním onemocněním.

Bohatší kraj

Garant: Jaroslav Kania

Vize 2030 – Kania

Hotovo:

 • Udrželi jsme mezinárodní rating kraje na úrovni A1 od agentury Moody’s, byť v 2. polovině roku došlo ke změně výhledu ratingu ze stabilního na negativní, a to v návaznosti na snížení hodnocení výhledu ČR a úzké vazby finanční výkonnosti kraje na výkon národní ekonomiky.
 • Efektivně jsme čerpali nasmlouvaný investiční úvěr ve vazbě na vysoké úrokové sazby – čerpání další tranše proběhlo až v nejzazším možném termínu s cílem úspory úrokových nákladů.
 • Dosáhli jsme nejvyšších úrokových výnosů za dobu za dobu existence kraje (za rok 2022 dosaženo inkaso kreditních úroků v objemu 240 mil. Kč), zejména v návaznosti na zhodnocování prostředků formou krátkodobých termínovaných vkladů přes přímé sjednávání obchodů prostřednictvím dealingů bank nebo aplikace umožňující přímý vstup na finanční trhy.
 • Komise Rady AKČR pro financování a majetek krajů dopracovala a schválila návrh nového modelu RUD pro kraje, který jsme připravovali, a na kterém jsme spolupracovali s ostatními kraji. Tento návrh byl nadále projednáván a doplňován.
 • Významně jsme doplnili Fond pro financování strategických projektů MSK z přebytku hospodaření za rok 2021 a z příjmů kraje roku 2022 v objemu 450 mil. Kč.
 • V končícím programovém období 2014+ jsme zrealizovali a dokončili celkem 146 projektů v celkové hodnotě 6 mld. Kč.
 • Díky sdíleným službám (energie, cash pooling, nakupování, pojištění, služby IT apod.) jsme za rok 2022 ušetřili 430 mil. Kč.
 • Prostřednictvím dynamického nákupního systému (dále „DNS“) na nákup léčivých přípravků jsme zajistili výhodné ceny 70 léků pro 6 krajských nemocnic. Proběhl první tendr v rámci DNS na nákup výpočetní techniky a vysoutěžili jsme ceny na nákup PC, notebooků, monitorů a promítací techniky pro 28 krajských organizací. Mimo úspory času v administrativě vznikla úspora přes 6 mil. Kč.
 • Vysoutěžili jsme a začali s přípravou implementace jednotného personálního a mzdového systému pro krajský úřad a 209 krajských příspěvkových organizací. Jednotný systém Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy pro krajské organizace v oblasti kultury je implementován už ve třech organizacích.

Plánujeme 2023:

 • Udržíme nejvyšší aktuálně dosažitelné ratingové hodnocení při současně nastaveném modelu financování krajů v ČR.
 • Prohloubíme spolupráci s bankovními domy na moderní digitální bázi – zejména v oblasti zhodnocování prostředků a provádění operací na finančním trhu prostřednictvím dealingů bank nebo přes aplikace umožňující přímý vstup na finanční trhy s cílem zopakování inkasa úrokových příjmů na úrovni roku 2022.
 • Zajistíme efektivní čerpání nasmlouvaných úvěrů (zejména nastavení nejvýhodnějšího časového okamžiku čerpání) s cílem zachování stability krajských financí ve vazbě na vysokou úroveň inflace a úrokových sazeb.
 • Budeme se účastnit projednávání navrženého modelu RUD se zástupci Ministerstva financí s cílem nalezení průsečíku mezi modelem vytvořenými kraji a návrhem, který představí Ministerstvo financí.
 • Po nalezení shody se budeme aktivně účastnit zpracování návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, čímž dojde k naplnění jednoho z bodů Programového prohlášení vlády ČR v části věnované Regionálnímu a místnímu rozvoji.
 • I nadále bude naší prioritou realizace projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů a navyšování výdajů na reprodukci majetku.
 • Z přebytku hospodaření za rok 2022 posílíme Fond pro financování strategických projektů.
 • Budeme čerpat další tranše investičního úvěru s předpokladem jeho úplného dočerpání v roce 2024.
 • Kvalitně připravíme poptávkové řízení na zajištění navazujícího úvěrového rámce na předfinancování dotací u evropských projektů pro rok 2024 a další léta s cílem získání co nejvýhodnějších podmínek se současným efektivním dočerpáním stávajícího úvěrového rámce.
 • Pokročíme v budování zóny Velký Mošnov.
 • Budeme pokračovat v centralizovaných nákupech cestou DNS a rozšíříme škálu nakupovaných léků i výpočetní techniky.
 • Zrealizujeme první etapu implementace jednotného mzdového a personálního systému pro krajský úřad a dalších 40 krajských organizací.
 • Ukončíme projekt implementace jednotného systému Evidence sbírkových předmětů muzejní povahy. Všechna muzea a galerie budou tento systém efektivně využívat.
 • Budeme podporovat vzdělávání zaměstnanců korporace prostřednictvím elektronického vzdělávání.
 • Zrealizovat projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů a navyšovat výdaje na reprodukci majetku kraje.

Mobilnější kraj

Garant: Radek Podstawka

Vize 2030 – Podstawka

Hotovo:

Plánujeme 2023:

Bezpečnější kraj

Garant: Ivo Vondrák

Vize 2030 – Vondrák – sanitka

Hotovo:

 • Podpořili jsme Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje dotací ve výši 45 mil. Kč na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice.
 • Poskytli jsme Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje dar ve výši 10 mil. Kč na podporu činnosti a technické vybavení.
 • Podpořili jsme 41 obcí dotací ve výši více než 2 mil. Kč na zabezpečení akceschopnosti sborů dobrovolných hasičů.
 • Poskytli jsme dotaci Horské službě Českého červeného kříže, vodním záchranným službám ČČK a oblastním spolkům ČČK.
 • Poskytli jsme dotace obcím na pořízení nového dopravního automobilu, cisternové automobilové stříkačky a na rekonstrukci nebo výstavbu požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů za téměř 18 mil. Kč.
 • V rámci dotačního programu jsme podpořili 126 projektů spolků sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 8 mil. Kč.

Plánujeme 2023:

 • Přispějeme Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje více než 24 mil. Kč na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic.
 • Pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pořídíme za 854 tis. Kč 7 kusů termovizních kamer určených k provádění průzkumu, vyhledávání a záchraně osob ohrožených vybranými typy mimořádných událostí.
 • Dále Hasičskému záchrannému sboru MSK poskytneme dotaci 13,5 mil. Kč na pořízení cisternových automobilových stříkaček, vyprošťovacích automobilů, vozidel vyšetřovatelů požárů a výškové techniky určené k obměně stávající zastaralé techniky.
 • Poskytneme Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje dar ve výši 10 mil. Kč na podporu činnosti, technické vybavení a zajištění akcí.
 • Horské službě poskytneme 1 mil. Kč na pořízení záchranných čtyřkolek s vybavením.
 • V rámci dotací poskytneme obcím téměř 29 mil. kč na pořízení cisternových automobilových stříkaček, nových dopravních automobilů, požárních přívěsů pro hašení a na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.
 • Podpoříme obce dotací ve výši přesahující 2 mil. Kč na zabezpečení akceschopnosti pro 45 jednotek požární ochrany kategorie JPO II, které zabezpečují výjezd z místa své dislokace nejpozději do 5 minut.
 • Pořídíme speciální technické prostředky pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, např.:
  • 188 kusů ochranných přileb pro technické zásahy za cenu přibližně 868 tis. Kč,
  • 44 sad speciálního vybavení pro hašení lesních požárů za cenu téměř 1,8 mil. Kč,
  • 28 sad páteřních vyprošťovacích desek za cenu necelých 800 tis. Kč.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.