Půjčka LIBERTY
Menu

Adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022–2026

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách dne 3. 2. 2022 výzvu k podávání ohlášení a žádostí o finanční příspěvek na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům NESTÁTNÍCH lesů za období 2022 až 2026.

Výzva je vyhlášena v podobě Zásad (čj. MZE-68333/2021-16221 ze dne 3. 2. 2022), resp. jejího dodatku č. 1 (čj. MZE-51160/2022-16221 ze dne 8. 9. 2022), kterými se stanovují podmínky pro poskytování finančního příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu vlastníkům nestátních lesů za období 2022 až 2026.

Příjem ohlášení žadatelů o příspěvek za rok 2022 je spuštěn od 3. 2. 2022. Bez podaného ohlášení žadatele nelze vstoupit do programu a následně žádat o finanční příspěvek.

Ohlášení žadatele i žádosti o příspěvek se povinně vyhotovují v prostředí formulářové aplikace Modulu Pro Žadatele.

Příjem žádostí o příspěvek za rok 2022 bude spuštěn v roce 2023 a to v termínu od 1. 3. 2023 – 31. 5. 2023.

Zavedení pětiletého dobrovolného závazku u příspěvku na adaptaci lesů na klimatickou změnu

K pravidlům příspěvku na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu sdělila Evropská komise, že schválení podpory podmiňuje přizpůsobením podpory oddílu „Podpora na lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochranu lesů“ Pokynů Evropské unie ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech. Podstatou podpory poskytované podle uvedeného oddílu Pokynů je dobrovolné přijetí závazku překračujícího závazné požadavky lesního zákona na období alespoň 5 let. Tomu je nutné přizpůsobit stávající podmínky pro poskytování příspěvku, dosud uvažující s každoročním podáním ohlášení žadatele a následným podáním žádosti o příspěvky.

Žadatelé, kteří souhlasí s vytvořením pětiletého dobrovolného závazku, provedou v modulu pro žadatele navázání nového víceletého ohlášení žadatele na předchozí ohlášení žadatele pro rok 2022 (na základě takto vytvořeného pětiletého závazku pak budou moci o příspěvek žádat každoročně po dobu 5 let počínaje žádostí za rok 2022). Žadatel, který podal ohlášení pro rok 2022 a se založením 5letého dobrovolného závazku uvedeným způsobem nesouhlasí, bude moci čerpat příspěvek jen za rok 2022 pouze v tzv. režimu de minimis (s limitem pro jeden subjekt stanoveným pro oblast lesního hospodářství ve výši 200 000 eur za 3 kalendářní roky, resp. 3 účetní období). Žadatel, který ohlášení pro rok 2022 nepodával a první ohlášení pro tento program podá až v roce 2023, zakládá 5letý dobrovolný závazek trvající až od roku 2023.

Formulář nového víceletého ohlášení bude v aplikaci „modul pro žadatele“ zpřístupněn nejdříve v 2. polovině ledna (kromě úpravy jeho platnosti a možnosti jeho provázání s předchozím ohlášením je nutné ve formuláři zohlednit rovněž požadavek na podrobnější prokazování motivačního účinku podpory u velkých podniků). Nové víceleté ohlášení bude stačit vyhotovit a podat před vyhotovením a podáním žádosti o příspěvek za rok 2022 (příjem žádostí od 1. 3. do 31. 5. 2023). Ačkoliv tak nové víceleté ohlášení (zahrnující i rok 2023) nebude možné podat s počátkem roku 2023, příspěvek za rok 2023 bude možné čerpat i za dny předcházející podání ohlášení.

Do formuláře ohlášení se nově místo orientačního údaje o ploše lesního majetku na území daného kraje bude uvádět výčet lesních hospodářských celků (LHC), za které budou žádosti během pětiletého dobrovolného závazku podávány. Možnost přidat/vyřadit LHC z podaného ohlášení v reakci na nákup/prodej lesního majetku, změnu nájemce apod. bude do formuláře ohlášení zapracována později (v současnosti nemá takovou prioritu).

Žádost o příspěvek bude v jednotlivých letech trvání pětiletého dobrovolného závazku podávána jen za ty kalendářní roky, v nichž žadatel splní podmínky pro poskytnutí příspěvku (zejm. podmínku provedení obnovy lesního porostu a těžby lesního porostu staršího 60 let alespoň v 1 jednotce prostorového rozdělení lesa; pokud v některém roce trvání pětiletého závazku nedojde na LHC zařazeném do závazku k těžbě či obnově lesních porostů, žádost o příspěvek se za tento rok nepodává, současně to není považováno za porušení víceletého závazku). Při neplnění požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů se použije stávající systematika sankcí (neplnění požadavků na způsob provádění obnovy a těžby lesních porostů v daném kalendářním roce tedy nebude mít jiný vliv na poskytování příspěvku v ostatních letech pětiletého dobrovolného závazku, než je tomu za stávajících podmínek).

Potřebná úprava stávajících podmínek pro poskytování příspěvku bude zveřejněna v roce 2023 po projednání se zástupci vlastníků lesů a v rámci Ministerstva zemědělství. Do té doby zůstávají v platnosti stávající zásady, nicméně s úpravami reagujícími na výše uvedené je nutné počítat. Tento článek bude případně doplněn o další informace související se zavedením pětiletých dobrovolných závazků.

Znění zásad pro poskytování příspěvku, příručky pro vlastníky lesů hospodařící podle LHP či LHO a vzor formuláře ohlášení jsou uvedeny také v Souvisejících dokumentech.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.