Půjčka LIBERTY
Menu

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "SPRSS") je prostředkem k vytvoření sítě místně i typově dostupných sociálních služeb vycházejících ze zjištěných potřeb regionu.
 2. Povinnost kraje zpracovávat SPRSS vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (ustanovení § 95, odst. d), a to ve spolupráci se zainteresovanými subjekty (zástupci obcí, poskytovatelů i uživatelů služeb). SPRSS v Moravskoslezském kraji, obsahující ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění, je jednou z podmínek žádosti o poskytnutí dotace, kterou krajský úřad předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za účelem zajištění finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb na jeho území.
 3. Pracovní skupina pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen Řídící skupina) byla zřízena radou kraje dne 6. 9. 2006 usnesením č. 84/3122, a to za účelem organizace, koordinace a řízení aktivit směřujících k vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Garantem SPRSS je Moravskoslezský kraj, který bude jeho prostřednictvím uplatňovat svou sociální politiku. Návrh SPRSS předkládá rada kraje ke schválení zastupitelstvu kraje.
 4. Jednací řád je závazný pro jednání Řídící skupiny.

Článek 2 – Působnost

 1. Řídící skupina postupuje v souladu se sociální politikou kraje (v návaznosti na principy národní sociální politiky, legislativu, strategické materiály kraje v sociální oblasti).
 2. Řídící skupina organizuje a řídí systém práce tvorby SPRSS (organizační struktura, způsob zapojení subjektů, systém práce, návrh systému financování aktivit, vytváření pracovních skupin, jmenování jejich vedoucích a členů a organizace jejich činnosti).
 3. Řídící skupina je ze své činnosti odpovědna radě kraje, které vedoucí skupiny předkládá zprávu o činnosti a realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji nejpozději ke dni 28. února s účinností od roku 2023.
 4. Řídící skupina zřizuje pracovní skupiny pro úkol a téma, stanovuje jejich strukturu, usnesením jmenuje a odvolává jejich členy, organizuje jejich činnost a vyhodnocuje výstupy. K ukončení členství v pracovní skupině, které je na vlastní žádost člena pracovní skupiny, Řídící skupina usnesení nepřijímá.
 5. Jednací řád Řídící skupiny a všech jí zřízených pracovních skupin (včetně aktualizací), který je pro jejich jednání závazný, je schvalován Řídící skupinou.
 6. Členové Řídící skupiny se mohou zapojit do činnosti jednotlivých pracovních podskupin.
 7. Řídící skupina může spolupracovat s dalšími subjekty za účelem tvorby SPRSS a spolupracuje s metodiky plánování sociálních služeb.
 8. Každý člen Řídící skupiny může vznést podněty k procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb kraje, včetně návrhů úkolů, a to vedoucímu Řídící skupiny.
 9. Každý člen Řídící skupiny může vznést stížnost k procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb kraje, a to vedoucímu Řídící skupiny, který ji předkládá k projednání na nejbližším jednání Řídící skupiny. Stížnost musí být podána písemnou formou.

Článek 3 – Složení Řídící skupiny

 1. Řídící skupina je zřízena radou kraje, která jmenuje jejího vedoucího/vedoucí, jímž/jíž je náměstek/náměstkyně hejtmana kraje odpovědný/á za sociální oblast.
 2. Vedoucí Řídící skupiny má dva zástupce, kdy 1. zástupcem/zástupkyní je vedoucí odboru sociálních věcí krajského úřadu, 2. zástupcem/zástupkyní je osoba, kterou vedoucí pověří a řídí jednání v případě nepřítomnosti vedoucího a jeho 1. zástupce.
 3. Řídící skupina je složena ze zástupců zadavatele, poskytovatelů sociálních služeb, zástupců obcí, zástupce za oblast vědy a výzkumu (univerzity) a je‑li to možné, tak i ze zástupců uživatelů, jež se podílejí na plánování sociálních služeb na svém území, vedoucích pracovních skupin zřízených Řídící skupinou v rámci procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb a metodika plánování sociálních služeb certifikovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
 4. Zástupci zadavatele jsou: náměstek/náměstkyně hejtmana kraje zodpovědný/á za sociální oblast, předseda/předsedkyně výboru sociálního zastupitelstva kraje; předseda/předsedkyně komise pro občany se zdravotním postižením rady kraje; zástupce odboru sociálních věcí krajského úřadu.
 5. Zástupci poskytovatelů za oblast (odborného) sociálního poradenství, služby sociální péče a prevence.
 6. Zástupci obcí zapojených do procesu plánování sociálních služeb.
 7. Vedoucí pracovních skupin zřízených Řídící skupinou.
 8. Jednání Řídící skupiny se mohou se souhlasem vedoucího pracovní skupiny (v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce) účastnit hosté.
 9. Každý člen Řídící skupiny může kdykoliv oznámit rezignaci na svou funkci či členství. Své rozhodnutí oznamuje písemně vedoucímu Řídící skupiny a koordinátorovi.

Článek 4 – Jednání

 1. Jednání Řídící skupiny svolává a řídí její vedoucí, v jeho nepřítomnosti zástupce. Řídí průběh jednání, zajišťuje a vyhlašuje výsledek hlasování, zabezpečuje dodržování programu jednání.
 2. Organizační a technicko-administrativní záležitosti zajišťuje koordinátor Řídící skupiny – pracovník odboru sociálních věcí krajského úřadu. Ve spolupráci s vedoucím Řídící skupiny připravuje program a shromažďuje podklady pro jednání Řídící skupiny, zabezpečuje informační propojení všech členů.
 3. Koordinátor zasílá pozvánku s programem, případně materiály k projednání, všem členům Řídící skupiny, případně hostům, nejpozději 5 dní před jednáním. V odůvodněných případech, např. u jednání per rollam, lze lhůtu zkrátit. V rámci operativnosti komunikace jsou podklady k jednání zasílány e‑mailem na určené adresy členů Řídící skupiny. Členové Řídící skupiny, příp. hosté, potvrdí svou účast koordinátorovi nejpozději 2 dny před jednáním, a to telefonicky či e‑mailem.
 4. Řídící skupina se schází dle potřeby, nejméně 1krát za rok.
 5. Členové Řídící skupiny se účastní všech jednání osobně. V odůvodněných případech je možné uskutečnit jednání online.
 6. Jednání Řídící skupiny je neveřejné.
 7. Koordinátor vyhotovuje o průběhu jednání do 15 pracovních dnů od jeho konání zápis, který následně ověřuje a podepisuje ten, kdo jednání řídil. Za vyhotovení a rozeslání zápisu členům Řídící skupiny odpovídá koordinátor.
 8. Koordinátor zveřejňuje ověřený zápis z jednání Řídící skupiny do 10 pracovních dnů po jeho rozeslání jejím členům na webových stránkách kraje. Zápis je u koordinátora uložen k nahlédnutí.
 9. V případě nutnosti rychlého projednání určité záležitosti je možné komunikovat elektronickou formou.

Článek 5 – Usnesení, hlasování

 1. Řídící skupina je usnášení schopná při přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Řídící skupiny.
 2. Usnesení formuluje vedoucí Řídící skupiny/ten kdo jednání řídí a skupina je přijímá formou konsensu. Nejde‑li ho dosáhnout, pak je z rozhodnutí vedoucího Řídící skupiny, příp. jeho zástupce rozhodnuto o hlasování.
 3. Hlasování je veřejné a usnesení je přijímáno k jednotlivým bodům programu ihned po jejich projednání.
 4. Bod je hlasováním přijat při většinovém souhlasu přítomných členů Řídící skupiny. Hlas člena Řídící skupiny, jenž byl do Řídící skupiny jmenován za více než jednu pozici, je při hlasování započítáván pouze jednou.
 5. Přizvaní hosté mají hlas poradní.
 6. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly jsou v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určení odpovědné osoby za splnění úkolů.
 7. Usnesení Řídící skupiny podepisuje ten, kdo jednání řídil.
 8. V případě nutnosti rychlého rozhodnutí hlasuje Řídící skupina elektronickou formou v souladu s tímto článkem. Organizaci elektronického hlasování zajišťuje koordinátor Řídící skupiny.

Článek 6 – Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení Řídící skupiny.
 2. Tento jednací řád byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 24. 2. 2022.
 3. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu vedoucího Řídící skupiny.

V Ostravě dne 24. 2. 2022

Bc. Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.