Půjčka LIBERTY
Menu

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na letošním zářijovém jednání schválilo Strategii protidrogové politiky Moravskoslezského kraje na období 2015–2020 (dále jen „Strategie“).

Užívání všech typů návykových látek je komplexní a mnohovrstevný jev s celou řadou vzájemně se ovlivňujících potencionálních rizik pro jedince i pro společnost. Moravskoslezský kraj, který se protidrogovou politikou zabývá kontinuálně již od roku 2003, při řešení problému užívání drog vychází z konceptu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 21. století, podle kterého představuje užívání drog problém ohrožení veřejného zdraví. Jde zejména o jeho možné nepříznivé sociální, zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a ekonomické dopady, jež mohou nepříznivě ovlivňovat zdravý vývoj společnosti.

Plánované aktivity strategického dokumentu se zaměřují především na primární prevenci, na oblast snižování rizik spojených s užíváním návykových látek, na oblast léčby a sociálního začleňování lidí závislých na těchto látkách a oblast koordinace zainteresovaných subjektů. Aktivity jsou navrhovány se zřetelem na možnosti a působnost krajské samosprávy.

S ohledem na skutečnost, že protidrogová politika kraje je součástí procesu střednědobého plánování sociálních rozvoje služeb, respektuje tento dokument všechna společná témata tohoto procesu. Jedná se o předcházení sociálnímu vyloučení, sociální začleňování lidí, ekonomickou udržitelnost realizovaných aktivit, dostupnost služeb pro osoby s problémem závislostí a v neposlední řadě o odbornost a kvalitu poskytované pomoci. Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje je dokumentem rozšiřujícím Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015–2020 právě o problematiku závislostí na návykových látkách.

Strategický dokument vznikal v průběhu let 2013 a 2014 v součinnosti Pracovní skupiny protidrogové prevence v Moravskoslezském kraji, ve spolupráci se zástupci obcí kraje, s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb pro osoby závislé nebo ohrožené závislostmi.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.