Půjčka LIBERTY
Menu

Podání žádosti ve věci rejstříku škol a školských zařízení

Informace k rejstříku škol a školských zařízení

ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK

je veřejným seznamem, který obsahuje rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob. Odkazy na jednotlivé rejstříky. V rejstříku škol a školských zařízení můžete vyhledat informace o konkrétní škole nebo školském zařízení (s výjimkou vysokých škol), v rejstříku školských právnických osob pak naleznete informace o školských právnických osobách.

Kdo a jaké informace vede v rejstříku škol

Krajský úřad

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kdo podává žádost

Žádost podává právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen právnická osoba):

Pokud žádost podává příspěvková organizace nebo školská právnická osoba, musí být součástí žádosti souhlas zřizovatele (např. obce).
Pokud právnická osoba ještě nevznikla, pak žádost podává zřizovatel, zakladatel nebo osoba, která může za právnickou osobu jednat do jejího vzniku.

Kde se podává žádost a co musí obsahovat

Písemná žádost se podává na krajský úřad a k žádosti se přiloží doklady, které se týkají uvedené změny. Všechny doklady musí být doloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii. Pokud je žádost zaslána přes datovou schránku, musí být přiloženy originály v elektronické podobě nebo dokumenty převedené autorizovanou konverzí do elektronické formy.

Jak se žádost kontroluje a posuzuje

Krajský úřad zkontroluje žádost, zda má všechny doklady a posoudí soulad žádosti s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a Moravskoslezského kraje. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík spravuje, vydá rozhodnutí do 90 dnů od doručení žádosti. V případě dalších škol a školských zařízení, pošle žádost se svým vyjádřením MŠMT.

V jakých termínech se žádost podává

Žádost v řádném termínu

je podána do 30. září školního roku předcházejícího školního roku, v němž škola nebo školské zařízení začne fungovat, nebo má změna nastat. Žádosti, které řeší MŠMT, jsou poslány se stanoviskem krajského úřadu na MŠMT do 30. listopadu.

Žádost v mimořádném termínu

je podána během roku a musí mít zdůvodnění mimořádného termínu (např. sloučení škol, rekonstrukce školy, zrušení školy).

Žádosti o změnu názvu nebo sídla právnické osoby, změnu ředitele, změnu e‑mailu školy nebo školského zařízení

se podává krajskému úřadu nebo MŠMT do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Náležitosti jednotlivých žádostí

Formuláře k žádosti lze nalézt na webových stránkách MŠMT

 1. Žádost o změnu nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků, studentů nebo stravovaných:

  • průvodní dopis – žádost, účinnost a odůvodnění žádosti
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3)
  • kladné závazné stanovisko hygieny – ve kterém je uvedeno, že prostory jsou vhodné pro daný účel a je v něm uveden nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo studentů
  • stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (pokud byly provedeny stavební úpravy)
  • souhlas zřizovatele v případě příspěvkových organizací a školských právnických osob (např. výpis z usnesení rady obce)
  • souhlasné stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo ZUŠ působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce)
 2. Žádost o zápis nebo změnu zápisu místa:

  • průvodní dopis – žádost, účinnost a odůvodnění žádosti
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3)
  • u zápisu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb kladné závazné stanovisko hygieny, ve kterém je uvedeno, že prostory jsou vhodné pro daný účel
  • stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu (u lesní mateřské školy není potřeba)
  • doklad o užívacím právu k objektu (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
  • souhlas zřizovatele v případě příspěvkových organizací a školských právnických osob (např. výpis z usnesení rady obce)
  • souhlasné stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo ZUŠ působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce)
 3. Žádost o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků, studentů oboru:

  • průvodní dopis – žádost, účinnost a odůvodnění žádosti
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 4)
  • souhlas zřizovatele v případě příspěvkových organizací a školských právnických osob (např. výpis z usnesení rady obce)
  • v případě ZŠ a ZUŠ souhlasné stanovisko obce, na jejímž území bude škola působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce)
 4. Žádost týkající se změny ředitele:

  • průvodní dopis – žádost a účinnost žádosti
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1)
  • doklad o jmenování ředitele do funkce školy nebo školského zařízení (jmenovací dekret nebo výpis z usnesení rady obce o jmenování)
  • doklady o vzdělání
  • životopis
  • výpis z evidence rejstříku trestů
  • lékařské potvrzení
  • čestné prohlášení o plné svéprávnosti
 5. Žádost o změnu názvu právnické osoby:

  • průvodní dopis – žádost a účinnost žádosti
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1)
  • úplné znění zřizovací listiny nebo dodatek zřizovací listiny (v případě příspěvkové organizace)
  • souhlas zřizovatele v případě příspěvkové organizace (např. výpis z usnesení zastupitelstva obce)
  • rozhodnutí o změně názvu nebo výpis z rejstříku školských právnických osob v případě školské právnické osoby
  • výpis z obchodního nebo spolkového rejstříku, pokud je v něm právnická osoba zapsána
  • doklad o propůjčení čestného názvu škole MŠMT (v případě čestného názvu školy)
 6. Žádost o zápis školy nebo školského zařízení, jejichž činnost vykonává existující právnická osoba:

  • průvodní dopis – žádost, účinnost a odůvodnění žádosti
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3, případně 4)
  • souhlas zřizovatele v případě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby (např. výpis z usnesení rady obce)
  • *kladné závazné stanovisko hygieny – je uvedeno, že prostory jsou vhodné pro daný účel a je v něm uveden nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo studentů
  • *stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu, (u lesní mateřské školy není potřeba)
  • *doklad o užívacím právu k objektu (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
  • *doklad o změně zápisu v obchodním nebo spolkovém rejstříku (v odůvodněných případech změna názvu a předmětu činnosti – např. zápis nové školy)
  • stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo ZUŠ působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce)
  • stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola nebo VOŠ působit, pokud není jejich zřizovatelem
  • schválená vzdělávací koncepce (např. školní vzdělávací program)

  Doklady označené * mohou být doloženy dodatečně, nejpozději do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

 7. Žádost o zápis nové právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení:

  • průvodní dopis – žádost, účinnost a odůvodnění žádosti
  • rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy
  • řádně vyplněné formuláře MŠMT (příloha č. 1, 2, 3, případně 4)
  • souhlas zřizovatele v případě příspěvkové organizace (např. výpis z usnesení samosprávných orgánů – zastupitelstva nebo rady obce)
  • doklad o zřízení právnické osoby (u příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby zřizovací listina, v případě, s. r. o., společenská smlouva, v případě spolku např. stanovy)
  • *doklad osvědčující vznik právnické osoby (např. výpis z obchodního nebo spolkového rejstříku)
  • *kladné závazné stanovisko hygieny – je uvedeno, že prostory jsou vhodné pro daný účel a je v něm uveden nejvyšší povolený počet dětí, žáků nebo studentů
  • *stanovisko stavebního úřadu k užívání objektu, (u lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy není potřeba)
  • doklad o užívacím právu k objektu (nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)
  • *jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení (viz změny zápisu ve funkci ředitele školy nebo školského zařízení)
  • nejvyšší povolený počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení
  • čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace
  • datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení
  • stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo ZUŠ působit, pokud není jejich zřizovatelem (např. výpis z usnesení rady obce)
  • stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola nebo VOŠ působit, pokud není jejich zřizovatelem
  • schválená vzdělávací koncepce (např. školní vzdělávací program)

Doklady označené * mohou být doloženy dodatečně, nejpozději však do dne zahájení činnosti školy nebo školského zařízení.

Kontaktní osoba na Odboru školství, mládeže a sportu KÚ MSK:

Mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, dětské domovy (školská zařízení, jejichž činnost tyto školy vykonávají)
Bc. Ivana Řezníčková, DiS.
tel: 595 622 411
e‑mail: ivana.reznickova@msk.cz

Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře (školská zařízení, jejichž činnost tyto školy vykonávají)
Ing. Lenka Faltýnková
tel: 595 622 764
e‑mail: lenka.faltynkova@msk.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.