Menu

Regionální funkce knihoven jsou odborné knihovnické činnosti uvedené v zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informační služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v Moravskoslezském kraji specifikované v dokumentu Zásady pro zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji (formát docx, velikost 51 kB).

Financování regionálních funkcí knihoven je dle knihovního zákona povinností jednotlivých krajů. V Moravskoslezském kraji je tato povinnost plněna prostřednictvím dotací z rozpočtu kraje, jejichž příjemci jsou knihovny, které Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (MSVK) pověřila výkonem regionálních funkcí a rovněž MSVK. Vlastní výkon regionálních funkcí se děje formou poskytnutí služby, přičemž tuto službu poskytují pověřené knihovny ostatním knihovnám v kraji, se kterými mají uzavřeny smlouvy o poskytování těchto služeb.

Dotace na výkon regionálních funkcí z rozpočtu Moravskoslezského kraje je určena k úhradě osobních, provozních a ostatních nákladů, které vznikly knihovnám pověřeným výkonem regionálních funkcí v souvislosti s tímto pověřením a na nákup výměnných knihovních fondů.

Instituce, zajišťující regionální funkce knihoven:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.