Menu

Neperiodickou publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), jsou rozmnoženiny literárních, vědeckých a uměleckých děl určené k veřejnému šíření, které jsou vydávány jednorázově, popřípadě nejvýše jednou ročně anebo po částech i častěji, tvoří‑li obsahově jeden celek (ustanovení § 1 odst. 1 zákona).

Veřejným šířením se rozumí zpřístupnění neperiodické publikace individuálně neurčenému okruhu osob (ustanovení § 1 odst. 2 zákona).

Zákon se nevztahuje na:

Vydavatel je povinen zajistit, aby neperiodická publikace obsahovala následující údaje, bez nichž nesmí být veřejně šířena (ustanovení § 2 zákona):

Vydavatel je dále povinen (ustanovení § 3 zákona):

  1. bezplatně a na svůj náklad odevzdat z každého vydání neperiodické publikace do 30 dnů ode dne vydání tzv. povinné výtisky těmto příjemcům:
    • 2 povinné výtisky Národní knihovně České republiky
    • 1 povinný výtisk Moravské zemské knihovně v Brně
    • 1 povinný výtisk Vědecké knihovně v Olomouci
    • 1 regionální povinný výtisk místně příslušné krajské knihovně podle sídla vydavatele (pro Moravskoslezský kraj je místně příslušnou krajskou knihovnou Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace)
  2. písemně nabídnout ke koupi jeden výtisk od každé neperiodické publikace, kterou vydává, knihovnám určeným vyhláškou Ministerstva kultury, a to do 30 dnů ode dne jejich vydání. Lhůta pro přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy činí 1 měsíc od doručení nabídky, pak právo zaniká.

Za nedodržení povinností stanovených zákonem ukládá krajský úřad, v souladu s usnesení § 5 zákona, vydavatelům neperiodických publikací pokuty.

Systém mezinárodního standardního číslování knih – ISBN (International Standard Book Numbering)

Jedná se o číslo pro jednoznačnou a mezinárodně srozumitelnou identifikaci knih (nepe-riodických publikací). Systém je rozšířen více než ve 170 zemích a využívá jej zejména knižní obchod, knihovny a nakladatelé. Bližší informace a žádosti o udělení ISBN: Národní agentura ISBN, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1, tel. č. 221 663 306, www.nkp.cz, e‑mail: isbn@nkp.cz

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.