Půjčka LIBERTY
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2023–2024

I. Název programu (kód)

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (ŽPZ/04/2023)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Jednotlivé dotační tituly

IV. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

V rámci tohoto programu budou podporovány projekty, které umožní aktivně a odpovědně realizovat environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství v nejrůznějších formách na území Moravskoslezského kraje, pomohou rozvíjet ochranu a spolupráci na úseku životního prostředí v Moravskoslezském kraji, a to na základě principů udržitelného rozvoje.

Jednotlivé projekty by měly přispět k naplňování strategických dokumentů Moravskoslezského kraje (Koncepce EVVO 2021+, Plán odpadového hospodářství pro období 2016 – 2026, Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019 – 2027, Strategie adaptace MSK na dopady klimatické změny, Strategie rozvoje chytrého regionu MSK 2017-2023). V rámci tohoto dotačního programu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční i kombinované.

Dotační titul č. 1 je zaměřen na podporu projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, v oblasti předcházení vzniku odpadů, v oblasti činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, podporu environmentálních osvětových akcí či činností, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční a kombinované.

Dotační titul č. 2 je zaměřen na podporu školních projektů, které umožní realizovat krátkodobé i dlouhodobé školní aktivity v oblasti EVVO. Účelem je podpora EVVO se zaměřením na udržitelný rozvoj, propojení školy s praxí a zapojení veřejnosti do aktivit škol směřujících k ochraně životního prostředí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční a kombinované.

Dotační titul č. 3 je zaměřen na podporu projektů, které umožní propojit environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu a sociální služby, zejména rozvoj environmentální senzitivity a vztah k přírodě zdravotně a sociálně znevýhodněným. Cílem dotačního titulu je zapojit seniory či handicapované do procesu trvale udržitelného rozvoje a ochrany životního prostředí. V rámci tohoto dotačního titulu budou poskytovány dotace investiční, neinvestiční a kombinované.

Popis možných aktivit:

Předmětem podpory jsou osvětové aktivity zaměřené na změnu chování veřejnosti směrem k environmentální odpovědnosti v souladu s cíli programu. Možným způsobem realizace jsou osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost.

Zároveň je možné projekty zaměřit na tvorbu a realizaci výukových materiálů a programů, vytvoření knížek, vybudování naučných ekologických chodníčků a stezek, výsadbu zeleně, zdravý životní styl apod. Podpořit badatelsky orientované vyučování a aktivity v zahradách, zdůraznit důležitost cirkulární ekonomiky, zejména předcházení vzniku odpadu, podpořit specializované programy EVVO pro seniory, zdravotně postižené a sociálně či jinak znevýhodněné cílové skupiny.

V. Vymezení okruhu příjemců

V rámci dotačního titulu č. 1 a č. 3 mohou o dotaci žádat:

 1. obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"),
 2. dobrovolné svazky obcí dle § 49 zákona o obcích,
 3. spolky nebo pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"),
 4. ústavy podle občanského zákoníku,
 5. obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 6. příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů"), jejichž zřizovatelem jsou obce, s výjimkou škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon").

V rámci dotačního titulu č. 2 mohou o dotaci žádat pouze školy a školská zařízení se sídlem v Moravskoslezském kraji, zapsané do školského rejstříku dle školského zákona a jakékoliv právní formy, s výjimkou příspěvkových organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem.

Oprávněným žadatelem o dotaci není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Oprávněným žadatelem o dotaci není spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávněným žadatelem o dotaci není osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

VI. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

VII. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Dotační titul č. 1: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 130.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %.

  Dotační titul č. 2: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Spoluúčast žadatele na uznatelných nákladech projektu z vlastních nebo jiných zdrojů není požadována.

  Dotační titul č. 3: Minimální výše dotace na jeden projekt činí 10.000 Kč a maximální výše dotace na jeden projekt činí 50.000 Kč. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně ve výši 70 %.

 2. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 3. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 4. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 3 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 5. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu / obchodní firmě a právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříku svazků obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstřík ústavů (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy, je‑li žadatelem obec (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta).

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 5 tohoto článku.

 6. Předložení dokladů uvedených v odst. 5 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací obcí. Žadatelé, kterým nevzniká uvedená zákonná povinnost, tuto skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 7. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 5 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti předložit pověření nebo plnou moc.
 8. V případě, že žadatelem o dotaci bude obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odst. 5 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 5 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Za náhradního žadatele je považován i žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro tento dotační program.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 5 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (u dotačního titulu č. 1 a č. 3 zůstane předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu stejná a procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží, u dotačního titulu č. 2 se předpokládaná výše uznatelných nákladů sníží, nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován).
 12. Jeden žadatel je oprávněn podat v rámci tohoto dotačního programu pouze jednu žádost s výjimkou statutárních měst, která mohou podat jednu žádost za každý svůj městský obvod nebo městskou část. V případě podání více žádostí bude posuzována pouze první doručená žádost žadatele (rozhodující je doba podání žádosti prostřednictvím elektronického systému ePodatelna).

VIII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. odpovídá dále uvedeným podmínkám pro jednotlivé dotační tituly.
 2. Uznatelné náklady pro dotační titul č. 1 jsou:
  1. náklady na materiál do výše 3.000 Kč/jeden kus včetně,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání [Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Vnitřní účetní předpis příjemce (např. směrnice, pokyn nebo rozhodnutí statutárního orgánu apod., dále jen "vnitřní účetní předpis") upravující výši ocenění majetku je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace a na změny výše v průběhu realizace projektu nebude brán zřetel],
  3. náklady na dlouhodobý majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Vnitřní účetní předpis upravující výši ocenění majetku je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace a na změny výše v průběhu realizace projektu nebude brán zřetel):
   • hmotný
    1. technické zhodnocení dlouhodobého majetku â€" stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace (majetek musí být ve vlastnictví žadatele),
    2. nákup samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí,
   • nehmotný
    1. software s výukovým programem.

    Příjemce je povinen při použití dotace na investiční náklady vždy provést výběrové (poptávkové) řízení, v jehož rámci stanoví pravidla výběru, osloví alespoň tři potenciální dodavatele a vybere nejvhodnější nabídku dle zvolených pravidel. Je‑li příjemce zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí postupovat dle všech ustanovení zákona, která se na něj vztahují. Zpráva o průběhu a výsledku provedeného výběrového řízení bude předložena společně s řádným vyúčtováním dotace,

  4. náklady na služby,
  5. osobní náklady ve formě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti (DPP a DPČ) v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vč. odvodů. Hrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně na základě příslušné dohody,
  6. opravy a udržování v maximální výši 20 % z požadované výše dotace,
  7. pronájem prostor,
  8. kompostér – 1ks/žadatel.
 3. Uznatelné náklady pro dotační titul č. 2 jsou:
  1. náklady na materiál do výše 3.000 Kč/jeden kus včetně,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání [Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Vnitřní účetní předpis příjemce (např. směrnice, pokyn nebo rozhodnutí statutárního orgánu apod., dále jen "vnitřní účetní předpis") upravující výši ocenění majetku je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace a na změny výše v průběhu realizace projektu nebude brán zřetel],
  3. náklady na dlouhodobý majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Vnitřní účetní předpis upravující výši ocenění majetku je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace a na změny výše v průběhu realizace projektu nebude brán zřetel):
   • hmotný
    1. technické zhodnocení dlouhodobého majetku â€" stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace (majetek musí být ve vlastnictví žadatele),
    2. nákup samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí,
   • nehmotný
    1. software s výukovým programem.

    Příjemce je povinen při použití dotace na investiční náklady vždy provést výběrové (poptávkové) řízení, v jehož rámci stanoví pravidla výběru, osloví alespoň tři potenciální dodavatele a vybere nejvhodnější nabídku dle zvolených pravidel. Je‑li příjemce zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí postupovat dle všech ustanovení zákona, která se na něj vztahují. Zpráva o průběhu a výsledku provedeného výběrového řízení bude předložena společně s řádným vyúčtování dotace,

  4. náklady na služby,
  5. osobní náklady ve formě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti (DPP a DPČ) v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vč. odvodů. Hrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně na základě příslušné dohody,
  6. věcné odměny či dary pro žáky mateřských, základních a středních škol, s výjimkou finančních odměn a darů,
  7. drobné občerstvení,
  8. kompostér – 1 ks/škola.
 4. Uznatelné náklady pro dotační titul č. 3 jsou:
  1. náklady na materiál do výše 3.000 Kč/jeden kus včetně,
  2. náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání [Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Vnitřní účetní předpis příjemce (např. směrnice, pokyn nebo rozhodnutí statutárního orgánu apod., dále jen "vnitřní účetní předpis") upravující výši ocenění majetku je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace a na změny výše v průběhu realizace projektu nebude brán zřetel],
  3. náklady na dlouhodobý hmotný majetek, pokud je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání (Doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy příjemce upravujícími účetnictví. Vnitřní účetní předpis upravující výši ocenění majetku je povinnou přílohou žádosti o poskytnutí dotace a na změny výše v průběhu realizace projektu nebude brán zřetel):
   • hmotný
    1. technické zhodnocení dlouhodobého majetku â€" stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace (majetek musí být ve vlastnictví žadatele),
    2. nákup samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí,
   • nehmotný
    1. software s výukovým programem.

    Příjemce je povinen při použití dotace na investiční náklady vždy provést výběrové (poptávkové) řízení, v jehož rámci stanoví pravidla výběru, osloví alespoň tři potenciální dodavatele a vybere nejvhodnější nabídku dle zvolených pravidel. Je‑li příjemce zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí postupovat dle všech ustanovení zákona, která se na něj vztahují. Zpráva o průběhu a výsledku provedeného výběrového řízení bude předložena společně s řádným vyúčtování dotace,

  4. náklady na služby,
  5. osobní náklady ve formě dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti (DPP a DPČ) v maximální výši 20 % z požadované výše dotace, vč. odvodů. Hrazeno v hotovosti nebo bezhotovostně na základě příslušné dohody,
  6. drobné občerstvení, ochutnávka regionálních produktů,
  7. kompostér – 1ks/žadatel.
 5. Všechny ostatní náklady vynaložené příjemcem jsou považovány za náklady neuznatelné. Neuznatelnými náklady jsou vždy náklady na:
  1. občerstvení jiné než uvedené, stravování, alkoholické nápoje a tabákové výrobky,
  2. finanční odměny a dary, kapesné,
  3. poplatky za energie, poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet včetně zavedení přípojky,
  4. účetní služby, poradenské služby, právní služby, konzultace, bankovní služby, poštovní služby, auditorské služby, pojištění osob a majetku,
  5. cestovné tuzemské i zahraniční, jízdné na veřejnou dopravu, úhrady pohonných hmot, úhrada taxi, doprava zboží, kurýrní služby, přeprava osob,
  6. splátky úvěrů včetně úroků, leasing včetně akontace, celní, správní, soudní a bankovní poplatky, provize, daně a dotace, kdy výjimkou je daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce dotace není plátcem této daně nebo mu nevzniká nárok na odpočet této daně,
  7. vybavení domácnosti, technické vybavení a hasicí přístroje či mobilní toalety,
  8. zahradní techniku, jako jsou například pily, sekačky, traktory apod.,
  9. ubytování, vstupné,
  10. mobilní telefony, výpočetní techniku, jako například počítač, tablet, notebook, tiskárna apod., záznamovou techniku, jako například kamera, fotoaparát, flash disky apod.
  11. nákup osobního automobilu, nákup motocyklu, technické zhodnocení automobilů a motocyklů, nákup pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor a pořízení finančního majetku.
 6. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu žádosti o poskytnutí dotace, nesmí obsahovat neuznatelné náklady, i kdyby měly být hrazeny z prostředků příjemce dotace.

IX. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Dotaci lze použít na neinvestiční, investiční nebo kombinovaný projekt realizovaný v období nejdříve od 1. 9. 2023 a nejpozději do 31. 8. 2024.
 3. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

X. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2 – 6 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, způsobem popsaným v odst. 7 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není registrace nutná.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem, nebo pomocí vlastní datové schránky a v elektronickém systému ePodatelna vyplní žádost o poskytnutí dotace, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu / obchodní firmě, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce),
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  5. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 37/2021 Sb.") netýká se právnických osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Právnické osoby v právní formě spolku, pobočného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, zájmového sdružení právnických osob, nadace, nadačního fondu, mezinárodní nevládní organizace a školské právnické osoby neuvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.,
  6. kopii vnitřního účetního předpisu, například směrnice, pokynu nebo rozhodnutí statutárního orgánu apod., upravujícího výši ocenění majetku, pokud projekt zahrnuje drobný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, a to jde‑li o žadatele, který vede účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a tímto vnitřním účetním předpisem výši ocenění tohoto majetku upravil.
 5. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 4 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele, starosta žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 7 tohoto článku. Avšak:

  1. vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo
  2. je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo
  3. nevlastní‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo
  4. žadatel žádost v elektronickém systému uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem neopatřil,

  postupuje žadatel dále dle odstavce 7 tohoto článku.

 7. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

   Moravskoslezský kraj
   odbor životního prostředí a zemědělství

   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku â€" předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):

   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / obchodní firmou žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje [název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, předmět zprávy: ŽPZ – Žádost o dotaci v programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (ŽPZ/04/2023)]. Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele), nebo
  3. má‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle elektronickou poštou na adresu: posta@msk.cz.

 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 9. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 7 tohoto článku (pokud nebyla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 10. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 9, popř. pokud k žádosti nebude přiložen:
  • úplný, popř. částečný výpis z evidence skutečných majitelů, je‑li tento výpis povinnou přílohou žádosti,
  • vnitřní účetní předpis (např. směrnice, pokyn nebo rozhodnutí statutárního orgánu apod.) upravující výši ocenění majetku, je‑li tento výpis povinnou přílohou žádosti,

  vyzve administrátor dotačního programu žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu, a to pouze jednou. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.

 11. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

XI. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 9. 5. 2023 (00:00 hod) do 22. 5. 2023 (24:00 hod). Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému ePodatelna pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 4. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Bendová, Ph.D.
  referent pro EVVO
  tel. 595 622 909
  e‑mail: michaela.bendova@msk.cz

XII. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti o dotaci budou po kontrole věcné a formální správnosti zpracování posuzovány po obsahové stránce hodnotitelským týmem složeným ze 3 až 5 zástupců odboru životního prostředí a zemědělství, eventuálně i jiného odboru krajského úřadu, ustanoveným vedoucím odboru životního prostředí a zemědělství, a to bodovým hodnocením dle uvedených kritérií.
  Základní posuzované ukazatele kvality projektu Bodové hodnocení
  a. Přínos realizace projektu pro Moravskoslezský kraj 0-5
  b. Naplňování strategických dokumentů 0-2
  c. Nezbytnost požadovaných nákladů v souladu s činnostmi projektu, adekvátnost položek rozpočtu 0-5
  d. Využití jiných zdrojů financování, míra kofinancování 0-5
  e. Kvalita zpracování, odborná úroveň projektu 0-5
  f. Udržitelnost projektu (opakovatelný, přenositelný apod.) 0-5
  g. Dopad na cílové skupiny 0-5
  h. Inovativnost, jedinečnost projektu 0-5
  Celkové bodové ohodnocení projektu max. 37
  K podpoře budou navrženy pouze projekty, které budou ohodnoceny 25 a více body.
 2. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované podle schváleného systému bodového hodnocení bude podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušným výborem zastupitelstva kraje.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 31. 12. 2023.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).
 5. Neúspěšným žadatelům o dotaci budou důvody neudělení dotace sděleny bez zbytečného odkladu.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž má být ukončena realizace projektu; do 15. 1. 2024, má‑li být projekt ukončen v prosinci 2023; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 2.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodu zrušit.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje

Příloha č. 2 – Vzor formuláře elektronického podání

Příloha č. 3 – Průběžné vyúčtování projektu

Příloha č. 4 – Závěrečné vyúčtování projektu – Obecná část

Příloha č. 5a – Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné neinvestiční náklady/výdaje

Příloha č. 5b – Závěrečné vyúčtování projektu – Uznatelné investiční náklady/výdaje

Příloha č. 6 – Závěrečné vyúčtování projektu – Přehled o úhradách

Příloha č. 7 – Závěrečné vyúčtování projektu – Oznámení o vrácení finančních prostředků

Příloha č. 8 – Úřední záznam o osobním podání dokumentu

Příloha č. 9 – Vzor žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 65/4857 ze dne 3. 4. 2023 a nabývá účinnosti dne 5. 4. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.