Půjčka LIBERTY
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce pro roky 2020‑2021

I. Název programu (kód)

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (ŽPZ/02/2020)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Cílem dotačního programu je podpora projektů, které mají obcím pomoci nalézt optimální variantu řešení způsobu nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, tedy studií, které koncepčně řeší možnosti vsakování a odvádění srážkových vod nebo odvádění a likvidaci splaškových odpadních vod z území, případně části území, obce.
 2. Předmětem podpory jsou projekty ukončené nejpozději do 15. 9. 2021, v rámci kterých budou pořízeny:
  1. studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  2. studie řešící způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  3. studie řešící odvádění a likvidaci odpadních vod a způsoby nakládání se srážkovými vodami zahrnující technickoekonomické posouzení řešení,
  4. hydrogeologické posouzení lokalit z hlediska možnosti zasakování odpadních a/nebo srážkových vod, nebo
  5. jiné dokumentace obsahující koncepční posouzení možnosti nakládání se srážkovými nebo odpadními vodami, které mohou být podkladem pro tvorbu územně plánovacích dokumentací obce nebo změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace jsou obce na území Moravskoslezského kraje.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je 400.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %.
 3. Projekt nebyl a nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 6. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše jednu žádost o poskytnutí dotace.
 7. Zpracovatelem projektu musí být autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“, nebo odborně způsobilá osoba podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „hydrogeologie“, podle typu projektu.
 8. Zpracovaná studie nebo jiná dokumentace musí minimálně obsahovat důvody pořízení, popis řešeného území, popis současného stavu řešené problematiky, navrhované řešení, zhodnocení souladu navrženého řešení s platnými právními předpisy, technickoekonomické posouzení řešení, event. jednotlivých variant řešení a účel, ke kterému má být studie nebo jiná dokumentace použita (např. podklad pro územně plánovací dokumentaci obce, aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje).
 9. Zpracovaný hydrogeologický posudek musí minimálně obsahovat důvody jeho pořízení, popis území, pro které je zpracován, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody, se kterými má být nakládáno, zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, mocnosti zvodnělé vrstvy, směru proudění podzemních vod, se kterými má být nakládáno, zhodnocení míry rizika ovlivnění jakosti podzemních vod a účel, ke kterému má být posudek použit (např. podklad pro územně plánovací dokumentaci obce, aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje).
 10. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem (lhůta je v obou případech zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě):
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. výpis z usnesení rady/zastupitelstva obce, kterým obec přijímá dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 10 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 13. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může poskytovatel podpořit jeho projekt, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 10 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 14. V tomto dotačním programu se poskytují investiční nebo neinvestiční dotace. Kombinace není přípustná.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období dohodnutém s poskytovatelem ve smlouvě o poskytnutí dotace; datum počátku uznatelnosti nákladů bude stanoveno na den rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace, pokud příjemce v žádosti neuvedl dřívější datum počátku realizace projektu, nejdříve však na den 1. 1. 2020,
  4. byl příjemcem uhrazen nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději však dne 15. 10. 2021, a
  5. byl vynaložen na zpracování studie a/nebo posudku, včetně průzkumných prací nezbytných pro její/jeho pořízení.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům projektu je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Realizace jen části projektu, která není způsobilá ani zčásti zmařit účelové určení poskytované dotace, není důvodem pro neposkytnutí nebo krácení dotace.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu dle odst. 2–5 tohoto článku a následně buď v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky, nebo v listinné podobě dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému e‑podatelna. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí uživatelským jménem a heslem a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt, přičemž součástí žádosti je obecná část, projektová část a čestné prohlášení.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu,
  2. seznam všech subjektů, od kterých žadatel obdržel na realizaci předkládaného projektu dotaci nebo u kterých na realizaci předkládaného projektu dotaci požaduje. V případě, že žadatel nepožaduje a ani neobdržel na realizaci projektu dotaci od jiného subjektu, potvrdí tuto skutečnost čestným prohlášením,
  3. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž je žádost evidována v systému poskytovatele s přesným datem a časem podání. Žádosti je zároveň vygenerován čárový kód.
 6. Následně si tuto odeslanou žádost (bez příloh dle odst. 4) žadatel buď uloží ve formátu PDF a nejpozději do 7 pracovních dnů (ustanovení čl. X odst. 1 těchto podmínek tímto není dotčeno) zašle poskytovateli dotace prostřednictvím datové schránky:

  název datové schránky: Moravskoslezský kraj,
  identifikátor datové schránky: 8x6bxsd.

  [Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná/é uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem starosty / místostarosty žadatele.]

  nebo

  si tuto odeslanou žádost (bez příloh dle odst. 4) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému), podepíše a v jednom podepsaném originále v listinné podobě, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, nejpozději do 7 pracovních dnů (ustanovení čl. X odst. 1 těchto podmínek tímto není dotčeno) podá poskytovateli dotace prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené:
  1. PIDem žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému,
  2. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu, tj. „odbor životního prostředí a zemědělství“,
  3. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu, tj. „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce, ŽPZ/02/2020“,
  4. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
  5. textem „Neotvírat – žádost o dotaci".
 7. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy (do jiné datové schránky),
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti (tzn. před 25. 11. 2019 nebo po 6. 12. 2019),
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu),
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Pokud bude podaná žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu, a to pouze jednou. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Poskytovatel je oprávněn posoudit adekvátnost výše požadované dotace a požadovat doplnění žádosti o nové zdůvodnění její výše v náhradním termínu.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 25. 11. 2019 (0:00 hod) do 6. 12. 2019 (24:00 hod). Tato lhůta se vztahuje jak na podávání žádostí v elektronickém systému, tak na následné zasílání žádostí buď prostřednictvím datové schránky, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně krajského úřadu. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 2. Administrátorem dotačního programu je Moravskoslezský kraj, krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 3. Kontaktními osobami pro tento dotační program jsou:
 4. Případné dotazy k dotačnímu programu či zpracování a předkládání žádostí budou zájemcům zodpovězeny na pracovním semináři, který proběhne dne 14. 11. 2019 od 9:00 do 12:00 hod. v budově krajského úřadu v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva kraje. Zájemci o účast na tomto semináři se mohou hlásit prostřednictvím formuláře. Pozvánka na pracovní seminář bude zveřejněna rovněž na webových stránkách Moravskoslezského kraje; to obdobně platí také pro oznámení případné změny termínu konání uvedeného semináře.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti budou posuzovány na základě systému bodového hodnocení:
  Základní posuzované ukazatele potřebnosti a kvality projektu Bodové hodnocení
  A. Kvalita zpracování projektové žádosti 0–5
  B. Účel a použitelnost projektu 0–5
  C. Charakter území (počet obyvatel obce, velikost a využití řešeného území) 0–10*
  D. Ekonomický ukazatel 0–5
  Celkové bodové hodnocení projektu max. 25
  *) za předpokladu, že žádné z kritérií v ukazatelích A nebo B nebude hodnoceno méně než 3 body, jinak bude bodové hodnocení v ukazateli C sníženo na polovinu
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2020.
 3. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými právními předpisy (příloha č. 1 podmínek programu).

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu do termínu uvedeného ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména, zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Moravskoslezského kraje na tento program je 2.000.000 Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 3. Moravskoslezský kraj si vyhrazuje právo vyhlášený dotační program bez udání důvodů zrušit.

XVI. Seznam příloh podmínek dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl vyhlášen a jeho podmínky schváleny usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 72/6544 ze dne 21. 10. 2019 a nabývají účinnosti dne 22. 10. 2019.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.