Půjčka LIBERTY
Menu

Podmínky dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021

I. Název programu

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019‑2021

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účelové určení)

Cílem dotačního programu je poskytovat prostředky na podporu natáčení audiovizuálních děl v MSK, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu. To přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Zároveň podpořené projekty musí mít propagační a marketingový potenciál, jehož region může ke své propagaci využít. Realizace takových projektů bude podporovat značku MSK jako moderního kulturního film-friendly regionu.

Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či seriály, nebo epizody seriálů určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu).

Bez ohledu na výše uvedené nebude poskytnuta podpora na výrobu instruktážních, turistických, propagačních či reklamních audiovizuálních děl, audiovizuálních děl, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy, audiovizuálních děl pornografické povahy a audiovizuálních děl otevřeně schvalujících násilí, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemcem podpory je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která:

 1. je výrobcem nebo koproducentem audiovizuálního díla ve smyslu § 2 zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AVD“), nebo
 2. zajišťuje výrobu AVD na území České republiky jako tzv. servisní produkce.

Příjemce podpory, který je výrobcem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České republiky.

Příjemce podpory, který je koproducentem, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit příslušnou koprodukční smlouvu.

Příjemce dotace, který je tzv. servisní produkcí, musí mít sídlo, pobočku nebo provozovnu na území České republiky a musí spolu s žádostí o poskytnutí dotace předložit čestné prohlášení výrobce AVD o pověření servisní produkce.

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

Příjemcem podpory nemůže být politická strana nebo politické hnutí dle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotace

 1. Minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 100.000 Kč, maximální výše dotace je 2.500.000 Kč. Projektem se pro účely tohoto dotačního programu rozumí část výroby AVD na území Moravskoslezského kraje, a to pouze část tvořená vlastním natáčením, nikoli development nebo postprodukce.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 50 %.
 3. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 5. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 4 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 6. Realizace projektu může být zahájena od 1. 10. 2019, nejdříve však ode dne podání žádosti o dotaci a musí být ukončena nejpozději do 30. 9. 2021. Výroba celého AVD musí být dokončena do 30. 9. 2021.
 7. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 2 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynuly více než 3 měsíce. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z rejstříků dle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob založených registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi a registrovaných nebo evidovaných podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech (dále jen „veřejný rejstřík“)],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  4. kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele.

  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 7 tohoto článku.

 8. Předložení dokladů uvedených v odst. 7 písm. a) tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 9. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 10. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 7 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje.
 11. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 7 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.
 12. Vybraným žadatelům bude poskytnuta dotace po nabytí účinnosti smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, převodem na účet příjemce takto:
  1. první splátka dotace ve výši 50 % schválené maximální částky dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy,
  2. zbývající část dotace do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování za podmínek uvedených ve smlouvě.
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být dotace poskytnuta jen v režimu podpory audiovizuálních děl dle čl. 54 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 ve znění nařízení Komise (EU) č. 2017/1084 ze dne 14. června 2017 (dále jen „nařízení“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187 a 20. června 2017 v částce L 156), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení.
 14. Dotace nemůže být za splnění podmínek uvedeného nařízení poskytnuta žadateli:
  1. vůči němuž byl v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz nebo má‑li žadatel postavení podniku v obtížích (čl. 1 odst. 4 nařízení),
  2. na náklady projektu vzniklé před dnem podání žádosti o dotaci (čl. 6 nařízení),
  3. pokud by byla překročena výše a míra intenzity podpory v případě kumulace s jinou veřejnou podporou (čl. 8 nařízení).
 15. Dotace není vyhrazena na konkrétní produkční činnost ani na jednotlivé části produkčního hodnotového řetězce.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu, tedy nákladem, který lze v rámci realizace projektu spolufinancovat z dotace poskytovatele, je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu,
  5. lze jej podřadit pod některý z druhů uznatelných nákladů uvedených v nákladovém rozpočtu projektu (viz Příloha č. 1 elektronické žádosti o dotaci).
 2. Uznatelné náklady projektu musí být vynaloženy na území Moravskoslezského kraje, tj. uznatelný náklad vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci poskytnuto na území Moravskoslezského kraje subjektem se sídlem nebo provozovnou na území Moravskoslezského kraje (tzv. územní vázanost nákladů projektu).

  Podmínka dle předchozí věty neznamená, že příjemce dotace je omezen v možnosti vynaložit další náklady na výrobu AVD mimo území MSK, zejména mu tím není ukládáno, aby minimální objem uznatelných nákladů projektu vynaložených na území Moravskoslezského kraje překročil 50 % z celkového rozpočtu produkce AVD nebo aby výdaje vynaložené na území Moravskoslezského kraje překročily 80 % z celkového rozpočtu produkce AVD.

 3. Neuznatelnými náklady jsou náklady na:
  1. pohoštění (s výjimkou filmového cateringu během natáčení),
  2. dary,
  3. nákup nemovitostí,
  4. odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
  5. kapesné, stravné a úhradu cestovních náhrad nad rámec vymezený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
  6. dotace poskytované jiným osobám,
  7. daň z přidané hodnoty v případě, že příjemce má právo na její odpočet,
  8. splátky úvěrů a půjček, penále, pokuty, správní a místní poplatky, splátky leasingu,
  9. stipendia, nebo platby obdobného charakteru,
  10. spoje (poštovné, telekomunikační služby, internet),
  11. infrastrukturu filmových studií.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Příjemce je povinen viditelně uvádět při všech formách propagace projektu skutečnost, že jde o projekt, jehož realizace byla spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje (umístěním loga, informace o spolufinancování apod.) a plnit další podmínky povinné publicity stanovené ve smlouvě.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického portálu poskytovatele dle odst. 2 – 6 tohoto článku a následně v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 7 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému e‑podatelna. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. celkový rozpočet AVD, jehož součástí je i rozpočet nákladů projektu,
  2. finanční plán,
  3. doklady o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  4. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů),
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
 5. Dále žádost musí obsahovat povinné přílohy:
  1. stručný popis AVD – tzv. synopse, nebo treatment AVD (maximálně 2 strany A4),
  2. scénář AVD (s výjimkou dokumentárních AVD),
  3. režisérská explikace tvůrčího záměru max. 1 strana,
  4. producentská explikace tvůrčího záměru max. 1 strana,
  5. profesní životopisy hlavních členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci projektu a to zejména: režisér, autor treatmentu nebo scénáře, dramaturg, kameraman, ať již jsou smluvně zajištěni nebo v jednání,
  6. prezentace dosavadní činnosti žadatele v oblasti kinematografie a filmového průmyslu,
  7. příslušná koprodukční smlouva – jen je‑li žadatel koproducentem.
  8. čestné prohlášení producenta AVD o pověření servisní produkce – jen je‑li žadatel tzv. servisní produkcí.
 6. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 7. Následně žadatel:

  7.1. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele),

  nebo

  7.2. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:

  Moravskoslezský kraj
  28. října 2771/117
  702 00 OSTRAVA

  a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku):

  1. názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
  2. názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021 RRC/XX/XXXX),
  3. textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
  4. plným názvem žadatele a adresou jeho sídla – dopíše žadatel.

  Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.

 8. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu.
 9. Žádost, resp. její přílohy musí být v českém nebo slovenském jazyce. Jsou‑li v jiném jazyce, musí k nim být přiložen úřední překlad do českého jazyka.
 10. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána jak v elektronické podobě v elektronickém systému na adrese podatelna.msk.cz (včetně příloh), tak i v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 11. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve poskytovatel žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 12. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 13. Žadatel může v rámci tohoto dotačního programu podat i více než jednu žádost, avšak v takovém případě se musí jednoho AVD týkat jen jedna žádost, tedy podání více žádostí týkajících se jednoho AVD není možné.

X. Lhůta pro podávání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 10. 2019 do 15. 10. 2019 Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. V případě podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického portálu pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického portálu. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
 4. Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Hajda, tel. 595 622 594, e‑mail: ondrej.hajda@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Administrátor nejprve zhodnotí formální kritéria přijatelnosti (tj. oprávněnost žadatele, úplnost žádosti včetně všech požadovaných příloh a soulad s podmínkami dotačního programu).
 2. Žádosti, které zcela splní formální kritéria přijatelnosti, jsou poté hodnoceny odbornou komisí, jmenovanou radou kraje. Odborná komise vždy jednohlasně a s řádným odůvodněním doporučí/nedoporučí orgánům kraje MSK projekty k financování.
 3. Odborná komise hodnotí tyto aspekty projektu:
  1. způsob a rozsah využití místních lokací, místních služeb a veřejnosti, místních kulturních a kreativních průmyslů a místních filmových profesionálů,
  2. celkovou výši prostředků vynaložených v regionu,
  3. způsob prezentace regionu v audiovizuálním díle, obsahové a tematické propojení projektu s Moravskoslezským krajem,
  4. celkový počet natáčecích dnů plánovaných v regionu,
  5. propagační a marketingový potenciál využitelný pro MSK,
  6. formy a rozsah distribuce.
 4. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům, popř. též o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek nejpozději do 31. 12. 2019. Podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva bude doporučení odborné komise dle odst. 2 tohoto článku. Zastupitelstvo může z důvodu uplatnění zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout o poskytnutí nižší částky dotace, než požadoval žadatel. Nákladový rozpočet projektu bude v takovém případě v součinnosti s žadatelem přepracován.
 5. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stránkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

XII. Zpráva o výši použité dotace

V případě, že se jedná o víceletý projekt realizovaný v letech 2020 a 2021, je příjemce povinen předložit poskytovateli do 15. 1. 2021 zprávu o tom, v jaké výši byla k 31. 12. 2020 použita poskytnutá dotace.

XIII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě (do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu; do 20. 1. následujícího kalendářního roku, byl‑li projekt ukončen v prosinci; připadl‑li by konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den). Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

XV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 5.000.000 Kč. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program z rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVI. Závěrečné ustanovení

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost dotačního programu Závěrečné ustanovení

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 68/6234 ze dne 27. 8. 2019. a nabývá účinnosti dne 27. 8. 2019.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.