Půjčka LIBERTY
Menu

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2024–2025

I. Název programu (kód)

Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2024)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

 1. Cílem dotačního programu je podpora projektů zaměřených na řešení:
  1. problémů s odváděním a čištěním odpadních vod,
  2. zásobování obyvatel pitnou vodou,
  za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje.
 2. Projektem se pro účely tohoto programu rozumí výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce:
  1. čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí; v případě nové výstavby kanalizační sítě může být předmětem dotace pouze kanalizace splašková,
  2. vodovodních sítí a vodárenských objektů,
  3. vodohospodářské infrastruktury uvedené pod písm. a. a b. v tomto odstavci realizované současně v jedné lokalitě.
 3. Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za současného dodržení kritérií uvedených v článku VI odst. 8 těchto podmínek programu, ukončené nejpozději do 15. 9. 2025.
 4. Předmětem podpory nejsou:
  1. kanalizační přípojky, dešťová kanalizace a přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi,
  2. výstavba kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění v dostatečně kapacitní čistírně odpadních vod,
  3. vodovodní přípojky,
  4. opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodního díla,
  5. investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou výstavbu.

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci dotace jsou:

 1. obce s počtem obyvatel do 2 000,
 2. obce s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, řeší‑li projekt odvádění a čištění odpadních vod nebo zásobování obyvatel pitnou vodou v území s počtem obyvatel do 500.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Maximální výše dotace na projekt činí 5.000.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 75 %. Příjemce je povinen podílet se vlastními finančními prostředky ve výši minimálně 10 % uznatelných nákladů realizovaného projektu.
 3. Projekt nebyl a nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 4. Dotaci nelze poskytnout na projekt, který byl k datu podpisu dotační smlouvy stavebně ukončen, žadatel požádal o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, předčasné užívání stavby nebo povolení ke zkušebnímu provozu, nebo bylo k datu podpisu dotační smlouvy ukončeno jeho financování.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. Pro potřeby tohoto programu se rozumí:
  1. ekvivalentním obyvatelem (EO) – produkce znečištění 60 g BSK₅ (biochemická spotřeba kyslíku) za den,
  2. informační tabulí – stálá informační tabule s minimálními rozměry 300 x 400 mm (plast nebo samolepa) s uvedením skutečnosti, že projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje (vzorová podoba této tabule, s výjimkou rozměrů, viz příloha č. 5 těchto podmínek programu), umístěná nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení realizace projektu na dobře pro veřejnost viditelném místě,
  3. administrátorem dotačního programu – odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava.
 8. V případě, že:
  1. žadatelem o dotaci je obec s počtem obyvatel do 500 nebo obec s počtem obyvatel od 2 001 do 5 000, kdy předmětem žádosti je řešení území s počtem obyvatel do 500, je nutné při:
   • výstavbě kanalizační sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 30 EO,
   • výstavbě vodovodní sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 30 trvale bydlících osob,
  2. žadatelem o dotaci je obec s počtem obyvatel od 501 do 2000, je nutné při:
   • výstavbě kanalizační sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 50 EO,
   • výstavbě vodovodní sítě a souvisejících objektů zajistit nové napojení nejméně 50 trvale bydlících osob.
   Dojde‑li realizací projektu k prokazatelnému výraznému zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod nebo situace v zásobování pitnou vodou, nemusí být počet napojených EO nebo osob zásobovaných pitnou vodou vyšší než před realizací takového projektu.
 9. Majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků dotace nesmí příjemce zcizit po dobu deseti let ode dne ukončení realizace projektu.
 10. Žadatel může v rámci tohoto programu předložit nejvýše jednu žádost o poskytnutí dotace.
 11. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 3 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace, u náhradních žadatelů do 3 měsíců od zaslání informace o poskytnutí dotace poskytovatelem (lhůta je v obou případech zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka k poštovní přepravě):
  1. originál nebo úředně ověřenou kopii pověření nebo plné moci, byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné (á),
  2. usnesení orgánu obce, kterým bylo rozhodnuto o přijetí dotace a uzavření smlouvy (není‑li o přijetí dotace a uzavření smlouvy oprávněn rozhodnout starosta),
  3. čestné prohlášení, že k datu podpisu dotační smlouvy není projekt stavebně ukončen, žadatel nepožádal o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, předčasné užívání stavby nebo povolení ke zkušebnímu provozu, ani není k datu podpisu dotační smlouvy ukončeno jeho financování.
 12. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 13. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 11 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo ze zjištění administrátora vyplyne, že u kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 14. Při poskytování dotace náhradnímu žadateli dle pořadníku náhradních žadatelů schváleného zastupitelstvem kraje bude postupováno následovně. V případě, že v době do 31. 1. 2025 některému ze žadatelů nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění podmínek uvedených v odst. 13 tohoto článku nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci, nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. Za náhradního žadatele je považován i žadatel, který nemůže být plně uspokojen s ohledem na výši peněžních prostředků vyčleněných pro tento dotační program.
 15. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace, kterou může poskytovatel podpořit jeho projekt, administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 11 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. byl vynaložen v souladu s účelovým určením projektu a toto účelové určení bylo příjemcem v rámci realizace projektu plně dosaženo a bylo splněno, přičemž projekt byl realizován v souladu s příslušnými právními předpisy,
  4. vznikl příjemci v období realizace projektu dohodnutém s poskytovatelem ve smlouvě o poskytnutí dotace; datum počátku uznatelnosti nákladů bude stanoveno na den rozhodnutí zastupitelstva o poskytnutí dotace, pokud příjemce v žádosti neuvedl dřívější datum počátku realizace projektu, nejdříve však na den 1. 1. 2024,
  5. byl příjemcem uhrazen nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení realizace projektu, nejpozději však dne 15. 10. 2025, a
  6. byl vynaložen na:
   • stavební nebo technologickou část stavby (pořízení dlouhodobého majetku v souladu s projektovou dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení nebo společného povolení a podmínkami stavebního povolení nebo společného povolení pro realizaci projektu),
   • projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace k územnímu řízení nebo dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro vydání společného povolení pořízenou pro projekt, která nebyla hrazena z cizích zdrojů (vymezení počátku uznatelnosti nákladů uvedené v písm. d. tohoto odstavce se na tento uznatelný náklad nevztahuje), která byla přílohou žádosti o povolení stavby.
   Ostatní náklady jsou neuznatelné.
 2. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Realizace jen části projektu, která není způsobilá ani zčásti zmařit účelové určení poskytované dotace, není důvodem pro neposkytnutí nebo krácení dotace.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost o poskytnutí dotace v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odst. 2 – 4 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek dle odst. 5 tohoto článku.
 2. Žadatel se přihlásí do elektronického systému ePodatelna prostřednictvím e‑podání a v tomto systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 3. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. kopii smlouvy o zřízení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  3. ekonomicko‑technické shrnutí projektu, včetně přílohy (kalkulace vodného a stočného),
  4. stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci,
  5. souhrnnou technickou zprávu, kterou se rozumí součást projektové dokumentace stavby předkládané k žádosti o stavební povolení nebo o společné povolení,
  6. celkovou situace stavby s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel,
  7. doklady o průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby (nebyla‑li veřejná zakázka zahájena, pak sdělení žadatele, jak bude postupovat při výběru zhotovitele),
  8. doklad o poskytnutí dotace na realizaci projektu z jiného zdroje, má‑li ho žadatel k dispozici.
 4. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému ePodatelna, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód (PID). Má‑li žadatel (starosta žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 5 tohoto článku. Avšak:
  1. je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, nebo
  2. nevlastní‑li žadatel uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, nebo
  3. žadatel žádost v elektronickém systému uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem neopatřil,
  postupuje žadatel dále dle odstavce 5 tohoto článku.
 5. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost vytiskne (bez příloh dle odst. 3) a podepíše; podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, doloží k žádosti originál nebo ověřenou kopii pověření nebo plné moci. Žádost podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor životního prostředí a zemědělství
   28. října 2771/117
   702 00 OSTRAVA

   a to v obálce označené (elektronický formulář vygeneruje předepsanou obálku – předpřipravený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh dle odst. 3) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" uveďte "ŽPZ", do buňky "předmět" uveďte "Žádost o dotaci v programu Drobné vodohospodářské akce"). Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (starosty žadatele).
 6. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 7. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronickém systému ePodatelna a následně způsobem uvedeným v odst. 5 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy (do jiné datové schránky),
  4. mimo lhůtu pro podávání žádosti (tzn. před 27. 11. 2023 nebo po 22. 12. 2023),
  5. nepodepsané osobou oprávněnou zastupovat žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu),
  6. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti.
 8. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu, a to pouze jednou. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 9. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoby

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 27. 11. 2023 (0:00 hod) do 22. 12. 2023 (24:00 hod). Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Kontaktními osobami pro tento dotační program jsou:
 4. Případné dotazy k dotačnímu programu či zpracování a předkládání žádostí budou zájemcům zodpovězeny telefonicky nebo e‑mailem (viz výše uvedené kontakty) nebo po předchozí domluvě při osobní konzultaci.

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Žádosti budou posuzovány administrátorem na základě systému bodového hodnocení:
  Základní posuzované ukazatele potřebnosti a kvality projektu Bodové hodnocení
  A. charakter území, v němž jsou opatření realizována (zlepšení jakosti vody v toku a stavu životního prostředí, stavu zásobování pitnou vodou), naléhavost řešení situace, počet obyvatel obce (preferovány obce s nižším počtem obyvatel) a kvalita zpracování projektové žádosti 0 – 10
  B. ekonomicko‑technické shrnutí projektu 0 – 7
  C. region vymezený usnesením vlády České republiky ze dne 15. 5. 2013 č. 344 (státem podporované regiony) nebo obec nacházející se v povodí vodní nádrže Slezská Harta 2*
  D. soulad navržených opatření s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací území Moravskoslezského kraje nebo s plány povodí 2
  E. nová výstavba vodohospodářské infrastruktury 4*
  Celkové bodové hodnocení projektu max. 25
  *) za předpokladu, že žádné z kritérií v ukazatelích A nebo B nebude hodnoceno méně než 3 body
 2. Vyhodnocení došlých žádostí zpracované podle schváleného systému bodového hodnocení bude podkladem pro schválení dotace zastupitelstvem kraje na základě předchozího projednání příslušným výborem zastupitelstva kraje.
 3. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2024.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými právními předpisy (příloha č. 1 podmínek programu).

XII. Závěrečné a průběžné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě.
  Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace a tímto dotačním programem. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program.
 2. Příjemce vyplní formulář závěrečného vyúčtování v elektronickém systému ePodatelna, připojí k němu požadované přílohy a odešle jej v tomto systému. Má‑li příjemce (starosta nebo jiný zástupce příjemce) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem závěrečné vyúčtování v souladu s podmínkami odeslání závěrečného vyúčtování uvedenými v elektronickém systému, je závěrečné vyúčtování považováno za podepsané a příjemce nemusí postupovat dle odstavce 3 tohoto článku. Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo zástupce příjemce nemá uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, postupuje příjemce vždy dle odstavce 3 tohoto článku.
 3. Následně příjemce:
  3.1 zašle závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat do datové schránky) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "ŽPZ", do buňky "předmět" se uvede "Závěrečné vyúčtování v dotačním programu ŽPZ/01/2024". Je‑li příjemce zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou závěrečného vyúčtování buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem příjemce (starosty příjemce), ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, nebo
  3.2 odeslané závěrečné vyúčtování (bez příloh, resp. s přílohami, které je možno dle formuláře závěrečného vyúčtování zaslat poštou nebo podat na podatelnu) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID závěrečného vyúčtování, které se automaticky vygeneruje po odeslání závěrečného vyúčtování v elektronickém systému) a podepíše a podepsané závěrečné vyúčtování, popř. podepsal‑li závěrečné vyúčtování zástupce příjemce na základě pověření nebo plné moci, spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, ledaže oprávnění zastupovat příjemce vyplývá z již dříve předloženého pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
  Moravskoslezský kraj
  Odbor životního prostředí a zemědělství
  28. října 2771/117
  702 00 Ostrava
  a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu závěrečného vyúčtování, který stačí na obálku nalepit):
  1. Názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu,
  2. Plným názvem příjemce a adresou jeho sídla.
  3. Textem "Závěrečné vyúčtování".
 4. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, dodáním do datové schránky poskytovatele, dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
 5. V průběhu realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Ustanovení tohoto článku upravující závěrečné vyúčtování se použijí na průběžné vyúčtování obdobně.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je 15.000.000 Kč.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný dotační program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude dotační program realizován a dotace nebudou poskytnuty.
 2. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh podmínek dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl vyhlášen a jeho podmínky schváleny usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 80/5907 ze dne 23. 10. 2023 a nabývají účinnosti dne 24. 10. 2023.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.