Menu

Chci se zapojit

V případě, že máte námět na transformační projekt, vyplňte níže přiložený formulář a odešlete kontaktním osobám.

Chci podat transformační projekt (formát pdf, velikost 553 kB)

Často kladené otázky (formát pdf, velikost 213 kB)

Mechanismus pro spravedlivou transformaci pro uhelné regiony

V zájmu řešení sociálních a hospodářských důsledků plnění cíle dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 a nového klimatického cíle Unie pro rok 2030, byl vytvořen mechanismus pro spravedlivou transformaci. Cílí na uhelné a uhlíkově intenzivní regiony v EU, mezi něž se řadí i Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Mechanismus je tvořen třemi pilíři, jež jsou popsány níže.

I. pilíř
Fond pro spravedlivou transformaci
II. pilíř
InvestEU
III. pilíř
Nástroj půjček pro veřejnou správu poskytovaný EIB
Primárně grantySdružování privátních investic
  • Úvěrový fond
  • Sourkomé investice do regionů, prováděcí partner ČMRZB
Pákování veřejných investic
  • Energetická a dopravní infrastruktura, sítě dálkového vytápění, renovace budov, sociální infrastruktura atd.

I. pilíř: Fond pro spravedlivou transformaci

Cíl: Smyslem Fondu pro spravedlivou transformaci je především zmírňování dopadů procesu transformace směrem k uhlíkově neutrální ekonomice v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji, kde má dopad nejvýznamnější důsledky. Podporuje především komplexní transformační projekty zaměřené na vytváření nových pracovních míst, obnovu území po těžbě uhlí či návazného průmyslu, regionálně specifické projekty v rámci podnikatelského prostředí, vědy a výzkumu nebo aktivní politiky zaměstnanosti. Čerpání Fondu je podmíněno zpracováním tzv. Plánů spravedlivé územní transformace (PSÚT). V Plánech spravedlivé územní transformace budou státy EU muset označit území a odvětví, která jsou způsobilá pro financování.

Způsob implementace: Operační program Spravedlivá transformace
Termín spuštění: První výzvy v roce 2022
Alokace: cca 42 mld. korun
Žadatelé: Zejména podniky

Zaměření:

Kromě těchto činností může Fond podporovat produktivní investice do jiných podniků než malých a středních za předpokladu, že tyto investice byly schváleny jako součást Plánu spravedlivé územní transformace. Takové investice jsou způsobilé pouze tehdy, jsou‑li nezbytné k provedení Plánu spravedlivé územní transformace či zda přispívají k přechodu na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050 a k souvisejícím environmentálním cílům a pokud je jejich podpora nezbytná pro vytváření pracovních míst v identifikovaném území.

II. pilíř: Zvláštní režim v rámci Programu InvestEU

Cíl: Program InvestEU neposkytuje nevratné dotace, ale zaručuje se za návratné formy podpory. Umožní sdílením rizika navýšit kapacitu určitého existujícího národního programu, který musí být financován z národních zdrojů. Národní program prostřednictvím finančních nástrojů podpoří vhodné projekty generující zisk nebo úspory. Jinými slovy, národní program podpory není dotační, ale bude poskytovat finanční produkty, jako jsou úvěry, bankovní záruky za úvěry nebo rizikový kapitál.

Způsob implementace: Úvěrový nástroj, v ČR se uvažuje o využití Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB)
Termín spuštění: Nařízení pro Program Invest EU vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 1. ledna 2021.
Žadatelé: Podnikatelé, jejichž projekty generují zisk nebo úsporu

Zaměření: Mobilizace soukromých investic se zaměřením na dekarbonizační projekty, sociální, dopravní, energetickou infrastrukturu včetně zemního plynu a dálkového vytápění a dále projekty v oblasti výzkumu, inovací a digitalizace.

III. pilíř: Půjčky pro veřejnou správu poskytované Evropskou investiční bankou

Cíl: Hlavním smyslem je nabídnout moderní nástroj financování pro veřejný sektor prostřednictvím preferenčních úvěrových podmínek, daných unikátní symbiózou finančního nástroje a dotace až do výše 20 % pro uhelné regiony, na základě čehož má dojít k podpoře veřejných investic a financování projektů, které nejsou dostatečně ziskové samy o sobě.

Způsob implementace: Nástroj kombinující úvěrovou a dotační složku

Další specifika: Grantová složka bude přidělována členským státům dle stanoveného klíče do 31. prosince 2024. Po tomto datu budou zbývající zdroje podpory k dispozici bez předem stanovených vnitrostátních podílů a na konkurenčním základě na úrovni Unie. Podpořené projekty nesmějí dostávat podporu v rámci jiných programů Unie.

Žadatelé: Právnické osoby veřejného práva nebo soukromoprávní osoby pověřené výkonem veřejné služby. Stát a jeho organizace a instituce přes regionální, městské až místní a obecní autority.

Zaměření: Nástroj bude podporovat veřejné subjekty a pokrývat širokou škálu investic, které negenerují dostatečné příjmy pod podmínkou, že přispějí k řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů vyplývajících z přechodu na klimatickou neutralitu popsaných v Plánech spravedlivé územní transformace. Dále těmto veřejným subjektům do budoucna zajistí větší odolnost vůči symetrickým i asymetrickým otřesům, včetně katastrof. Pro určení investic s vysokým pozitivním dopadem na životní prostředí způsobilých v rámci nástroje může být použita taxonomie EU pro environmentálně udržitelné ekonomické činnosti. Kromě toho jsou zdroje vyčleněny na poradenskou podporu s cílem podpořit přípravu, rozvoj a provádění způsobilých projektů.

Podporované oblasti:

Modernizační fond jako nástroj energetické transformace regionu

Cíl:Modernizační fond zajišťuje podporu samotné transformace energetického sektoru. Modernizační fond by měl přinést výrazné snížení emisí skleníkových plynů a úspory energie a snížit emise znečišťujících látek a přispět tak ke zlepšení kvality ovzduší.

Způsob implementace: Fond disponující prostředky z dražeb emisních povolenek
Termín spuštění: První výzvy na počátku roku 2021
Alokace: cca 150 mld. Kč (dle ceny emisní povolenky)
Žadatelé: Podniky spadající do systému obchodování s emisními povolenkami i podniky mimo tento systém, obce. Při procesu hodnocení budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí.

Zaměření:

Graf

Předregistrační výzvy: SFŽP spustil k programům předregistrační výzvy. Přihlášení projektů do těchto výzev je podmínkou pro čerpání z fondu.

INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH NÁSTROJÍCH JEŠTĚ NEJSOU FINÁLNÍ A BUDOU PRAVIDELNĚ AKTUALIZOVÁNY

Pro více informací kontaktujte:

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.