Půjčka LIBERTY
Menu

Tisková zpráva – Nej pedagogové z Moravskoslezského kraje získali za svou práci ocenění

Za výjimečné aktivity v oblasti vzdělávání a pozitivní přístup k žákům a jejich výuce bylo oceněno 20 pedagogů z Moravskoslezského kraje. Ocenění si převzali u příležitosti Dne učitelů na slavnostním setkání na zámku Nová Horka.

„Věřím, že všichni pedagogové, které jsme ocenili včera i v předchozích letech, mají pozitivní vliv nejen na žáky, ale i na své kolegy, že jsou pro ně inspirací i motivací. Velmi si vážím jejich přístupu i aktivit. Hodnotící komisi zaujali například svou publikační činností, aktivitami v oblasti metodiky, projektovým způsobem vyučování nebo například zapojením do nejrůznějších mezinárodních programů. Velmi důležitou oblastí je pak péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně talentovaných žáků. Moc bych si přál, aby v našem školství takových skvělých pedagogů přibývalo,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Stanislav Folwarczny a doplnil, že ocenění si převzali pedagogičtí pracovníci mateřských základních a středních škol i základních uměleckých škol napříč regionem.

Ocenění pedagogům na slavnostním setkání osobně předal náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny. Kytice pro oceněné a drobné občerstvení zajistily krajské příspěvkové organizace Střední zahradnická škola Ostrava a Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm.

Medailonky oceněných pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2023

I. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost roku

Mgr. Kateřina Bernatíková

Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
Kateřina Bernatíková je jednou z vůdčích osobností vzdělávacího procesu na gymnáziu. V průběhu své pedagogické praxe pozitivně ovlivnila několik generací žáků. Její bohatý rozsah činností má výrazný dopad na školní i osobní život žáků, kteří díky ní vnímají krásu českého jazyka a literatury. Je spoluautorkou knihy „Josef Božek“, působí také jako lektorka kurzů češtiny pro cizince. Klíčové je její zapojení do charitativní činnosti. Hlavně díky jejím aktivitám škola obdržela Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost v roce 2021.

Nikola Marunič

Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace
Nikola Marunič je učitelkou v mateřské škole a svou profesní kariéru zasvětila vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a dětí se středně těžkým až těžkým postižením. Aktivně se podílí na přípravě akcí a projektových dnů pro děti. Je uznávaným dobrovolníkem při konání osvětových aktivit u příležitosti Světového dne autismu. Dlouhodobě úzce spolupracuje s neziskovými organizacemi a pomáhá rodinám dětí s autismem. Je velkou inspirací nejen pro své kolegy, ale také oporou pro děti i jejich rodiče, kteří se na ni s důvěrou a jistotou obracejí.

Mgr. Radka Otipková

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace
Radka Otipková je ředitelkou základní školy od roku 2012. Ze své pozice dlouhodobě usiluje o zlepšování výuky, modernizaci vybavení a prostředí, je iniciátorkou zavádění inovativních metod a forem práce. Školu zapojuje do mnoha aktivit a projektů. Prosadila zaměření školy na informační a komunikační technologie a environmentální výchovu. Jako ředitelka školy má jasně definovanou dlouhodobou koncepci školy, která je otevřená, komunitní a kde posledním zazvoněním nic nekončí. Je garantem vzdělávání žáků z Ukrajiny, jejich začleňování do kolektivu a zvládnutí českého jazyka.

PhDr. Marian Šidlo Friedl, Ph.D.

Základní umělecká škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 955, příspěvková organizace
Marian Šidlo Friedl je hudebníkem a pedagogem mnoha uměleckých tváří, je učitelem v základní umělecké škole a na Katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Věnuje se oživování hry na zapomenuté nástroje, popularizaci lidové hudby, hudební produkci a hudební tvorbě v žánrech od klasické hudby, přes folklor, world music až po jazz. Prostřednictvím řady hubeních projektů propojuje prostředí školy s profesionálním světem. Je autorem a realizátorem myšlenky vyučovat ve své domovské ZUŠce hudební obory Hra na jazzový klavír a Hra na jazzový kontrabas, což je v rámci celé republiky unikátní počin.

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LL.M., MPA, MSc.

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace
Jan Veřmiřovský je ředitelem základní a mateřské školy od roku 2017. Pod jeho vedením se zlepšilo materiální vybavení školy, do výuky byly zavedeny digitální technologie, formy a metody skupinové a projektové výuky, genetická metoda čtení a prvky metody prof. Hejného do výuky matematiky. Osobně je garantem zapojení školy do regionálních, národních i mezinárodních projektů s důrazem na posílení spolupráce s partnerskými školami i firmami. Za dobu jeho působení došlo také k výraznému posunu prezentace školy na veřejnosti a nárůstu počtu žáků, kteří se chtějí vzdělávat v právě této škole. Je výraznou osobností, která se věnuje dětem a žákům i nad rámec svých pracovních povinností.

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

Mgr. Zdeněk Babinec

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace
Zdeněk Babinec je ředitelem základní umělecké školy od roku 2003. Jeho zásluhou se škola stala přirozeným kulturním centrem města Kopřivnice. Pořádá pro veřejnost hudební koncerty, představení, výstavy, soutěže a zejména oblíbené velké taneční koncerty. Škola také uspořádala již XIV. ročník výtvarné soutěže věnované odkazu malíře Zdeňka Buriana pod názvem „Svět pohádek, dobrodružství a fantazie“. Jako činný výtvarník během své umělecké kariéry uspořádal mnoho regionálních, krajských i národních výstav. Vzhledem ke svým rozsáhlým aktivitám a dlouhodobé umělecké a pedagogické činnosti je významnou osobností celého kraje.

PaedDr. Miroslav Bialoń

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
Miroslav Bialoń působí jako ředitel gymnázia od roku 2004. Svým pracovním nasazením, realizací aktivit nad rámec běžných povinností a lidským přístupem se podílel na vybudování stabilní organizace poskytující všeobecné vzdělávání, modernizaci prostředí a zlepšení materiálních podmínek ve škole. Má osobní významný podíl na dosažení úspěchů žáků školy v celé řadě soutěží a projektů na celostátní i mezinárodní úrovni. Škola dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků v externím testování a při ukončování vzdělávání. Žáci školy jsou velmi aktivní i v mezigeneračním projektu „Hodinový vnuk“ a v řadě dalších školních i mimoškolních činnostech.

Mgr. Jana Hopjanová Chrásková

Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
Jana Hopjanová Chrásková je učitelkou výtvarné výchovy a koordinátorkou environmentální výchovy. Pod jejím vedením dosahují žáci školy mimořádných výsledků ve výtvarných soutěžích na republikové úrovni a zejména mezinárodních soutěžích. Získali zlatou a stříbrnou medaili na světové soutěži v dětské tvorbě v Tokiu a stříbrnou medaili na Bienále dětské kresby v Teheránu. Nad rámec výuky se věnuje také environmentálním činnostem. Založila a vede žákovský Ekotým, působí v projektu „Emise“ a hlavně díky jejím aktivitám škola získala titul „Ekoškola“.

Mgr. Pavel Chrenka

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Pavel Chrenka působí jako ředitel střední školy více než 28 let. Škola pod jeho vedením trvale zvyšuje svůj kredit, podílí se na řadě projektů, organizuje mnoho akcí a přehlídek. Žáci školy se účastní soutěží a olympiád, kde se pravidelně umísťují na předních příčkách. Za úspěchy školy stojí především jeho aktivita, invence a zápal neúnavně vyhledávat možnosti, jak školu rozvíjet a vylepšovat, jak získávat nové zdroje za účelem modernizace vybavení školy a zkvalitňování poskytovaného vzdělání. Ředitel školy je velmi aktivním členem Rady Asociace učňovských zařízení Moravskoslezského kraje a členem národní rady sdružení škol CZESHA. Je uznávanou osobností v oblasti regionálního školství na celonárodní úrovni.

prof. Mgr. Vítězslav Kuzník

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Vítězslav Kuzník je jednou z velkých pedagogických a uměleckých osobností Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, kde působí jako pedagog houslové hry od roku 1971. Působil také jako profesor houslové hry na Fakultě umění Ostravské univerzity. Jako sólista a člen Komorního orchestru Leoše Janáčka od roku 1970 vystoupil téměř ve všech zemích Evropy a dále v Americe a v Japonsku. Jako sólista pravidelně spolupracoval s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Pro své bohaté zkušenosti je pravidelně zván do porot národních i mezinárodních interpretačních soutěží. Za dobu svého pedagogického působení pan profesor vychoval řadu vynikajících umělců, kteří se k němu hlásí u nás i v zahraničí.

Mgr. Dagmar Lanková

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
Dagmar Lanková je jednou z nejvýznamnějších osobností v oblasti elementárního vzdělávání na Vítkovsku. Jako učitelka 1. stupně základní školy pracuje již od roku 1978. Ve speciálních třídách pro žáky s vývojovými poruchami učení se systematicky věnuje zejména žákům 1. a 2. ročníku. Významnou měrou se podílí na vynikající reprezentaci školy na veřejnosti, aktivně se zapojila do mnoha projektů, např. „Ze školy do života“ nebo „Společně ve vzdělávání“. I po mnoha letech strávených ve školství je plná elánu a chuti do práce, pro řadu svých žáků se stala inspirací k jejich budoucímu učitelskému povolání.

Mgr. Kateřina Obrusníková

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
Kateřina Obrusníková je učitelkou francouzského a anglického jazyka. K výuce obou jazyků přistupuje velmi kreativně a klade důraz na praktické využití jazyka. Prosazuje využití nových trendů ve výuce. Pravidelně se účastní zahraničních metodologických kurzů a přiváží cenné kontakty na zahraniční školy, které škola dlouhodobě využívá k realizaci mezinárodních projektů. Jedním z jejích pedagogických cílů je aktivně propojit teorii s reálným životem, a proto organizuje školní exkurze nejen do Francie. V pracovním i osobním životě je inspirativní a uznávaná osobnost, vždy ochotná pomoci jiným.

Mgr. Vendulka Ottová

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace
Vendulka Ottová vykonává funkci zástupkyně ředitele školy, vyučuje český jazyk a dějepis. Při své pedagogické činnosti klade důraz na soustavné posilování čtenářské gramotnosti žáků, a to zejména prostřednictvím zaváděním inovativních výukových metod. Je aktivní a vedoucí členkou pracovní skupiny „Čtenářská gramotnost Místního akčního plánu Vítkovsko“. Výsledkem široké spolupráce pedagogů Vítkovska a Opavska pak byl v roce 2021 publikovaný sborník textů z dětské literatury doplněný o metodiku pro učitele a pracovní listy pro žáky. Oceněná je uznávanou a respektovanou osobností, která vykonává nadstandardní práci s nadanými žáky a zároveň podporuje ty, kteří to potřebují.

Mgr. Petr Szymeczek

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace
Petr Szymeczek je ředitelem střední školy od roku 2007 a je dlouhodobě výraznou vedoucí a tvůrčí osobností školy. Dlouhodobě se věnuje zvyšování kvality odborného vzdělávání a realizaci projektové činnosti v oblasti partnerství středních škol na mezinárodní úrovni. Prosazuje inovativní formy výuky a zaměřuje se na modernizaci školy a prostor pro realizaci praktické výuky. Žáci školy se pravidelně umisťují na nejvyšších příčkách v celostátních kosmetických a kadeřnických soutěžích. Škola aktivně a dlouhodobě prezentuje město Havířov a Moravskoslezský kraj v řadě národních i mezinárodních projektů jako např. K-MODE, Sportovec roku a MISS RENETA.

Mgr. Jiří Šolc

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, přísp.organizace
Jiří Šolc se v rámci své specializace učitele chemie významně podílí na podpoře a propagaci přírodních věd. V rámci projektu „Elixír do škol“ svou aktivitu zaměřil také na další vzdělávání pedagogů. Pravidelně pro žáky základních škol připravuje příměstské tábory se zaměřením na badatelskou činnost v oblasti přírodních věd. Stal se odborným garantem a realizátorem chemických pokusů v pořadu České televize „Už tam budem“. Spoluorganizuje významnou akci „Chemie a další přírodní vědy na Slezskoostravském hradě“. Dlouhodobě se také věnuje práci s nadanými žáky a působí jako metodik prevence. Pro svou optimistickou povahu a vždy dobrou náladu je stmelujícím prvkem kolektivu zaměstnanců a žáků školy.

Mgr. Ilona Šustalová

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Ilona Šustalová se věnuje pedagogické činnosti více než 33 let. Jako ředitelka školy svým úsilím výrazně přispěla k rozvoji vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Pod jejím vedením škola dosahuje vynikajících výsledků ve spolupráci s řadou partnerských organizací. Má zásluhu na zapojení školy do projektů a aktivit, např. „Modernizace škol a školských poradenských zařízení“ a projekt „Názorným vyučováním k trvalému osvojení znalostí“. Díky svým pedagogickým schopnostem a lidskému přístupu vytvořila příznivé školní prostředí s důrazem na rozvoj osobnosti každého jedince.

Mgr. et Mgr. Břetislav Váca

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace
Břetislav Váca během svého působení v ústavní výchově absolvoval mnohé pedagogické pozice od vychovatele, vedoucího vychovatele, až po pozici ředitele dětského domova. Děti v dětském domově jsou zapojovány do řady projektů a kurzů, např. projekt „Comenius Nadace Terezy Maxové dětem“, „Děti v pohybu“ a řada dalších. Ředitel úzce spolupracuje s mateřskými, základními a středními školami v regionu a s řadou dalších sociálních partnerů. Cílem společných aktivit je navazování zdravých vrstevnických vztahů a vazeb dětí mimo zařízení a příprava na jejich budoucí samostatnost. Svými zaměstnanci i dětmi je vnímán jako člověk, za kterým mohou kdykoliv přijít se svými starostmi i radostmi.

Irena Vochyánová

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7
Irena Vochyánová pracuje ve školství již 40 let a od roku 2013 je ředitelkou mateřské školy. Díky jejímu úsilí se mateřská škola zapojila do řady projektů, např. „Učíme se pro děti“ nebo „Podpora vzájemného učení pedagogů v mateřských školách“. Aktivně spolupracuje na přípravě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků mateřských škol. Zaměřuje se především na semináře související s rozvojem řečových schopností dětí a polytechnickou výchovu v mateřských školách. Sleduje moderní trendy a metody v předškolním vzdělávání a přenáší je do činnosti mateřské školy. Svou ochotou, vždy dobrou radou a pozitivním přístupem přispívá ke zvyšování kvality předškolního vzdělávání v celém regionu.

Ing. Eva Zátopková

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava, příspěvková organizace
Eva Zátopková je zástupkyně ředitele pro Vyšší odbornou školu. V průběhu 39leté profesní dráhy vyučovala v rámci své odborné ekonomické aprobace na různých typech škol a působila také v manažerské pozici České školní inspekce. Je iniciátorkou a hlavním garantem dobrovolnické a charitativní činnosti v rámci mimoškolní činnosti školy. Je hlavním garantem projektů Šablony do škol, projektu Sociální gramotnost do škol, řady projektových dnů školy a výuky odborných předmětů vyučovaných metodou CLIL. Oceněnou charakterizuje pracovní nasazení, vysoká míra odpovědnosti, smysl pro týmovost a detail. Je osobnostním vzorem pro své studenty i kolegy.

Mgr. Barbora Zawiszová

Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Barbora Zawiszová je učitelkou anglického jazyka na gymnáziu. Za svou dlouholetou pedagogickou praxi pracovala v mateřské, základní i střední škole a také s dospělými v jazykových kurzech. Zapojila se do řady projektů školy, je velkou propagátorkou úspěšného mezinárodního programu osobního rozvoje mladých lidí – „Cena vévody z Edinburgu“. Její profesionalita se výrazně projevila v náročném a dlouhém období distančního vzdělávání, zejména při kreativním využití IT techniky při výuce cizího jazyka. Svým empatickým a respektujícím přístupem byla oporou mnoha žákům i kolegům. Díky svému optimismu a přátelskému vystupování je velmi oblíbenou pedagogickou osobností nejen ve škole.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.