Menu

Tisková zpráva – Krajští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021

Moravskoslezský kraj bude v příštím roce hospodařit s rozpočtem ve výši 9,863 miliardy korun. Počítá s příjmy 8,570 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnout 9,863 miliardy korun. Rozdíl, tedy 1,293 miliardy korun, pokryje z úvěrových zdrojů a také z úspor roku 2020. Na jednání 17. prosince 2020 o tom rozhodli krajští zastupitelé.

„Parametry rozpočtu kraje na rok 2021 zásadně ovlivnila pandemie koronaviru, s ní související propad ekonomiky a výrazný pokles příjmů z daní. A samozřejmě nové zákony v daňové oblasti. Snažili jsme se ho sestavit tak, abychom zajistili udržitelnost celé korporace, a zároveň naplňovali strategické dokumenty schválené krajským zastupitelstvem,“ uvedl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Krajský rozpočet na rok 2021 je sice schválen ve výši 9,863 miliardy korun, očekává se však, že reálně bude kraj hospodařit se zhruba 33 miliardami korun. „Je to tak každý rok a důvod je stále stejný. V době sestavování rozpočtu ještě není rozhodnuto o většině státních dotací do rozpočtu kraje, a není proto možné je do schvalovaného rozpočtu zařadit. Jde zejména o státní dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na přímé vzdělávací náklady a z Ministerstva práce a sociálních věcí na financování sociálních služeb. Po vydání rozhodnutí o poskytnutí těchto dotací bude rozpočet kraje upraven,“ upozornil náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Schválený rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2021 počítá s celkovými příjmy ve výši 8,570 miliardy korun. Ve srovnání s rokem 2020 (10,195 mld. Kč) to znamená pokles o 16 procent. Snížení je vyvoláno hlavně plánovanými nižšími příjmy ze sdílených daní o 1,070 miliardy korun a nižším plánovaným objemem příjmů z dotací na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů.

Krajský rozpočet na příští rok počítá s celkovými výdaji ve výši 9,863 miliardy korun, což představuje pokles oproti rozpočtu schválenému na rok 2020 o 9 procent. Běžné výdaje dosáhnou částky 7,002 miliardy korun. Největší část půjde na provoz krajských příspěvkových organizací a na zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou, což jsou výdajové oblasti s nejvyšší prioritou.

„Přestože očekávané příjmy klesají, nechceme zastavovat investice a zároveň chceme podpořit ekonomiku ČR. Kapitálové výdaje by měly přesáhnout 2,861 miliardy korun. Tvoří je výdaje na akce spolufinancované z Evropské unie, ale díky novému úvěru můžeme pokračovat i s investicemi z vlastních zdrojů. Z investic v odvětví dopravy můžu uvést například pokračující rekonstrukci silnice II/479 ulice Těšínská, Ostrava II. etapa. Plánujeme také zahájit rekonstrukci a modernizaci silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá, rekonstrukci a modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek‑Místek nebo rekonstrukci mostů přes řeku Odru na silnici II/479 Ostrava, ulici Opavské. V rozpočtu na rok 2021 jsou také vyčleněny prostředky na projektovou a inženýrskou přípravu celkové rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava,“ řekl náměstek hejtmana pro finance a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že významné finanční prostředky poputují na rozvoj infrastruktury v oblasti kultury. „Bude dokončeno a zpřístupněno nové Muzeum automobilů TATRA v Kopřivnici a památník J. A. Komenského ve Fulneku, budou pokračovat práce na vybudování nové expozice Muzea Trojmezí v Jablunkově a na revitalizaci zámku Bruntál. Kraj bude pokračovat také v přípravě novostavby Moravskoslezské vědecké knihovny,“ vyjmenoval náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

V oblasti sociálních služeb zahájí Moravskoslezský kraj mimo jiné rekonstrukci a výstavbu Domova Březiny, vybuduje tu pro klienty zcela nový objekt v energeticky pasivním standardu. Budou dokončeny práce na transformaci stávajícího areálu SAGAPO v Bruntále, začne výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice, výstavba tří nových objektů domova pro osoby se zdravotním postižením v Krnově (Harmonie) a rekonstrukce objektu v Suchdolu nad Odrou pro sociální služby.

„Rozpočet počítá i s investicemi do školství. Budeme pokračovat s výstavbou dílen pro praktické vyučování pro Střední odbornou školu ve Frýdku‑Místku, s rekonstrukcí objektů Polského gymnázia v Českém Těšíně či s rekonstrukcí budovy na Praskově ulici v Opavě,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Ve zdravotnictví budou pokračovat stavební úpravy a přístavba pavilonu H Slezské nemocnice v Opavě a budou tu zahájeny stavební úpravy pavilonu L. Zrealizována bude také přístavba a nástavba rehabilitace v Nemocnici Třinec. Nemocnice ve Frýdku‑Místku bude pokračovat v rekonstrukci hemodialýzy v budově S.

„Vyčlenili jsme také peníze na stavební úpravy školních budov, pořízení zdravotnických přístrojů a další,“ dodal náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Z běžných výdajů, které představují 7,002 miliardy korun schvalovaného rozpočtu, tvoří největší část provoz krajských příspěvkových organizací (2,521 mld. Kč) a zajištění dopravní obslužnosti v regionu drážní a autobusovou dopravou (2,021 mld. Kč).

„Kvůli koronaviru musíme optimalizovat provozní výdaje kraje. Proto budou například výdaje na provoz příspěvkových organizací nižší o 12 procent oproti roku 2020. Příspěvkovým organizacím ale kraj poskytne návratnou finanční výpomoc 151 milionů korun, aby jim pomohl s realizací projektů spolufinancovaných z evropských peněz a aby překonaly mezidobí, než jim budou uděleny státní dotace, a nemusely si samy zajišťovat půjčky,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania. Dodal, že téměř ve všech odvětvích kraj vyhlásí dotační programy. Bude na ně vyčleněno 647 milionů korun.

Kvůli nižším příjmům z daní počítá Moravskoslezský kraj s tím, že příští rok ve větší míře využije úvěrové zdroje. Tyto peníze použije na krátkodobé předfinancování dotací u projektů hrazených z evropských fondů, na částečnou úhradu vlastního podílu na těchto projektech a na financování akcí reprodukce majetku kraje, které jsou realizovány bez účasti evropských zdrojů.

Aby mohl Moravskoslezský kraj pokračovat v započatých investicích, rozhodlo krajské zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání uzavřít úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s. Ta umožní za velmi výhodných podmínek čerpat finanční prostředky v letech 2021 až 2024 v celkovém objemu 3 miliard korun, a to výhradně na investice. Tento úvěr pak bude kraj splácet v letech 2026 až 2035 rovnoměrnými ročními splátkami ve výši 300 milionů korun.

Zároveň bude kraj v příštím roce pokračovat ve splácení jistiny úvěru od Evropské investiční banky a úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. (Pozn.: Tento úvěr si MSK vzal na refinancování části jistiny úvěru od Evropské investiční banky.)

„Celková výše dluhu ke konci roku 2021 mírně překročí hranici 2,7 miliardy korun. Ukazatel zadluženosti kraje podle společnosti Moody´s Investors Service vyjádřený jako podíl výše dluhu k provozním příjmům kraje přesto nepřekročí hodnotu 10 procent ke konci roku 2021. Předpokládáme, že díky takto schválenému rozpočtu si udržíme dlouhodobý mezinárodní rating na úrovni A1 s výhledem stabilním. Podle ratingové agentury by tento ukazatel totiž neměl dlouhodobě překročit dvacetiprocentní hranici, což s přehledem dodržíme,“ konstatoval moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Krajští zastupitelé na svém dnešním jednání schválili také rozpočty pěti peněžních fondů kraje:

Zajišťovacího fondu Moravskoslezského kraje, který byl založen v roce 2002 a slouží především k financování mimořádných, nepředpokládaných a neočekávaných výdajů souvisejících například s přírodními katastrofami a haváriemi ohrožujícími život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadujícími provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Prostředky fondu je možné využít také na krátkodobé předfinancování výdajů u dokončovaných evropských projektů v případě okamžitého nedostatku vlastních a jiných zdrojů. V současnosti je ve fondu 104 milionů korun. V roce 2021 se počítá s použitím zdrojů tohoto fondu ve výši 1,5 milionu korun.

Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, který byl zřízen v roce 2017 k vytvoření zdrojů pro financování významných investičních projektů MSK realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů apod., případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů. V roce 2021 bude hospodařit se 161 miliony korun. V roce 2021 se počítá s použitím zdrojů tohoto fondu ve výši 160 milionů korun.

Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA, jehož cílem je vytvořit zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst v Moravskoslezském kraji. V roce 2021 bude hospodařit s 226 miliony korun.

Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který slouží k zabezpečení a podpoře financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva, k financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje. V roce 2021 bude hospodařit s 24 miliony korun. V roce 2021 se počítá s použitím zdrojů tohoto fondu ve výši 8 milionů korun.

Fondu sociálních služeb, který slouží k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území kraje, v roce 2021 bude hospodařit s 251 miliony korun.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.