Menu

Tisková zpráva – Ekonomika Moravskoslezského kraje koronavirus ustála

Navzdory pandemii koronaviru, která způsobila propad v české ekonomice, se Moravskoslezskému kraji podařilo v loňském roce pokračovat v investicích a zhodnocovat svůj majetek. Snížil také zadluženost a udržel si vysoké zůstatky na bankovních účtech. Vyplývá to ze závěrečného účtu a účetní závěrky za loňský rok, které dnes schválili krajští zastupitelé.

Prozíravé a odpovědné hospodaření kraje potvrdila ve svém hodnocení i ratingová agentura Moody‘s. Kraj obhájil nejvyšší aktuálně dosažitelný mezinárodní rating A1 se stabilním výhledem. „Je to dobrá zpráva pro občany i potenciální investory. Renomovaná nezávislá agentura tímto ratingem světu říká, že Moravskoslezský kraj je velmi solidní, důvěryhodný partner, který plní svoje závazky a kterému je možné bez obav poskytnout finanční dotace a úvěry,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Dodal, že agentura ve svém hodnocení ocenila zejména pokračující konzervativní styl řízení krajských financí. „Znamená to, že za provoz utrácíme přiměřeně, máme malé dluhy a udržujeme si vysokou hotovostní rezervu na účtech. Podíl hotovosti a krátkodobých investic v poměru k dluhu v roce 2020 stoupl na vysokých 209 procent. Přitom kapitálové výdaje se přiblížily k částce 2,8 miliardy korun. Podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích tak činil 9 procent,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák s tím, že hospodaření kraje za loňský rok přezkoumalo také Ministerstvo financí. „Ministerští úředníci kontrolují hospodaření kraje ze zákona každý rok. Jsem rád, že ani tentokrát nezjistili chyby, nedostatky a neodhalili žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Moravskoslezský kraj v loňském roce reálně hospodařil s 30,6 miliardy korun. Ke konci roku 2020 vykázal 418milionový schodek. Přitom upravený rozpočet počítal několikanásobně vyšším propadem – až 3,6 miliardy korun.

„Dobrého výsledku hospodaření se podařilo dosáhnout díky opatřením na zmírnění negativních dopadů onemocnění covid‑19 na krajský rozpočet, která jsme přijali loni v červnu. Díky nim se nám podařilo vytvořit úspory nejen v rozpočtu kraje, ale i v hospodaření příspěvkových organizací, které jsme potřebovali na pokrytí zvýšeného výpadku příjmů ze sdílených daní a dalších výdajů. Zastupitelé také schválili změnu financování akcí reprodukce krajského majetku a akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů na rok 2020 včetně změny závazků v dalších letech. Aby mohl kraj pokračovat v započatých investicích, a zároveň nedošlo k dramatickému krácení provozních výdajů v jednotlivých odvětvích, rozhodli zastupitelé také o přijetí 3miliardového úvěru. Tyto peníze budeme v následujících letech využívat výhradně na úhradu investičních výdajů,“ konstatoval náměstek hejtmana pro finance, majetek a investice Jaroslav Kania.

Dodal, že na účtech kraje tak ke konci roku zbyly téměř 3,8 miliardy korun. „Většina těchto prostředků určených zejména na investiční projekty, byla automaticky zařazena do rozpočtu na rok 2021. Necelou 1,3 miliardy korun z této částky pak představuje zůstatek vytvořený především příjmy ze sdílených daní. Tyto příjmy byly vyšší, než jsme čekali, protože se česká ekonomika loni naštěstí nepropadla tolik, jak se očekávalo, a také nedošlo v předpokládaném rozsahu k uplatnění schválených úlev a kompenzací. Z tohoto zůstatku jsme tak mohli financovat nové akce kraje, podpořit příspěvkové organizace i zaplatit výdaje spojené s koronavirovou pandemií,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Celkový dluh Moravskoslezského kraje dosáhl ke konci loňského roku 1,79 miliardy korun, což je o téměř 400 milionů korun méně než v roce 2019. „V poměru k provozním příjmům dosáhla zadluženost kraje v roce 2020 hodnoty 6,2 procenta. Díky poklesu výše dluhu a zvyšujícím se provozním příjmům a využívání úvěrových zdrojů výhradně na předfinancování dotací u evropských projektů došlo k meziročnímu snížení tohoto ukazatele o 2 procenta,“ řekl náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Dodal, že Moravskoslezský kraj dále splácí dlouhodobý úvěr Evropské investiční banky (EIB) uzavřený v roce 2010, který byl v roce 2019 z podstatné části za výhodnějších podmínek refinancován novým úvěrem od UCB. „Schválený rozpočet na rok 2021 počítá s dalším snížením dlouhodobé zadluženosti na 0,98 miliardy korun. Jistiny těchto úvěrů pak kraj v souladu se splátkovými kalendáři doplatí v roce 2025,“ upřesnil náměstek hejtmana Jaroslav Kania.

Úspěšné hospodaření Moravskoslezského kraje v roce 2020 dokazují také účetní data kraje. Výsledek hospodaření kraje jako účetní jednotky dosáhl k 31. 12. 2020 částky 0,932 miliardy korun.


Pro upřesnění: V závěrečném účtu i účetní závěrce je prezentována stejná ekonomika za stejné období, ale ze dvou pohledů. Z pohledu rozpočtu jde o skutečně přijaté příjmy a uhrazené výdaje, ale z pohledu účetnictví se jedná o výnosy a náklady časově spojené bez ohledu na to, zda došlo k peněžnímu toku.


Co vyplývá ze Závěrečného účtu Moravskoslezského kraje za rok 2020

Příjmy ze sdílených daní dosáhly v roce 2020 částky 6,96 mld. Kč. Příjem kraje tak byl o 452 mil. Kč nižší oproti roku 2019 (meziroční pokles o 6 %).

Na investice, rekonstrukce a opravy krajského majetku bylo v roce 2020 vynaloženo 2,264 mld. Kč (pokles oproti roku 2019 o 7 %).

V roce 2020 realizoval kraj 114 investičních i neinvestičních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období 2014-2020, jejichž celkové náklady činí 7,908 mld. Kč. (V roce 2019 to bylo 154 projektů).

Kraj realizoval např. tyto projekty (uvedeny celkové výdaje projektu):

Z daňových příjmů kraje byly podobně jako v minulých letech financovány zejména investice v odvětví školství (415 mil. Kč), zdravotnictví (372 mil. Kč) a dopravy a chytrého regionu (243 mil. Kč). Byly například vybudovány dílny pro praktické vyučování ve Střední odborné škole ve Frýdku‑Místku (93,3 mil. Kč), byly provedeny stavební úpravy a přístavba pavilonu H ve Slezské nemocnici v Opavě (65,6 mil. Kč), provedena rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D v Novém domově v Karviné (57,4 mil. Kč). Došlo i na rekonstrukci mostu 48416-3 ve Frýdlantě nad Ostravicí (41,5 mil. Kč) a další.

Na dotační programy bylo vyčleněno 3,016 mld. Kč, z toho bylo 2,773 mld. Kč vyplaceno. Vyhlášeno bylo 41 dotačních programů a podpořeno celkem 2 457 projektů. Oproti roku 2019 bylo vyhlášeno o 3 programy méně.

Individuální dotace byly v roce 2020 poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kteří vzhledem k charakteru a účelu aktivity nemohli požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to ve výši 258 mil. Kč (schváleny byly v objemu 407 mil. Kč).

K 31. prosinci 2020 MSK a jeho příspěvkové organizace (dle údajů ročních účetních závěrek) hospodařily s majetkem v celkové výši 58,7 mld. Kč. Objem majetku meziročně vzrostl o 2,3 mld. Kč.

V průběhu roku 2020 došlo ke snížení celkového počtu příspěvkových organizací zřizovaných krajem. V odvětví školství byla zrušena jedna příspěvková organizace a dvě organizace se sloučily. K 31. 12. 2020 kraj zřizoval 219 příspěvkových organizací. Tyto organizace vykázaly za rok 2020 kladný výsledek hospodaření s výjimkou 2 organizací v odvětví zdravotnictví a 10 organizací v odvětví školství a 1 organizace v odvětví sociálních věcí.

Moravskoslezský kraj měl v roce 2020 majetkovou účast v 8 obchodních společnostech.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.