Menu

Národnostní menšiny

Koordinátor pro romské záležitosti

Pozice koordinátora pro romské záležitosti je zřizována na základě § 67 odst. 1 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a podle § 6 odst. 7 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin. Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.

Koordinátorem pro romské záležitosti je Bc. Peter Hančin, e‑mail: peter.hancin@msk.cz, tel. 595 622 279.

Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

skola ilustracni obrazek

Cílem Evropské charty regionálních či menšinových jazyků je chránit a podporovat užívání historických regionálních či menšinových jazyků v osobním i veřejném životě.

Česká republika se zavázala k ochraně polštiny a slovenštiny v oblastech vzdělání, soudních orgánů, orgánů veřejné správy, hromadných sdělovacích prostředků, kulturní činnosti a zařízení, hospodářského a sociálního života a přeshraniční výměny. V současné době vzdělávání ve vlastním jazyce uplatňuje v České republice pouze polská národnostní menšina.

Charta stanoví také podmínky užívání menšinových jazyků při jednání s orgány veřejné správy, veřejných služeb, ale i v hospodářské a sociální sféře.

Implementace Charty (především zavedení dvojjazyčných místních názvů) se uplatňuje ve shodě s platnou českou legislativou – zákonem č. 128/2000 Sb. § 29 odst. 2 o obcích ve znění pozdějších předpisů. Zákon zde výslovně specifikuje, že v obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny. Toto právo je rovněž zakotveno v § 8 zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, navíc rozšířeno o právo označovat i volební místnosti.

Požadavek na dvojjazyčné nápisy v jazyce národnostní menšiny se vznáší prostřednictvím výborů pro národnostní menšiny v obcích, ve kterých se přihlásilo k této národnosti alespoň 10 % obyvatel. Rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství je v souladu s § 84, odst. 2, písm. r je vyhrazenou samosprávnou kompetencí zastupitelstva obce.

Finanční prostředky na implementaci Charty lze získat prostřednictvím dotačního programu Úřadu vlády České republiky. Tento dotační program je vyhlašován každoročně. Podrobné informace o tomto dotačním programu.

gorol ilustracni obrazek

Organizace realizující aktivity ve prospěch národnostních menšin žijících v Moravskoslezském kraji

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.