Menu

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021

Obsah závěrečného účtu:

1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2021
1.1 Plnění rozpočtu příjmů
1.1.1 Daňové příjmy
1.1.2 Nedaňové příjmy
1.1.3 Kapitálové příjmy
1.1.4 Přijaté dotace
1.2 Plnění rozpočtu výdajů
1.3 Konsolidace
1.4 Financování
1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)
1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje
1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně
1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje
1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory
2. Reprodukce majetku kraje
2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů
2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu
2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů
3. Dotační programy a individuální dotace
3.1 Dotační programy
3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení
3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury
3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje
3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu
3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí
3.1.6 Dotační programy v odvětví školství
3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví
3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí
3.2 Individuální dotace
4. Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů
4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2021 v rámci programového období 2014–2020 a v rámci programového období 2021–2027
4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2021 v rámci programového období 2014–2020
4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2014–2020
4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji
5. Peněžní fondy
5.1 Sociální fond
5.2 Zajišťovací fond
5.3 Fond finančních zdrojů JESSICA
5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje
5.5 Fond sociálních služeb
5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje
6. Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání
6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů
6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy
6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí
6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí
6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra
6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj
6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí
6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví
6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství
6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu
6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury
6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky
6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky
6.1.14 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury
6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem
6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů
6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky
6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky
6.3.3 Dotace z Národního fondu
6.3.4 Dotace od cizích států
6.3.5 Dotace od zahraničních institucí
6.3.6 Dotace od Evropské unie
7. Hospodaření s majetkem
7.1 Majetek kraje
7.1.1 Přehled majetku kraje
7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje
7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje
7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný
7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený
8. Hospodaření příspěvkových organizací
8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy
8.2 Příspěvkové organizace v odvětví chytrého regionu
8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury
8.4 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí
8.5 Příspěvkové organizace v odvětví školství
8.6 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví
9. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje
9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy
9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje
9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu
9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví
9.5 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky
10. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob
10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům
10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko
10.3 Finanční vztahy k ostatním fyzickým a právnickým osobám
11. Přezkoumání hospodaření kraje za rok 2021
12. Závěr
13. Přílohy

13.1 Grafická část

13.2 Tabulková část

13.3 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2–12 M) ke dni 31. 12. 2021

13.4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2021 (formát pdf, velikost 861 kB)

13.5 Seznam použitých zkratek


1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2021

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje schválilo svým usnesením č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 rozpočet kraje na rok 2021. Rozpočet Moravskoslezského kraje byl sestaven a schválen ve výši 9.863.084 tis. Kč, a to jako schodkový. Schválený objem zdrojů byl tvořen příjmy v celkové výši 8.569.811 tis. Kč a financováním ve výši 1.293.273 tis. Kč (viz tabulka 1.1).

Tabulka 1.1: Výsledek rozpočtového hospodaření (v tis. Kč)
Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Příjmy celkem
z toho:
8 569 811 32 803 875 33 744 101 102,9
daňové příjmy 6 307 200 7 070 018 7 979 079 112,9
nedaňové příjmy 581 497 675 603 704 690 104,3
kapitálové příjmy 65 658 112 689 115 714 102,7
přijaté dotace 1 615 456 24 945 565 24 944 618 100,0
Výdaje celkem
z toho:
9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0
běžné výdaje 7 002 032 30 782 647 29 914 915 97,2
kapitálové výdaje 2 861 052 4 877 049 2 528 190 51,8
Saldo příjmů a výdajů -1 293 273 -2 855 821 1 300 996 ×
Financování celkem 1 293 273 2 855 821 -1 300 996 ×

Zastupitelstvo kraje při schvalování rozpočtu na rok 2021 stanovilo v souladu s § 12 odst. 2) písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se měla v roce 2021 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje jako výkonný orgán při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 8.569.811 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 9.863.084 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2021 orgány kraje. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 došlo na základě rozpočtových opatření realizovaných radou kraje k navýšení těchto závazných ukazatelů, a to rozpočtu příjmů o 24.234.064 tis. Kč na 32.803.875 tis. Kč a rozpočtu výdajů o 25.796.612 tis. Kč na 35.659.696 tis. Kč. Bylo provedeno 480 rozpočtových opatření, všechna byla schválena radou kraje v rozsahu jejího svěření.

K nárůstu rozpočtu příjmů a výdajů došlo zejména úpravou výše očekávaných účelových dotací z veřejných rozpočtů a ze zahraničí v celkovém objemu 23.330.109 tis. Kč. Jednalo se především o dotaci z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy určenou na financování přímých nákladů na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi ve výši 18.011.780 tis. Kč a dále o dotaci z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb ve výši 2.504.903 tis. Kč. Naproti tomu došlo v upraveném rozpočtu ke snížení zdrojové stránky (příjmy a financování) a výdajové stránky rozpočtu, a to především s ohledem na postup realizace projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 519.708 tis. Kč a na postup realizace akcí reprodukce majetku kraje vyjma projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů o 480.975 tis. Kč. K významné úpravě rozpočtu došlo dále zapojením části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2021 ve výši 2.341.983 tis. Kč. Další významnější úpravy objemu rozpočtu souvisely s nárůstem objemu přijatých nedaňových a kapitálových příjmů. Zbývající rozpočtová opatření neměla významný dopad na celkovou výši rozpočtu kraje.

V průběhu roku 2021 došlo v upraveném rozpočtu ke zvýšení plánovaného salda příjmů a výdajů z −1.293.273 tis. Kč na −2.855.821 tis. Kč. Ve skutečnosti však dosáhlo k 31. 12. 2021 saldo příjmů a výdajů částky +1.300.996 tis. Kč, což je výsledek o 4.156.817 tis. Kč lepší, než se předpokládalo. Tento výsledek však neodpovídá výši zůstatku prostředků na účtech kraje a v pokladně, který bez započtení prostředků nezapojených do rozpočtu kraje k 31. 12. 2021 (zůstatky na účtech peněžních fondů) činil 3.853.884 tis. Kč, neboť je nutné zohlednit následující faktory, které vznikly v průběhu roku 2021 především u financujících položek (třída 8):

Financující položky jsou více popsány v podkapitole 1.4 Financování.

Zlepšeného výsledku bylo dosaženo vyšším plněním příjmů (především daňových) oproti výdajům a pomalejší realizací vybraných akcí (víceletých projektů) schválených v rozpočtu kraje.

V následujících tabulkách je případný rozdíl v součtovém řádku oproti součtu jednotlivých položek způsoben zaokrouhlením.

1.1 Plnění rozpočtu příjmů

Příjmy Moravskoslezského kraje se dělí dle druhového třídění rozpočtové skladby na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. Celkové příjmy Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2021 ve výši 8.569.811 tis. Kč. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2021 počítal kraj s příjmy v celkové výši 32.803.875 tis. Kč. Příjmy byly plněny celkově na 102,9 % upraveného rozpočtu zejména v souvislosti s vyšším plněním daňových příjmů.

1.1.1 Daňové příjmy

Mezi daňové příjmy patří příjmy ze sdílených daní, poplatek za odebrané množství podzemní vody, poplatky za znečišťování ovzduší a správní poplatky.

V roce 2021 dosáhly příjmy ze sdílených daní výše 7.948.826 tis. Kč, tj. 113 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.2: Plnění jednotlivých příjmů z daní v roce 2021 (v tis. Kč)
Daň Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 150 000 1 128 817 1 316 727 116,6
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000 35 901 87 886 244,8
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 000 200 000 227 898 113,9
Daň z příjmů právnických osob 1 100 000 1 600 000 1 922 942 120,2
Daň z příjmů právnických osob za kraje 57 000 93 716 93 716 100,0
Daň z přidané hodnoty 3 800 000 3 990 000 4 299 656 107,8
Celkem 6 287 000 7 048 434 7 948 826 112,8

Daň z příjmů právnických osob za kraje (93.716 tis. Kč) byla v roce 2021 hrazena Moravskoslezským krajem jako daňovým poplatníkem pouze převodem mezi vlastními účty.

Příjmy z podílu kraje na ostatních sdílených daních dosáhly v roce 2021 částky 7.855.110 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 počítal s příjmy ze sdílených daní ve výši 6.230.000 tis. Kč, v průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen na 6.954.718 tis. Kč. Ve skutečnosti došlo k přeplnění příjmů ze sdílených daní oproti upravenému rozpočtu o 13 % z důvodu významného přeplnění u všech daní, objemově nejvíce u daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty. Hlavním důvodem byl obnovený růst ekonomiky a zejména skutečnost, že došlo k navýšení podílu krajů na všech daních (z 8,92 % na 9,78 %). Navýšený podíl představuje 80% kompenzaci za výpadek inkasa daně z příjmů fyzických osob placené plátci z důvodu snížení sazby této daně na 15 %. S touto kompenzací schválenou Parlamentem ČR v závěru roku 2020 schválený rozpočet kraje na rok 2021 nepočítal. Přeplněné příjmy ve výši 900.392 tis. Kč jsou součástí nespecifikované části zůstatku rozpočtového hospodaření za rok 2021.

Ve srovnání let 2021 a 2020 došlo ve skutečnosti k meziročnímu nárůstu celkových příjmů ze sdílených daní o 895.910 tis. Kč, tj. o 12,9 %. Největší podíl na tomto nárůstu měla daň z přidané hodnoty, kde přírůstek inkasa oproti roku 2020 činil 641.765 tis. Kč a daň z příjmů právnických osob s přírůstkem ve výši 588.872 tis. Kč. K významnému meziročnímu poklesu naopak došlo u daně z příjmů fyzických osob placené plátci, kde snížení inkasa oproti roku 2020 činilo 443.090 tis. Kč.

Vývoj výnosů ze sdílených daní v jednotlivých měsících roku 2021 je zobrazen v následujícím grafu.

Graf č. 1: Vývoj příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2021

Graf č. 1: Vývoj příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2021
Vývoj plnění příjmů z jednotlivých sdílených daní k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
  Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob DPH Celkem 1/12 upraveného rozpočtu
leden 214 933 79 458 329 448 623 839 579 560
únor 138 860 11 851 430 885 581 596 579 560
březen 104 533 305 362 167 539 577 434 579 560
duben 39 163 84 201 254 209 377 573 579 560
květen 72 356 14 230 422 285 508 870 579 560
červen 122 286 352 985 301 761 777 033 579 560
červenec 154 250 401 648 363 544 919 443 579 560
srpen 133 532 0 457 450 590 983 579 560
září 167 340 275 129 302 748 745 216 579 560
říjen 149 018 59 555 351 426 559 999 579 560
listopad 141 231 9 363 486 187 636 781 579 560
prosinec 195 009 329 160 432 174 956 343 579 560
celkem 1 632 512 1 922 942 4 299 656 7 855 110 6 954 718

Mezi daňové příjmy (dle třídění rozpočtové skladby) se zahrnuje také poplatek za odebrané množství podzemní vody ve výši 18.606 tis. Kč, poplatky za znečišťování ovzduší ve výši 9.362 tis. Kč a správní poplatky, jejichž skutečný výběr v roce 2021 činil 2.285 tis. Kč.

1.1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2021 objemu 704.690 tis. Kč, tj. plnění na 104 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.3: Přehled nedaňových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2021 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 275 894 275 894 100,0
Splátky půjčených prostředků od jiných organizací a od obcí 181 304 181 561 100,1
Příjmy z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi, případně jinými veřejnými rozpočty, ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy 94 782 96 677 102,0
Odvody příspěvkových organizací kraje 40 286 40 090 99,5
Příjmy z úroků (část) 4 100 25 028 610,4
Příjmy z pronájmu 20 742 20 791 100,2
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11 838 15 821 133,6
Přijaté sankční platby 11 672 14 387 123,3
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 13 730 13 555 98,7
Přijaté pojistné náhrady 12 352 12 509 101,3
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2 965 3 158 106,5
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 521 2 802 79,6
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 2 285 2 285 100,0
Přijaté neinvestiční dary 100 100 100,0
Kursové rozdíly v příjmech 31 31 100,0
Nedaňové příjmy celkem 675 603 704 690 104,3

Objemově nejvýznamnějším nedaňovým příjmem byly v roce 2021 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací kraje. Příspěvkové organizace působící v odvětví sociálních věcí, zdravotnictví, školství a kultury vrátily ve stanoveném termínu návratné finanční výpomoci poskytnuté v úhrnné výši 275.894 tis. Kč. V odvětví sociálních věcí byly příspěvkovými organizacemi vráceny návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2021 v celkové výši 121.700 tis. Kč. Tyto výpomoci byly organizacím poskytnuty k zabezpečení běžného chodu z důvodu opožděných transferů ze státního rozpočtu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V odvětví zdravotnictví se jednalo o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2020–2021 příspěvkovým organizacím – nemocnicím na předfinancování projektů modernizace vybavení pro obory návazné péče v celkové výši 57.370 tis. Kč, o vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2020–2021 příspěvkovým organizacím – nemocnicím na realizaci projektů kybernetické bezpečnosti v celkové výši 23.176 tis. Kč, o vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2020 příspěvkové organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku na předfinancování projektu "Beskydské centrum duševního zdraví" ve výši 13.583 tis. Kč, a dále o splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2018 organizaci Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace, pro zajištění profinancování akce "Vybudování NIP a DIOP" v celkové výši 8.596 tis. Kč. V odvětví školství se pak jednalo o vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 31.250 tis. Kč, z toho 29.650 tis. Kč tvořily vratky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 2019 a 2020 příspěvkovým organizacím k zajištění profinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Dále kraj přijal vratku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2021 příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, ve výši 1.600 tis. Kč k zajištění financování nákupu výukových pomůcek pořízených v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství Centra odborné přípravy. V odvětví kultury byly vráceny zbývající splátky návratné finanční výpomoci poskytnuté v letech 2018–2021 příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska na spolufinancování projektu "Toulky údolím Olše" v celkové výši 14.863 tis. Kč, a dále vrácena návratná finanční výpomoc poskytnutá v letech 2019–2020 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska na spolufinancování projektu "Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku" ve výši 5.355 tis. Kč.

Dalším významným příjmem byly v roce 2021 splátky poskytnutých návratných finančních výpomocí, úvěrů a půjček od jiných než příspěvkových organizací a od obcí v celkové výši 181.561 tis. Kč. Největší část v celkové výši 146.139 tis. Kč představovaly splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých poskytovatelům sociálních služeb v rámci Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021. Dále se jednalo o splátky úvěrů poskytnutých obcím v rámci Finančního nástroje JESSICA II v celkové výši 21.564 tis. Kč a o prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko) ve výši 12.658 tis. Kč. Zbývající část příjmů tvořila splátka návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2021 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, zřizované obcí Hrabyně, ve výši 1.200 tis. Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba.

Součástí vlastních příjmů jsou rovněž prostředky ve výši 96.677 tis. Kč, které představují příjmy z finančního vypořádání a ostatní přijaté vratky transferů. Největší objem těchto příjmů byl realizován v odvětví školství, kde dosáhl celkové výše 38.155 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy v odvětví sociálních věcí ve výši 16.110 tis. Kč, v odvětví dopravy ve výši 11.229 tis. Kč, v odvětví kultury ve výši 9.948 tis. Kč, v odvětví zdravotnictví ve výši 8.767 tis. Kč a další. V rámci finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko kraj přijal finanční prostředky ve výši 226 tis. Kč.

Příjmy z odvodů příspěvkových organizací v odvětví školství, zdravotnictví, chytrého regionu a sociálních věcí dosáhly celkové výše 40.090 tis. Kč. Z toho byly naplňovány odvody z fondů příspěvkových organizací dle splátkového kalendáře do výše 39.854 tis. Kč, odvodem při zrušení příspěvkové organizace Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, ve výši 216 tis. Kč a pokutou ve výši 20 tis. Kč uhrazenou příspěvkovou organizací Dětské centrum Pampeliška, Rýmařov.

K dalším každoročně významným nedaňovým příjmům patří příjmy z úroků na bankovních účtech kraje; v roce 2021 byly přijaty v celkové výši 25.028 tis. Kč. V meziročním srovnání došlo k poklesu o 39 %, a to zejména z důvodu přetrvávajících nízkých základních úrokových sazeb stanovených ČNB. V návaznosti na postupné zvyšování základních úrokových sazeb ČNB od poloviny roku 2021 kraj začal opětovně využívat krátkodobé termínované úložky prostřednictvím dealingů jednotlivých bank; to přispělo k výslednému přeplnění rozpočtovaných příjmů z úroků o 510 %.

Největší podíl přijatých příjmů z pronájmu představovaly příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, které tvořily zejména příjmy z pronájmu podniku Nemocnice v Novém Jičíně společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s., na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku č. 02262/2011/ZDR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 17.875 tis. Kč. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov společnosti Letiště Ostrava, a. s. k jeho samostatnému provozování na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava‑Mošnov č. 0671/2004/POR včetně všech dodatků; skutečné plnění činilo 1.570 tis. Kč. Z ostatních příjmů z pronájmu tvořily nejvýznamnější část v celkové výši 743 tis. Kč příjmy z pronájmu nebytových prostor v rámci krajského úřadu.

Nekapitálové příspěvky a náhrady byly přijaty v celkové výši 15.821 tis. Kč. K nejvýznamnějším položkám patřily srážky z platů zaměstnanců KÚ za odebranou stravu v jídelně KÚ v celkové výši 5.880 tis. Kč, náhrady z vypořádání stavebních objektů v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v odvětví dopravy ve výši 4.309 tis. Kč, přijatá bonifikace za příznivý škodní průběh v rámci pojištění motorových vozidel kraje ve výši 2.870 tis. Kč, nebo příjmy z vypořádání záloh s dopravci v rámci dopravní obslužnosti drážní ve výši 1.183 tis. Kč.

Sankční platby byly přijaty ve výši 14.387 tis. Kč, a to především v odvětví dopravy ve výši 11.119 tis. Kč, v odvětví sociálních věcí ve výši 881 tis. Kč, v odvětví krizového řízení ve výši 564 tis. Kč a další. V odvětví dopravy představuje částka ve výši 5.526 tis. Kč pokuty uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje (dopravní úřad) v přenesené působnosti svěřené mu zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, dále částka ve výši 4.440 tis. Kč smluvní pokuty dopravcům a prostředky vymožené společností Koordinátor ODIS, s. r. o., při provádění přepravní kontroly dle smluv o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje, a částka ve výši 1.153 tis. Kč smluvní pokuty dopravcům dle smluv o závazku veřejné služby v drážní dopravě k zajištění základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje.

V rámci ostatních nedaňových příjmů jinde nezařazených v celkové výši 13.555 tis. Kč tvořila největší část vratka finanční korekce uhrazené krajem v roce 2015 v rámci projektu "Silnice 2010" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013 ve výši 12.184 tis. Kč. Dále se jednalo o příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., na úhradu provozních výdajů vzniklých v rámci zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích ve výši 400 tis. Kč nebo příjem za zpracování aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve výši 313 tis. Kč. Zbývající prostředky představovaly např. mylné platby přijaté na konci roku 2021 nebo příjmy z propadlých kaucí.

V roce 2021 byly rovněž přijaty příjmy z pojistného plnění v celkové výši 12.509 tis. Kč, z toho např. za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Slezská nemocnice v Opavě ve výši 4.948 tis. Kč, doplatek za škodu na movitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, Ostrava, ve výši 3.001 tis. Kč, za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm ve výši 1.870 tis. Kč, nebo za škodu na nemovitém majetku svěřeném příspěvkové organizaci SŠ technická v Opavě ve výši 1.494 tis. Kč.

V rámci zbývajících nedaňových příjmů představovaly největší položku příjmy za zřízení věcných břemen na majetku kraje ve výši 3.158 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 2.802 tis. Kč a příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 2.285 tis. Kč.

1.1.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy byly ve sledovaném období naplněny v objemu 115.714 tis. Kč, tj. na 103 % upraveného rozpočtu.

Tabulka 1.4: Přehled kapitálových příjmů rozpočtu kraje a jejich plnění v roce 2021 (v tis. Kč)
Druh příjmu Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Příjmy z prodeje pozemků 51 348 52 362 102,0
Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí 18 513 20 525 110,9
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 127 127 100,0
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 22 250 22 250 100,0
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 20 450 20 450 100,0
Kapitálové příjmy celkem 112 689 115 714 102,7

Základním zdrojem kapitálových příjmů byly v roce 2021 příjmy z prodeje nemovitých věcí a pozemků v celkové výši 72.887 tis. Kč. Objemově nejvýznamnějším se stal příjem z prodeje pozemků v k. ú. Mošnov za účelem vybudování multimodálního carga ve výši 47.208 tis. Kč. Dalším významným příjmem byl příjem z prodeje stavebního objektu Chodníky a cyklostezka vybudovaného v rámci projektu "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787–3.3 a 4787–4.3" ve výši 15.108 tis. Kč.

Částku ve výši 127 tis. Kč inkasoval kraj z prodeje ostatního hmotného majetku – sněžné rolby včetně příslušenství.

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 22.250 tis. Kč byly přijaty od statutárního města Ostravy za vypořádání stavebních objektů v rámci projektu "Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787–3.3 a 4787–4.3".

Ostatní investiční příjmy v objemu 20.450 tis. Kč představují příspěvek od společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s. r. o., na úhradu nákladů na reprodukci techniky potřebné pro zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany – stanice Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Integrovaného výjezdového centra v Nošovicích.

1.1.4 Přijaté dotace

V roce 2021 přijal Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 24.965.230 tis. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho:

Objemy přijatých dotací jsou v následujícím textu uvedeny ve výši, v jaké byly poskytnuty kraji, tj. bez ohledu na maximální výši stanovenou rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Z celkově přijatých dotací v roce 2021 v objemu 24.965.230 tis. Kč byly prostředky ve výši 20.612 tis. Kč v souladu s dotačními podmínkami vráceny v průběhu roku 2021 do rozpočtu poskytovatelů. Z tohoto důvodu se skutečné plnění příjmů z přijatých dotací o tuto částku snížilo a činí 24.944.618 tis. Kč.

Objemy přijatých dotací v roce 2021 dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu a ostatních zdrojů jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.5: Objemy přijatých dotací do rozpočtu kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Přijato v roce 2021
Kapitola státního rozpočtu, státní fond:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19 325 554
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 194 928
Ministerstvo dopravy 336 493
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 878 504
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 227 145
Ministerstvo pro místní rozvoj 647 144
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 646 184
Ministerstvo financí 301 791
z toho Souhrnný dotační vztah 171 417
Ministerstvo životního prostředí 430 515
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 216 363
Ministerstvo zemědělství 3 332
Ministerstvo vnitra 1 317
Ministerstvo zdravotnictví 580 280
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 7 180
Ministerstvo kultury 24 936
Ministerstvo průmyslu a obchodu 77
Úřad vlády České republiky 400
Státní fond životního prostředí 3 736
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 3 736
Státní fond dopravní infrastruktury 239 727
Celkem za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 24 773 807
Ostatní zdroje:
Národní fond 6 765
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 6 765
Cizí státy 734
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 734
Zahraniční instituce 9 600
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 9 600
Evropská unie 49 865
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 49 865
Kraje v rámci ČR 25 318
Obce v rámci ČR 99 140
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 5 449
Celkem ostatní zdroje 191 423
Celkem přijaté dotace 24 965 230
z toho projekty spolufinancované z evropských fin. zdrojů: 1 367 950

Podrobnější informace o přijatých dotacích a jejich finančním vypořádání jsou obsahem kapitoly 6 Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

1.2 Plnění rozpočtu výdajů

Celkové výdaje Moravskoslezského kraje byly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2021 ve výši 9.863.084 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů dosáhl k 31. 12. 2021 výše 35.659.696 tis. Kč, z toho běžných výdajů 30.782.647 tis. Kč a kapitálových výdajů 4.877.049 tis. Kč (viz tabulka 1.6). Celkové navýšení bylo kryto zejména přijatými dotacemi ze státního rozpočtu a zapojeným zůstatkem hospodaření roku 2020. Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2021 dosáhlo výše 32.443.105 tis. Kč, což představuje plnění na 91 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly čerpány na 97 % a kapitálové výdaje na 52 % upraveného rozpočtu. Podrobné údaje o plnění rozpočtu výdajů v členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v tabulce č. 2 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.6: Vývoj plnění rozpočtu výdajů v roce 2021 (v tis. Kč)
Druh výdaje Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Běžné výdaje 7 002 032 30 782 647 29 914 915 97,2
Kapitálové výdaje 2 861 052 4 877 049 2 528 190 51,8
Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

Nenaplnění rozpočtu výdajů, zejména kapitálových, bylo způsobeno zejména neuskutečněním všech plánovaných výdajů na reprodukci majetku kraje a na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. K nenaplnění rozpočtu kapitálových výdajů dále přispěl i značný objem zdrojů pro sestavení rozpočtu na rok 2022 (ve výši 1.190.894 tis. Kč), z něhož bylo cca 90 % alokováno na položkách kapitálových výdajů.

Tabulka 1.7: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle účelu v roce 2021 (v tis. Kč)
Účel Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Výdaje na samosprávné a jiné činnosti 4 300 318 21 559 880 19 698 994 91,4
Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím 2 521 387 9 940 173 9 846 812 99,1
Návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím 150 994 251 523 249 432 99,2
Reprodukce majetku kraje vyjma akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů 1 501 472 1 754 945 1 282 798 73,1
Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 388 913 2 153 176 1 365 068 63,4
Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

Realizace jednotlivých akcí rozpočtu dle účelu je podrobněji popsána v následujících kapitolách závěrečného účtu.

Tabulka 1.8: Vývoj plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v roce 2021 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Doprava 3 493 974 3 746 323 3 597 150 96,0
Chytrý region 48 683 49 943 36 300 72,7
Krizové řízení 109 216 260 191 218 836 84,1
Kultura 541 933 638 540 558 725 87,5
Prezentace kraje a ediční plán 24 500 39 855 32 929 82,6
Regionální rozvoj 207 500 266 712 215 162 80,7
Cestovní ruch 75 419 103 746 86 002 82,9
Sociální věci 1 387 019 4 142 100 3 764 100 90,9
Školství 1 718 750 21 142 853 20 815 927 98,5
Územní plánování a stavební řád 9 635 10 619 1 080 10,2
Zdravotnictví 976 589 1 868 190 1 746 466 93,5
Životní prostředí 282 283 972 134 423 505 43,6
Finance a správa majetku 284 878 1 705 689 318 596 18,7
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 702 705 712 802 628 327 88,1
Výdaje celkem 9 863 084 35 659 696 32 443 105 91,0

Podrobnější analýza plnění rozpočtu výdajů Moravskoslezského kraje v jednotlivých odvětvích včetně zdůvodnění jejich nečerpání je uvedena v tabulkách č. 8 až 21 Přílohy 13.2 Tabulková část. Je zde analyzováno plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých odvětví v členění na konkrétní akce, u kterých je rozlišeno, zda se jedná o výdaj na samosprávné a jiné činnosti, příspěvek na provoz, akci spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů nebo v rámci reprodukce majetku kraje.

V roce 2021 bylo komplexní zabezpečení zadávání veřejných zakázek pro Moravskoslezský kraj dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zajišťováno interně pracovníky oddělení veřejných zakázek krajského úřadu a současně externě prostřednictvím společnosti MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář, a to na základě "Rámcových dohod na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení" a navazujících jednotlivých objednávek (tj. Prováděcích smluv). Tato společnost byla v roce 2021 pro Moravskoslezský kraj vyzvána k realizaci 47 zadávacích řízení, zároveň také dokončovala zadávací řízení zahájená v minulých letech, především v roce 2020. S ohledem na průběh realizace jednotlivých veřejných zakázek a na nastavení platebních podmínek bylo této společnosti v roce 2021 uhrazeno celkem 3.187 tis. Kč. Výdaje spojené s externí administrací zadávání veřejných zakázek byly hrazeny z výdajů vyčleněných v rozpočtu kraje na příslušné akce v rámci jednotlivých odvětví.

1.3 Konsolidace

Při používání rozpočtové skladby, která je postavena na peněžním principu a sleduje veškeré operace na bankovních účtech, je smyslem konsolidace očištění příjmů a výdajů od interních přesunů peněžních prostředků mezi bankovními účty a účty fondů. Objem převodů mezi bankovními účty kraje včetně převodů do pokladny dosáhl v roce 2021 hodnoty 17.428 mil. Kč, přesuny prostředků fondů proběhly v objemu 608 mil. Kč. Celkem představuje konsolidace částku 18.036 mil. Kč (údaje o konsolidaci jsou obsaženy v tabulkách č. 1 a 2 Přílohy 13.2 Tabulková část).

1.4 Financování

Pro rok 2021 byl schválen rozpočet Moravskoslezského kraje jako schodkový (rozdíl příjmů a výdajů představoval částku 1.293.273 tis. Kč). Schválený schodek byl tvořen především zapojením části zůstatku hospodaření ve výši 323.634 tis. Kč (v plné výši na účtech termínovaných vkladů), přijetím půjčených prostředků ve výši 1.916.221 tis. Kč, příděly do peněžních fondů a zapojením fondů do rozpočtu kraje v celkové výši 106.130 tis. Kč, a dále splacením půjčených prostředků ve výši 1.052.712 tis. Kč. Využitím výše popsaných složek financování byla výše zdrojů a výdajů v rozpočtu kraje vyrovnaná.

V rámci upraveného rozpočtu k 31. 12. 2021 dosáhlo saldo příjmů a výdajů výše -2.855.821 tis. Kč (upravený rozpočet financování tedy dosáhl celkové výše 2.855.821 tis. Kč). Podrobněji jsou jednotlivé položky financování uvedeny v tabulce 1.9.

Tabulka 1.9: Struktura financování rozpočtu kraje na rok 2021 (v tis. Kč)
Financování Schválený rozpočet 2021 Upravený rozpočet 2021 Skutečnost k 31. 12. 2021
Zapojení části zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020 / změna stavu prostředků na účtech bez zohlednění termínovaných vkladů *) 0 1 806 461 -1 346 423
Peněžní fondy – příděly z rozpočtu a zapojení prostředků do rozpočtu celkem 106 130 -73 446 -73 446
z toho:
zapojení Fondu životního prostředí MSK 7 849 8 849 8 849
zapojení Zajišťovacího fondu 1 500 6 500 6 500
zapojení Fondu finančních zdrojů JESSICA 0 23 315 23 315
zapojení Fondu pro financování strategických projektů MSK 160 000 129 928 129 928
příděl do Fondu životního prostředí MSK 0 -7 590 -7 590
příděl do Fondu sociálních služeb -47 386 -50 724 -50 724
příděl do Fondu finančních zdrojů JESSICA -15 833 -15 833 -15 833
příděl Fondu pro financování strategických projektů MSK 0 -167 891 -167 891
Čerpání úvěrů celkem 1 916 221 1 041 828 741 658
z toho:
čerpání úvěru ČS 965 210 559 738 388 000
čerpání úvěru UCB 951 011 482 090 353 658
Splátky úvěrů a návratných finančních prostředků celkem -1 052 712 -778 178 -778 170
z toho:
úhrada splátky jistiny úvěru od EIB -76 715 -76 715 -76 714
úhrada splátky jistiny úvěru od UCB -807 712 -533 178 -533 176
úhrada splátky jistiny úvěru od UCB II -168 285 -168 285 -168 280
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity celkem 323 634 859 156 158 156
z toho:
příjem prostředků z účtů termínovaných vkladů 323 634 859 156 5 548 156
výdej prostředků na účty termínovaných vkladů 0 0 -5 390 000
Nerealizované kurzové rozdíly 0 0 -2 771
Celkem 1 293 273 2 855 821 -1 300 996

*) Změna stavu prostředků je uvedena ve sloupci "Skutečnost k 31. 12. 2021" s opačným znaménkem – záporná hodnota představuje nárůst objemu prostředků na účtech (bez zohlednění termínovaných vkladů).

Od počátku roku 2021 byly postupně realizovány rozpočtové úpravy týkající se oblasti financování, a to jak v souvislosti s přesným vyčíslením a následným zapojením kladného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020, tak ve vztahu k objemu přijatých dlouhodobých půjčených prostředků.

K 31. 12. 2021 došlo k úpravě finančních prostředků, které představovaly zdroje roku 2020 a byly určeny ke krytí jednotlivých výdajů v rozpočtu roku 2021, na částku 2.665.617 tis. Kč (včetně prostředků na účtech termínovaných vkladů), a to zejména z důvodu zapojení účelově vázaných finančních prostředků z roku 2020 k dofinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, akcí reprodukce majetku kraje a akcí jinak smluvně zajištěných a převedených do roku 2021. Podstatná část nespecifikovaného zůstatku rozpočtového hospodaření roku 2020 ve výši 894.743 tis. Kč byla zapojena do rozpočtu kraje na rok 2021. Jednalo se o prostředky, které byly použity k částečnému nahrazení prostředků úvěru UCB v rozpočtu na rok 2021, k dofinancování akcí rozpočtu kraje na rok 2021 a financování nových akcí v souladu se Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019–2027. Zbývající prostředky nespecifikovaného zůstatku ve výši 400 mil. Kč byly usnesením ZK č. 4/333 ze dne 17. 6. 2021 přiděleny do peněžních fondů kraje, z toho 300 mil. Kč do Fondu pro financování strategických projektů MSK a 100 mil. Kč do Fondu finančních zdrojů JESSICA. Tato operace proběhla mimo rozpočet kraje.

K úpravě rozpočtu k 31. 12. 2021 došlo také u peněžních fondů. V průběhu roku 2021 došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje ze zdrojů Fondu životního prostředí v rámci podpory ozdravných pobytů v Moravskoslezském kraji o částku 1.000 tis. Kč na celkových 8.849 tis. Kč. Současně byl uskutečněn příděl do Fondu životního prostředí ve výši 7.590 tis. Kč účelově určený na financování opatření v oblasti ochrany životního prostředí.

Ve schváleném rozpočtu došlo k zapojení Zajišťovacího fondu ve výši 1.500 tis. Kč, kdy se jednalo o prostředky ke krytí rezervy na krizová opatření, a dále k vyplacení dvou dotací obcím schválených zastupitelstvem kraje v roce 2020. K 31. 12. 2021 došlo k navýšení prostředků zapojených do rozpočtu kraje ve výši 5.000 tis. Kč na celkových 6.500 tis. Kč, a to za účelem poskytnutí peněžitého daru Jihomoravskému kraji k likvidaci následků a obnově území po ničivém tornádu.

Současně ve sledovaném období byly dále zapojeny prostředky Fondu finančních zdrojů JESSICA, a to ve výši 87.924 tis. Kč na vyplacení schválených úvěrů pro obce v rámci finančního nástroje Jessica II (podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji), dvou individuálně schválených úvěrů mimo finanční nástroj Jessica II a splátky vyhlášených dotačních programů. Koncem roku 2021 proběhly převody nečerpaných úvěrů zpět do fondu v celkové výši 64.609 tis. Kč, čímž upravený rozpočet dosáhl konečné výše 23.315 tis. Kč. Zdrojem Fondu finančních zdrojů JESSICA byly v roce 2021 prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst a splátky jistin a úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů od obcí. Ve sledovaném období zůstal příděl do fondu JESSICA nezměněn, tzn. ve výši 15.833 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu byly zapojeny prostředky Fondu pro financování strategických projektů ve výši 160 000 tis. Kč na financování akce Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace). Objem těchto prostředků byl v průběhu roku 2021 snížen u této akce o částku 30 000 tis. Kč. Dále došlo ke snížení o částku 72 tis. Kč u akce Přístavba Domu umění – Galerie 21. století (Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace). K úpravě prostředků fondu zapojených do rozpočtu došlo především z důvodu revize potřeb a zreálnění čerpání pro rok 2021. Současně ve sledovaném období rozhodlo zastupitelstvo kraje přidělit do Fondu pro financování strategických projektů finanční prostředky ve výši 167.891 tis. Kč, které byly v rozpočtu 2021 uvolněny provedenou revizí potřeb financování akcí reprodukce majetku kraje.

Příděl do Fondu sociálních služeb byl upraven z částky 47.386 tis. Kč na konečnou výši 50.724 tis. Kč. Finanční prostředky tohoto fondu byly určeny především na poskytování návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Blíže jsou jednotlivé fondy popsány v kapitole 5 Peněžní fondy.

Pro rok 2021 bylo v upraveném rozpočtu kraje počítáno s čerpáním úvěrů od ČS (smlouva o úvěru z roku 2020) a od UCB (smlouva o úvěru z roku 2019) v celkové výši 1.041.828 tis. Kč. Současně byla v upraveném rozpočtu kraje na rok 2021 zahrnuta splátka úvěru od EIB (smlouva z roku 2010) ve výši 76.715 tis. Kč, splátka úvěru UCB II na refinancování úvěru od EIB (smlouva z roku 2019) ve výši 168.285 tis. Kč, a dále finanční prostředky rozpočtované na splátky části úvěru od UCB určené na krátkodobé předfinancování dotací u projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, které dosáhly výše 533.178 tis. Kč.

V rámci aktivních krátkodobých operací řízení likvidity, které se rovněž zachycují na položkách třídy Financování, proběhly vklady a výběry na účtech termínovaných vkladů. Ve schváleném rozpočtu se jednalo u příjmů o zapojení části zůstatku hospodaření roku 2020 ve výši 323.634 tis. Kč, který byl upraven na 859.156 tis. Kč. Příjem (výběr) prostředků z účtů termínovaných vkladů z důvodu ukončení termínovaných vkladů činil v celkovém objemu 5.548.156 tis. Kč, přičemž se jednalo zejména o příjmy z opakovaných krátkodobých termínovaných vkladů uzavíraných na finančním trhu prostřednictvím dealingu jednotlivých bank.

Naopak skutečný výdej (vklad) prostředků na účty krátkodobých termínovaných vkladů dosáhl ke sledovanému datu výše 5.390.000 tis. Kč, kdy se opět jednalo zejména o realizaci opakovaných termínovaných vkladů, a to z důvodu maximalizace úrokových výnosů plynoucích do rozpočtu kraje. Rozdíl mezi výběry a vklady ve výši 158.156 tis. Kč představoval meziroční pokles objemu prostředků na účtech termínovaných vkladů. Detailnější informace k této problematice jsou rozepsány v tabulce 1.12.

1.4.1 Financování prostřednictvím cizích zdrojů (úvěrů)

Celková zadluženost Moravskoslezského kraje k 31. 12. 2021 dosáhla výše 1.751.364 tis. Kč.

Tabulka 1.10: Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Poskytovatel úvěru Nesplacená výše úvěru k 31. 12. 2021
Evropská investiční banka
(Smlouva o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ))
306 857
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
(Smlouva o úvěru na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, příp. jiných zdrojů v letech 2019–2024)
383 367
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. II.
(Smlouva o úvěru na refinancování 3 vybraných úvěrových tranší načerpaných od EIB)
673 140
Česká spořitelna, a. s.
(Smlouva o úvěru na léta 2026–2035)
388 000
Celkem 1 751 364

Krajem je pravidelně sledován a vyhodnocován ukazatel zadluženosti podle metodiky mezinárodní ratingové společnosti Moody´s Investors Service, a dále fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Ukazatel zadluženosti dle společnosti Moody´s Investors Service, který je využíván při přehodnocování mezinárodního ratingu kraje, je vyjádřen jako podíl dluhu (tj. hodnota všech ve skutečnosti krajem načerpaných a nesplacených úvěrů) k provozním příjmům kraje (tj. příjmům daňovým, nedaňovým a neinvestičním dotacím). Pro udržení ratingu kraje na současné úrovni A1 je zástupci této společnosti doporučováno dlouhodobě nepřekročit hodnotu cca 20 %. K 31. 12. 2021 dosáhl tento ukazatel hodnoty 5,4 % (k 31. 12. 2020 to bylo 6,2 %).

Fiskální pravidlo dle zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, stanoví kraji, resp. územně samosprávným celkům, hospodařit v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jeho dluhu nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Překročí‑li dluh kraje k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, je kraj povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Nesníží‑li svůj dluh a jeho dluh k následujícímu rozvahovému dni převyšuje 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, Ministerstvo financí v následujícím kalendářním roce rozhodne podle zákona o rozpočtovém určení daní o pozastavení převodu jeho podílu na výnosu daní.

Výpočet u tohoto pravidla je tedy obdobný jako u ukazatele zadluženosti dle Moody´s, pouze celkový dluh porovnává k průměru všech příjmů kraje za poslední 4 rozpočtové roky. K 31. 12. 2021 dosáhl tento ukazatel hodnoty 6,0 % (k 31. 12. 2020 to bylo 6,9 %).

V následující části podkapitoly jsou popsány jednotlivé krajem využívané úvěry.

Úvěrový rámec Evropské investiční banky

Převážně na úhradu vlastního podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů byl využíván od roku 2011 úvěrový rámec od EIB ve výši 2.000.000 tis. Kč. O uzavření smlouvy o financování projektu Moravia-Silesia Regional Infra II (CZ) mezi EIB a MSK rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1270 ze dne 10. 11. 2010. Celý projekt byl dokončen k 31. 12. 2015. V průběhu let 2011–2015 pak kraj načerpal ke krytí svých výdajů finanční prostředky ve výši 2.000.000 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty EIB prostřednictvím 5 tranší úvěrové linky. Splácení jistiny těchto tranší je rozloženo na léta 2016 až 2025. V návaznosti na uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., dne 19. 6. 2019 došlo na počátku září 2019 ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše) ve výši 1.178 mil. Kč (z toho 1.009,7 mil. Kč z úvěru od UCB přijatého za účelem refinancování z důvodu snížení úrokových nákladů a 168,3 mil. Kč z vlastních zdrojů kraje). Rozpočet kraje počítá s pravidelnou splátkou zbývajících 2 tranší (1. a 5. tranše) ve výši 76,7 mil. Kč, která probíhá každoročně v prosinci. K 31. 12. 2021 činil objem nesplacených finančních prostředků 306.857 tis. Kč. Přehled splácení zbývajících dvou tranší je uveden v tabulce 1.11.

Tabulka 1.11: Přehled splácení jednotlivých tranší od EIB
Usnesení RK č. ze dne Částka čerpání Datum načerpání úvěru Roční splácení jistiny od–do Částka ke splacení Splácení úroků Konstrukce úrokové sazby Výše úrokové sazby
96/6084 z 2. 11. 2011 350 mil. Kč 16. 12. 2011 15. 12. 2016 – 15. 12. 2025 140 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,991 % p. a. do doby splatnosti 0,991 % p. a.
66/5274 z 21. 4. 2015 292 mil. Kč 15. 5. 2015 15. 12. 2019 – 15. 12. 2025 167 mil. Kč čtvrtletně Fixní sazba ve výši 0,13 % p. a. do doby splatnosti 0,13 % p. a.
Celkem 642 mil. Kč × × 307 mil. Kč × × ×

Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, případně jiných zdrojů, ve zbývající části současného programového období, tedy v letech 2019–2023, rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1084 ze dne 13. 12. 2018 uzavřít Smlouvu o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., a Moravskoslezským krajem ve výši 1 mld. Kč. Úvěrová smlouva byla podepsána dne 7. 1. 2019. Na splacení úvěru budou využívány především prostředky, které kraj obdrží od jednotlivých řídících orgánů za akce, na jejichž předfinancování si kraj půjčí (splacené prostředky mohou být znovu načerpány až do výše poskytnutého úvěru) a částečně vlastní prostředky kraje. Finální splatnost úvěru byla stanovena k 31. 12. 2024. V upraveném rozpočtu na rok 2021 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 482.090 tis. Kč a se splátkou ve výši 533.178 tis. Kč. Úroková sazba u tohoto úvěru je nastavena na bázi 1měsíčního PRIBORu a odchylky ve výši 0,01 %. K 31. 12. 2021 tak úroková sazba činila 3,88 % p. a. V roce 2021 kraj čerpal tento úvěr na financování akcí zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury v celkové výši 353.658 tis. Kč, současně byla splacena část úvěru v celkové výši 533.176 tis. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2021 tedy činil 383.367 tis. Kč.

Úvěr od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. II.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1411 ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., ve výši 1.009.700 tis. Kč s úrokovou sazbou 3měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. K 31. 12. 2021 tak úroková sazba činila 4,04 % p. a. Předmětem úvěrové smlouvy bylo refinancování vybraných tranší (2., 3. a 4. tranše) úvěrového rámce od EIB. Cílem předčasného splacení bylo snížení úrokových nákladů placených krajem. Čerpání úvěru proběhlo na počátku září 2019, kdy došlo ke splacení podstatné části jistiny úvěru od EIB (předčasné splacení 2., 3. a 4. tranše). Úvěr od UniCredit Bank bude splácen v letech 2020–2025 v roční výši 168 mil. Kč. Celkový nesplacený zůstatek úvěru k 31. 12. 2021 tedy činil 673.140 tis. Kč.

Úvěr od České spořitelny, a. s.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s., ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. K 31. 12. 2021 tak úroková sazba činila 4,20 % p. a. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021–2024. Úvěr bude splácen v letech 2026–2035. V upraveném rozpočtu k 31. 12. 2021 bylo počítáno s odčerpáním tohoto úvěrového rámce ve výši 559.738 tis. Kč. V roce 2021 kraj načerpal ve 3 tranších celkem 388.000 tis. Kč, a to na financování akcí v odvětví školství, zdravotnictví, sociálních věcí a kultury. K nižšímu čerpání tohoto úvěru, oproti plánu, došlo z důvodů posunutí předpokládaných termínů realizace staveb, zejména v důsledku dlouhých lhůt trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací, získání stavebních povolení a následné délky a komplikací (dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.) v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele nebo vzájemné koordinace se souběžně realizovanými akcemi.

1.4.2 Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech kraje

K datu 31. 12. 2021 činil celkový zůstatek všech finančních prostředků kraje 5.019,7 mil. Kč. V této hodnotě jsou započteny i prostředky v pokladně kraje. Zahrnuty nejsou depozitní účty (účty cizích prostředků) a účet pro přenesenou daňovou povinnost DPH.

Tyto prostředky byly uloženy u 11 bank (Česká národní banka (ČNB); Česká spořitelna, a. s. (ČS); Československá obchodní banka, a. s. (ČSOB); J&T Banka, a. s. (JT); Komerční banka, a. s. (KB); MONETA Money Bank, a. s. (MONETA); Oberbank AG pobočka Česká republika (OB); PPF Banka, a. s. (PPF); Raiffeisenbank, a. s. (RFB); Sberbank CZ, a. s. (SB) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. (UCB)).

Tabulka 1.12: Rozložení finančních prostředků dle typu účtu (v mil. Kč)
Typ účtu Poznámka Výše úložky k 31. 12. 2021 (v mil. Kč) Orientační úročení k 31. 12. 2021 (v % p. a.)
Účty peněžních fondů Fond životního prostředí, sociální, finančních zdrojů Jessica, sociálních služeb (tyto napojeny do systému s vyšším úrokovým zhodnocením cash-pooling), fond zajišťovací a fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (nastaveno zvýhodněné fixní úročení). 1 296,8 1,20–2,50
Zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou
 1. 300,0 mil. Kč na speciálním zhodnocovacím účtu u JT s 3měsíční výpovědní lhůtou a ročním bonusem za udržení úložky,
 2. 400,0 mil. Kč na speciálním vkladovém účtu u JT s 33denní výpovědní lhůtou,
 3. 1,0 mil. Kč na termínovaném vkladu u KB s výpovědí s 1měsíční výpovědní lhůtou.
701,0 1,20–1,60
Zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty
 1. 25,0 mil. Kč na běžném účtu u PPF se zvýhodněným úročením,
 2. 120,8 mil. Kč na běžném účtu se zvýhodněným úročením u OB.
145,8 0,90–2,40
Virtuální účty (prostředky vyvedeny na technický účet banky) K 31. 12. 2021 nebyly evidovány. 0,0 ×
Zhodnocovací cash-poolingové účty bez výpovědní lhůty Zde uváděná hodnota prezentuje pouze účty, které jsou vedeny ve fiktivním cash-poolingu (FCP) a současně nejsou uvedeny v jiném typu účtu.
Celková úložka kraje v tomto systému totiž činí 1.144,7 mil. Kč (KB + UCB + ČSOB). Rozdíl ve výši 1.095,9 mil. Kč (1.144,7 – 48,8) je způsoben tím, že v tomto systému jsou zapojeny i účty, které jsou napojeny do FCP, ale současně jsou v této tabulce uváděny samostatně i dle typu – účty fondů, účet pro sociální služby, účet po evropské projekty, některé účty základní běžné a účty pro evropské projekty. Nelze tedy hodnoty zůstatků na těchto účtech současně do více kategorií, aby nedošlo k duplicitě zůstatků na účtech.
Tento systém umožňuje dosáhnout i na klasických běžných účtech vyššího úrokového zhodnocení bez jakéhokoli omezení. Do systému jsou dále napojeny i účty 127 příspěvkových organizací kraje vč. Bílovecké nemocnice, a. s., a MSID, a. s., které měly v tomto systému uloženy k 31. 12. 2021 prostředky v celkové výši 2.251,3 mil. Kč (z toho 955,6 mil. Kč v KB, 1.203,3 mil. Kč v UCB a 92,4 mil. Kč v ČSOB).
48,8 0,83–1,20
Účet školských prostředků - 0,2 0,00
Účet dotací určených pro sociální služby - 14,0 1,20
Provozní účty Jde zejména o povinně vedené účty u ČNB a účty pro běžné úhrady.
Vyšší stav prostředků byl způsoben krátkodobým převedením prostředků z běžných účtů kraje (vedených u ČS, ČSOB, KB, PPF, RFB a UCB) na účet vedený u ČNB tak, aby byl eliminován poplatek do rezolučního fondu. V lednu 2022 došlo ke zpětnému převodu na účty kraje vedené u komerčních bank. Kraj tímto převodem ušetřil na poplatcích do rezolučního fondu cca 3,4 mil. Kč.
2 234,8 0,00–2,25
Účty projektů EU Z toho na zálohovém účtu pro kotlíkové dotace částka 272,7 mil. Kč. 528,2 0,00–1,20
Devizové účty Zde uvedený údaj přepočtený na Kč, účty vedeny v eurech. Z toho 47,2 mil. Kč pro projekt COALA. 49,7 0,00–0,05
Pokladna Stav pokladny vč. devizových zůstatků v přepočtu na Kč. 0,4 ×
Celkem   5 019,7  

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 (v %)

Graf č. 2: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 (v %)
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 dle typu účtu
Typ účtu %
účty peněžních fondů 25,8
zhodnocovací účty bez výpovědní lhůty 2,9
zhodnocovací účty s výpovědní lhůtou 14,0
virtuální účty 0,0
zhodnocovací cash-poolingové účty 1,0
provozní účty 44,5
účty školských prostředků 0,0
účty dotací pro soc. služby 0,3
projektové účty 10,5
devizové účty 1,0
celkem 100,0

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 dle bankovních domů (v %)

Graf č. 3: Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 dle bankovních domů (v %)
Rozložení finančních prostředků k 31. 12. 2021 dle bankovních domů
Bankovní dům %
ČNB 35,6
ČS 3,1
ČSOB 0,2
JT 13,9
MONETA 0,0
OB 2,4
PPF 14,9
RFB 0,0
SB 7,2
UCB 20,8
KB 1,9
celkem 100

Nejvyšší objem finančních prostředků byl veden na účtech ČNB z důvodu uvedeném v položce Provozní účty, a dále u UCB z důvodu vedení účtů fondů a alokovaných prostředků na kotlíkové dotace. V rámci postupného zvyšování základních sazeb ČNB dochází k postupnému navyšování sazeb i pro rok 2022.

1.5 Veřejnosprávní kontrola – porušení rozpočtové kázně

V rámci systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky je realizována finanční kontrola. Uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy, mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory a uvnitř orgánů veřejné správy upravuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o finanční kontrole"). V souladu s § 22 odst. 2 tohoto zákona byla rovněž zpracována Zpráva Moravskoslezského kraje o výsledcích finančních kontrol za rok 2021.

Veřejnosprávní kontrola vykonávaná kontrolními orgány je systém finanční kontroly, který zahrnuje kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory u kontrolovaných osob, a to před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití, včetně auditu podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

1.5.1 Veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje

Moravskoslezský kraj provádí veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje v souladu se zákonem o finanční kontrole. V pravidelných čtvrtletních intervalech jsou orgány kraje (i výbory) informovány o výsledcích veřejnosprávních kontrol u příspěvkových organizací kraje. O porušení rozpočtové kázně a uložení odvodu do rozpočtu kraje u příspěvkových organizací kraje rozhoduje v souladu s platnou legislativou v případě prostředků hrazených z rozpočtu kraje rada kraje, v ostatních případech krajský úřad.

Dle § 22 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se za porušení rozpočtové kázně považuje neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku. Při správě odvodů a penále uložených za porušení rozpočtové kázně se postupuje dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejnosprávní kontrola v podmínkách Moravskoslezského kraje byla v roce 2021 dále zakotvena v dokumentech, které upravují vztahy orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je kraj. Poskytování veřejné finanční podpory příjemcům této podpory bylo upraveno v Ekonomickém řádu krajského úřadu a v navazující směrnici (Směrnice pro veřejnou finanční podporu). Kompetence v oblasti kontroly, formální a procesní stránka kontroly a postup řešení důsledků kontrolních zjištění byly stanoveny Kontrolním řádem krajského úřadu a na něj navazující metodikou (Proces kontroly a šetření stížností na místě, porušení rozpočtové kázně).

V rámci následné veřejnosprávní kontroly bylo v roce 2021 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem ukončeno celkem 38 kontrol. Porušení rozpočtové kázně nebylo zjištěno u žádné z kontrolovaných organizací.

Zároveň bylo ve zmiňovaném období ukončeno celkem 5 kontrol u příspěvkových organizací zřízených obcemi v oblasti školství podle § 10 zákona o finanční kontrole. Jednalo se o kontroly zaměřené na čerpání přímých nákladů na vzdělávání. V jednom případě bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve výši 126 tis. Kč.

V oblasti poskytování veřejných finančních podpor (dotací) bylo v roce 2021 zaměstnanci krajského úřadu zařazenými do odboru podpory korporátního řízení a kontroly ukončeno celkem 77 následných veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory a 79 kontrol administrativních. Ostatní odbory prováděly veřejnosprávní kontroly v rámci standardního monitoringu všech poskytnutých dotací (ukončeno celkem 312 kontrol, z toho 297 kontrol v programech na zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí). Porušení rozpočtové kázně bylo na základě kontrol dotací konstatováno celkem ve 24 případech v celkové výši 4.707 tis. Kč.

1.5.2 Veřejnosprávní kontroly kraje jako příjemce veřejné finanční podpory

U Moravskoslezského kraje jako příjemce veřejné finanční podpory bylo v roce 2021 ukončeno osmi kontrolními/auditními orgány celkem 18 veřejnosprávních kontrol a 3 audity podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství.

Hlavními cíli finanční kontroly bylo prověřit:

Moravskoslezský kraj v roce 2021 na základě rozhodnutí uhradil odvody za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 11.790.082 Kč. Jednalo se o porušení rozpočtové kázně dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, resp. dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v rámci zrealizovaných projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, a to:

Tato porušení rozpočtové kázně byla kontrolními orgány konstatována již v předešlých letech, tj. před rokem 2021. Proti rozhodnutí příslušných orgánů uplatnil kraj podle § 109 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání. V roce 2021 byla Ministerstvem financí ukončena odvolací řízení a vystaveny platební výměry na odvody a penále, které byly ve stanovených lhůtách uhrazeny. Následovaly další kroky ze strany kraje ke snížení vyměřených sankcí, do konce roku 2021 zatím bez dalšího projednání příslušnými orgány.

2. Reprodukce majetku kraje

Reprodukce majetku se zaměřuje na udržování majetku v provozuschopném stavu a na obnovu, resp. nahrazení majetku, který již není schopen plnit své funkce. Konkrétně jde o opravy a údržbu movitého a nemovitého majetku, jeho technické zhodnocení nebo pořízení majetku nového. Reprodukce se tedy neomezuje pouze na zachování účetní hodnoty majetku, ale spíše na uchování a rozvinutí jeho užitné hodnoty.

Základním členěním reprodukce majetku je rozlišení neinvestičních a investičních výdajů. V případě neinvestičních výdajů reprodukce majetku jde buď o opravu či udržování nebo pořízení drobného dlouhodobého majetku, u kterých doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění nepřevyšuje částku 40 tis. Kč. V případě investičních výdajů spojených s reprodukcí jde zejména o technické zhodnocení, kterým rozumíme výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku.

Moravskoslezský kraj vedle vlastních zdrojů na reprodukci majetku využívá i evropské finanční zdroje a podporu ze státního rozpočtu. Každoročně jsou vyhláškou Ministerstva financí ČR o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku stanoveny aktuální podmínky pro získání účelové dotace. Finanční příspěvek je možno získat jak na akce investičního, tak neinvestičního charakteru.

Finanční prostředky určené na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2021 dosáhly celkové výše 2.600.827 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 2.177.302 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 423.525 tis. Kč. Skutečné čerpání představovalo 73 % rozpočtovaných výdajů. Součástí byly i výdaje financované z dotace ze státního rozpočtu ve výši 250.747 tis. Kč a finanční prostředky z evropských finančních zdrojů určených na financování reprodukce majetku ve výši 845.881 tis. Kč. Nízké čerpání finančních prostředků na reprodukci majetku bylo ovlivněno prodloužením přípravy víceletých a finančně náročných akcí, zejména prodloužením zadávacích řízení na realizaci staveb a opakováním veřejných zakázek z důvodu vyšší nabídkové ceny. Průběh realizace některých staveb byl do jisté míry negativně ovlivněn i nedostatkem některých materiálů na trhu a nárůstem jejich cen.

Přehled jednotlivých akcí financovaných z vlastních zdrojů a ze státního rozpočtu je uveden v tabulce č. 3 Přílohy 13.2 Tabulková část. Výdaje na reprodukci majetku kraje spolufinancovanou z evropských finančních zdrojů jsou zahrnuty v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.13: Reprodukce majetku kraje v roce 2021 dle zdroje financování (v tis. Kč)
Reprodukce majetku kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů 1 504 198 1 032 051 68,6
Reprodukce majetku kraje z dotace ze státního rozpočtu 250 747 250 747 100,0
Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů 845 881 615 003 72,7
Celkem 2 600 827 1 897 801 73,0

Na financování reprodukce majetku se rovněž podílí přímo příspěvkové organizace kraje, které vynakládají vlastní finanční prostředky získané v rámci své hospodářské činnosti.

2.1 Reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 schválilo pro oblast reprodukce majetku kraje z vlastních zdrojů částku 1.436.472 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byl rozpočet navýšen na částku 1.504.198 tis. Kč, z toho investiční prostředky byly navýšeny na 1.286.785 tis. Kč a neinvestiční prostředky na 217.413 tis. Kč. Během roku došlo k zásadním úpravám rozpočtu zapojením účelového zůstatku hospodaření kraje za rok 2020, schválením nových akcí a provedením revizí schválených investičních akcí. Revize zohlednily stav přípravy a realizace akcí, souběžně byly vyčísleny úspory v rozpočtu roku 2021 ve výši 643.253 tis. Kč. Část těchto prostředků byla vyčíslena jako úspora a převedena do rezervy na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním, část byla určena na pokrytí výdajů v dalších letech s ohledem na časový posun v přípravě či realizaci akcí. Schválený rozpočet kraje na reprodukci majetku k 31. 12. 2021 byl celkově navýšen o částku 67.726 tis. Kč.

Čerpání výdajů na reprodukci majetku kraje v jednotlivých odvětvích k 31. 12. 2021 činilo 1.032.051 tis. Kč, tj. 69 % upraveného rozpočtu. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je 472.147 tis. Kč, z toho finanční prostředky ve výši 454.460 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu na rok 2022 na dofinancování nedokončených akcí. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

K nejvýznamnějším změnám upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu v oblasti reprodukce majetku došlo v odvětví sociálních věcí, a to snížením rozpočtu o 91.577 tis. Kč. Na snížení rozpočtu se podílel časový posun realizace akce "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice". Nejvyšší podíl na navýšení upraveného rozpočtu ke schválenému rozpočtu v oblasti reprodukce majetku mělo odvětví zdravotnictví, a to o 62.918 tis. Kč. Na tomto navýšení se podílely víceleté akce, například akce "Výstavba operačních sálů a dospávacích pokojů (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace)" a "Pavilon F – stavební úpravy 1. NP pro rehabilitaci (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace)". Nárůst rozpočtovaných výdajů oproti schválenému rozpočtu byl také významný v odvětví dopravy, kde došlo k navýšení rozpočtovaných prostředků o částku 42.973 tis. Kč, zejména na akci "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava)". V odvětví školství vzrostl upravený rozpočet o 21.544 tis. Kč a v odvětví krizového řízení o 16.230 tis. Kč.

Následující tabulka uvádí přehled výdajů na reprodukci majetku Moravskoslezského kraje v členění dle jednotlivých odvětví.

Tabulka 1.14: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje z vlastních zdrojů v roce 2021 v členění dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 35 620 39 103 17 486 44,7
Finance a správa majetku 19 507 28 855 20 258 70,2
Doprava 117 065 160 038 130 683 81,7
Chytrý region 7 079 4 768 189 4,0
Krizové řízení 0 16 320 16 160 99,0
Kultura 116 162 113 812 49 121 43,2
Cestovní ruch 0 4 685 3 220 68,7
Sociální věci 169 552 77 975 56 616 72,6
Školství 705 005 726 549 490 996 67,6
Zdravotnictví 264 482 327 400 246 626 75,3
Životní prostředí 2 000 4 694 694 14,8
Celkem 1 436 472 1 504 198 1 032 051 68,6

Podrobnější analýza výdajů vynaložených na pořízení majetku kraje za jednotlivá odvětví z pohledu podílu a typu spolufinancování je uvedena v přehledech výdajů kraje na pořízení majetku za rok 2021 (viz kapitola 7 Hospodaření s majetkem).

Reprodukce majetku kraje v oblasti vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje

Pro oblast vlastní správní činnosti kraje a činnosti zastupitelstva kraje byly vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 39.103 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 38.163 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 940 tis. Kč. Čerpání rozpočtu činilo celkem 17.486 tis. Kč, tj. 45 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 19.282 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2022 na úhradu závazků kraje z minulého období, zbývající prostředky představovaly úsporu. Jedná se o níže uvedené akce:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

V oblasti činnosti krajského úřadu byly nejvýznamnějšími výdaji výdaje na pořízení informačních technologií v celkové výši 12.422 tis. Kč. Jednalo se například o nákup 2 ks deduplikačního úložiště, harddisků do stávajících diskových polí, licence SQL a WinServer.

Reprodukce majetku kraje v odvětví financí a správy majetku

V odvětví financí a správy majetku byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 28.855 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 20.428 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 8.427 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví financí a správy majetku činilo 20.258 tis. Kč, tj. 70 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpanou část prostředků ve výši 4.509 tis. Kč na akci "Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje" zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2022 na její dofinancování. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

Reprodukce majetku kraje v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 160.038 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 64.413 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 95.625 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy k 31. 12. 2021 činilo 130.683 tis. Kč, tj. 82 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byly pro rok 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 133.730 tis. Kč a čerpány ve výši 129.029 tis. Kč, tj 97 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity zejména na financování akcí:

Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 4.700 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2022 na úhradu závazků kraje z minulého období na akci "Okružní křižovatka silnice II/482 s ul. Francouzská v Kopřivnici".

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 26.308 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 24.589 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.719 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví dopravy činilo 1.654 tis. Kč, tj. 6 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky ve výši 19.589 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2022 na úhradu závazků u akcí "Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava" a "Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3".

Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu

V odvětví chytrého regionu byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 4.768 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 3.733 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.035 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví chytrého regionu k 31. 12. 2021 činilo 189 tis. Kč, tj. 4 % rozpočtovaných výdajů.

Příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum, Ostrava, byly pro rok 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.095 tis. Kč a čerpány ve výši 144 tis. Kč, tj 5 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky byly použity na financování akcí "Pořízení zálohovacího serveru" a "Vysokorychlostní datová síť". Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání ve výši 2.950 tis. Kč byl účelově převeden do rozpočtu roku 2022 na úhradu realizace projektu "Postupné budování VDS MSK".

Na výdaje realizované krajským úřadem byly vyčleněny prostředky ve výši 1.673 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 1.122 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 551 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví chytrého regionu činilo 45 tis. Kč, tj. 3 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky ve výši 1.609 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2022 na zavedení softwarového a hardwarového řešení dynamického rezervačního systému parkovacích míst v okolí budovy krajského úřadu.

Reprodukce majetku kraje v odvětví krizového řízení

V odvětví krizového řízení byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 16.320 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 15.805 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 515 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví krizového řízení činilo 16.160 tis. Kč, tj. 99 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví krizového řízení byly vyčleněny investiční prostředky příspěvkovým organizacím kraje na nákup zdravotnických prostředků (přístroje pro dezinfekci vzduchu) v rámci akce "Pořízení zdravotnických a ostatních přístrojů – COVID‑19" ve výši 15.322 tis. Kč a vyčerpány byly ve výši 15.301 tis. Kč na 99 %.

V odvětví krizového řízení byla v minulých letech vybudována z evropských finančních zdrojů střediska integrovaného záchranného systému. V rozpočtu kraje na rok 2021 byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 998 tis. Kč na odstranění provozně-technických nedostatků výjezdových center. Ke dni 31. 12. 2021 byly čerpány ve výši 859 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury

Pro odvětví kultury byly na reprodukci majetku určeny finanční prostředky ve výši 113.812 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 88.713 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 25.099 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví kultury činilo celkem 49.121 tis. Kč, tj. 43 % rozpočtovaných výdajů, z toho investiční ve výši 37.315 tis. Kč a neinvestiční ve výši 11.806 tis. Kč. Rozdíl rozpočtovaných výdajů a skutečného čerpání je představován částkou 64.691 tis. Kč, z toho 1.768 tis. Kč se stalo součástí neúčelového přebytku hospodaření kraje za rok 2021 a 62.923 tis. Kč bylo účelově převedeno do rozpočtu na rok 2022 na dofinancování níže uvedených akcí:

Tabulka 1.15: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví kultury (v tis. Kč)
Ukazatel Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021
Divadla 3 000 250
Knihovny 37 590 9 498
Muzea a galerie 30 809 26 360
Kulturní památky 42 413 13 013
Celkem 113 812 49 121

V roce 2021 byly v odvětví kultury ukončeny akce menšího rozsahu, např. "Zámek Nová Horka – expozice přízemí" (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace), "Obnova expozice – zámek v Bruntále, Kosárna v Karlovicích" (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) a "Hrad Sovinec – oprava vnitřního opevnění" (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace); souběžně probíhala příprava významných akcí, jejichž realizace bude probíhat v letech 2022–2025.

Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu

V odvětví cestovního ruchu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 4.685 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 4.554 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 131 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví cestovního ruchu činilo na konci roku 3.220 tis. Kč, tj. 69 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity v rámci akce "Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu" na dodání elektrokol a na zhotovení yogapointů pro cvičení jógy. Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

Reprodukce majetku kraje v odvětví sociálních věcí

V odvětví sociálních věcí byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 77.975 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 73.700 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4.275 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví sociálních věcí činilo celkem 56.616 tis. Kč, tj. 73 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 21.358 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 20.312 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2022. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

Tabulka 1.16: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 164 1 947
Domovy pro seniory 4 943 3 804
Chráněné bydlení 2 655 1 519
Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 68 213 49 346
Celkem 77 975 56 616

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 9.511 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 9.247 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 264 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 7.409 tis. Kč, což představuje 78 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly zejména použity na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo vyčleněno 68.464 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 64.453 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4.011 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 49.207 tis. Kč, což je 72 % rozpočtovaných výdajů.

V odvětví sociálních věcí byla v roce 2021 ukončena v rámci reprodukce majetku víceletá akce "Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D" pro Nový domov, příspěvkovou organizaci, Karviná, s celkovými výdaji 72.077 tis. Kč, z toho před rokem 2021 bylo investováno 67.115 tis. Kč a v roce 2021 výdaje činily 4.962 tis. Kč. Zahájena byla realizace akce "Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem" pro Domov Letokruhy, příspěvkovou organizaci, Budišov nad Budišovkou, s celkovými výdaji 14.262 tis. Kč, z toho před rokem 2021 bylo profinancováno 157 tis. Kč, v roce 2021 12.144 tis. Kč a v roce 2022 je plánováno dofinancování ve výši 1.469 tis. Kč; rozdíl bude dokryt vlastními zdroji příspěvkové organizace. Pokračovala příprava dvou významných víceletých akcí "Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice" s celkovými výdaji 366.740 tis. Kč a "Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova" pro Domov Duha, příspěvkovou organizaci, Nový Jičín, s celkovými výdaji 210.980 tis. Kč, jejichž realizace bude probíhat v letech 2022–2024.

Reprodukce majetku kraje v odvětví školství

V odvětví školství byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 726.548 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 660.811 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 65.737 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví školství činilo celkem 490.996 tis. Kč, tj. 68 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů představuje částku 235.552 tis. Kč. Většinu těchto prostředků ve výši 234.103 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu na rok 2022. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

Tabulka 1.17: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví školství (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021
Mateřské školy a základní školy 41 912 26 053
Gymnázia 186 363 122 963
Odborné školy a učiliště 442 410 295 041
Dětské domovy 21 964 21 384
Základní umělecké školy 16 347 8 820
Ostatní zařízení 17 552 16 735
Celkem 726 548 490 996

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví školství byly pro rok 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 529.160 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 464.795 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 64.365 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 349.627 tis. Kč, což představuje 66 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2021 vyčleněno 197.388 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 196.016 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 1.372 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 141.369 tis. Kč, což je 72 % rozpočtovaných výdajů.

Finanční prostředky byly použity zejména na pokračující víceletou akci "Vybudování dílen pro praktické vyučování" pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci, která si vyžádala stavební výdaje na objekty na ulici Lískovecká a Na Hrázi před rokem 2021 ve výši 98.636 tis. Kč, v roce 2021 výdaje ve výši 90.446 tis. Kč, z toho ve výši 4.597 tis. Kč realizovala z prostředků kraje příspěvková organizace. V roce 2022 se plánují výdaje ve výši 107.888 tis. Kč, zbývající částka je kryta vlastními prostředky příspěvkové organizace. Celkové výdaje jsou plánovány na 297.202 tis. Kč.

Druhým rokem pokračovala realizace víceleté investiční akce "Rekonstrukce objektů Polského gymnázia" pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci, s celkovými plánovanými výdaji 76.220 tis. Kč, z toho výdaje před rokem 2021 činily 29.120 tis. Kč a v roce 2021 výdaje z rozpočtu kraje činily 19.802 tis. Kč. Na rok 2022 jsou z rozpočtu kraje plánovány výdaje ve výši 27.298 tis. Kč.

V odvětví školství byla v roce 2021 ukončena významná akce reprodukce majetku realizovaná krajem "Modernizace Školního statku v Opavě" pro Školní statek, Opava, příspěvkovou organizaci, s celkovými výdaji 80.542 tis. Kč, z toho výdaje před rokem 2021 činily 49.864 tis. Kč a v roce 2021 výdaje z rozpočtu kraje činily 30.678 tis. Kč.

Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly na reprodukci majetku vyčleněny finanční prostředky v celkové výši 327.400 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 311.771 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 15.629 tis. Kč. Čerpání rozpočtu v odvětví zdravotnictví činilo celkem 246.626 tis. Kč, tj. 75 % rozpočtovaných výdajů. Rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů činí 80.774 tis. Kč. Podstatnou část rozdílu mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním výdajů zapojila rada kraje ve výši 80.449 tis. Kč do rozpočtu roku 2022. Jedná se například o dofinancování níže uvedených akcí:

Zbývající finanční prostředky představují skutečnou úsporu a jsou součástí neúčelového přebytku hospodaření za rok 2021.

Tabulka 1.18: Čerpání prostředků účelově určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
Typ organizace Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021
Nemocnice 274 769 203 130
Zdravotnická záchranná služba 26 694 26 235
Ostatní činnost ve zdravotnictví 25 937 17 261
Celkem 327 400 246 626

Příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v odvětví zdravotnictví byly pro rok 2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 284.524 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 277.634 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 6.890 tis. Kč. Čerpání rozpočtu příspěvkovými organizacemi bylo ve výši 240.498 tis. Kč, což představuje 85 % rozpočtovaných výdajů. Finanční prostředky byly použity zejména na akce:

Na akce realizované krajským úřadem bylo v rozpočtu roku 2021 vyčleněno 42.876 tis. Kč, z toho investiční prostředky ve výši 34.137 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 8.739 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto finančních prostředků bylo ve výši 6.128 tis. Kč, což je 14 % rozpočtovaných výdajů. Rozpočet byl použit zejména na závazek kraje reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku.

Reprodukce majetku kraje v odvětví životního prostředí

V odvětví životního prostředí byly na reprodukci majetku vyčleněny investiční finanční prostředky v celkové výši 4.694 tis. Kč na akci "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje – webová aplikace". Čerpání rozpočtu v odvětví životního prostředí činilo 694 tis. Kč, tj. 15 % rozpočtovaných výdajů. Nevyčerpanou část prostředků ve výši 4.000 tis. Kč zapojila rada kraje do rozpočtu roku 2022 na dofinancování akce.

2.2 Reprodukce majetku kraje z dotací ze státního rozpočtu

V roce 2021 byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty na reprodukci majetku dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu v celkové výši 250.747 tis. Kč. Skutečné čerpání poskytnutých dotací činilo 250.747 tis. Kč, což představuje 100 % poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Konečnými příjemci dotací bylo deset příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.19: Financování reprodukce majetku ze státního rozpočtu v roce 2021 (v tis. Kč)
Program Poskytnuto Čerpáno
Financování dopravní infrastruktury 239 727 239 727
Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy 370 370
Veřejné informační služby knihoven 152 152
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 623 623
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice 275 275
Akviziční fond 4 036 4 036
Centra odborné přípravy 3 332 3 332
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 90 90
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací 2 142 2 142
Celkem 250 747 250 747

V odvětví dopravy byly ze Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty prostředky pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje v celkové výši 239.727 tis. Kč. Z toho neinvestiční dotace ve výši 149.199 tis. Kč a investiční dotace ve výši 90.528 tis. Kč byla určena na "Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů". Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací na konci roku zcela vyčerpány.

V odvětví kultury byly Moravskoslezskému kraji poskytnuty z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 5.456 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování byly z programu "Integrovaný systém ochrany – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí" příspěvkovým organizacím kraje poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 370 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově určeny pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci, na restaurování tří obrazů, pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, na restaurování šesti děl K. Schary a pro Muzeum Novojičínska, příspěvkovou organizaci, na restaurování souboru klobouků a pokrývek hlavy.

Rozvoj knihoven podpořilo Ministerstvo kultury dotací v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" ve výši 152 tis. Kč. Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, obdrželo dotaci ve výši 62 tis. Kč na realizaci projektu "Změna knihovního systému v Muzejní knihovně a studovně Silesia" a Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, dotaci ve výši 90 tis. Kč na realizaci projektu "Upgrade knihovnického systému Verbis a katalogu Portaro a zajištění technických prostředků pro zpracování fondů a sbírek".

Ministerstvo kultury poskytlo v rámci programu "Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón" na základě žádosti statutárního města Frýdek‑Místek a na základě smlouvy mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a Moravskoslezským krajem dotaci pro Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, ve výši 623 tis. Kč na obnovu nemovité kulturní památky – dům č. p. 66.

Další dotace ve výši 900 tis. Kč byla poskytnuta v rámci programu "Záchrana architektonického dědictví – neinvestice" pro Muzeum v Bruntále, příspěvkovou organizaci, na "Obnovu nemovité kulturní památky – hrad Sovinec, zřícenina, rejstř. č. 39923/8–177". Přidělená dotace nebyla zcela vyčerpaná a částku 625 tis. Kč kraj vrátil poskytovateli.

Z programu "Akviziční fond" poskytlo Ministerstvo kultury dotaci na výkup uměleckých děl ve výši 4.036 tis. Kč pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, příspěvkovou organizaci.

V odvětví školství v rámci podpory "Center odborné přípravy" obdržel Moravskoslezský kraj účelovou dotaci ve výši 3.332 tis. Kč na výukové pomůcky pro Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu, Opava, příspěvkovou organizaci, a pro Střední odbornou školu, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci. V rámci "Podpory zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami" poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotaci pro Střední průmyslovou školu, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvkovou organizaci, ve výši 90 tis. Kč na realizaci projektu "Frýdek Místek, SPŠ, OA, JŠ – TV lupa".

V odvětví zdravotnictví poskytlo Ministerstvo zdravotnictví v rámci programu "Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situaci" na obnovu vozového parku pro Zdravotnickou záchrannou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Ostrava, dotaci ve výši 2.142 tis. Kč; prostředky byly vyčerpány ve výši 100 %. Jednalo se o dvě vozidla zdravotnické záchranné služby pro převoz pracovníků a materiálu.

2.3 Reprodukce majetku kraje spolufinancovaná z evropských finančních zdrojů

Objem prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu na rok 2021 na reprodukci majetku kraje spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů činil 1.010.937 tis. Kč. Tento objem prostředků byl hned počátkem roku 2021 navýšen o částku 108.016 tis. Kč zapojením části účelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020, které byly (usnesením č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 v objemu 16.849 tis. Kč a usnesením č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 v objemu 91.168 tis. Kč) převedeny a zapojeny v měsíci lednu do upraveného rozpočtu kraje na rok 2021. Dalšími významnými souhrnnými rozpočtovými úpravami došlo ke snížení celkového objemu výdajů o 419.274 tis. Kč (usnesením č. 16/1003 ze dne 10. 5. 2021 v objemu 316.724 tis. Kč, usnesením č. 24/1605 ze dne 30. 8. 2021 v objemu 71.138 tis. Kč a usnesením č. 32/2243 ze dne 13. 12. 2021 v objemu 31.412 tis. Kč). Důvodem těchto zásadních úprav byly zejména změny související s uskutečněním jednotlivých projektů, tj. zejména s úpravou harmonogramu realizace projektů (např. opakované vyhlášení veřejných zakázek, zdlouhavá administrace veřejné zakázky), problémy při procesu povolení stavby, úpravou výdajů na základě vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo na základě skutečnosti oproti původnímu plánu projektů.

Tabulka 1.20: Přehled výdajů na reprodukci majetku kraje v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2021 (v tis. Kč)
Odvětví Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%)
Vlastní správní činnost kraje 614 1 740 1 336 76,8
Finance a správa majetku 0 25 0 0,0
Doprava 597 941 343 925 259 733 75,5
Chytrý region 1 000 1 100 0 0,0
Krizové řízení 1 500 777 240 31,0
Kultura 74 044 97 259 90 369 92,9
Sociální věci 246 873 169 694 74 628 44,0
Školství 69 210 99 917 71 149 71,2
Územní plánování a stavební řád 500 1 200 0 0,0
Zdravotnictví 5 755 118 244 116 909 98,9
Životní prostředí 13 500 12 000 637 5,3
Celkem 1 010 937 845 881 615 003 72,7

Na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku (včetně majetku pořízeného formou dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím kraje) spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů bylo vynaloženo k 31. 12. 2021 celkem 615.003 tis. Kč. Finanční prostředky obdrží kraj až na základě žádosti o dotaci zpětně.

Celkové shrnutí výdajů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů za jednotlivé operační programy, odvětví, programovací období, fáze jednotlivých projektů apod. je zpracováno v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů. Přehled akcí MSK spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v programovém období 2014–2020 s čerpáním výdajů v roce 2021 je pak uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

3. Dotační programy a individuální dotace

Moravskoslezský kraj vyhlašuje dotační programy každoročně od roku 2002 a jejich tématika se mění v závislosti na potřebách finanční podpory v daných odvětvích. Na rok 2021 byly vyhlášeny dotační programy v odvětví krizového řízení, kultury, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví a životního prostředí. Výběr projektů a poskytování dotací probíhá na základě jednotného a závazného vnitřního předpisu Směrnice pro veřejnou finanční podporu.

Cílem finanční podpory je podpořit v kraji zejména významné kulturní aktivity, napomoci obnovovat kulturní památky a památkově chráněné nemovitosti Moravskoslezského kraje, zabezpečit odpovídající sociální služby, uplatňovat sociální politiku kraje, mimo jiné i podporu preventivních projektů směřujících k eliminaci výskytu kriminality a dalších sociálně-patologických jevů, podpořit kvalitní školské i volnočasové aktivity dětí a mládeže, zvýšit ekologickou stabilitu krajiny, ovlivnit územní a ekonomický rozvoj kraje a v neposlední řadě i zvýšit jeho propagaci nabízením možností aktivního odpočinku v kraji a s tím související podpora cestovního ruchu.

V případech, kdy nebylo možné v roce 2021 již podpořit projekty v rámci dotačních programů (zejména z důvodu, že nesplňovaly plně všechny podmínky dotačního programu nebo byl příjem žádostí do dotačního programu již ukončen), poskytoval Moravskoslezský kraj individuální dotace. Individuální dotace byly poskytovány v odvětví dopravy, chytrého regionu, krizového řízení, kultury, prezentace kraje a edičního plánu, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, sociálních věcí, školství, zdravotnictví, životního prostředí a financí a správy majetku.

3.1 Dotační programy

Pro rok 2021 bylo ve schváleném rozpočtu kraje vyčleněno na financování dotačních programů celkem 646.829 tis. Kč, což představovalo 7 % z celkových rozpočtovaných výdajů kraje.

V průběhu roku 2021 byla tato částka navýšena zejména o účelové prostředky smluvně zajištěné v rámci dotačních programů v rozpočtu kraje na rok 2020, které byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 220.824 tis. Kč, a také o zapojené finanční prostředky přijaté z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 2.504.903 tis. Kč použité na financování dotačního programu Program na podporu poskytování sociálních služeb.

K 31. 12. 2021 bylo v rámci dotačních programů z rozpočtu kraje vyčerpáno celkem 3.199.125 tis. Kč, což představuje čerpání 92 % upraveného rozpočtu kraje (3.466.704 tis. Kč) určeného na tyto programy. Nevyčerpané prostředky ve výši 255.108 tis. Kč byly účelově převedeny do upraveného rozpočtu kraje na rok 2022; tyto smluvně zajištěné účelové prostředky slouží k doplacení splátek dotací nevyplacených v roce 2021, zejména z důvodu nastavení doby použitelnosti dotací na období přesahující konec roku 2021.

Přehled dotačních programů podpořených z rozpočtu kraje na rok 2021 je uveden v tabulce č. 4 Přílohy 13.2 Tabulková část. Podíl skutečných výdajů na dotační programy v členění na jednotlivá odvětví je uveden v grafu č. 5 Přílohy 13.1 Grafická část.

Dotační programy v Moravskoslezském kraji jsou rovněž rozlišovány dle období financování a použití finančních prostředků:

U víceletých dotačních programů je vyplácení splátek podmíněno splněním smluvních podmínek. Nesplněním těchto smluvních podmínek či snížením celkových uznatelných nákladů projektu je vyplácení dalších splátek dotace příjemci přiměřeně kráceno. Vrácené nedočerpané finanční prostředky v průběhu roku 2021 nebo v rámci finančního vypořádání (do konce února roku 2022) jsou uvedeny v tabulkách podkapitoly 3.1 Dotační programy jako vrácené finanční prostředky celkem. V následujících tabulkách je uvedena schválená výše prostředků na dotační program rozdělená dle druhu schválených příjemců, a dále údaje pouze za projekty, které byly příjemci dotací realizovány.

Tabulka 1.21: Přehled dotačních programů, jejichž vyhlášení, případně realizace probíhala v roce 2021 a délka jejich financování
Odvětví Název dotačního programu *) Délka jeho financování
Krizové řízení Program na podporu sborů dobrovolných hasičů 2021
Kultura Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje 2021
Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji 2021
Program podpory aktivit v oblasti kultury 2021
Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji 2019–21
Regionální rozvoj Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020–21, 2021–22
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016–22, 2017–21, 2018–22, 2019–23, 2020–22, 2021–23
Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018–21, 2019–22, 2020–23, 2021–24
Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020–21
Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018–21, 2019–21, 2020–21, 2021–22
Program na podporu financování akcí s podporou EU 2017–23, 2018–23
Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020–21, 2021–22
Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2019–22, 2021–22
Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021–22
Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 2021
Cestovní ruch Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji 2019–22
Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji 2021
Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2021–22
Program na podporu technických atraktivit 2021
Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2019–21, 2021–22
Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2019–22, 2021–22
Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–23
Sociální věci Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 2021–22
Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality 2021
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 2020–21, 2021
Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 2020–21, 2021–22
Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách 2021
Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje 2021
Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji 2021
Program na podporu poskytování sociálních služeb 2021
Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb 2021
Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji 2021
Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 2021
Školství Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 2020–21, 2021–22
Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni 2021
Podpora volnočasových aktivit pro mládež 2021
Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji 2021
Zdravotnictví Program na podporu projektů ve zdravotnictví 2021
Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost 2021
Program na podporu hospicové péče 2021
Životní prostředí Drobné vodohospodářské akce 2018–21, 2019–21, 2020–22, 2021–22
Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji 2020–21
Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2020–21, 2021–22
Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce 2020–22, 2021–22
Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku 2019–21
Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol 2019–21
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí 2021–22
Podpora odpadového hospodářství 2020–21
Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) 2020–23

*) Uvedené názvy dotačních programů se mohou mírně lišit od názvů vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých letech.

3.1.1 Dotační programy v odvětví krizového řízení

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly v odvětví krizového řízení alokovány na dotační program finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly na realizaci jednoletého dotačního programu finanční prostředky navýšeny na částku 7.180 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 7.063 tis. Kč.

Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021

Rada kraje usnesením č. 10/504 ze dne 22. 2. 2021 rozhodla vyhlásit "Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021". Cílem dotačního programu byla podpora projektů zaměřených na činnost pobočných spolků Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, sborů dobrovolných hasičů se sídlem v Moravskoslezském kraji, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, a to na podporu požárního sportu, prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky.

Tabulka 1.22: Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům *) realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 960 400 111 7 180 300 6 865 654 314 646
z toho:
- spolkům 3 960 400 111 7 180 300 6 865 654 314 646

*) Z důvodu navýšení objemu dotačního programu radou kraje (v souladu s podmínkami dotačního programu) došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než jaký byl pro dotační program zastupitelstvem kraje schválen.

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 120 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 10.693 tis. Kč, z toho 8 žádostí bylo z důvodu nesplnění formálních náležitostí vyloučeno z dalšího posuzování. Komise bezpečnostní a pro integrovaný záchranný systém rady kraje navrhla orgánům kraje podpořit 64 projektů v plně požadované výši a 48 projektů schválit jako náhradní. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/275 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o poskytnutí dotací na realizaci 64 projektů v celkové částce 3.960 tis. Kč a 48 projektů schválilo jako náhradní. Z důvodu nedodržení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace byly jedním subjektem v průběhu roku 2021 vráceny již poskytnuté prostředky ve výši 80 tis. Kč zpět do rozpočtu kraje. Rada kraje usnesením č. 21/1335 ze dne 28. 6. 2021 rozhodla navýšit dotační program o 3.180 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity v souladu s podmínkami dotačního programu na poskytnutí dotací náhradním žadatelům dle pořadníku náhradníků schváleného zastupitelstvem kraje. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 7.180 tis. Kč, vráceno bylo 314 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

Dotacemi se podařilo podpořit projekty jednotlivých sdružení dobrovolných hasičů (SDH) obcí na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté prostředky byly použity především na pořízení vybavení hasičských sportovních družstev SDH, zajištění sportovních akcí SDH, nákup hasičských praporů, pořádání nevýdělečných kulturních, společenských, nebo sportovních akcí pro veřejnost, zkvalitnění činnosti, vzdělávání, reprezentace SDH a podpora výchovy mladých hasičů, na vybudování letní učebny a opravu přenosné motorové stříkačky, spolkovou činnost SDH, na nákup nábytku do klubovny, stanu pro mladé hasiče, na podporu sportujících dětí a mládeže v požárním sportu, apod.

3.1.2 Dotační programy v odvětví kultury

Na dotační programy v odvětví kultury bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 21.150 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 23.639 tis. Kč, vyčerpáno bylo 23.171 tis. Kč.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2019 až 2021

Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 45/3946 ze dne 28. 8. 2018 a byl zaměřen na obnovu památek nadregionálního významu a národních kulturních památek nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. V rozpočtu kraje na rok 2019 byla na jeho realizaci vyčleněna částka ve výši 18.000 tis. Kč.

Tabulka 1.23: Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 až 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 18 000 000 8 3 801 816 23 719 306 23 719 306 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 000 000 2 0 6 753 300 6 753 300 0
- církvím a náboženským společnostem 8 907 000 2 3 801 816 8 873 006 8 873 006 0
- obcím a jejich organizacím 7 289 500 3 0 7 289 500 7 289 500 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 803 500 1 0 803 500 803 500 0

*) Z důvodu navýšení objemu dotačního programu radou kraje (v souladu s podmínkami dotačního programu) došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než jaký byl pro dotační program zastupitelstvem kraje schválen.

V rámci dotačního programu bylo přijato 17 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 82.264 tis. Kč. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 7 projektů, z toho 4 projekty v plně požadované výši a 3 projekty ve zkrácené výši v souladu s dotačním programem tak, aby došlo k naplnění zásady účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s veřejnými finančními prostředky a byla vyčerpána celková částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1214 ze dne 13. 3. 2019. Následně usnesením rady kraje č. 65/5876 ze dne 25. 6. 2019 došlo v souladu s článkem V. odst. 11 vyhlášených podmínek dotačního programu k navýšení objemu finančních prostředků o částku 5.753 tis. Kč. Následně byl podpořen 1 projekt z náhradních žadatelů.

Poskytnutí dotace bylo vázáno na ukončení obnovy památky a případné provedení závěrečné kontrolní prohlídky včetně závěrečného vyúčtování projektu, které bylo stanoveno do 31. 12. 2020. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno celkem 10.331 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky byly na základě usnesení rady kraje č. 78/7054 ze dne 13. 1. 2020 a č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 účelově převedeny do rozpočtu na rok 2020. V průběhu roku 2020 bylo vyplaceno celkem 9.587 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2026 ze dne 3. 9. 2020 bylo rozhodnuto o zmírnění podmínek programu u jednoho subjektu z důvodu opožděné dodávky materiálu ze zahraničí, která byla zapříčiněna nepříznivou epidemiologickou situací v ČR v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. V návaznosti na to byly nedočerpané finanční prostředky zapojeny usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 do rozpočtu na rok 2021. Zbývající finanční prostředky byly vyplaceny v roce 2021 ve výši 3.802 tis. Kč. Celkově bylo v rámci programu poskytnuto 23.719 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2021 finančně ukončen.

Z dotačního programu byly podpořeny obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji ve vlastnictví obcí a měst, církví, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace umožnily obcím provést zejména opravu střešní krytiny Kravařského zámku – čelního traktu a bočních věží, obnovu kamenného zdiva valů polního opevnění Šance v Mostech u Jablunkova a obnovu zámeckých vrat a kaple na zámku Slezské Rudoltice. Církve obdržené prostředky použily na obnovu exteriéru, odvodnění kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Fulneku-Jerlochovicích a celkovou obnovu poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova. V neposlední řadě byly finanční příspěvky využity právnickými osobami na sanační práce podzemních podlaží výklopny a mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice a na rekonstrukci, revitalizaci a dostavbu vodárenské věže v Opavě. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Dotační programy vyhlášené na rok 2021

Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021

Rada kraje usnesením č. 96/8424 ze dne 21. 9. 2020 rozhodla o vyhlášení dotačního Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021. Prioritami programu byla zejména jedinečnost a aktuálnost předkládaných projektů, obohacování kulturního života kraje kulturou národnostních menšin, význam realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 1.650 tis. Kč.

Tabulka 1.24: Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 957 000 14 877 000 872 736 4 264
z toho:
- obcím a jejich organizacím 80 000 1 80 000 80 000 0
- obecné prospěčné společnosti 50 000 1 50 000 50 000 0
- spolkům 827 000 12 747 000 742 736 4 264

Přijato bylo celkem 30 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 2.147 tis. Kč, z toho dvě žádosti byly vyřazeny, jelikož byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami dotačního programu, a pro věcné nedostatky bylo vyřazeno dalších 18 žádostí. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/156 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 714 tis. Kč. Na základě podnětu členů výboru pro národnostní menšiny byly přezkoumány žádosti o dotace, které byly vyřazeny pro věcné nedostatky z důvodu překročení limitu pro spotřebu materiálu. S ohledem na to, že došlo k nesprávnému vyhodnocení žádostí, byl radě kraje předložen seznam projektů doporučených ke schválení zastupitelstvu kraje, které usnesením č. 5/395 ze dne 13. 9. 2021 schválilo dalších 5 projektů k realizaci v celkovém objemu 243 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy.

V srpnu jeden příjemce odstoupil od smlouvy. Realizováno bylo 14 projektů s poskytnutým objemem dotací 877 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly v roce 2021 vráceny finanční prostředky ve výši 4 tis. Kč. Dotační program byl tímto ukončen.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v České republice v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 se v roce 2021 podařilo realizovat projekty zaměřené na připomenutí starobylých zvyklostí, a dále koncerty, festivaly a kulturní aktivity spolků zabývajících se činností národnostních menšin. Jedná se především o projekty Prolínání kultur 2021 – festival národnostních menšin, Dożynki Śląskie, Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě nebo Řecké dny Krnov 2021, které by nemohly být bez této podpory uskutečněny. Podpořením zmíněných aktivit jsou dále zachovávány zvyky a tradice národnostních menšin, které jsou následně prezentovány také široké veřejnosti v Moravskoslezském kraji. V návaznosti na výše uvedené je možné prohlásit, že realizované projekty přispěly k obohacení kulturního života nejen národnostních menšin, ale také majority, a to zejména k rozvoji kulturního dědictví a tradic Moravskoslezského kraje.

Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen radou kraje usnesením č. 96/8423 ze dne 21. 9. 2020 a byl zaměřen na podporu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. Pro rok 2021 měl dotační program dva dotační tituly. Prvním byla obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí a druhým bylo restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 12.000 tis. Kč.

Tabulka 1.25: Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 12 000 000 48 13 667 755 13 664 953 2 802
z toho:
- spolkům 977 300 2 630 000 630 000 0
- církvím a náboženským společnostem 4 293 400 21 6 671 500 6 671 500 0
- obcím a jejich organizacím 2 897 000 14 2 886 757 2 886 757 0
- podnikajícím právnickým osobám 700 000 1 350 000 350 000 0
- podnikající fyzickým osobám 503 000 2 503 000 503 000 0
- nepodnikajícím fyzickým osobám 2 629 300 8 2 626 498 2 623 696 2 802

*) Z důvodu navýšení objemu dotačního programu radou kraje (v souladu s podmínkami dotačního programu) došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než jaký byl pro dotační program zastupitelstvem kraje schválen.

V rámci dotačního programu bylo přijato 59 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 16.565 tis. Kč. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 43 projektů, z toho 42 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši tak, aby byla vyčerpána částka vyčleněná v rozpočtu kraje pro dotační program. Předepsané formální náležitosti nesplnilo 6 projektů, které byly v souladu s podmínkami programu vyloučeny z dalšího posuzování; zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů, z toho jeden žadatel vzal svou žádost zpět.

Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 3/154 ze dne 17. 3. 2021. Následně zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/283 ze dne 17. 6. 2021 nově schválilo přílohu s náhradními žadateli z důvodu neuvedení výše poskytnuté dotace. Usnesením rady kraje č. 19/1100 ze dne 31. 5. 2021 došlo v souladu s podmínkami dotačního programu k navýšení objemu finančních prostředků o částku 2.396 tis. Kč, aby mohla být podpořena realizace projektů náhradních žadatelů. V průběhu roku 2 příjemci nedoložili povinné podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, jeden odstoupil od realizace projektu a jeden dotaci nečerpal. Realizováno bylo 48 projektů s poskytnutým objemem dotací 13.668 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 374 tis. Kč byly použity na podporu dalších aktivit v odvětví kultury. V rámci dotačního programu byly v roce 2021 vráceny finanční prostředky ve výši 3 tis. Kč. Dotační program byl tímto ukončen.

Z dotačního programu byly podpořeny obnovy památek a památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví obcí, církví, spolků, fyzických a právnických osob na území Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dotace obcím umožnily např. provést opravu střechy včetně vikýřů nad levým křídlem Kravařského zámku. Církve obdržené prostředky použily např. na obnovu průčelí a opravu schodiště kostela sv. Jindřicha na Starých Hamrech, na statické zajištění kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Velkých Heralticích nebo na obnovu zvonové stolice a úpravu příslušného podlaží věže kostela sv. Valentina v Bravanticích. V neposlední řadě byly finanční příspěvky využity fyzickými osobami, a to např. na obnovu dřevěného deštěného přístavku zděné stodoly a roubeného ovčínu na Krnovsku a dále na renovaci střechy na budově Dolního zámku ve Fulneku. Podpořené projekty přispěly k pozitivní prezentaci kraje a k zachování kulturního dědictví.

Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2021

O vyhlášení dotačního programu bylo rozhodnuto usnesením rady kraje č. 96/8422 ze dne 21. 9. 2020. Cílem dotačního programu byla podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální i neprofesionální kulturní uměleckou činnost v rozličných oblastech kulturních zájmů (hudby, tance, divadla, folklóru, uměleckých řemesel a výtvarného umění). Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje alokovány finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč.

Tabulka 1.26: Program podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 991 700 27 5 013 200 4 447 958 565 242
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 140 000 2 229 400 229 400 0
- spolkům 2 167 700 12 2 481 500 2 268 220 213 280
- církvím a náboženským společnostem 200 000 2 200 000 139 161 60 839
- fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem 749 000 2 449 000 449 000 0
- obcím a jejich organizacím 1 735 000 8 1 557 700 1 279 813 277 887
- dobrovolným svazkům obcí 0 1 95 600 82 364 13 236

*) Z důvodu opakovaného použití vrácených prostředků k poskytnutí dotací náhradním žadatelům došlo k poskytnutí celkově vyššího objemu dotací, než jaký byl pro dotační program zastupitelstvem kraje schválen.

V rámci dotačního programu bylo přijato 150 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 27.825 tis. Kč. V souladu s podmínkami dotačního programu byla provedena odborem kultury a památkové péče kontrola formální a věcné správnosti a posouzení dle kritérií vyhlášených v programu. Vzhledem k prioritám programu bylo navrženo zastupitelstvu kraje podpořit 26 projektů. 75 projektů nebylo podpořeno z důvodu nesplnění základních podmínek programu nebo nedosažení minimálního počtu bodů stanoveného podmínkami programu, 6 žadatelů svou žádost stáhlo; zbývající projekty byly zařazeny do pořadníků náhradních žadatelů. Příjemci dotací byli schváleni usnesením zastupitelstva kraje č. 3/155 ze dne 17. 3. 2021.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a vládních opatření realizovaných v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 docházelo k situacím, kdy byly podpořené akce realizovány částečně, nebo bylo jejich uskutečnění znemožněno úplně. U 7 subjektů nedošlo k vyplacení finančních prostředků z důvodů neuzavření smlouvy nebo následného odstoupení od realizace projektů. Z uvolněných finančních prostředků bylo podpořeno 9 projektů náhradních žadatelů, z toho jeden podpořený žadatel od projektu odstoupil. Nevyužité finanční prostředky ve výši 61 tis. Kč byly použity na podporu dalších aktivit v odvětví kultury. Realizováno bylo 27 projektů s poskytnutým objemem dotací 5.013 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly vráceny finanční prostředky ve výši 565 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2021 došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 184 tis. Kč a v roce 2022 došlo k vrácení nevyčerpaných částí dotací ve výši 381 tis. Kč. Dotační program byl tímto ukončen.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v České republice v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 se v roce 2021 podařilo realizovat projekty zaměřené na zachování a podporu kulturních zvyklostí, rozmachu kultury ve velkých městech a malých obcích včetně využití kulturních památek k rozvoji kraje. Podpora byla zaměřena na umění a umělce (např. projekt Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2021, Cyklus komorních koncertů, Pimprléto 2021), zachování kulturních tradic (Stará řemesla ve Štramberku, Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice), udržení a rozvoj hudebních a kulturních akcí ve městech i malých obcích (Petřvald – kulturní město 2021, 17. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč), využití kulturních památek (Noc kostelů, Živá katedrála 2021, 400 let opevnění Velká Šance). Lze konstatovat, že realizované projekty přispěly k rozvoji kulturních tradic a zvýšily tak prestiž Moravskoslezského kraje v oblasti kultury.

3.1.3 Dotační programy v odvětví regionálního rozvoje

Na dotační programy v odvětví regionálního rozvoje bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 62.423 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 108.541 tis. Kč, vyčerpáno bylo 79.397 tis. Kč. Zpravidla se jednalo o víceleté dotační programy, proto byly nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 26.267 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2022.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2016 až 2021

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6799 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů, na podporu projektů zaměřených na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, rozvoje občanských aktivit a komunitního života v obcích.

Tabulka 1.27: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 26 496 600 86 3 578 046 24 363 200 23 838 172 525 028
z toho:
- obcím 24 433 500 68 3 215 182 22 349 856 21 892 253 457 603
- dobrovolným svazkům obcí 2 063 100 18 362 864 2 013 344 1 945 919 67 425

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 vyčleněny prostředky v celkovém objemu 25.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 128 žádostí v objemu 40.017 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 81/7321 ze dne 17. 2. 2020 byl navýšen z rozpočtové rezervy objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2020 o 1.197 tis. Kč na úhradu prvních splátek dotací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1848 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 88 projektů v celkové částce 26.497 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 5.233 tis. Kč, což představovalo úhrnnou hodnotu druhých splátek dotací. Pět subjektů odmítlo dotaci před podpisem smlouvy a dotace byly poskytnuty pěti náhradním žadatelům. Koncem roku 2020 oznámil další subjekt nerealizaci projektu a vrátil nevyužité finanční prostředky zpět na účet kraje. V průběhu roku 2020 bylo vyúčtováno 11 projektů z důvodu zrychleného financování a vyplaceny byly na druhých splátkách dotací finanční prostředky v objemu 234 tis. Kč. Ke zrychlenému financování byly využity prostředky rozpočtové rezervy. Ve stejné výši byl ponížen objem prostředků na výplatu druhých splátek dotací z rozpočtu kraje na rok 2021. V roce 2020 byly poskytnuty celkově jednotlivým příjemcům finanční prostředky ve výši 20.785 tis. Kč. V průběhu roku 2021 odstoupil další příjemce, který měl na základě dodatku smlouvy prodlouženou časovou použitelnost dotace, od realizace svého projektu. V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 3.578 tis. Kč. Celkově tak byly v rámci programu vyplaceny finanční prostředky ve výši 24.363 tis. Kč, vráceno bylo 525 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V dotačním programu byly obcemi do 3 tis. obyvatel realizovány investiční a neinvestiční projekty různého charakteru, které přispěly ke zlepšení podmínek v oblasti obecní zástavby, kvality a bezpečnosti na místních komunikacích a přilehlých veřejných prostor, ke zlepšení podmínek infrastruktury určené pro volnočasové aktivity, oprav budov mateřských a základních škol a objektů pro spolkovou a společenskou činnost a aktivity podporující komunitní rozvoj na venkově. Příkladem podpořených projektů zaměřených na rekonstrukce, obnovu, výstavbu a opravy místních komunikací, chodníkových těles, přístupových a parkovacích ploch jsou např. projekty obcí Jiříkov, Vojkovice, Lhotka u Litultovic, Kružberk a Andělská Hora. Na rekonstrukci a obnovu veřejného prostranství byly zaměřeny projekty obcí Životice u Nového Jičína a Třanovic. V obcích Kaňovice, Služovice a Chlebičov byla rekonstruována a obnovována sportovní a spolková infrastruktura a v obci Stonava byla podpořena rekonstrukce a modernizace dětského hřiště. Ke zvýšení kvality zázemí místních vzdělávacích zařízení přispěla realizace projektů např. v obcích Skřipov a Bartošovice. U svazku obcí byly podpořeny projekty zaměřené na činnost projektových manažerů a poradců, kteří realizují aktivity podporující rozvoj komunitního života v mikroregionech. Podpora činností manažerů a poradců v mikroregionech rovněž přispívá ke zvýšení šancí pro obce získat další finanční prostředky v jiných dotačních a evropských fondech. V rámci zkvalitnění a rozvoje činností manažerů a poradců mikroregionů bylo podpořeno 18 svazků obcí. Manažeři a poradci zajišťovali činnosti v oblasti poradenství, administrativy, projektového, finančního řízení a managementu a propagace jak obcí, tak mikroregionů.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 a 2017

V letech 2016 a 2017 byly dotační programy vyhlášeny za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí a Programu rozvoje venkova, pro období 2014–2020 a klastrových organizací prostřednictvím poskytování účelových investičních nebo neinvestičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operačního programu Zaměstnanost, Komunitárních programů, pro období 2014–2020 a programu Horizont 2020.

Tabulka 1.28: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2016 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 16 604 000 49 48 875 14 113 214 13 437 011 676 203
z toho:
- obcím 13 905 000 38 0 11 747 444 11 361 110 386 334
- dobrovolným svazkům obcí 2 099 000 5 48 875 1 765 770 1 475 901 289 869
- spolkům 600 000 6 0 600 000 600 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.604 tis. Kč obcím, dobrovolným svazkům obcí a klastrům na realizaci 53 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři žadatelé odstoupili od realizace projektů a finanční prostředky vrátili do rozpočtu kraje. Dotace tak mohly být poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. V letech 2016, 2017, 2018 a 2019 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 14.064 tis. Kč. V roce 2019 odstoupili od realizace projektů další dva příjemci a do rozpočtu kraje byly vráceny vyplacené první splátky dotací. Z nevyplacených druhých splátek dotací byly převedeny v průběhu roku 2019 prostředky do rozpočtové rezervy v celkovém objemu 299 tis. Kč. V roce 2019 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatků ke smlouvám, a tím k prodloužení realizace některých projektů v rámci dotačního programu. Finanční prostředky ve výši 160 tis. Kč na výplatu druhých splátek dotací byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 99 tis. Kč a na rok 2022 ve výši 100 tis. Kč. V roce 2020 nebyly vyplaceny žádné prostředky na druhých splátkách dotací z tohoto dotačního programu. Do rozpočtové rezervy byly převedeny vyčíslené úspory z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 100 tis. Kč na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 60 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. V roce 2021 byly vyplaceny prostředky ve výši 49 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 11 tis. Kč byly vykázány jako úspora, která byla v průběhu roku 2021 převedena do rozpočtové rezervy. Nevyčerpané prostředky ve výši 99 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 k výplatě dotace po předložení závěrečného vyúčtování v souladu s uzavřeným dodatkem smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2021 s předložením závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2022 a následným vyplacením dotace, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Tabulka 1.29: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2017 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 11 794 400 32 27 578 8 742 320 8 172 347 569 972
z toho:
- obcím 10 519 400 23 27 578 7 575 894 7 005 921 569 972
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 375 000 1 0 366 426 366 426 0
- spolkům 900 000 8 0 800 000 800 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016. Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2017 alokovány prostředky ve výši 15.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 41 žádostí, z toho 2 žádosti byly vyřazeny z důvodu nesplnění kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017 o poskytnutí dotací v celkové výši 11.794 tis. Kč obcím, klastrům a obchodní společnosti na realizaci 39 projektů v rámci tohoto dotačního programu, přičemž čtyři subjekty odstoupily od realizace projektů a finanční prostředky vrátily do rozpočtu kraje. V letech 2017, 2018 a 2019 byly poskytnuty prostředky v úhrnné výši 8.510 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyplacené prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 561 tis. Kč. V roce 2019 došlo na základě usnesení zastupitelstva kraje k uzavření dodatků ke smlouvám, a tím k prodloužení realizace některých projektů v rámci dotačního programu. Finanční prostředky ve výši 598 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020 na výplatu druhých splátek dotací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019 o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 138 tis. Kč. V roce 2020 byly vyplaceny druhé splátky dotací po předložení závěrečných vyúčtování ve výši 204 tis. Kč. Jeden subjekt odstoupil od realizace svého projektu a finanční prostředky byly vráceny do rozpočtu kraje. V průběhu roku 2020 byla převedena do rozpočtové rezervy vyčíslená úspora z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 283 tis. Kč na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. V průběhu roku 2021 odstoupily dva subjekty od realizace svých projektů. V roce 2021 byly vyplaceny prostředky ve výši 28 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly celkově vyplaceny finanční prostředky ve výši 8.742 tis. Kč, vráceno bylo 570 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

Programem byly podpořeny projekty obcí, klastrových organizací a obchodních společností na pořízení projektových dokumentací, které tvořily povinnou přílohu k žádostem o dotaci. Tyto žádosti následně příjemci předkládali do stanovených programů financovaných z fondů Evropské unie. Podpořeny byly projekty zaměřené na zpracování projektové dokumentace pro energetické úspory objektů, rekonstrukce kanalizací, čistíren odpadních vod, vybudování vodovodů, vybudování chodníků, rekonstrukce a modernizace mateřských nebo základních škol v obcích, revitalizace vodních nádrží apod. Byla podpořena například tvorba projektové dokumentace obce Albrechtičky "Zhotovení PD k záměru Vybudování sběrného dvora Albrechtičky", města Bruntál "Projektová příprava pro zateplení budovy ZŠ Bruntál, Okružní" nebo obce Darkovice "Darkovice kanalizace a ČOV – PD", zaměřené na aktivity specifikované v Operačním programu Životní prostředí; byly podpořeny projekty obce Ženklava "Navýšení kapacity a rekonstrukce MŠ v Ženklavě", obce Třanovice "Přístavba a stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Třanovice – projektová příprava" nebo města Frýdlant nad Ostravicí "Zhotovení PD nástavba učeben a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí", zaměřené na aktivity specifikované v Integrovaném regionálním operačním programu nebo projekt města Odry "PD – Zpřístupnění starých důlních děl v Odrách veřejnosti – podzemní část". Dotace z programu umožnily příjemcům přípravu mnohdy finančně náročných projektových dokumentací, což přispělo k vyšší připravenosti příjemců pro čerpání dotací z fondů Evropské unie.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018, 2019 a 2020

V letech 2018, 2019 a 2020 byly vyhlášeny programy za účelem podpory komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektových dokumentací na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V‑A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.30: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2018 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 491 000 42 258 892 13 995 099 13 036 848 958 251
z toho:
- obcím 17 011 000 41 258 892 13 611 099 12 652 848 958 251
- dobrovolným svazkům obcí 480 000 1 0 384 000 384 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 49 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.945 tis. Kč, z toho jedna žádost byla vyřazena z důvodu nesplnění formálních kritérií a kritérií přijatelnosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018 o poskytnutí dotací v celkové výši 17.491 tis. Kč obcím a dobrovolnému svazku obcí na realizaci 48 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a jeden z žadatelů odstoupil od realizace projektu. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 2.509 tis. Kč byly převedeny na posílení dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018. V průběhu roku 2018 bylo vyplaceno 12.441 tis. Kč. Finanční prostředky určené na druhé splátky dotací ve výši 3.299 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V závěru roku 2018 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky ve výši 465 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyplacené prostředky druhých splátek dotací ve výši 322 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 2.372 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020 k výplatě zbylých druhých splátek dotací. V roce 2020 byly poskytnuty příjemcům dotačního programu finanční prostředky ve výši 830 tis. Kč. Jeden subjekt odstoupil od realizace svého projektu. Do rozpočtové rezervy byly v průběhu roku převedeny vyčíslené úspory ve výši 527 tis. Kč na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 592 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 k výplatě zbylých druhých splátek dotací. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021 o dofinancování dotačního programu ve výši 96 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2022, a to v souladu s uzavřeným dodatkem smlouvy. V roce 2021 odstoupily od realizace svých projektů tři subjekty. Na druhých splátkách dotací byly v roce 2021 vyplaceny prostředky ve výši 259 tis. Kč. V průběhu roku byly převedeny do rozpočtové rezervy prostředky ve výši 73 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 84 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl prodloužen do 30. 6. 2022 s termínem pro předložení závěrečných vyúčtování do 29. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Tabulka 1.31: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 15 969 200 40 1 485 506 13 486 750 12 957 736 529 014
z toho:
- obcím 15 469 200 39 1 385 506 12 986 750 12 457 736 529 014
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 100 000 500 000 500 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 55/4923 ze dne 29. 1. 2019. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 12.500 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 81 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 29.066 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 79 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 28.898 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 62/5566 ze dne 14. 5. 2019 rozhodla o navýšení alokace prostředků na první splátky dotací v rozpočtu kraje na rok 2019 o 2.775 tis. Kč, aby mohly být poskytnuty dotace většímu počtu žadatelů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1446 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací v celkové výši 15.969 tis. Kč obcím a dobrovolnému svazku obcí na realizaci 43 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.194 tis. Kč. Jeden z žadatelů v rámci dotačního programu odmítl dotaci před podpisem smlouvy a prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli ve zkrácené výši. V roce 2019 a 2020 byly poskytnuty prostředky ve výši 12.001 tis. Kč. V roce 2020 odstoupili od realizace svého projektu dva příjemci a v roce 2021 jeden příjemce. Usneseními zastupitelstva kraje č. 3/196 ze dne 17. 3. 2021 a č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021 bylo rozhodnuto o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 318 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 98 tis. Kč, a to v souladu s uzavřenými dodatky smluv. V roce 2021 byly vyplaceny prostředky ve výši 1.486 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 159 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace jednoho z projektů byl stanoven do 30. 12. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 21. 1. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Tabulka 1.32: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 13 910 500 38 4 306 224 11 586 864 11 236 506 350 358
z toho:
- obcím 13 410 500 37 3 906 224 11 186 864 10 836 506 350 358
- dobrovolným svazkům obcí 500 000 1 400 000 400 000 400 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 79/7127 ze dne 27. 1. 2020 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 12.500 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 100 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 37.567 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 99 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 37.435 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 94/8244 ze dne 17. 8. 2020 rozhodla o navýšení alokace prostředků na dotačním programu o 1.411 tis. Kč, z toho na výplatu prvních splátek dotací v roce 2020 byly určeny prostředky ve výši 1.128 tis. Kč a zbylé prostředky ve výši 282 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy k posílení druhých splátek dotací, které budou vyplaceny nejpozději v roce 2022. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací v celkové výši 13.911 tis. Kč obcím a dobrovolnému svazku obcí na realizaci 38 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.782 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 byla schválena změna statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA a bylo rozhodnuto o použití prostředků fondu na výplatu prvních splátek dotací v rámci programu. Do konce roku 2020 byly uzavřeny všechny smlouvy o poskytnutí dotací. Vyplaceny však byly finanční prostředky ve výši 7.281 tis. Kč, protože nedošlo k nabytí účinnosti všech uzavřených smluv. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3.848 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. V roce 2021 bylo vyplaceno 4.306 tis. Kč a byly vráceny do rozpočtu kraje nevyčerpané prostředky z prvních splátek dotací ve výši 350 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018, 2019 a 2020

Dotační programy byly určeny vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů v jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

Tabulka 1.33: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2018 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 10 170 000 3 0 10 170 000 9 900 000 270 000
z toho:
- vysokým školám 10 170 000 3 0 10 170 000 9 900 000 270 000

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3595 ze dne 12. 6. 2018. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 10.250 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty celkem 3 žádosti s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.670 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 10/1117 ze dne 13. 12. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 3 projektů v celkové částce 10.170 tis. Kč. Finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2018 na realizaci tohoto dotačního programu byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019 ve výši prvních a druhých splátek dotací. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši třetích splátek dotací, tj. ve výši 2.543 tis. Kč určených na výplatu dotace po předložení druhé monitorovací zprávy. V roce 2019 byly vyplaceny prostředky ve výši 7.628 tis. Kč. V roce 2020 byly vyplaceny třetí splátky dotací ve výši 2.542 tis. Kč po předložení druhé monitorovací zprávy. V průběhu roku 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 270 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

K získání příspěvku k řádnému studentskému stipendiu bylo celkem vybráno 40 studentů doktorských studijních programů, z toho 5 studentů přírodních věd, 23 studentů technických věd, 3 studenti lékařských věd, 6 studentů společenských věd a 3 studenti humanitních věd. Z celkem 40 podpořených studentů úspěšně dokončilo realizaci projektu 37 studentů. V průběhu tříleté realizace programu 3 studenti (z toho 2 studenti technických věd a 1 student lékařských věd) studium z různých důvodů ukončili.

Tabulka 1.34: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 9 990 000 3 0 4 995 000 4 995 000 0
z toho:
- vysokým školám 9 990 000 3 0 4 995 000 4 995 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5386 ze dne 9. 4. 2019. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 5.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 70 projektovými záměry s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 18.450 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1587 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 38 projektových záměrů tří žadatelů o dotace v celkové částce 9.990 tis. Kč. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 4.995 tis. Kč. V roce 2019 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 4.995 tis. Kč. V souladu s platebními podmínkami uzavřených smluv nebyly v roce 2020 a 2021 vyplaceny žádné prostředky v rámci tohoto dotačního programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2022 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Tabulka 1.35: Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 830 000 3 0 3 915 000 3 915 000 0
z toho:
- vysokým školám 7 830 000 3 0 3 915 000 3 915 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 78/7063 ze dne 13. 1. 2020. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje ne léta 2021–2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 64 projektovými záměry s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.280 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2094 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 29 projektových záměrů tří žadatelů o dotace v celkové částce 7.830 tis. Kč. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 3.915 tis. Kč. V roce 2020 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 3.915 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly dále alokovány finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč, které byly vykázány jako úspory a byly použity na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V souladu s platebními podmínkami uzavřených smluv nebyly v roce 2021 vyplaceny žádné prostředky v rámci tohoto dotačního programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2023 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 81/7317 ze dne 17. 2. 2020 a byl určen na podporu projektů zaměřených na vytvoření strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021–2027. Podpora je zaměřena na přípravu analytických částí strategií, na jejichž základě bude možno v programovém období 2021–2027 čerpat prostředky na podporu komunitního rozvoje v rámci dílčích operačních programů EU.

Tabulka 1.36: Podpora Místních akčních skupin Moravskoslezského kraje 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 254 300 11 639 398 3 242 838 3 242 838 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 514 300 2 100 935 512 375 512 375 0
- spolkům 2 740 000 9 538 463 2 730 463 2 730 463 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 3.600 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 11 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.254 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovaly všechny podané žádosti. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1948 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 3.254 tis. Kč. V roce 2020 měly být dle podmínek programu vyplaceny první splátky dotací. Druhé splátky dotací měly být vyplaceny až v roce 2021. Z tohoto důvodu byl zastupitelstvem kraje schválen závazek dofinancovat program z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 651 tis. Kč. V návaznosti na tuto skutečnost byly finanční prostředky potřebné na výplatu druhých splátek dotací ve výši 651 tis. Kč převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2021 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2021. Zbylé alokované prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 346 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy v rámci vyčíslených úspor na pokrytí propadu daňových příjmů kraje v souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny v rámci programu finanční prostředky ve výši 2.603 tis. Kč. V roce 2021 byly vyplaceny na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 639 tis. Kč. Nevyplacené prostředky z druhých splátek dotací ve výši 12 tis. Kč byly v průběhu roku 2021 převedeny do rozpočtové rezervy. V rámci dotačního programu byly vyplaceny prostředky v celkovém objemu 3.243 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

Realizované projekty splnily cíl a priority dotačního programu. Přispěly ke tvorbě strategických dokumentů, kterými bude možné v novém programovém období Evropské unie 2021–2027 čerpat finanční prostředky na podporu komunitního rozvoje na území místních akčních skupin v rámci dílčích operačních programů (např. Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost+ a Operační programu Životní prostředí). Finanční prostředky využily místní akční skupiny v souladu s podmínkami dotačního programu. Převážně se jednalo o náklady spojené s externími službami nebo osobními náklady na zaměstnance v pracovním poměru nebo na náklady na zaměstnance vykonávající práce mimo pracovní poměr nutné k zajištění zpracování analytických částí strategií, např. dílčí studie a analýzy.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 a 2019

Dotační programy byly vyhlášeny ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je zvýšit počet podnikatelů na území Moravskoslezského kraje prostřednictvím podpory osob zvažujících začátek podnikatelské činnosti, resp. osob, které začaly podnikat (start-up) bez ohledu na obor podnikatelské činnosti. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitkového designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Třetí dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl podpořit inovace v malých a středních podnicích vedoucí k rozvoji nových produktů a služeb nebo rozšíření podílu na trhu pomocí vytvoření nového pracovního místa.

Tabulka 1.37: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2018 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 678 200 22 902 7 041 785 6 688 560 353 226
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 106 600 2 0 250 300 250 300 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 7 571 600 20 902 6 791 485 6 438 260 353 226

Dotační program byl v roce 2018 vyhlášen usnesením rady kraje č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 alokovány finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 52 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 17.716 tis. Kč. Kritéria hodnocení splnilo 46 žádosti s požadavkem na dotaci v objemu 15.548 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 9/1008 ze dne 13. 9. 2018 o poskytnutí dotací na realizaci 21 projektů v celkovém objemu 7.678 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout 4.272 tis. Kč na realizaci 10 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 350 tis. Kč na realizaci 2 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.057 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Nerozdělená alokace v rámci dotačního titulu byla nabídnuta koncem roku náhradnímu žadateli. V roce 2018 byly vyplaceny na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 5.759 tis. Kč. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací ve výši 2.002 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů rozpočtu 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2019. V průběhu roku 2019 byly poskytnuty subjektům dotace v úhrnné výši 349 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z druhých splátek dotací ve výši 110 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Tyto zdroje ve výši 1.687 tis. Kč určené na druhé splátky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2020 byly poskytnuty jednotlivým příjemcům druhé splátky dotací ve výši 934 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 578 tis. Kč. Tyto prostředky byly představují úsporu, která byla určena na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací dvou realizovaných projektů, u nichž byla prodloužena časová použitelnost, byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. V tomto roce byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 174 tis. Kč představují úsporu z nevyplacených druhých splátek dotací v rámci programu. Celkově byly v rámci programu vyplaceny finanční prostředky ve výši 7.042 tis. Kč, vráceno bylo 353 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci výše uvedeného programu bylo předloženo celkem 52 projektů, z toho 31 v rámci StartUp voucheru, 4 v rámci TechArt voucheru a 17 v rámci InnoBooster voucheru. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti neprošlo 6 žádostí, z toho 5 v rámci StartUp voucheru a 1 v rámci TechArt voucheru. Na základě systému hodnocení kvality bylo z 46 hodnocených projektů vybráno 21 k podpoře. Z důvodu nevyčerpané alokace programu byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace se schváleným náhradníkem (StartUp voucher). Z celkově 22 projektů bylo 11 realizováno v rámci StartUp voucheru, 2 v rámci TechArt voucheru a 9 v rámci InnoBooster voucheru. Úspěšnost žadatelů v rámci celého programu se pohybovala na úrovni 46 % (podpořené projekty/projekty postoupivší do věcného hodnocení). V ročníku 2018 byli nejúspěšnější žadatelé v rámci TechArt voucheru (67 %). Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána u žadatelů v rámci StartUp voucheru (42 %). Všech 22 projektů, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, bylo úspěšně zrealizováno a dá se tak konstatovat, že každý realizovaný projekt naplnil stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Celkově bylo díky programu podpořeno 11 začínajících podniků a podnikatelů s inovačním potenciálem, realizována tvorba designu 2 stávajících produktů a vytvořeno 9 nových pracovních míst.

Tabulka 1.38: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2019 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 549 200 19 212 500 6 223 712 6 182 568 41 144
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 150 000 1 0 112 500 112 500 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 6 399 200 18 212 500 6 111 212 6 070 068 41 144

Dotační program byl v roce 2019 vyhlášen usnesením rady kraje č. 60/5390 ze dne 9. 4. 2019. Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022 alokovány finanční prostředky v souhrnné výši 13.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 9.750 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 74 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 27.308 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 66 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 24.498 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1576 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 6.549 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout finanční prostředky ve výši 2.343 tis. Kč na realizaci 5 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 863 tis. Kč na realizaci 5 projektů a v rámci třetího dotačního titulu 3.343 tis. Kč na realizaci 9 projektů. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o dofinancování dotačního programu ve výši 1.637 tis. Kč z rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 4.912 tis. Kč a v roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.099 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nevyčerpané prostředky z druhých splátek dotací v celkovém objemu 221 tis. Kč, a to na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací dvou realizovaných projektů, u nichž byla prodloužena časová použitelnost, byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021. V roce 2021 byly vyplaceny na druhých splátkách dotací po předložení závěrečných vyúčtování finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč. Celkově bylo v rámci programu vyplaceno 6.224 tis. Kč, vráceny byly nevyčerpané prostředky ve výši 41 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci výše uvedeného programu bylo předloženo celkem 74 projektů, z toho 51 v rámci StartUp voucheru, 5 v rámci TechArt voucheru a 18 v rámci InnoBooster voucheru. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti neprošlo 8 žádostí, všechny v rámci StartUp voucheru. Na základě systému hodnocení kvality bylo z 66 hodnocených projektů vybráno 19 k podpoře. Z celkově 19 projektů bylo 5 realizováno v rámci StartUp voucheru, 5 v rámci TechArt voucheru a 9 v rámci InnoBooster voucheru. Úspěšnost žadatelů v rámci celého programu se pohybovala na úrovni 29 % (podpořené projekty/projekty postoupivší do věcného hodnocení). V ročníku 2019 byli nejúspěšnější žadatelé v rámci TechArt voucheru (100 %). Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána u žadatelů v rámci StartUp voucheru (12 %). Všech 19 projektů, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, bylo úspěšně zrealizováno a dá se tak konstatovat, že každý realizovaný projekt naplnil stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Celkově bylo díky programu podpořeno 5 začínajících podniků s inovačním potenciálem, realizována tvorba designu 5 stávajících produktů a vytvořeno 9 nových pracovních míst.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019 ve čtyřech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem StartUp voucher je podpora podnikatelů či podniků bez ohledu na obor podnikatelské činnosti, jejichž vývoj životaschopného, inovativního a škálovatelného produktu/služby s globálním potenciálem se nachází v pokročilé fázi příprav a tento produkt/služba je připraven/připravena pro rychlou validaci na trhu. Cílem druhého dotačního titulu s názvem Voucher pro začínající firmy je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený a běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí. Obor podnikatelské činnosti žadatele není oficiálně omezen, avšak dotační titul cílí na podnikatele či podniky, jejichž činnost spadá do oblasti řemesel a služeb. Cílem třetího dotačního titulu s názvem TechArt voucher je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou, a to díky využití služeb subjektů z kreativního odvětví. Čtvrtý dotační titul s názvem InnoBooster má za cíl vytvoření nového pracovního místa pro tzv. InnoBoostera. Moravskoslezský kraj chce prostřednictvím tohoto dotačního titulu podpořit inovační potenciál malých a středních podniků, jež povede k tvorbě nových produktů/služeb či rozšíření podílu na trhu/trzích.

Tabulka 1.39: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 9 892 300 31 1 759 370 9 204 845 9 076 146 128 700
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 1 679 300 6 376 293 1 635 768 1 635 768 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 8 213 000 25 1 383 077 7 569 077 7 440 378 128 700

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 alokovány finanční prostředky v souhrnné výši 13.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 9.750 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 77 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 26.966 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 70 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 24.089 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020 o poskytnutí dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 9.892 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout finanční prostředky ve výši 2.319 tis. Kč na realizaci 5 projektů, v rámci druhého dotačního titulu 830 tis. Kč na realizaci 7 projektů, v rámci třetího dotačního titulu 3.512 tis. Kč na realizaci 11 projektů a v rámci čtvrtého dotačního titulu 3.231 tis. Kč na realizaci 8 projektů. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2021. V rámci revize rozpočtu byly vyčísleny úspory ve výši 2.331 tis. Kč, které byly převedeny do rozpočtové rezervy na pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 7.445 tis. Kč. V roce 2021 byly vyplaceny prostředky ve výši 1.759 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly převedeny do rozpočtové rezervy úspory z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 484 tis. Kč. Celkově byly v rámci dotačního programu vyplaceny finanční prostředky ve výši 9.205 tis. Kč, vráceno bylo 129 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci výše uvedeného programu bylo předloženo celkem 77 projektů, z toho 32 v rámci StartUp voucheru, 15 v rámci Voucheru pro začínající firmy, 15 v rámci TechArt voucheru a 15 v rámci InnoBooster voucheru. Hodnocením formálních náležitostí a přijatelnosti neprošlo 7 žádostí, z toho 3 v rámci StartUp voucheru, 1 v rámci Voucheru pro začínající firmy, 2 v rámci TechArt voucheru a 1 v rámci InnoBooster voucheru. Na základě systému hodnocení kvality bylo z 70 hodnocených projektů vybráno 31 k podpoře. Z celkově 31 projektů bylo 5 realizováno v rámci StartUp voucheru, 7 v rámci Voucheru pro začínající firmy, 11 v rámci TechArt voucheru a 8 v rámci InnoBooster voucheru. Úspěšnost žadatelů v rámci celého programu se pohybovala na úrovni 44 % (podpořené projekty/projekty postoupivší do věcného hodnocení). V ročníku 2020 byli nejúspěšnější žadatelé v rámci TechArt voucheru (85 %). Nejmenší úspěšnost byla zaznamenána u žadatelů v rámci StartUp voucheru (17 %). Všech 31 projektů, na které byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, bylo úspěšně zrealizováno a dá se tak konstatovat, že každý realizovaný projekt naplnil stanovený účel uvedený v žádosti o dotaci. Celkově bylo díky programu podpořeno 5 začínajících podniků a podnikatelů s inovačním potenciálem, 7 lokálních/regionálních začínajících podniků a podnikatelů, realizována tvorba designu 11 stávajících produktů a vytvořeno 8 nových pracovních míst.

Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 108/8420 ze dne 6. 9. 2016. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU. Důvodem podpory byla snaha podpořit realizaci projektů financovaných z fondů EU a zvýšení dostupnosti realizace projektů operačních programů i pro venkovské oblasti.

Tabulka 1.40: Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tisíc obyvatel (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2017 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 36 000 000 32 1 004 500 32 539 010 32 539 010 0
z toho:
- obcím 35 759 000 31 1 004 500 32 305 532 32 305 532 0
- dobrovolným svazkům obcí 241 000 1 0 233 479 233 479 0

Na poskytnutí dotací v rámci tohoto dotačního programu byly vyčleněny finanční prostředky ve výši 36.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/296 ze dne 15. 6. 2017 poskytnout investiční dotace na realizaci 20 projektů v celkovém objemu 22.261 tis. Kč. Dále rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/467 ze dne 14. 9. 2017 poskytnout další investiční dotace z tohoto programu na realizaci 11 projektů v celkovém objemu 13.237 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky dotačního programu ve výši 502 tis. Kč byly poskytnuty 1 náhradnímu žadateli. V roce 2017 byly poskytnuty na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 12.849 tis. Kč. V roce 2018 byly poskytnuty finanční prostředky v objemu 11.476 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu druhých splátek dotací v celkovém objemu 10.706 tis. Kč byly v průběhu roku 2018 převedeny do zdrojů financování 2019 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2019. Koncem roku 2018 byly převedeny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.435 tis. Kč do rozpočtové rezervy. Z prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2019 byly převedeny v průběhu roku do rozpočtové rezervy finanční prostředky ve výši 596 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 7.136 tis. Kč. Finanční prostředky určené na výplatu zbylých druhých splátek dotací ve výši 2.777 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 74 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky na výplatu dvou zbylých dotací ve výši 2.204 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 v souladu s podmínkami uzavřených smluv. V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.005 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.199 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení závěrečného vyhodnocení projektu od kontrolora, případně ode dne autorizace závěrečného vyhodnocení kontrolorem, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu financování akcí s podporou EU 2018

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 30/2613 ze dne 23. 1. 2018. Účelem tohoto víceletého kontinuálního programu je podpora rozvojových záměrů malých obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na spolufinancování vlastního podílu příjemce při čerpání dotací v rámci operačních programů Evropské unie a programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem a Českou republikou a Slovenskou republikou. Důvodem podpory stanoveného účelu je snaha podpořit realizaci projektů financovaných z programů EU a zvýšit dostupnost realizace těchto projektů pro obce Moravskoslezského kraje. Moravskoslezský kraj se podílí na kofinancování uznatelných nákladů realizovaných projektů vybraných opatření/oblastí podpory v rámci: Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Životní prostředí, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Tabulka 1.41: Program na podporu financování akcí s podporou EU (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2018 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 51 456 000 41 3 412 674 37 540 421 37 540 421 0
z toho:
- obcím 50 977 000 40 3 412 674 37 182 690 37 182 690 0
- dobrovolným svazkům obcí 479 000 1 0 357 731 357 731 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 a Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2019–2021 vyčleněny finanční prostředky ve výši 40.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 20.000 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 36/3121 ze dne 10. 4. 2018 rozhodla o navýšení finančních prostředků programu o 8.000 tis. Kč. Po tomto navýšení činila alokace dotačního programu 48.000 tis. Kč. O poskytnutí dotací rozhoduje zastupitelstvo postupně do doby vyčerpání celkové alokace. V roce 2018 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotací usneseními č. 8/875 ze dne 14. 6. 2018 první skupině 26 žadatelů v celkovém objemu 34.987 tis. Kč, č. 9/1001 ze dne 13. 9. 2018 druhé skupině 5 žadatelů v celkovém objemu 3.104 tis. Kč a č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018 třetí skupině 4 žadatelů v celkovém objemu 6.950 tis. Kč. Nerozdělená alokace prostředků pro další období činila 2.959 tis. Kč. V roce 2018 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 17.883 tis. Kč.

V roce 2019 rozhodlo zastupitelstvo kraje o poskytnutí dotace usnesením č. 11/1331 ze dne 13. 3. 2019 jednomu žadateli čtvrté skupiny ve výši 1.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1443 ze dne 13. 6. 2019 poskytnout dotaci 1 žadateli ve výši 259 tis. Kč a poskytnout dotace 3 náhradním žadatelům v celkovém objemu 4.595 tis. Kč. Rada kraje rozhodla usnesením č. 67/6077 ze dne 30. 7. 2019 o ukončení příjmu žádostí v rámci dotačního programu. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1579 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotace 1 náhradnímu žadateli šesté skupiny v celkové výši 561 tis. Kč, jehož žádost byla přijata před rozhodnutím rady kraje o ukončení sběru žádostí. Nerozdělená alokace prostředků v rámci dotačního programu činila 1.700 tis. Kč a celkový schválený objem dotací pro náhradní žadatele byl ve výši 5.156 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 71/6480 ze dne 7. 10. 2019 došlo k navýšení prostředků v rozpočtu kraje na dotačním programu o 878 tis. Kč, které sloužily na výplatu prvních splátek dotací náhradním žadatelům. Do rozpočtu kraje na rok 2020 byly alokovány potřebné prostředky na výplatu druhých splátek dotací náhradním žadatelům. V rámci dotačního programu byly rozděleny finanční prostředky v celkovém objemu 51.456 tis. Kč. V roce 2019 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 11.235 tis. Kč.

Schválený rozpočet programu na rok 2020 ve výši 10.063 tis. Kč byl navýšen zapojením nedočerpaných výdajů roku 2019 o 7.786 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1957 ze dne 4. 6. 2020 dofinancovat program z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 8.000 tis. Kč. Původně schválený závazek dofinancovat program z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 3.017 tis. Kč (usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1125 ze dne 13. 12. 2018) byl tak navýšen o 4.983 tis. Kč. V návaznosti na uvedené byly převedeny z rozpočtu kraje na rok 2020 do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2021 finanční prostředky ve výši 4.983 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly do rozpočtové rezervy převedeny vyčíslené úspory z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 275 tis. Kč na pokrytí výpadku daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 5.010 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 určené na druhé splátky dotací ve výši 7.129 tis. Kč byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

Schválený rozpočet programu na rok 2021 ve výši 8.000 tis. Kč byl navýšen zapojením nedočerpaných výdajů roku 2020 o 7.129 tis. Kč. V roce 2021 bylo vyplaceno na druhých splátkách dotací v 3.413 tis. Kč. Do rozpočtové rezervy byly v průběhu roku 2021 převedeny nevyplacené prostředky z druhých splátek dotací ve výši 135 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 10.837 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení závěrečného vyhodnocení projektu od kontrolora, případně ode dne autorizace závěrečného vyhodnocení kontrolorem, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 82/7387 ze dne 2. 3. 2020 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie "H", studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1.–5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje, v případě stáže absolvované prostřednictvím projektu "PRAXE" v laboratoři IdeaHUB, z. s., nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.42: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 934 700 18 1 124 144 3 047 394 2 934 323 113 071
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 300 000 1 70 811 220 811 220 811 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 634 700 17 1 053 333 2 826 583 2 713 512 113 071

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2020 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato 29 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 5.773 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotace splňovalo 20 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 4.033 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 16/1951 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí dotací 19 žadatelům v celkové výši 3.935 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.967 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy nerozdělené finanční prostředky v rámci dotačního programu ve výši 533 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčísleny jako úspory k pokrytí propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2020 byly vyplaceny první splátky dotací v objemu 1.923 tis. Kč. V roce 2021 odstoupil jeden žadatel od realizace svého projektu. V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.124 tis. Kč. Nevyplacené prostředky z druhých splátek dotací ve výši 195 tis. Kč byly v průběhu roku 2021 převedeny do rozpočtové rezervy, další úspory z nevyplacených druhých splátek dotací ve výši 181 tis. Kč byly použity na posílení dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. V rámci dotačního programu dále nebyly čerpány na druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 296 tis. Kč a představují úsporu v rámci programu. Celkově tak byly v rámci programu vyplaceny finanční prostředky ve výši 3.047 tis. Kč, vráceno bylo 113 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

Zájem podniků a stážistů byl v této 5. výzvě dotačního programu vysoký, výši plánované alokace přesáhl více než jeden a půl násobně. V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 v průběhu celého roku 2021 někteří z příjemců požádali o prodloužení období realizace projektu. Ve snaze umožnit úspěšné dokončení realizace projektů byly s těmito subjekty uzavřeny dodatky ke smlouvám. Účelu dotačního programu bylo nicméně dosaženo, podniky (stážisté, mentoři i samotní jednatelé) spatřují v realizovaných stážích velkou příležitost pro studenty (získání odborné praxe a pracovních návyků, rozšíření teoretických znalostí o praktické dovednosti a s tím související lepší uplatnění na trhu práce především absolventů škol), a stejně tak pro zaměstnavatele (realizace zakázek, získání kvalifikované pracovní síly, ať už uzavřením pracovního poměru vzápětí po ukončení stáže nebo příslib zaměstnání po dokončení studia). Dotační program má tak udržitelný význam. Tento dotační program se tak podílí na kvalifikovaném rozvoji pracovní síly v Moravskoslezském kraji.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019. Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, a to prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí do 5.000 obyvatel.

Tabulka 1.43: Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 25 951 600 13 2 436 520 24 119 065 23 570 085 548 980
z toho:
- obcím 25 951 600 13 2 436 520 24 119 065 23 570 085 548 980

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2019 usnesením rady kraje č. 61/5488 ze dne 30. 4. 2019 finanční prostředky ve výši 20.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato v první skupině 13 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 25.952 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1580 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo poskytnout dotace 10 žadatelům ve výši 18.326 tis. Kč a 3 náhradním žadatelům ve výši 7.626 tis. Kč. Současně rozhodlo zastupitelstvo kraje o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 3.665 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly následně převedeny do zdrojů rozpočtu roku 2020 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. Nerozdělená alokace v rámci programu činila 1.674 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 71/6480 ze dne 7. 10. 2019 došlo v souladu s podmínkami pro poskytování dotací v rámci dotačního programu k navýšení objemu prostředků tak, aby mohly být poskytnuty z rozpočtu kraje na rok 2019 první splátky dotací také náhradním žadatelům. V roce 2019 byly poskytnuty příjemcům finanční prostředky v souhrnném objemu 20.761 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly alokovány finanční prostředky ve výši 5.191 tis. Kč na úhradu druhých splátek dotací. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2095 ze dne 3. 9. 2020 bylo rozhodnuto o prodloužení časové použitelnosti tří realizovaných projektů do poloviny roku 2022. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.650 tis. Kč a tyto finanční prostředky byly převedeny do rozpočtové rezervy. V roce 2020 byly dále převedeny do rozpočtové rezervy nečerpané prostředky z jednoho ukončeného projektu ve výši 33 tis. Kč. Celkově byly v roce 2020 poskytnuty příjemcům druhé splátky dotací v objemu 921 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.586 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021.

V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 2.437 tis. Kč. Jeden z příjemců vyúčtoval první splátku poskytnuté dotace a vrátil nevyčerpané prostředky ve výši 549 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč určené na výplatu druhé splátky dotace představují úsporu, která byla převedena do rozpočtové rezervy. Příjemce, kterému bylo rozhodnuto o prodloužení časové použitelnosti dotace do roku 2022 podal v roce 2021 závěrečné vyúčtování svého projektu. Druhá splátka dotace ve výši 450 tis. Kč byla vyplacena v roce 2021, a to z úspor z nevyplacených druhých splátek dotací z jiných dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 s předložením závěrečných vyúčtování do 29. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Dotační programy vyhlášené na rok 2021

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory obnovy a rozvoje venkovských oblastí prostřednictvím poskytování investičních a neinvestičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí, svazků obcí a mikroregionů na podporu projektů zaměřených na vzdělávání, poradenství a výměnu zkušeností v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, přesahující možnosti i potřeby obcí, zpravidla regionálního významu.

Tabulka 1.44: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 21 449 000 70 17 455 626 17 342 816 112 810
z toho:
- obcím 19 379 000 52 15 774 626 15 689 831 84 795
- dobrovolným svazkům obcí 2 070 000 18 1 681 000 1 652 985 28 015

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu kraje na rok 2021 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 vyčleněny prostředky v celkovém objemu 20.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 16.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 140 žádostí v objemu 44.532 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021 byl objem dotačního programu navýšen o 1.500 tis. Kč z části neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 72 projektů v celkové částce 21.449 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 3.990 tis. Kč. Jeden subjekt odmítl dotaci před podpisem smlouvy, další příjemce odstoupil po podpisu smlouvy. Dotace tak byly poskytnuty dvěma náhradním žadatelům. Koncem roku 2021 oznámili další dva příjemci nerealizaci projektu a vrátili nevyužité finanční prostředky zpět na účet kraje. V průběhu roku 2021 bylo vyúčtováno 14 projektů z důvodu zrychleného financování a vyplaceny byly na druhých splátkách dotací finanční prostředky v objemu 816 tis. Kč. Ke zrychlenému financování byly využity jak nerozdělené prostředky v rámci programu, tak i úspory z nevyplacených druhých splátek dotací programu vyhlášeného na rok 2020. V roce 2021 byly poskytnuty celkově prostředky ve výši 17.456 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení některých projektů byl stanoven, v souladu s uzavřenými dodatky ke smlouvám, do 30. 6. 2022 s předložením závěrečného vyúčtování do 29. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 10/568 ze dne 22. 2. 2021 za účelem podpory komplexního rozvoje obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace na realizaci plánovaného záměru, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí a poskytování dotací v rámci operačních programů Evropské unie, programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a národních dotačních titulů.

Tabulka 1.45: Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 16 304 200 44 12 568 119 12 568 119 0
z toho:
- obcím 16 304 200 44 12 568 119 12 568 119 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 alokovány finanční prostředky v souhrnném objemu 12.500 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 93 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 31.239 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 90 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 30.552 tis. Kč. Rada kraje usnesením č. 19/1156 ze dne 31. 5. 2021 rozhodla o navýšení objemu finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2021 určeného na výplatu prvních splátek dotací o 3.043 tis. Kč, aby mohly být poskytnuty dotace většímu počtu žadatelů. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/328 ze dne 17. 6. 2021 o poskytnutí dotací v celkové výši 16.304 tis. Kč obcím na realizaci 46 projektů v rámci tohoto dotačního programu. Dále bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.261 tis. Kč. V průběhu roku 2021 odstoupili dva příjemci od realizace svého projektu. V roce 2021 byly vyplaceny prostředky ve výši 12.568 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2023 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021

Dotační program vyhlášený usnesením rady kraje č. 19/1161 ze dne 31. 5. 2021 byl určen vysokým školám na podporu talentovaných studentů doktorského studia formou vyplacení příspěvku k řádnému doktorskému stipendiu studentům. Moravskoslezský kraj tak přispívá k lepším podmínkám studentů při jejich vědecké činnosti, zejména pak ve vztahu využití výsledků jejich vědecké práce v praktické sféře.

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 vyčleněny finanční prostředky ve výši 8.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu byly přijaty 3 žádosti se 43 projektovými záměry s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 11.610 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/523 ze dne 16. 12. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 29 projektových záměrů tří žadatelů o dotace v celkové částce 7.830 tis. Kč. Současně schválilo zastupitelstvo kraje závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši druhých splátek dotací, tj. ve výši 3.915 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebylo možné do konce roku uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací, došlo k převodu finančních prostředků do zdrojů rozpočtu 2022 a staly se tak součástí schváleného rozpočtu na rok 2022, a to ve výši prvních splátek dotací, tj. ve výši 3.915 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace projektů byl stanoven do 31. 8. 2024 s předložením závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2024, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2024.

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021 ve třech dotačních titulech. Cílem prvního dotačního titulu s názvem Voucher pro začínající firmy je podpora podnikatelů či podniků, jež mají promyšlený a běžný podnikatelský záměr, znalost konkurence a lokálního podnikatelského prostředí. Cílem druhého dotačního titulu s názvem TechArt voucher je podpora procesu maximalizace tvorby a prodeje užitného designu produktu s adekvátní estetickou hodnotou. Třetí dotační titul s názvem InnoBooster voucher má za cíl podporu inovací v malých a středních podnicích pomocí vytvoření nového pracovního místa. V roce 2021 byla vyhlášena druhá výzva v rámci dotačního programu, a to usnesením rady kraje č. 23/1497 ze dne 9. 8. 2021. Druhá výzva byla tvořena pouze jednou oblastí podpory – Voucherem pro začínající firmy.

Tabulka 1.46: Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 8 986 400 37 6 332 000 6 332 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 400 000 4 240 000 240 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 8 586 400 33 6 092 000 6 092 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 alokovány finanční prostředky v souhrnné výši 10.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 8.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo podáno 74 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 20.341 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 67 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 19.034 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 31 projektů v celkovém objemu 8.316 tis. Kč. V rámci prvního dotačního titulu bylo rozhodnuto poskytnout finanční prostředky ve výši 1.270 tis. Kč na realizaci 13 projektů, v rámci druhého dotačního titulu ve výši 3.947 tis. Kč na realizaci 11 projektů a v rámci třetího dotačního titulu ve výši 3.099 tis. Kč na realizaci 7 projektů. Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/425 ze dne 16. 9. 2021 bylo rozhodnuto o dofinancování programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.663 tis. Kč. Před podpisem smlouvy odstoupil jeden příjemce od realizace svého projektu. V rámci programu zbývalo rozdělit finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 1.300 tis. Kč. V rámci druhé výzvy bylo podáno 21 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.035 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotací splňovalo 20 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.946 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 6/524 ze dne 16. 12. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 670 tis. Kč. Finanční prostředky na podporu projektů v rámci druhé výzvy byly převedeny do zdrojů rozpočtu 2022 a staly se součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2022. V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 6.332 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 s předložením závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 10/582 ze dne 22. 2. 2021 za účelem podpory lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Byl zaměřen na žáky denního studia 2. až 4. ročníků středních škol oborů vzdělání s maturitní zkouškou a 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem – kategorie "H", studenty denního studia všech ročníků vyšších odborných škol, a studenty denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1.–5. ročníku pětiletého magisterského studia na vysokých školách, a to u vybraných skupin podporovaných oborů SŠ, VOŠ, resp. oblastí VŠ studia. Neinvestiční dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty podnikatelským subjektům na financování odborné stáže žáků a studentů v sídle či provozovně na území Moravskoslezského kraje. Stáže je možno také absolvovat prostřednictvím projektu "PRAXE" v laboratoři IdeaHUB z. s., nebo v dalším obdobném sdíleném vývojovém centru, které poskytne jak odpovídající technologicky vybavené pracoviště, tak zajistí odborné mentorování žáků a studentů po celou dobu stáže, vždy na území Moravskoslezského kraje. Dotační program také přispívá k naplňování cílů definovaných v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.47: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 867 100 30 2 396 800 2 387 000 9 800
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 833 200 5 376 000 376 000 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 4 033 900 25 2 020 800 2 011 000 9 800

Na realizaci dotačního programu byly vyčleněny v rozpočtu kraje na rok 2021 a ve Střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021–2023 finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato 49 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem ve výši 7.965 tis. Kč. Kritéria pro poskytnutí dotace splňovalo 44 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 7.211 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 4/325 ze dne 17. 6. 2021 o poskytnutí dotací 31 žadatelům v celkové výši 4.867 tis. Kč. Současně bylo rozhodnuto o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 2.434 tis. Kč. V průběhu roku odstoupili od realizace svých projektů 3 příjemci před podpisem smlouvy a dotace byly poskytnuty 3 náhradním žadatelům. Koncem roku 2021 odstoupil od realizace svého projektu další příjemce. V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 2.397 tis. Kč a vráceny byly nečerpané prostředky ve výši 10 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny realizace většiny projektů byly stanoveny do 30. 6. 2022 s předložením závěrečných vyúčtování do 31. 7. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 94/8256 ze dne 17. 8. 2020. Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, a to prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Tabulka 1.48: Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 24 000 000 11 19 200 000 19 200 000 0
z toho:
- obcím 23 212 500 10 18 570 000 18 570 000 0
- dobrovolným svazkům obcí 787 500 1 630 000 630 000 0

Usnesením rady kraje č. 10/581 ze dne 22. 2. 2021 byla zapojena do rozpočtu kraje na rok 2021 část neúčelového zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření roku 2020 ve výši 24.000 tis. Kč na realizaci tohoto dotačního programu. V rámci programu bylo přijato 19 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 43.985 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout dotace 11 žadatelům ve výši 24.000 tis. Kč. V roce 2021 byly vyplaceny první splátky dotací v celkovém objemu 19.200 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 4.800 tis. Kč byly účelově převedeny na výplatu druhých splátek dotací do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny ukončení realizace projektů byly stanoveny do 30. 6. 2022 s předložením závěrečných vyúčtování do 1. 8. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 25/1703 ze dne 13. 9. 2021. Program je zaměřen na udržení provozu maloobchodu v obci do 1.000 obyvatel, nebo v obci do 3.000 obyvatel, jejíž místní části mají méně než 1.000 obyvatel, a na jejímž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna spadající do CZ-NACE 47.11 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách. Program byl zpracován v souladu s podmínkami Výzvy a programu Ministerstva průmyslu a obchodu Program podpory malých prodejen na venkově OBCHŮDEK 2021+ Podpora provozního financování a je financován z prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu č. j. MPO 614908/2021 ze dne 8. 10. 2021 má být program podpořen dotací ze státního rozpočtu v maximálním objemu 3.000 tis. Kč. Dotace bude kraji vyplacena ex post ve výši požadavku kraje dle skutečné výplaty dotací příjemcům v rámci dotačního programu.

V rámci programu bylo přijato 56 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.073 tis. Kč. Vyřazeno bylo 10 projektů, které nesplňovaly podmínky pro provoz prodejen dle podmínek programu. O pořadí příjemců rozhodovalo časové hledisko předložení žádostí. Všechny projekty byly kvalitně zpracovány na stejné úrovni. Kraj se rozhodl, že podpoří všechny projekty, které splňovaly podmínky programu nad rámec financování ze státního rozpočtu. Rada kraje usnesením č. 31/2107 ze dne 29. 11. 2021 rozhodla o navýšení programu o 1.088 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/258 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo poskytnout dotace všem 46 žadatelům ve výši 4.088 tis. Kč. Finanční prostředky jsou příjemcům poskytnuty až po předložení závěrečného vyúčtování projektu, což nastane v roce 2022. V návaznosti na výše uvedené byly nečerpané prostředky v plné výši, tj. ve výši 4.088 tis. Kč, účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny pro předložení závěrečných vyúčtování realizovaných projektů byly stanoveny na 20. 1. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením č. 5/332 ze dne 17. 12. 2020. Cílem dotačního programu bylo praktické uplatnění principů udržitelného rozvoje v Moravskoslezském kraji, a to prostřednictvím finanční podpory projektů zaměřených na osvětu v oblasti environmentální, sociální a zdravotní, podporu občanské a společenské odpovědnosti a kvalitu veřejné správy, které povedou ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje.

Tabulka 1.49: Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 653 900 7 653 900 536 082 117 818
z toho:
- obcím 653 900 7 653 900 536 082 117 818

Na realizaci dotačního programu bylo v rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 8 žádostí, z toho 1 žádost byla z důvodu nesplnění formálních náležitostí a kritérií vyhlášených v podmínkách dotačního programu vyloučena z dalšího posuzování. Následně se hodnotilo 7 žádostí s celkovým požadavkem o dotaci ve výši 1.685 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/194 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout neinvestiční účelové dotace na realizaci 7 projektů v celkové částce 654 tis. Kč. V průběhu roku bylo poskytnuto celkem 654 tis. Kč, vráceno bylo 118 tis. Kč. Důvodem vracení finančních prostředků bylo nerealizování některých naplánovaných aktivit a akcí na základě trvání zavedených protiepidemiologických opatření proti šíření onemocnění COVID‑19. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty spočívající zejména v realizaci osvětových akcí tematicky zaměřených na zdraví obyvatel a sociální oblast (například Den zdraví, Den bez úrazů, Den bez tabáku), zapojení veřejnosti do komunitního života obcí a měst, čistou mobilitu a oblast životní prostředí (Den Země, Evropský týden mobility). Dále pak byly podpořeny projekty tvorby strategických plánů obcí a měst s důrazem na udržitelný rozvoj. Všechny tyto aktivity, financované v rámci tohoto dotačního programu, přispěly ke zvýšení celkové kvality života obyvatel kraje. Kraj díky své dotační politice v oblasti podpory udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 a také metodické pomoci v začínajících i implementujících obcích v kraji dále rozvíjel místní Agendu 21 v kraji jako jednu z metod zvyšování kvality ve veřejné správě. O jeho proaktivním přístupu také svědčí druhý nejvyšší počet obcí a měst zapojených do místní Agendy 21. V současné době se přihlásilo k aktivitám MA21 v našem kraji celkem 42 obcí a měst.

3.1.4 Dotační programy v odvětví cestovního ruchu

Na dotační programy v odvětví cestovního ruchu bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 26.168 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 38.583 tis. Kč, vyčerpáno bylo 29.332 tis. Kč. U dvou víceletých dotačních programů byly finanční prostředky ve výši 7.203 tis. Kč účelově převedeny do rozpočtu roku 2022.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2019 až 2021

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022

Víceletý dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 62/5574 ze dne 14. 5. 2019 za účelem podpory zimní údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 strojní úpravou včetně jejich značení prostřednictvím poskytování neinvestičních dotací obcím, spolkům, podnikatelským subjektům fyzickým a právnickým osobám na spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s úpravou běžeckých tras s cílem podpořit další rozvoj běžeckého lyžování v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.50: Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 7 991 700 16 1 604 366 4 528 836 3 488 252 1 040 584
z toho:
- obcím 2 000 200 4 499 452 1 296 381 1 023 458 272 923
- spolkům 1 274 600 4 288 422 713 286 538 237 175 049
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 979 600 2 112 850 439 382 360 150 79 232
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 737 300 6 703 642 2 079 787 1 566 407 513 380

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 alokovány finanční prostředky ve výši 1.909 tis. Kč a prostředky na druhé, případně další splátky dotací byly součástí Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020–2022. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s požadavky na dotace na tři zimní sezóny v souhrnné výši 7.992 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1588 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí neinvestičních dotací na realizaci 16 projektů v celkovém objemu 7.992 tis. Kč a přijalo závazek dofinancovat dotační program z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.664 tis. Kč, z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 2.664 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.332 tis. Kč. Na prvních splátkách dotací první zimní sezóny 2019/2020 byly v roce 2019 vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.332 tis. Kč. Zbylé finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje na rok 2019 v objemu 577 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. V roce 2020 byly vyplaceny druhé splátky dotací za zimní sezónu 2019/2020 ve výši 261 tis. Kč. Za tuto zimní sezónu byly vráceny do rozpočtu kraje nečerpané prostředky z prvních splátek dotací ve výši 688 tis. Kč. Nečerpané finanční prostředky na druhé splátky dotací za zimní sezónu 2019/2020 ve výši 1.072 tis. Kč byly vykázány jako úspora, která byla převedena do rozpočtové rezervy a poté použita na snížení propadu daňových příjmů v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V posledním čtvrtletí roku 2020 byly vyplaceny první splátky dotací za zimní sezónu 2020/2021 ve výši 1.332 tis. Kč. V roce 2021 byly vyplaceny druhé splátky dotací za zimní sezónu 2020/2021 ve výši 323 tis. Kč. Za tuto zimní sezónu byly vráceny do rozpočtu kraje nečerpané prostředky z prvních splátek dotací ve výši 353 tis. Kč. Nečerpané prostředky na druhé splátky dotací za zimní sezónu 2020/2021 ve výši 1.010 tis. Kč byly vykázány v průběhu roku jako úspora a převedeny do rozpočtové rezervy. Jeden z upravovatelů lyžařských běžeckých tras odstoupil ze zdravotních důvodů od realizace projektu v zimní sezóně 2020/2021. Finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč, určené na první splátku dotace pro další zimní období, byly použity na poskytnutí individuální dotace na úpravu lokality, a to v rámci akce rozpočtu kraje Podpora významných akcí cestovního ruchu. V posledním čtvrtletí roku 2021 byly vyplaceny první splátky dotací za zimní sezónu 2021/2022 ve výši 1.281 tis. Kč.

Po skončení zimní sezóny je vždy předloženo poskytovateli průběžné vyúčtování poskytnuté dotace za danou zimní sezónu. Závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu bude předloženo nejpozději do 16. 5. 2022. Zhodnocení tohoto dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí 2019–2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 63/5703 ze dne 28. 5. 2019 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, která navazovala na Akční plán rozvoje cestovního ruchu pro rok 2020, schválený usnesením rady kraje č. 63/5702 ze dne 28. 5. 2019, a na dotační program Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, tzv. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.51: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2019‑2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 999 400 6 820 683 5 836 203 5 836 203 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 999 900 2 238 561 1 910 481 1 910 481 0
- spolkům 2 999 500 3 480 580 2 988 180 2 988 180 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 000 000 1 101 542 937 542 937 542 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 a ve Střednědobém výhledu kraje na období 2020–2022 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2019 ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.999 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 13/1583 ze dne 12. 9. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.999 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 2.160 tis. Kč a na rok 2021 ve výši 984 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo vyplaceno na prvních splátkách dotací a paušálních platbách celkem 2.855 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo vyplaceno na paušálních platbách celkem 2.160 tis. Kč. V průběhu roku 2021 bylo vyplacena na paušálních platbách a druhých splátkách dotací 821 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 163 tis. Kč byly vykázány jako úspora z nevyplacených druhých splátek dotací, z toho 155 tis. Kč bylo převedeno v průběhu roku 2021 do rozpočtové rezervy. V rámci dotačního programu byly celkově vyplaceny finanční prostředky ve výši 5.836 tis. Kč a dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity 6 destinačních managementů turistických oblastí. Jednalo se o oblasti Beskydy – Valašsko, Poodří – Moravské Kravařsko, Jeseníky, Těšínské Slezsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. Podpora v rámci realizovaných projektů se týkala rozšiřování produktové nabídky destinací, tvorby a propagace produktů cestovního ruchu, zapojování partnerů v turistických oblastech do rozvojových aktivit, podpory účasti na veletrzích cestovního ruchu a dalších prezentačních akcích v České republice i zahraničí, sledování statistik cestovního ruchu a práce s nimi a také dokončení procesu certifikace destinačních managementů.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 57/5124 ze dne 26. 2. 2019 za účelem podpory rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras, jejich zkvalitnění, scelení a také propojení sítí na území kraje.

Tabulka 1.52: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům *) realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 29 718 100 40 6 782 011 24 618 337 23 230 141 1 388 196
z toho:
- obcím 27 497 200 35 6 507 642 22 486 442 21 098 246 1 388 196
- dobrovolným svazkům obcí 2 220 900 5 274 369 2 131 895 2 131 895 0

*) V objemu schválených dotací je uvedena i dotace ve výši 1.500 tis. Kč, kterou žadatel odmítl. Tyto prostředky byly vráceny do objemu alokace dotačního programu k dalšímu využití. Celková alokace dotačního programu v objemu 28.000 tis. Kč byla navýšena o nevyčerpané prostředky z druhých splátek dotací.

V rozpočtu kraje na rok 2019 byly alokovány na realizaci kontinuálního dotačního programu finanční prostředky ve výši 18.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 o poskytnutí dotací první skupině 15 žadatelů o dotaci v souhrnném objemu 10.382 tis. Kč. Jeden z příjemců odmítl poskytnutou dotaci před podpisem smlouvy a do objemu prostředků pro poskytnutí dotací v rámci kontinuálního dotačního programu tak byly vráceny prostředky ve výši 1.500 tis. Kč k použití pro další žadatele. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotací druhé skupině 8 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 4.321 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o poskytnutí dotací třetí skupině 5 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 3.926 tis. Kč. S rozhodnutím zastupitelstva kraje o poskytnutí dotací jednotlivým skupinám žadatelů (usnesení č. 13/1581 ze dne 12. 9. 2019) došlo k rozhodnutí o dofinancování dotačního programu, a to z rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši 1.952 tis. Kč a z rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 719 tis. Kč. Současně s tímto došlo k převodu prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2019 do zdrojů rozpočtu roku 2020, a staly se tak součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2019 byly čerpány finanční prostředky v celkovém objemu 6.779 tis. Kč. Nerozdělená alokace dotačního programu ke konci roku 2019 činila 884 tis. Kč (prostředky ve výši 871 tis. Kč představují nerozdělenou alokaci dotačního programu a prostředky ve výši 13 tis. Kč představují nevyplacenou část druhé splátky dotace po předložení závěrečného vyúčtování).

V roce 2020 byla navýšena alokace kontinuálního dotačního programu o 10.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1851 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí dotací čtvrté skupině 3 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 2.375 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 17/2104 ze dne 3. 9. 2020 o poskytnutí dotací páté skupině 2 žadatelů o dotaci ve výši 1.665 tis. Kč a šesté skupině 10 žadatelů o dotaci v celkovém objemu 7.049 tis. Kč. V průběhu roku 2020 odstoupil jeden subjekt šesté skupiny od realizace svého projektu. V roce 2020 byly vyplaceny v rámci programu finanční prostředky ve výši 11.057 tis. Kč, z toho 1.332 tis. Kč bylo hrazeno z Fondu finančních zdrojů JESSICA v souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020. Koncem roku 2020 byly do rozpočtové rezervy převedeny nečerpané prostředky ve výši 599 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na část prvních splátek dotací a druhých splátek dotací ve výši 8.344 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2021 ke stejnému účelu.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 byly alokovány prostředky dle usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1722 ze dne 12. 12. 2019 ve výši 719 tis. Kč a dále byly do rozpočtu kraje na rok 2021 zapojeny účelové určené prostředky z rozpočtu kraje na rok 2020 na výplatu prvních a druhých splátek dotací ve výši 8.344 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly využity úspory tohoto dotačního programu z nevyplacených druhých splátek dotací v objemu 775 tis. Kč na posílení dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+. V roce 2021 byly vyplaceny na prvních a druhých splátkách dotací finanční prostředky v objemu 6.782 tis. Kč. V průběhu roku 2021 odstoupil další subjekt od realizace svého projektu. Nevyčerpané prostředky ve výši 959 tis. Kč určené na výplatu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování byly převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kontinuální dotační program a realizace jednotlivých projektů má být ukončena v souladu s uzavřenými dohodami o narovnání nejpozději do 30. 4. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 68/6234 ze dne 27. 8. 2019 za účelem podpory natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji, kdy příchozí produkce v souvislosti s jejich výrobou investují do místní ekonomiky a lokálního audiovizuálního průmyslu, což přispívá k posilování místní ekonomiky a ke konkurenceschopnosti a atraktivitě regionu v rámci domácího i mezinárodního audiovizuálního průmyslu. Současně musely mít projekty propagační a marketingový potenciál, jehož region může ke své propagaci využít. Realizace těchto projektů podporuje značku Moravskoslezský kraj jako moderního kulturního film-friendly regionu. Audiovizuálními díly pro účely tohoto dotačního programu jsou hrané či dokumentární filmy či seriály, nebo epizody seriálů určené k distribuci v kinech, prostřednictvím televizního vysílání, převzatého televizního vysílání nebo služby video on demand (tj. služba, která umožňuje uživatelům televize či internetu vybrat si a sledovat video dle vlastního výběru, bez předepsaného televizního programu).

Tabulka 1.53: Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 5 000 000 9 550 000 2 550 000 2 537 032 12 968
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 5 000 000 9 550 000 2 550 000 2 537 032 12 968

V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 10 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.341 tis. Kč, které splnily formální náležitosti a dále byly hodnoceny po stránce přijatelnosti odbornou komisí. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí dotací na realizaci 10 projektů v celkovém objemu 5.000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že o poskytnutí dotací rozhodlo zastupitelstvo kraje až v prosinci roku 2019 a již nebylo možné do konce roku uzavřít smlouvy, byly prostředky na realizaci dotačního programu v plné výši alokovány do schváleného rozpočtu kraje na rok 2020. V roce 2020 byly vyplaceny v rámci dotačního programu finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 jeden subjekt odstoupil od realizace svého projektu a nevyužité finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč byly převedeny do rozpočtové rezervy. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.800 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2021. V roce 2021 byly čerpány v rámci dotačního programu finanční prostředky ve výši 550 tis. Kč. Jeden příjemce vyúčtoval realizovaný projekt a vrátil nečerpané prostředky z první splátky dotace ve výši 13 tis. Kč, finanční prostředky určené na výplatu druhé splátky dotace ve výši 175 tis. Kč představují úsporu. Nevyčerpané prostředky ve výši 2.075 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem k tomu, že termín ukončení některých projektů v rámci dotačního programu byl prodloužen do 30. 11. 2023 s předložením závěrečných vyúčtování do 15. 12. 2023, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2023.

Dotační programy vyhlášené na rok 2021

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8475 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory turistických informačních center v Moravskoslezském kraji jako hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách: řešení otázek webových stránek turistických informačních center, jejich jazykových mutací, rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola, tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje a zkvalitňování poskytovaných služeb turistickými informačními centry. Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

Tabulka 1.54: Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 910 000 9 893 502 893 502 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 910 000 9 893 502 893 502 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.890 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/204 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 910 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byla poskytnuta dotace náhradnímu žadateli ve zkrácené výši dle podmínek vyhlášeného dotačního programu. Na prvních a druhých splátkách dotací bylo vyplaceno 894 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny následující aktivity:

Díky dotačnímu programu zefektivnila turistická informační centra svou činnost (vzdělávání zaměstnanců) a zkvalitnila služby především rozšířením jazykových mutací svých webových stránek a mobilních aplikací. Pořízení navigačních systémů a propagačních materiálů, zejména map a brožur, přispělo k lepší orientaci turistů v Moravskoslezském kraji. Dále došlo ke zlepšení vybavenosti turistických informačních center výpočetní technikou a elektronikou. Byly vybudovány nabíjecí stanice pro elektrokola vč. pořízení elektrokol a stojanů pro ně. Turistická informační centra tak nabízejí novou službu návštěvníkům nebo rozšiřují stávající nabídku a dále pomocí moderních technologií poskytují turistické informace co nejširšímu okruhu návštěvníků Moravskoslezského kraje.

Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8473 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory oblastí Moravskoslezského kraje s velkým potenciálem pro rozvoj určitých forem cestovního ruchu, a tím pomoci řešit alespoň z části nezaměstnanost a vybavenost těchto oblastí a zvýšit povědomí o turistických atraktivitách a návštěvnost v těchto oblastech. Program byl realizován prostřednictvím čtyř dotačních titulů. Cílem prvního dotačního titulu byla podpora agroturistiky v kraji jako formy turistiky bezprostředně spjaté s přírodou, aktivním odpočinkem, relaxací, poznáním, folklorem a autentickou atmosférou venkova. Cílem druhého dotačního titulu byl dlouhodobý rozvoj vodácké turistiky v kraji a organizace vodácké aktivity pro mládež i širokou veřejnost. Cílem třetího dotačního titulu byl rozvoj infrastruktury kempů pro zvýšení komfortu návštěvníků kraje. Cílem čtvrtého dotačního titulu byla podpora lázní za účelem zvýšení návštěvnosti Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.55: Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 918 800 15 3 754 288 3 754 288 0
z toho:
- obcím 670 500 2 495 500 495 500 0
- spolkům 917 200 5 978 889 978 889 0
- státní podnik 250 000 1 247 255 247 255 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 588 000 2 588 000 588 000 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 493 100 5 1 444 645 1 444 645 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 49 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 14.038 tis. Kč. Kritéria splnilo 47 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 13.413 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/203 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 3.919 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byla poskytnuta dotace náhradnímu žadateli ve zkrácené výši, a to 81 tis. Kč (část nerozdělené alokace v rámci dotačního programu). V roce 2021 byly čerpány na prvních a druhých splátkách dotací finanční prostředky ve výši 3.754 tis. Kč. S jedním subjektem byla uzavřena dohoda o narovnání, kterou došlo k výplatě druhé splátky dotace počátkem roku 2022. Tyto finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2022. Nečerpané prostředky v rámci programu ve výši 71 tis. Kč představují úsporu.

Zhodnocení tohoto dotačního programu bude, v souladu s výše uvedeným, součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Program na podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8477 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory subjektů, které představují návštěvníkům i rezidentům unikátní technické dědictví Moravskoslezského kraje. Dotační program je účelově určen na vytváření, rozvoj a podporu prodeje dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu "TECHNOTRASA, surová krása", včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb pro návštěvníky. Součástí programu je podpora letních akcí pro návštěvníky s názvem FAJNE LÉTO, konaných kdykoli v období od května do konce září. Prioritou na všech úrovních je tvorba unikátních, autentických a konkurenceschopných produktů cestovního ruchu, vycházející z identity destinace. Jedním z těchto produktů je právě TECHNOTRASA, unikátní stezka technických památek, které připomínají silnou industriální minulosti regionu Severní Morava a Slezsko.

Tabulka 1.56: Program na podporu technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 390 900 17 2 346 115 2 346 115 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 924 000 8 905 099 905 099 0
- dobrovolným svazkům obcí 180 000 1 178 500 178 500 0
- obecně prospěšným společnostem 440 000 2 424 616 424 616 0
- spolkům 225 000 2 217 000 217 000 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 97 400 1 96 410 96 410 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 304 500 2 304 490 304 490 0
- příspěvkovým organizacím kraje 220 000 1 220 000 220 000 0

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 19 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.740 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/198 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 2.391 tis. Kč. Na prvních a druhých splátkách dotací byly vyplaceny v roce 2021 prostředky v celkovém objemu 2.346 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 154 tis. Kč představují úsporu v rámci dotačního programu. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci dotačního programu byly podpořeny aktivity související s konáním akce FAJNE LÉTO a s modernizací infrastruktury technických atraktivit určené turistům, a to:

Díky dotačnímu programu došlo v průběhu roku 2021 k dalšímu rozvoji a podpoře dílčích produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA, včetně rozvoje a modernizace potřebné infrastruktury a služeb (např. překlady popisků expozice, pořízení mobiliáře pro návštěvníky, pořízení nových expozic, jejich vybavení audio technikou, dobovými kostýmy pro průvodce). Zároveň byly realizovány akce s názvem FAJNE LÉTO na jednotlivých atraktivitách, termíny konání byly upravovány v rámci možností a platnosti opatření v souvislosti s omezením pandemického šíření onemocnění COVID‑19. Dotační program přispěl ke zvýšení kvality poskytovaných služeb jednotlivými subjekty a zároveň k rozšíření nabídky dílčího produktů cestovního ruchu v rámci regionálního produktu cestovního ruchu TECHNOTRASA.

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2021–2022

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8474 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, které byly v rámci Moravskoslezského kraje ustanoveny na základě Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015. Důvodem podpory stanoveného účelu bylo udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, které však spadá pod územní vymezení daných destinačních managementů turistických oblastí. Jedním z cílů tohoto programu bylo rovněž podpořit čerpání prostředků z Národního programu podpory cestovního ruchu pravidelně vyhlašovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Tabulka 1.57: Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2021‑2022 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 5 991 200 6 4 288 960 4 288 960 0
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 1 999 700 2 1 431 760 1 431 760 0
- spolkům 2 999 500 3 2 147 600 2 147 600 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 992 000 1 709 600 709 600 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 a ve Střednědobém výhledu kraje na období 2021–2023 alokovány finanční prostředky ve výši 6.000 tis. Kč, z toho v rozpočtu kraje na rok 2021 ve výši 4.300 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 6 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.991 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/202 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací na realizaci 6 projektů v celkovém objemu 5.991 tis. Kč a o dofinancování dotačního programu z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.702 tis. Kč. V průběhu roku 2021 bylo vyplaceno na prvních splátkách dotací a paušálních platbách celkem 4.289 tis. Kč. Nerozdělené a nečerpané prostředky ve výši 11 tis. Kč představují úsporu v rámci dotačního programu, která byla v průběhu roku převedena do rozpočtové rezervy.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 a předložení závěrečného vyúčtování do 2. 8. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+

Kontinuální dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8476 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory rozvoje cykloturistiky na území Moravskoslezského kraje s dosahem za jeho hranice a podpory systému bezpečných nadregionálních a regionálních (krajských) cyklotras. Důvodem realizace dotačního programu je podpořit rozvoj cykloturistiky, zkvalitnit související infrastrukturu a propojenost jednotlivých turistických cílů a tím celkově podpořit rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.58: Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 14 760 600 24 8 352 140 8 352 140 0
z toho:
- obcím 12 013 400 19 6 321 780 6 321 780 0
- dobrovolným svazkům obcí 2 747 200 5 2 030 360 2 030 360 0

V rozpočtu kraje na rok 2021 byly alokovány na realizaci kontinuálního dotačního programu finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/197 ze dne 17. 3. 2021 o poskytnutí dotací první skupině 2 žadatelů o dotaci v souhrnném objemu 1.356 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o poskytnutí dotací druhé skupině 12 žadatelů o dotaci v souhrnné výši 8.246 tis. Kč. V rámci dotačního programu nebyly rozděleny finanční prostředky ve výši 398 tis. Kč. Na druhých splátkách dotací v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+ nebyly čerpány prostředky ve výši 775 tis. Kč. Uvedené objemy finančních prostředků byly ještě navýšeny usnesením rady kraje č. 24/1610 ze dne 30. 8. 2021 o 2.566 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje tak mohlo rozhodnout usnesením č. 5/432 ze dne 16. 9. 2021 o poskytnutí dotací třetí skupině 8 žadatelů v souhrnné výši 3.739 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 31/2095 ze dne 29. 11. 2021 bylo rozhodnuto o ukončení příjmu žádostí o dotaci v rámci programu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 6/526 ze dne 17. 12. 2021 bylo rozhodnuto o poskytnutí dotací čtvrté skupině 3 žadatelů v souhrnné výši 1.420 tis. Kč, a to z rozpočtu kraje na rok 2022. Na podporu projektů čtvrté skupiny žadatelů byla využita úspora na akci Rozvojové aktivity v cestovním ruchu, která byla převedena do zdrojů rozpočtu kraje na rok 2022 a prostředky se staly součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2022. V závěru roku 2021 odstoupil od realizace svého projektu jeden příjemce. Nevyčerpané prostředky v rámci programu ve výši 3.994 tis. Kč byly účelově zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2022.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o kontinuální dotační program a realizace jednotlivých projektů má být ukončena nejpozději do 31. 10. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

3.1.5 Dotační programy v odvětví sociálních věcí

Na dotační programy v odvětví sociálních věcí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 282.239 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 2.785.223 tis. Kč, vyčerpáno bylo 2.783.445 tis. Kč. Dotace byly ve většině dotačních programů vypláceny jednorázově po podpisu smlouvy.

Dotační programy v odvětví sociálních věcí jsou každoročně vyhlašovány na základě strategických materiálů kraje:

Poskytnutím dotací se Moravskoslezský kraj podílí na spolufinancování projektů v souladu se základními principy rozvoje sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje v následujících obdobích. Podporovány jsou projekty, které odpovídají procesu střednědobého plánování potřebnosti a kvalitě sociálních služeb, a to vše na základě zásad účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti využití finančních prostředků. Příjemci dotací jsou v převážné míře nestátní neziskové organizace, jejichž činnost je financována zejména prostřednictvím přidělených dotací a sponzorských darů, a také obce a příspěvkové organizace obcí.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2020 až 2021

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019 za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob s duševním onemocněním, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením a k podpoře specializované dopravy.

Tabulka 1.59: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 6 936 700 39 0 6 413 200 6 079 398 333 802
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 300 000 1 0 300 000 300 000 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 761 300 6 0 1 761 300 1 701 300 60 000
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 1 566 900 9 0 1 566 900 1 513 488 53 412
- spolkům 1 925 500 16 0 1 735 000 1 614 047 120 953
- církvím a náboženským společnostem 1 383 000 7 0 1 050 000 950 563 99 437

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 alokovány finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 81/7338 ze dne 17. 2. 2020 došlo k navýšení alokace dotačního programu o 2.937 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 50 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 7.419 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1790 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 43 projektů u 33 organizací v celkovém objemu 6.937 tis. Kč. Jeden subjekt odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy. Část finančních prostředků byla poskytnuta náhradnímu žadateli a zbytek prostředků byl převeden do rozpočtové rezervy. V průběhu roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy finanční prostředky v souhrnné výši 473 tis. Kč, z toho 205 tis. Kč z dalších 3 nezrealizovaných projektů, jako vyčíslená úspora na pokrytí propadu daňových příjmů ze sdílených daní v důsledku pandemického šíření onemocnění COVID‑19. V roce 2021 odstoupil od realizace svého projektu další příjemce. Celkově byly v rámci programu vyplaceny příjemcům finanční prostředky ve výši 6.413 tis. Kč. V roce 2021 byly vráceny nečerpané finanční prostředky ve výši 332 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 2 tis. Kč.

Kraj podpořil 15 projektů zaměřených na podpůrné a informační aktivity směřující k začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí a 3 projekty zaměřené na aktivity vedoucí k destigmatizaci osob s duševním onemocněním v kraji. Dále bylo podpořeno 15 projektů zaměřených na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vznik či udržitelnost výrobního programu nebo služby umožňující lepší uplatnění osobám se zdravotním postižením na pracovním trhu. Kraj zároveň podpořil 6 projektů zaměřených na specializovanou dopravu, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019 za účelem podpory aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k financování materiálně-technického zabezpečení sociální služby a oprav, vybudování místností pro zemřelé a na pořízení vozidel nebo bezbariérové úpravy vozidel.

Tabulka 1.60: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Moravskoslezském kraji na rok 2020 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 34 015 800 120 0 33 590 800 31 893 527 1 697 273
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 520 200 5 0 1 095 200 1 095 200 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 5 418 100 24 0 5 418 100 5 412 906 5 194
- spolkům 7 986 700 24 0 7 986 700 7 834 514 152 186
- církvím a náboženským společnostem 12 968 700 46 0 12 968 700 12 391 750 576 950
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 6 122 100 21 0 6 122 100 5 159 157 962 943

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 bylo na dotační program vyčleněno 40.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 137 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 39.018 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 122 projektů u 63 organizací v celkové výši 34.016 tis. Kč. Dva subjekty odmítly dotaci před podpisem smlouvy. Finanční prostředky ve výši 5.980 tis. Kč byly použity na posílení dotačního programu Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky. Koncem roku 2020 byly převedeny do rozpočtové rezervy vrácené a nerozdělené prostředky v rámci dotačního programu ve výši 432 tis. Kč. V roce 2020 bylo v rámci dotačního programu poskytnuto 33.591 tis. Kč. Vráceny byly nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 1.697 tis. Kč, z toho v roce 2020 ve výši 397 tis. Kč a v roce 2021 ve výši 1.300 tis. Kč.

Kraj podpořil 42 projektů spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (tj. např. úpravy prostor či venkovního prostředí sociálních služeb ve smyslu odstraňování architektonických bariér, pořízení a instalace zařízení zvyšujících bezpečnost při poskytování sociálních služeb, pořízení klimatizace s primárním účelem zvýšení kvality služby), 46 projektů zaměřených na zvýšení kvality materiálně-technického zabezpečení sociálních služeb a opravy, 7 projektů na zřízení a vybavení místnosti pro zemřelé, 25 projektů, jejichž cílem bylo pořízení motorového vozidla nebo bezbariérová úprava vozidla pro potřeby poskytované sociální služby.

Dotační programy vyhlášené na rok 2021

Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8512 ze dne 21. 9. 2020 na podporu aktivit vedoucích k posílení mezigeneračních vztahů, aktivit v oblasti bezpečnosti, volnočasových aktivit, aktivit v oblasti zdraví, v oblasti vzdělávání a aktivit pro osoby pečující o seniory v domácím prostředí a pozůstalé.

Tabulka 1.61: Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 000 000 40 2 921 400 2 603 073 318 327
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 370 200 3 291 600 291 600 0
- spolkům 710 300 9 710 300 665 327 44 973
- církvím a náboženským společnostem 244 200 3 244 200 244 200 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 1 675 300 25 1 675 300 1 401 946 273 354

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato 84 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.258 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/227 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 41 projektů u 38 organizací v celkovém objemu 3.000 tis. Kč (z toho 40 projektů v plné výši a 1 projekt ve zkrácené výši). Jeden subjekt odmítl dotaci před podpisem smlouvy a finanční prostředky byly použity pro náhradního žadatele. Jeden subjekt projekt nerealizoval. V rámci dotačního programu byly v roce 2021 poskytnuty finanční prostředky ve výši 2.921 tis. Kč. Vráceny byly celkově finanční prostředky ve výši 318 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2021 ve výši 38 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 280 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo u jednoho z projektů k prodloužení časové použitelnosti do 30. 6. 2022 s předložením závěrečného vyúčtování do 1. 8. 2022, bude zhodnocení dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8506 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory preventivních projektů směřujících ke snížení výskytu kriminality a dalších sociálně rizikových jevů na území Moravskoslezského kraje, tj. na podporu letních pobytových táborů, víkendových pobytů a jednorázových akcí pro děti a mládež ohrožených společensky nežádoucími jevy, na podporu probačních programů nebo jiných vhodných výchovných programů pro děti a mládež, na podporu resocializačních programů pro dospělé pachatele a podporu tematicky zaměřených vzdělávacích, přednáškových, informačních a osvětových aktivit.

Tabulka 1.62: Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 700 000 9 700 000 680 242 19 758
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 227 600 3 227 600 227 600 0
- spolkům 472 400 6 472 400 452 642 19 758

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 700 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.108 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/226 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 9 projektů v celkovém objemu 700 tis. Kč (z toho 8 projektů v plně požadované výši a jeden projekt ve zkrácené výši). Jeden subjekt odstoupil od realizace projektu před podpisem smlouvy a dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli. V rámci dotačního programu byly vyplaceny dotace příjemcům v plné výši. Nevyčerpané prostředky byly vráceny v roce 2022 ve výši 20 tis. Kč.

Kraj podpořil čtyři projekty realizující letní pobytové tábory, víkendové pobyty a jednorázové akce pro děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy. Dále podpořil dva projekty zaměřené na vzdělávací, přednáškové a informační aktivity týkající se účinných prvků ochrany před trestnou činností a třemi dotacemi byly podpořeny i projekty zaměřené na podporu probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele trestných činů.

Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8504 ze dne 21. 9. 2020 za účelem zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení s důrazem na začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí, za účelem podpory aktivit, které povedou k destigmatizaci osob se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vzniku nebo udržitelnosti výrobního programu nebo služby, která umožní pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením a k podpoře specializované dopravy.

Tabulka 1.63: Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 000 000 28 4 000 000 3 758 398 241 602
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 600 000 2 600 000 511 088 88 912
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 1 012 100 6 1 012 100 1 012 100 0
- spolkům 1 374 900 14 1 374 900 1 368 868 6 032
- církvím a náboženským společnostem 1 013 000 6 1 013 000 866 342 146 658

Na realizaci dotačního programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 46 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.760 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/229 ze dne 17. 3.2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 28 projektů u 22 organizací v celkovém objemu 4.000 tis. Kč (z toho 27 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši). V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 4.000 tis. Kč. Vráceny byly nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 242 tis. Kč, z toho v roce 2021 ve výši 6 tis. Kč a v roce 2022 ve výši 236 tis. Kč.

Kraj podpořil 11 projektů zaměřených na podpůrné a informační aktivity směřující k začleňování osob se zdravotním postižením do běžného společenského prostředí a 4 projekty zaměřené na aktivity vedoucí k destigmatizaci osob s duševním onemocněním v kraji. Dále bylo podpořeno 9 projektů zaměřených na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vznik či udržitelnost výrobního programu nebo služby umožňující lepší uplatnění osobám se zdravotním postižením na pracovním trhu. Kraj zároveň podpořil 4 projekty zaměřené na specializovanou dopravu, která pomáhá lidem se zdravotním postižením v jejich mobilitě.

Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 3/195 ze dne 30. 11. 2020 za účelem podpory aktivit spojených s naplňováním standardu č. 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, k financování materiálně‑technického zabezpečení sociální služby a oprav, vybudování místností pro zemřelé a na pořízení vozidel nebo bezbariérových úprav vozidel.

Tabulka 1.64: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných Moravskoslezském kraji na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 39 185 000 109 36 835 200 36 359 065 476 135
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 111 900 9 2 111 900 2 061 549 50 351
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 7 610 800 25 5 937 500 5 922 134 15 366
- spolkům 7 483 000 17 7 183 000 7 086 298 96 702
- církvím a náboženským společnostem 14 833 700 40 14 833 700 14 621 214 212 486
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 7 145 600 18 6 769 100 6 667 869 101 231

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 40.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 150 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 48.623 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 117 projektů u 67 organizací v celkové výši 39.185 tis. Kč. Dva subjekty odmítly dotaci na realizaci 5 projektů před podpisem smlouvy a tři subjekty odstoupily od realizace svých projektů. Finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč byly použity koncem roku 2021 na posílení akce Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji. V roce 2021 bylo poskytnuto jednotlivým příjemcům 36.835 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 80 tis. Kč a počátkem roku 2022 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky ve výši 396 tis. Kč.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace některých projektů byl stanoven do 30. 6. 2022 a předložení závěrečného vyúčtování do 1. 8. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8511 ze dne 21. 9. 2020 a byl zaměřen na podporu služeb pro rodiny, podporu a realizaci činností zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností se zaměřením na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým, podporu a rozvoj náhradní rodinné péče v kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, podporu ohroženým dětem (aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, rozvoje rodičovských kompetencí, vedení děti k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti), podporu dobrovolnictví v sociálních službách a v přirozeném prostředí osob.

Tabulka 1.65: Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 4 500 000 36 4 323 000 4 151 572 171 428
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 2 628 600 17 2 628 600 2 555 514 73 086
- spolkům 1 494 800 15 1 317 800 1 219 457 98 343
- církvím a náboženským společnostem 376 600 4 376 600 376 600 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 4.500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 55 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 6.758 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/222 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 37 projektů u 20 organizací v celkovém objemu 4.500 tis. Kč (z toho 36 projektů v plně požadované výši a 1 projekt ve zkrácené výši). Jeden subjekt odstoupil od realizace svého projektu před podpisem smlouvy. Dotace tak mohla být poskytnuta náhradnímu žadateli v rámci dotačního programu. Jeden subjekt projekt nerealizoval. V rámci programu byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 4.323 tis. Kč. V roce 2022 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 171 tis. Kč.

V rámci programu bylo podpořeno 10 projektů zaměřených na podporu ohroženým dětem, zejména na aktivity směřující k sociálnímu začleňování rodiny, vedení dětí k zodpovědnému způsobu života, samostatnosti a soběstačnosti. Dalších 6 podpořených projektů bylo zaměřených na prevenci vzniku patologických jevů ve vztahové problematice a činností zaměřených na dospívající a mladé dospělé, včetně pomoci zdravotně postiženým a 6 podpořených projektů realizovalo prorodinné aktivity za účelem podpory partnerských a rodičovských kompetencí a podpory stability, autonomie rodiny a rodinných hodnot. V rámci podpory a rozvoje náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu bylo podpořeno 5 projektů. Kraj rovněž podpořil 9 projektů dobrovolnictví v sociálních službách.

Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 15/953 ze dne 26. 4. 2021 a byl zaměřen na stabilní fungování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů a současně finančně podpořit sociální služby zasažené pandemií COVID‑19.

Tabulka 1.66: Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 79 988 000 67 79 988 000 77 952 623 2 035 377
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 16 457 000 30 16 457 000 16 330 389 126 611
- spolkům 18 936 000 15 18 936 000 18 440 265 495 735
- církvím a náboženským společnostem 44 063 000 21 44 063 000 42 649 969 1 413 031
- obcím a jejich organizacím 532 000 1 532 000 532 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 80.000 tis. Kč. Do dotačního programu bylo přijato celkem 68 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 97.814 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/445 ze dne 16. 9. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 67 projektů u 63 organizací v celkové výši 79.988 tis. Kč. V roce 2021 byly vyplaceny příjemcům v rámci dotačního programu finanční prostředky ve výši 79.988 tis. Kč. Počátkem roku 2022 byly vráceny nevyčerpané finanční prostředky v rámci dotačního programu ve výši 2.035 tis. Kč. Nerozdělené finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč představují úsporu v rámci dotačního programu.

Finanční prostředky byly použity na podporu poskytování sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021‑2023, s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů. Dotace byla poskytnuta na úhradu výpadku zdrojů financování sociální služby a k financování zvýšených provozních výdajů vzniklých v souvislosti s přijímáním preventivních, karanténních či jiných mimořádných opatření s cílem zamezení šíření koronaviru (tj. např. pořízení ochranných pomůcek pro zaměstnance a uživatele sociální služby a pomůcek potřebných k detekci nákazy onemocněním COVID‑19). Dále pak na osobní náklady, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět. V rámci dotačního programu bylo vynaloženo 6.350 tis. Kč na realizaci protidrogové politiky kraje.

Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8505 ze dne 21. 9. 2020 a byl určen na podporu komunitní práce v lokalitách se zvýšenou koncentrací osob ohrožených sociálním vyloučením a na podporu realizace preventivních aktivit ve prospěch sociálně vyloučených osob nebo osob ohrožených sociálním vyloučením.

Tabulka 1.67: Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 500 000 8 500 000 490 551 9 449
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 220 000 4 220 000 220 000 0
- spolkům 140 000 2 140 000 138 551 1 449
- církvím a náboženským společnostem 140 000 2 140 000 132 000 8 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 500 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1.050 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/223 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů u 7 organizací v celkovém objemu 500 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2021 plně poskytnuty příjemcům v rámci dotačního programu. Počátkem roku 2022 byly vráceny nečerpané finanční prostředky ve výši 9 tis. Kč.

Kraj podpořil 7 projektů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje a 1 projekt zaměřený na realizaci preventivních aktivit ve prospěch posílení kompetencí obyvatel sociálně vyloučených lokalit kraje a podpory terénní sociální práce.

Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8502 ze dne 21. 9. 2020 za účelem podpory poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK. Důvodem realizace dotačního programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb zařazených do Krajské základní sítě sociálních služeb realizujících sociální politiku v Moravskoslezském kraji s cílem zabezpečit stabilní fungování systému sociálních služeb v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Zdrojem dotačního programu byly finanční prostředky alokované ve výši 2.504.903 tis. Kč ze státního rozpočtu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na rok 2021.

Tabulka 1.68: Program na podporu poskytování sociálních služeb na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované sociální služby
počet sociálních služeb poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 504 902 535 586 2 504 902 535 2 502 677 396 2 225 139
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 21 796 000 9 21 796 000 21 796 000 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 224 180 000 104 224 180 000 223 784 761 395 239
- spolkům 229 631 000 90 229 631 000 229 466 141 164 859
- církvím a náboženským společnostem 564 865 535 184 564 865 535 563 216 344 1 649 191
- obcím a jejich organizacím 788 023 000 148 788 023 000 788 007 150 15 850
- příspěvkovým organizacím kraje 673 741 000 50 673 741 000 673 741 000 0
- cizím příspěvkovým organizacím 2 666 000 1 2 666 000 2 666 000 0

V rámci dotačního programu bylo v řádném kole dotačního řízení přijato celkem 196 žádostí o poskytnutí dotací na 585 sociálních služeb v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 2.862.689 tis. Kč. Žádosti byly v souladu s dotačním programem podány a hodnoceny prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". V rámci dofinancování sociálních služeb bylo přijato celkem 133 žádostí na 351 služeb v písemné formě v objemu požadavků 447.293 tis. Kč a 25 žádostí na 54 služeb prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel" v objemu požadavků 25.742 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usneseními č. 3/230 ze dne 17. 3. 2021 a č. 5/459 ze dne 16. 9. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci a dofinancování celkem 586 sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje dále usnesením č. 6/546 ze dne 16. 12. 2021 schválilo přesuny mezi dotacemi na vybrané sociální služby. Celková výše účelové dotace na podporu sociálních služeb v roce 2021 činila 2.504.903 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo v roce 2021 vráceno 202 tis. Kč a v roce 2022 bylo vráceno 2.023 tis. Kč.

Jednotlivé druhy sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 1.69: Druhy jednotlivých sociálních služeb podpořené v rámci dotačního programu v roce 2021 (v Kč)
druh sociální služby počet realizovaných sociálních služeb poskytnuto
celkem 586 2 504 902 535
azylové domy 9 47 938 000
centra denních služeb 11 14 848 000
denní stacionáře 34 86 652 000
domovy pro osoby se zdravotním postižením 22 391 922 000
domovy pro seniory 63 706 710 271
domovy se zvláštním režimem 40 395 597 000
domy na půl cesty 2 3 712 000
chráněné bydlení 32 124 038 000
intervenční centra 2 4 091 000
kontaktní centra 5 5 816 000
krizová pomoc 4 11 602 000
nízkoprahová denní centra 12 19 473 000
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 37 61 365 000
noclehárny 15 27 054 000
odborné sociální poradenství 58 60 534 000
odlehčovací služby 36 36 923 000
osobní asistence 23 95 217 264
pečovatelská služba 53 144 135 000
podpora samostatného bydlení 6 14 428 000
raná péče 7 13 175 000
služby následné péče 11 15 732 000
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 19 45 006 000
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 10 23 795 000
sociálně terapeutické dílny 7 19 870 000
sociální rehabilitace 13 26 427 000
sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 9 37 309 000
telefonická krizová pomoc 2 3 258 000
terénní programy 39 60 127 000
tlumočnické služby 2 4 371 000
týdenní stacionáře 3 3 777 000

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021

Program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 94/8290 ze dne 17. 8. 2020 za účelem realizace finanční podpory registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje, které jsou součástí Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní, a které jsou poskytovány na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Podpořeny byly registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách uvedené v § 37, § 39–§ 51, § 54–§ 70, tj. služby sociální péče (vyjma sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče), služby sociální prevence nebo odborné sociální poradenství, kterým byla vyplacena dotace v rámci řádného kola dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu a na jejichž provoz je zároveň pro rok 2021 požadována dotace z tohoto programu. Poskytnuté návratné finanční výpomoci mají za cíl podpořit cash flow za účelem zajištění plynulého a průběžného financování sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb se statusem základní v prvních měsících kalendářního roku do doby poskytnutí dotací v rámci Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na tento program vyčleněno 146.539 tis. Kč. V rámci programu bylo přijato celkem 48 žádostí o podporu pro 193 sociálních služeb s celkovým požadavkem na návratnou finanční výpomoc ve výši 158.586 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/105 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o poskytnutí návratných finančních výpomocí ve výši 146.539 tis. Kč pro 190 sociálních služeb. V průběhu roku 2021 nebyla poskytnuta návratná finanční výpomoc jednomu z příjemců, a to ve výši 400 tis. Kč. Návratné finanční výpomoci byly v roce 2021 vráceny zpět do rozpočtu kraje ve výši 146.139 tis. Kč.

Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 10/613 ze dne 22. 2. 2021 a byl zaměřen na podporu rozvoje stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Jednalo se o aktivity, které splňovaly tři klíčové principy sociálního podnikání – ekonomický, sociální a environmentální prospěch. Cílem těchto aktivit bylo zejména zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin (osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním) na lokálním trhu práce, a zároveň podpořit růst sociální ekonomiky v Moravskoslezském kraji a zabezpečit udržitelný rozvoj této oblasti. V rámci tohoto dotačního programu byly poskytovány peněžní prostředky na podporu projektů v souladu s Memorandem o spolupráci v oblasti sociálního podnikání, které bylo podepsáno mezi Moravskoslezským krajem a Klastrem sociálních inovací a podniků – SINEC z. s., o jehož uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 60/5410 ze dne 9. 4. 2019.

Tabulka 1.70: Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 000 000 14 3 000 000 2 997 692 2 308
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 150 000 1 150 000 150 000 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 624 500 8 1 624 500 1 624 500 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 390 000 2 390 000 390 000 0
- spolkům 535 500 2 535 500 533 192 2 308
- církvím a náboženským společnostem 300 000 1 300 000 300 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 27 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 5.944 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/342 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 14 projektů v celkovém objemu 3.000 tis. Kč (z toho 13 projektů v plné výši a jeden projekt ve zkrácené výši). Finanční prostředky byly v roce 2021 plně poskytnuty příjemcům v rámci dotačního programu. Nevyčerpané prostředky ve výši 2 tis. Kč byly vráceny v roce 2022.

Kraj rozhodl o podpoře 14 sociálních podniků v celém kraji. Podniky tak mohly například modernizovat své výrobní procesy či pořídily nové vybavení, které zkvalitnily jejich produkci. Krajské peníze mohli použít i na celkem 7 investičních akcí, a to například na zakoupení profesionální čtyřstranné frézy, rámového lisu, mycího stroje, vysokozdvižného vozíku, šicího stroje, modernizaci kotelny, ale také na opravy a rekonstrukce objektů. Díky zrealizovaným projektům jsou tak podniky schopny na vyšší úrovni uspokojovat poptávky zákazníků, zaměstnávat nadále pracovníky se zdravotním postižením, rozšířit počet pracovních míst pro zaměstnance se zdravotním postižením a snížit tak nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji.

Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 8/416 ze dne 25. 1. 2021 a byl připraven v návaznosti na vyhlášenou výzvu Ministerstva průmyslu a obchodu pro vyšší územně samosprávné celky a hlavní město Prahu v souladu s usnesením vlády ze dne 20. 7. 2016 č. 648 o Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Cílem dotačního programu je prostřednictvím finanční podpory kraje přispět vybraným pobytovým zařízením sociálních služeb na vybavení koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úpravu společné televizní antény v souvislosti s přechodem zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na vysílací standard DVB-T2. Ministerstvo poskytlo kraji finanční prostředky na realizaci dotačního programu formou ex post na základě žádosti o dotaci, která byla podána na ministerstvo do 31. 7. 2021.

Tabulka 1.71: Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 – druhá výzva (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 76 897 2 76 897 76 897 0
z toho:
- příspěvkovým organizacím kraje 76 897 2 76 897 76 897 0

V rámci sběru žádostí o poskytnutí dotací z dotačního programu byly přijaty 2 žádosti s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 77 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 3/231 ze dne 17. 3. 2021 o použití prostředků Fondu sociálních služeb ve výši 77 tis. Kč na poskytnutí dotací na realizaci 2 projektů v rámci dotačního programu. Usnesením rady kraje č. 25/1712 ze dne 13. 9. 2021 bylo rozhodnuto o nabytí prostředků do rozpočtu kraje z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 77 tis. Kč na financování dotací z tohoto dotačního programu. Zastupitelstvo kraje v této souvislosti rozhodlo usnesením č. 3/231 ze dne 16. 12. 2021 o přidělení prostředků z rozpočtu kraje do Fondu sociálních služeb ve výši 77 tis. Kč.

Dotace směřovaly na podporu vybavení zařízení poskytujících sociální služby v pobytové formě, které v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 pořizovaly set top boxy, TV přijímače či úpravy anténního systému.

3.1.6 Dotační programy v odvětví školství

V odvětví školství byly ve schváleném rozpočtu na rok 2021 vyčleněny finanční prostředky na dotační programy v celkové výši 36.000 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 40.349 tis. Kč, vyčerpáno bylo 40.349 tis. Kč. Realizovány byly níže uvedené dotační programy, z toho jeden program byl vyhlášen již v roce 2020, a to na školní rok 2020/2021.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na školní rok 2020/2021

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2020/2021 za účelem podpory realizace dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a zvyšování profesních kompetencí poskytovatelů primární prevence.

Tabulka 1.72: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2020/2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 2 000 000 24 0 1 697 900 1 532 415 165 485
z toho:
- obcím a jejich organizacím 713 200 10 0 679 100 593 556 85 544
- příspěvkovým organizacím kraje 615 900 7 0 428 800 351 188 77 612
- spolkům 355 000 2 0 240 000 240 000 0
- církvím a náboženským společnostem 0 1 0 34 100 34 100 0
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 117 400 2 0 117 400 117 400 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 198 500 2 0 198 500 196 171 2 329

Rada kraje svým usnesením č. 81/7329 ze dne 17. 2. 2020 vyhlásila dotační program. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 65 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.645 tis. Kč. Vzhledem k pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 rada kraje usnesením č. 89/7848 ze dne 1. 6. 2020 rozhodla o prodloužení lhůty pro rozhodnutí o poskytnutí dotací na předložené projekty až do 30. 9. 2020. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2115 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 28 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Tři příjemci odstoupili od smlouvy a uvolněné finanční prostředky byly nabídnuty třem náhradním žadatelům, kterým byla dotace poskytnuta. Čtyři subjekty vrátily během roku 2021 celou poskytnutou dotaci v celkovém objemu 302 tis. Kč, dalších deset subjektů vrátilo pouze část nedočerpané dotace v celkové výši 165 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky představují úsporu. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Dotační programy vyhlášené na rok 2021

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022

Dotační program byl vyhlášen pro školní rok 2021/2022 za účelem podpory realizace dlouhodobého, kontinuálního a systematického preventivního působení směřujícího k rozvoji osobnosti dítěte a žáka prostřednictvím zvyšování klíčových kompetencí a ke zlepšení sociálního klimatu ve skupině a zvyšování profesních kompetencí poskytovatelů primární prevence.

Tabulka 1.73: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 33 2 000 000 2 000 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 225 400 4 225 400 225 400 0
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 183 300 3 183 300 183 300 0
- spolkům 100 000 1 100 000 100 000 0
- obcím a jejich organizacím 938 100 17 938 100 938 100 0
- příspěvkovým organizacím kraje 553 200 8 553 200 553 200 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 nebyly na dotační program vyčleněny žádné finanční prostředky. Rada kraje svým usnesením č. 12/746 ze dne 15. 3. 2021 rozhodla vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 2.000 tis. Kč na realizaci tohoto dotačního programu a stejným usnesením byl dotační program také vyhlášen. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 58 žádostí s celkovou požadovanou částkou 4.089 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/359 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 33 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Schválené dotace byly vyplaceny v plné výši.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podporovány projekty zaměřené na všeobecnou specifickou primární prevenci rizikových projevů chování, na včasnou intervenci v oblasti selektivní a indikované specifické primární prevence rizikových projevů chování a na zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice prevence a řešení rizikových projevů chování včetně supervizních a mentorských činností v předmětné oblasti.

Vzhledem ke skutečnosti, že termíny ukončení realizace projektů byly stanoveny nejpozději do 31. 8. 2022, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje a podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních soutěžích.

Tabulka 1.74: Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 857 000 17 1 662 000 1 662 000 0
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 100 000 1 100 000 100 000 0
- spolkům 1 757 000 16 1 562 000 1 562 000 0

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 96/8499 ze dne 21. 9. 2020. V rámci dotačního programu měly být podpořeny čtyři kategorie projektů v rámci dvou priorit, a to 1. Podpora pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje v roce 2021 a 2. Podpora účasti mládežnických týmů na mezinárodních sportovních akcích a soutěžích v zahraničí v roce 2021. Do dotačního řízení bylo doručeno celkem 156 žádostí s celkovou požadovanou částkou 10.469 tis. Kč. S ohledem na situaci kolem šíření onemocnění COVID‑19 byly usnesením rady kraje č. 19/1211 ze dne 31. 5. 2021 změněny podmínky dotačního programu, kterými došlo ke zrušení kategorie 2 a priority 2. Stejným usnesením rada kraje vyčlenila na realizaci dotačního programu finanční prostředky ve výši 1.857 tis. Kč. Z důvodu aktualizace podmínek a s ohledem na nedostatek finančních prostředků bylo usnesením zastupitelstva kraje č. 4/360 ze dne 17. 6. 2021 podpořeno pouze 19 žádostí v celkové výši 1.857 tis. Kč. S ohledem na další nepříznivý vývoj spojený s šířením onemocnění COVID‑19 dva žadatelé odmítli schválenou dotaci. Nevyužité finanční prostředky ve výši 195 tis. Kč byly použity na podporu dalších aktivit v odvětví školství. Ostatní projekty byly realizovány v plné výši. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na pořádání významných sportovních akcí na území Moravskoslezského kraje.

Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory neziskových organizací, které se pravidelně věnují volnému času dětí a mládeže. Cílem bylo vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase a podpořit pořádání významných akcí ve volném čase.

Tabulka 1.75: Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 550 000 40 1 550 000 1 545 100 4 900
z toho:
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 40 000 1 40 000 40 000 0
- spolkům 1 510 000 39 1 510 000 1 505 100 4 900

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 nebyly na dotační program vyčleněny žádné finanční prostředky. Rada kraje svým usnesením č. 12/743 ze dne 15. 3. 2021 rozhodla vyčlenit finanční prostředky v rozpočtu kraje ve výši 1.550 tis. Kč na realizaci tohoto dotačního programu a stejným usnesením byl dotační program také vyhlášen. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/361 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout dotace 40 subjektům v celkovém objemu 1.550 tis. Kč. Dotace byly vyplaceny všem schváleným příjemcům, z nichž pouze jeden vrátil část nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na aktivity, které smysluplně vyplňují volný čas dětí a mládeže, učí děti samostatnosti, odpovědnosti, vztahu k přírodě, k pohybu, vedou k rozvoji dobrovolnictví u mládeže, dále projekty zaměřené na podporu aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjení manuální zručnosti apod.

Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021

Účelem tohoto dotačního programu byla podpora rozvoje sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž družstva dospělých reprezentují Moravskoslezský kraj v roce 2021 v nejvyšší celostátní soutěži daného sportu v České republice nebo interlize, jak v rámci výchovy a přípravy mládeže na vrcholový sport, tak i činnosti sportovních družstev dospělých.

Tabulka 1.76: Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 36 000 000 47 35 132 500 35 130 352 2 148
z toho:
- nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám 22 168 600 10 22 168 600 22 168 600 0
- spolkům 13 831 400 37 12 963 900 12 961 752 2 148

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno celkem 36.000 tis. Kč. Ve stanoveném termínu pro předkládání žádostí bylo doručeno celkem 56 žádostí. Podmínky dotačního programu byly splněny u 49 žádostí s celkovou požadovanou částkou 37.350 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že alokované finanční prostředky nebyly dostačující pro uspokojení všech žádostí, byla dotace všem žadatelům poměrně zkrácena, a to v souladu s čl. XIV, odst. 2 Podmínek dotačního programu. Nákladové rozpočty projektů byly v součinnosti se žadateli přepracovány. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/244 ze dne 17. 3. 2021 byly dotace schváleny všem 49 žadatelům, a to v úhrnné výši 36.000 tis. Kč. Dva žadatelé s ohledem na situaci kolem šíření onemocnění COVID‑19 schválenou dotaci odmítli. Nevyužité finanční prostředky ve výši 868 tis. Kč byly použity na podporu dalších aktivit v odvětví školství. U jednoho subjektu došlo při finančním vypořádání k vrácení části dotace, a to ve výši 2 tis. Kč. Dotační program byl v roce 2021 ukončen.

V rámci vyhlášeného dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na podporu systematické výchovy dětí a mládeže a jejich přípravy na vrcholový sport ve vrcholových sportovních klubech a také činnost družstev dospělých ve vrcholovém sportu.

3.1.7 Dotační programy v odvětví zdravotnictví

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly v odvětví zdravotnictví na dotační programy vyčleněny finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč. V průběhu roku 2021 bylo vyčerpáno 5.000 tis. Kč. Realizovány byly jednoleté programy a podpořeno 34 projektů.

Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory projektů, jejichž pravidelná a různorodá činnost zlepšuje kvalitu života zdravotně postižených občanů, podporuje jejich individuální potřeby a umožňuje jim vést běžný život v jejich přirozeném prostředí. Dotační program byl určen na podporu projektů zaměřených na zdravotnickou osvětu a prevenci, na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví.

Tabulka 1.77: Program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 186 000 17 1 186 000 1 134 416 51 584
z toho:
- obecně prospěšným společnostem 80 000 1 80 000 80 000 0
- spolkům, pobočným spolkům 815 000 12 815 000 789 416 25 584
- církvím a náboženským společnostem 291 000 4 291 000 265 000 26 000

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 186 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 32 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/176 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 17 žadatelům na realizaci 17 projektů v celkovém objemu 1.186 tis. Kč. Do náhradních žadatelů bylo přesunuto 15 žádostí. Čerpáno na dotační program bylo 1.134 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 52 tis. Kč.

Smyslem poskytnutí dotací na jednotlivé projekty bylo podpořit takové činnosti, které nelze hradit prostřednictvím uzavřeného smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami. Byly podpořeny projekty zaměřené na zlepšení kvality života zdravotně postižených občanů, poskytování rehabilitační a rekondiční péče, na zvyšování kvality poskytované ošetřovatelské péče a domácí zdravotní péče, hipoterapie pro osoby s postižením, dobrovolnictví, podporu provázení aj.

Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpory zlepšení dostupnosti primární péče obyvatelům Moravskoslezského kraje. Důvodem podpory bylo získat kvalifikované lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství, potřebné pro zajištění primární péče pro obyvatele kraje. Z dotace bylo možné uhradit náklady spojené se specializačním vzděláváním lékaře.

Tabulka 1.78: Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 216 100 5 216 100 129 390 86 710
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 50 000 1 50 000 30 800 19 200
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 166 100 4 166 100 98 590 67 510

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 1.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 5 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 216 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/178 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 4 žadatelům na realizaci 5 projektů v celkovém objemu 216 tis. Kč. Čerpáno bylo 129 tis. Kč. V rámci vyúčtování dotací byly vráceny finanční prostředky ve výši 87 tis. Kč.

Finančními prostředky poskytnutými z tohoto dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na odborné kurzy a stáže realizované v rámci předatestační přípravy a postgraduálního vzdělávání pro obor všeobecné praktické lékařství.

Program na podporu hospicové péče na rok 2021

Dotační program byl vyhlášen za účelem podpořit projekty zaměřené na hospicovou péči, včetně mobilní. Je určen na podporu projektů, jejichž účelem je zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí; prioritou je vytváření podmínek pro kvalitní a dostupnou hospicovou péči.

Tabulka 1.79: Program na podporu hospicové péče na rok 2021 (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 3 597 900 12 3 597 900 3 597 900 0
z toho:
- spolkům 1 497 900 5 1 497 900 1 497 900 0
- obecně prospěšným společnostem 600 000 2 600 000 600 000 0
- příspěvková organizace města 300 000 1 300 000 300 000 0
- církvím a náboženským společnostem 1 200 000 4 1 200 000 1 200 000 0

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na dotační program vyčleněno 3.000 tis. Kč. Z dotačního programu Specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost byly přesunuty finanční prostředky ve výši 598 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 14 žádostí. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 3/177 ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací 8 žadatelům na realizaci 12 projektů v celkovém objemu 3.598 tis. Kč. Dvě žádosti byly přesunuty do náhradních žadatelů. V rámci dotačního programu bylo čerpáno 3.598 tis. Kč.

V rámci dotačního programu byly podpořeny projekty zaměřené na poskytování mobilní specializované paliativní péče, podporu provozu lůžkových hospiců, konziliární tým paliativní péče a ambulance paliativní medicíny.

3.1.8 Dotační programy v odvětví životního prostředí

Na dotační programy v odvětví životního prostředí bylo ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 vyčleněno 209.849 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 458.188 tis. Kč, vyčerpáno bylo 231.367 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky určené na poskytnutí jednotlivých splátek dotací ve výši 221.638 tis. Kč byly účelově převedeny do rozpočtu roku 2022.

Dofinancování dotačních programů vyhlášených na léta 2018 až 2021

Drobné vodohospodářské akce

Dotační program je každoročně vyhlašován s cílem podpory projektů obcí Moravskoslezského kraje zaměřených na řešení problémů s odváděním a čištěním odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou, za účelem zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a životních podmínek obyvatel kraje. Příjemcem dotace mohly být obce s počtem obyvatel do 2.000 a obec s počtem obyvatel od 2.001 do 5.000, řeší‑li projekt odvádění a čištění odpadních vod a zásobování obyvatel pitnou vodou v zastavěných územích s počtem obyvatel do 500.

Drobné vodohospodářské akce (program vyhlášen pro rok 2018–2019)

Předmětem podpory byly projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli, ukončené nejpozději do 14. 9. 2019, a to výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, čistíren odpadních vod a kanalizačních sítí, v případě nové výstavby kanalizační sítě mohla být předmětem dotace pouze kanalizace splašková. Dále mohla být dotace poskytnuta na výstavby, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů pro veřejnou potřebu.

Tabulka 1.80: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2018 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 17 489 800 7 172 318 14 664 314 14 664 314 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 17 489 800 7 172 318 14 664 314 14 664 314 0

Program byl vyhlášen jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do 14. 9. 2019. Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 25/2277 ze dne 21. 11. 2017. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí s celkovým požadavkem na dotace ve výši 50.947 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 7/762 ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 17.490 tis. Kč. V průběhu roku 2018 došlo u jedné obce k odstoupení od realizace projektu a dotace byla poskytnuta náhradnímu žadateli.

Finanční prostředky ve výši 17.490 tis. Kč na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu byly zajištěny ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018 ve výši 15.000 tis. Kč, zbývající finanční prostředky ve výši 2.490 tis. Kč byly použity z nedočerpaných dotačních programů Drobné vodohospodářské akce za minulá období. Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů; k 31. 12. 2018 bylo vyčerpáno celkem 2.019 tis. Kč, k 31. 12. 2019 již 13.431 tis. Kč a k 31. 12. 2020 celkem 14.492 tis. Kč. V letech 2018–2020 bylo vyúčtováno a ukončeno 6 projektů. S jedním příjemcem dotace – obcí Dolní Lomná – byl vzhledem ke složitosti projektu a v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1466 ze dne 13. 6. 2019 uzavřen dodatek ke smlouvě, ze kterého vyplynulo prodloužení termínu realizace projektu, a to do 31. 1. 2021. Vzhledem k tomu, že realizace projektu pokračovala i v roce 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 172 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021. V roce 2021 byl ukončen i poslední projekt Dolní Lomná – čištění odpadních vod – domovní ČOV.

Dotační program byl zaměřen na řešení problémů se zásobováním obyvatel pitnou vodou a s odváděním a čištěním odpadních vod, přispěl ke zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a tím také ke zlepšení životních podmínek obyvatel kraje. Projekty s nejvyšší finanční podporou byly Zajištění odkanalizování a zásobování vodou – Dolní část Lomná (5.957 tis. Kč), Prodloužení kanalizace Hošťálkovy 4. a 5. etapa (2.346 tis. Kč) a Rozšíření vodovodu v Metylovicích, lokalita Metylovice – kaplička svatá Anna a Metylovice – Žukov (1.864 tis. Kč).

Drobné vodohospodářské akce (program vyhlášen pro rok 2020–2021)

Program je zaměřen na podporu obcí do 2.000 (resp. 5.000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod nebo zásobováním obyvatel pitnou vodou. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2021, výše peněžních prostředků v rozpočtu kraje vyčleněná na poskytování dotací uvedená v Programu byla 15.000 tis. Kč.

Tabulka 1.81: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2019 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 14 765 500 7 4 195 867 10 941 422 10 941 422 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 14 765 500 7 4 195 867 10 941 422 10 941 422 0

O vyhlášení dotačního programu pro roky 2020–2021 bylo rozhodnuto radou kraje usnesením č. 72/6543 ze dne 21. 10. 2019. Do programu bylo předloženo devět žádostí, jedna žádost byla podána po termínu. Celková výše požadovaných finančních prostředků byla 17.979 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1869 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 7 projektů v celkovém objemu 14.766 tis. Kč.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 6.746 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala v roce 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 8.020 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021. V roce 2021 bylo vyčerpáno 4.196 tis. Kč.

S příjemcem dotace – obcí Morávka – byla vzhledem ke komplikaci při výstavbě a v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 6/560 ze dne 16. 12. 2021 uzavřena dohoda o narovnání, ze které vyplývá prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, a to do 15. 2. 2022. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (program vyhlášen pro rok 2019–2020)

Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší). Důvodem podpory je prevence respiračních onemocnění u dětí předškolního věku.

Tabulka 1.82: Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v roce 2019 až 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 6 697 600 11 203 407 4 099 475 4 099 475 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 1 036 000 0 0 0 0 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 5 661 600 11 203 407 4 099 475 4 099 475 0

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období) a od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekty měly být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020.

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4109 ze dne 11. 9. 2018. Finanční prostředky na úhradu dotací tohoto programu byly alokovány částečně ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje, který byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a částečně v rozpočtu Moravskoslezského kraje. Alokováno pro tento víceletý program bylo 3.500 tis. Kč. Usnesením č. 11/1344 ze dne 13. 3. 2019 bylo schváleno navýšení alokace tohoto programu o 3.500 tis. Kč, a to i pro další žadatele.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 10/1134 ze dne 13. 12. 2018, č. 11/1344 ze dne 13. 3. 2019, č. 12/1460 ze dne 13. 6. 2019, č. 13/1601 ze dne 12. 9. 2019 a č. 14/1731 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 15 projektů v celkovém objemu 6.698 tis. Kč. V roce 2019 byly ukončeny a vyúčtovány 4 projekty a čerpáno bylo 2.818 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 3.782 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020.

S ohledem na vyhlášení nouzového stavu v rámci opatření proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19 nebylo možné realizovat ozdravné pobyty v termínu dle podmínek dotačního programu. V průběhu roku požádalo 6 příjemců o prodloužení doby realizace projektu, a to do 31. 12. 2020. Žádosti o prodloužení doby realizace projektů byly podány v rámci vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Žadatelům bylo vyhověno a ke smlouvám o poskytnutí dotace byly uzavřeny dohody o narovnání, ve kterých byly termíny realizace projektů rozšířeny o 3. topné období. Realizace projektů byly prodlouženy a stanoveny od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020, přičemž byly příjemcem uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2021 a zároveň splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě, přičemž za uznatelný náklad je považován také náklad vynaložený na ozdravný pobyt uskutečněný od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. V roce 2020 bylo ukončeno a vyúčtováno 5 projektů a čerpáno bylo 1.078 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2021.

V roce 2021 bylo vyplaceno 203 tis. Kč, ukončeny a vyúčtovány byly 2 projekty a program byl ukončen.

Příjemci dotace Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Bělá, společnost EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s. r. o., a Mateřská škola PRIGO, s. r. o., nečerpali dotace, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace (COVID‑19) a souvisejících omezení. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky ve výši 1.103 tis. Kč vyčerpány. Největší dotaci v rámci těchto ozdravných pobytů pro děti předškolního věku čerpalo Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice a městský obvod Nová Bělá. Ozdravné pobyty byly žadateli hodnoceny velmi pozitivně. Děti trávily většinu času na čerstvém vzduchu, což příznivě působilo na jejich zdraví. Děti tu dobu trávily v kolektivu svých kamarádů, což rovněž podpořilo zlepšení vztahů mezi dětmi a také schopnost společně lépe spolupracovat.

Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (program vyhlášen pro rok 2019‑2020)

Cílem programu a jím sledovanou prioritou je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištění ovzduší. Účelem poskytnutí dotací je podpořit projekty umožňující účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde je dlouhodobě zhoršená kvalita ovzduší, na ozdravných pobytech, a to v ozdravných či ubytovacích zařízeních poskytujících ozdravné pobyty s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest nacházejících se v oblasti, kde této úrovně znečištění není dosahováno (tzn. mimo oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

Tabulka 1.83: Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v roce 2019 až 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 10 249 300 19 397 873 5 727 569 5 727 569 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 532 000 0 0 0 0 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 9 717 300 19 397 873 5 727 569 5 727 569 0

Program byl vyhlášen na dobu dvou topných období, tj. od 1. 10. 2018 do 30. 4. 2019 (1. topné období) a od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 (2. topné období). K vyplacení dotací dochází až po předložení vyúčtování prokazujícího realizaci podpořených ozdravných pobytů. Realizace projektů byla zahájena nejdříve dne 1. 10. 2018, projekty měly být ukončeny nejpozději do 30. 4. 2020.

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019 byly na tento dotační program alokovány finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usneseními č. 10/1133 ze dne 13. 12. 2018, č. 11/1351 ze dne 13. 3. 2019, č. 12/1461 ze dne 13. 6. 2019, č. 13/1605 ze dne 12. 9. 2019 a č. 14/1733 ze dne 12. 12. 2019 o poskytnutí účelových dotací na realizaci 25 projektů v celkovém objemu 10.249 tis. Kč.

Finanční prostředky ve výši 249 tis. Kč představují nevyčerpané prostředky v rámci předchozího dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" pro roky 2017–2019. Z důvodu nezahájení projektu ze strany příjemce dotace byly tyto prostředky využity a zapojeny pro nové příjemce v rámci aktuálního dotačního programu. V roce 2019 bylo ukončeno a vyúčtováno 9 projektů, čerpáno bylo 3.697 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2020, bylo usnesením rady kraje č. 79/7104 ze dne 27. 1. 2020 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 6.262 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2020.

U tohoto dotačního programu došlo z důvodu vyhlášení nouzového stavu ke stejnému řešení jako v předešlém programu, neboť nebylo možné realizovat ozdravné pobyty v termínu dle podmínek dotačního programu. V průběhu roku 2020 požádalo 12 příjemců o prodloužení doby realizace projektu, a to do 31. 12. 2020. Žádosti o prodloužení doby realizace projektů byly podány z důvodu vyhlášení nouzového stavu na území České republiky usnesením vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru. Žadatelům bylo vyhověno a ke smlouvám o poskytnutí dotace byly uzavřeny dohody o narovnání, ve kterých termíny realizace projektů byly rozšířeny o 3. topné období. Realizace projektů byly prodlouženy a stanoveny od 1. 10. 2018 do 31. 12. 2020, přičemž byly příjemcem uhrazeny nejpozději do 15. 1. 2021 a zároveň splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě, přičemž za uznatelný náklad je považován také náklad vynaložený na ozdravný pobyt uskutečněný od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020. V roce 2020 bylo ukončeno 8 projektů, čerpáno bylo 1.633 tis. Kč. V roce 2021 bylo čerpáno 398 tis. Kč a program byl ukončen.

Příjemci Obec Albrechtice, obec Raškovice, Základní škola PRIGO, s. r. o., EDUCATION INSTITUTE ZŠ, MŠ, s. r. o., upustili od realizace ozdravných pobytů pro 1. stupeň ZŠ z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID‑19. Největší dotaci čerpali Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba a městský obvod Hrabová, město Bílovec, obec Raškovice a obec Petrovice u Karviné, město Český Těšín.

Ozdravné pobyty byly žadateli hodnoceny kladně. Byla zachována výuka ve zkrácené verzi, děti byly denně na čerstvém vzduchu, kde absolvovaly nejrůznější doprovodné vzdělávací aktivity založené na pobytu v přírodě. V rámci ozdravných pobytů žáci také absolvovali procedury na regeneraci a prevenci onemocnění dýchacích cest, např. solná jeskyně, sauna, bazén, procházky v přírodě aj. Kladně bylo hodnoceno také to, že se třídní kolektivy nenásilným způsobem stmelily, protože se děti měly možnost poznat také jinak než ve školním prostředí.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (program vyhlášen pro rok 2020–2021)

Program je zaměřen na podporu obcí Moravskoslezského kraje v otázkách nalezení optimálního způsobu odkanalizování území obce a čištění splaškových vod a zefektivnění hospodaření se srážkovými vodami a byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2021.

Tabulka 1.84: Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 3 676 800 14 1 008 464 2 884 098 2 770 773 113 325
z toho:
- obcím a jejich organizacím 3 676 800 14 1 008 464 2 884 098 2 770 773 113 325

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 72/6544 ze dne 21. 10. 2019. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 16 žádostí, dvě žádosti nesplnily podmínky programu a byly vyřazeny. Hodnoceno bylo 14 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.677 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1866 ze dne 5. 3. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 8 projektů v celkovém objemu 1.928 tis. Kč. Dotační program byl usnesením rady kraje č. 82/7393 ze dne 2. 3. 2020 navýšen o částku 1.748 tis. Kč a podpořeno bylo dalších 6 projektů z náhradních žadatelů.

Finanční prostředky byly v roce 2020 jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 1.876 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračovala i v roce 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.530 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021.

V roce 2021 byla vyčerpána částka 1.008 tis. Kč. Dva příjemci vrátili v roce 2021 nedočerpanou částku 113 tis. Kč. S jedním příjemcem dotace – obcí Soběšovice – byla z důvodu negativních dopadů nepříznivé pandemické situace a zdravotní indispozice zpracovatele studie a v návaznosti na usnesení zastupitelstva kraje č. 5/468 ze dne 16. 9. 2021 uzavřena dohoda o narovnání termínů uznatelných nákladů do dne 14. 4. 2022. Vzhledem k tomu, že realizace projektu pokračuje i v roce 2022, bylo usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 82 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2022. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen za účelem zpracování kůrovcových stromů, úklid klestu, zřízení oplocení k ochraně lesních porostů před zvěří. Cílem dotačního programu je zachování a obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje, zejména ochrana lesních porostů. Kraj takto v rámci samostatné působnosti podporuje řádné hospodaření v "nestátních" lesích na svém území formou účelových neinvestičních dotací poskytovaných vlastníkům, nájemcům nebo podnájemcům lesů (dále jen "vlastníci lesa") na podporu hospodaření v lesích jejich ochranou. Podle tohoto programu se poskytovaly účelové neinvestiční dotace na:

Tabulka 1.85: Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v roce 2020 až 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 9 924 900 89 3 027 200 7 648 200 7 648 200 0
z toho:
- církvím a náboženským společnostem 1 000 000 1 0 1 000 000 1 000 000 0
- fyzickým osobám 991 800 36 294 000 685 200 685 200 0
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 410 100 8 83 500 255 800 255 800 0
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 3 239 100 8 1 284 400 2 526 500 2 526 500 0
- obecně prospěšným společnostem 32 200 1 0 32 200 32 200 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 4 251 700 35 1 365 300 3 148 500 3 148 500 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 75/6817 ze dne 25. 11. 2019. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 102 žádostí s požadovanými finančními prostředky v celkové výši 47.120 tis. Kč. Z celkového počtu podaných žádostí bylo 12 žádostí, s požadovanými finančními prostředky v celkové výši 37.091 tis. Kč, vzato žadateli zpět. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2112 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 89 projektů v celkovém objemu 9.925 tis. Kč; k 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 4.621 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že termín pro předložení závěrečných vyúčtování dotací byl stanoven do 15. 1. 2021, bylo usnesením rady kraje č. 8/412 ze dne 25. 1. 2021 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 4.341 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2021. V roce 2021 bylo vyčerpáno 3.027 tis. Kč. Program byl ukončen. Dotační program byl hrazen z Fondu pro životní prostředí. Cíl dotačního programu byl naplněn a byla podpořena obnova lesních ekosystémů na území Moravskoslezského kraje.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Cílem tohoto programu je podpora stávajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Tabulka 1.86: Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v roce 2020 až 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 000 000 71 926 556 1 866 763 1 866 763 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 167 500 5 125 200 167 090 167 090 0
- spolkům 748 700 20 329 950 685 459 685 459 0
- fyzickým osobám 1 083 800 46 471 406 1 014 214 1 014 214 0

V rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. O vyhlášení dotačního programu pro rok 2020 rozhodla rada kraje usnesením č. 80/7218 ze dne 10. 2. 2020. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 76 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.160 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2107 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 71 projektů v celkovém objemu 2.000 tis. Kč. Podmínky programu nebyly splněny u 5 žádostí. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 940 tis. Kč.

Termín pro předložení závěrečného vyúčtování byl stanoven do 15. 1. 2021, a proto byly usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.048 tis. Kč v rámci toho dotačního programu zapojeny do upraveného rozpočtu 2021. V roce 2021 pak byly vyplaceny dotace ve výši 927 tis. Kč a program byl ukončen.

Úspěšnost tohoto dotačního programu lze deklarovat nejen vysokým zájmem ze strany žadatelů, který byl více než o 8 % vyšší oproti schválené alokaci, ale rovněž realizací 69 projektů zaměřených obecně na podporu včelařství v Moravskoslezském kraji. Realizací tohoto dotačního programu došlo konkrétně k obnově včelích úlů ve výši 1.154 tis. Kč, což představuje 61,80 % skutečně vynaložených nákladů, zhruba 37,92 % skutečných nákladů se týkalo pořízení včelařského zařízení na zpracování včelího vosku nebo zařízení na tepelné ošetřování včelstev proti Varroa destruktoru a jeden projekt se skutečnými náklady ve výši 5 tis. Kč se zabýval podporou vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství v oblasti včelařství.

Podpora odpadového hospodářství

Cílem dotačního programu je podpořit návrhy opatření vedoucích k efektivnějšímu předcházení vzniku komunálních odpadů a k efektivnějšímu nakládání s nimi v rámci obecních systémů a rovněž efektivnějšímu nakládání s komunálními odpady, to vše v souladu s Plánem odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 a za účelem splnění jeho cílů.

Dotační program pro rok 2020 byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 75/6820 ze dne 25. 11. 2019 jako dvouletý s uznatelnými náklady do 30. 6. 2021. V rámci programu byly vyhlášeny 2 tituly:

 1. účelové neinvestiční dotace na pořízení studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady,
 2. účelové investiční, nebo neinvestiční dotace na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady.
Tabulka 1.87: Podpora odpadového hospodářství (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v roce 2020 až 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 741 600 18 1 437 617 2 447 799 2 442 803 4 996
z toho:
- podnikatelským subjektům – právnickým osobám 2 441 600 1 1 302 367 2 162 549 2 162 549 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 300 000 17 135 250 285 250 280 254 4 996

V rozpočtu kraje na rok 2020 byly na dotační program vyčleněny finanční prostředky ve výši 3.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 18 žádostí s požadavkem na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací ve výši celkem 2.742 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2111 ze dne 3. 9. 2020 podpořilo všech 18 žádostí s požadavkem na poskytnutí neinvestičních a investičních dotací v celkové výši 2.742 tis. Kč.

Ke dni 31. 12. 2020 byly v rámci tohoto dotačního programu vyplaceny dotace v objemu 1.010 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.724 tis. Kč byly usnesením rady kraje č. 6/358 ze dne 11. 1. 2021 zapojeny do upraveného rozpočtu roku 2021. V roce 2021 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1.438 tis. Kč a dotační program byl ukončen.

Ke dni 31. 12. 2021 byly v rámci tohoto dotačního programu vyplaceny dotace v celkovém objemu 2.448 tis. Kč, z toho 82 % představovaly náklady na pořízení studií optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady a zbývajících 18 % činily náklady na podporu zřizování překládacích stanic k nakládání především s komunálními odpady. Dotační program lze označit jako úspěšný, neboť dalších 16 subjektů (konkrétně měst, obcí nebo svazků obcí) má aktuálně zpracovanou studii, na jejichž základě jsou schopni rozhodovat, jak efektivněji předcházet vzniku komunálních odpadů a případně s nimi efektivněji nakládat, a ve 2 případech podporou zřizování překládacích stanic k nakládání zejména s komunálními odpady, čímž kraj podpoří zejména efektivní nakládání s nimi.

Realizací projektů podpořených v rámci tohoto dotačního programu kraj pomáhá obcím naplnit cíle odpadového hospodářství stanovené v zákoně o odpadech, který transponuje evropské předpisy do národní legislativy, primárně směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic a rovněž přispívá k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství ČR a MSK. Obce získaly nástroj k efektivnímu řízení svého odpadového hospodářství s důrazem na předcházení vzniku odpadů, zvýšení odděleného sběru odpadu a jejich využití a snížení produkce směsných komunálních odpadů s ohledem na zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO)

V rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů realizuje Moravskoslezský kraj projekt "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva", reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/000 9638. (blíže viz podkapitola 4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji). V rámci 3. výzvy pro kraje byly pro Moravskoslezský kraj alokovány finanční prostředky ve výši celkem 500.000 tis. Kč. Na základě vydaného rozhodnutí z Ministerstva životního prostředí byl radou kraje usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 vyhlášen dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva", v jehož rámci kraj přijal celkem 10.000 nových žádostí. Přidělená alokace z OPŽP ve výši 500.000 tis. Kč byla v roce 2021 na základě dodatku k rozhodnutí navýšena na částku 681.353 tis. Kč a vystačí na financování přibližně 5.900 žádostí. Velký počet žádostí, na které již nezbyly finanční prostředky z OPŽP, evidují i ostatní kraje napříč ČR. Z uvedeného důvodu vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí dodatečně 1,5 mld. Kč z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Tyto finanční prostředky byly na kotlíkové dotace alokovány ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Našemu kraji bylo na základě nově podaného projektu přiděleno celkem 500.000 tis. Kč. Z uvedených finančních prostředků budou uspokojeny všechny schválené projekty.

Na financování dotačního titulu se rovněž podílí Moravskoslezský kraj vlastními prostředky ve výši 7.500 Kč na každou jednotlivou žádost a dále byla navázána spolupráce s 86 obcemi v rámci 3. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Tabulka 1.88: Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO) (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů poskytnuto v roce 2021 v letech 2020 až 2021
poskytnuto celkem čerpáno celkem vráceno celkem
celkem 535 121 2 833 211 291 342 773 342 773 0
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 535 121 2 833 211 291 342 773 342 773 0

Na realizaci dotačního programu byly v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 408.361 tis. Kč; zbývající část prostředků k vyplacení celého objemu dotací je rozpočtována v období 2022–2023, kdy jsou očekávány další zálohové platby od MŽP a dotace od spolupracujících obcí. V průběhu roku 2021 bylo vyplaceno celkem 211.291 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly účelově převedeny do rozpočtu kraje na rok 2022 k vyplácení dotací neproplacených do konce roku 2021.

Dotační programy vyhlášené na rok 2021

Drobné vodohospodářské akce (program vyhlášen pro rok 2021–2022)

Program je zaměřen na podporu obcí do 2.000 (resp. 5.000) obyvatel, které mají problémy s odváděním a čištěním odpadních vod nebo zásobováním obyvatel pitnou vodou. Předmětem podpory jsou projekty řešící stávající zástavbu s trvale bydlícími obyvateli za dodržení kritérií programu, a to výstavba, rozšíření nebo rekonstrukce:

Tabulka 1.89: Drobné vodohospodářské akce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 14 542 200 4 5 357 766 5 357 766 0
z toho:          
- obcím a jejich organizacím 14 542 200 4 5 357 766 5 357 766 0

O vyhlášení dotačního programu rozhodla rada kraje usnesením č. 4/311 ze dne 14. 12. 2020. Program byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2022. Přijato bylo 11 žádostí – 8 žádostí s celkovou výší požadovaných finančních prostředků 32.542 tis. Kč, 3 žádosti nesplnily podmínky programu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/254 ze dne 17. 3. 2021 byly k podpoře schváleny 4 projekty, jejichž celková navrhovaná výše dotací činí 14.542 tis. Kč. 4 projekty byly schváleny jako náhradní.

Finanční prostředky na realizaci jednotlivých projektů byly průběžně čerpány na základě jednotlivých výzev žadatelů spolu s předložením vyúčtování již vynaložených nákladů. K 31. 12. 2021 bylo vyčerpáno celkem 5.358 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje v roce 2022, bylo usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 7.703 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2022. Zhodnocení dotačního programu bude součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (program vyhlášen pro rok 2021–2022)

Program je zaměřen na podporu obcí Moravskoslezského kraje v otázkách nalezení optimálního způsobu odkanalizování území obce a čištění splaškových vod a zefektivnění hospodaření se srážkovými vodami a byl připraven jako dvouletý s termínem ukončení realizace projektů do dne 15. 9. 2022.

Tabulka 1.90: Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 998 600 8 999 300 999 300 0
z toho:
- obcím a jejich organizacím 1 998 600 8 999 300 999 300 0

Vyhlášení dotačního programu bylo schváleno usnesením rady kraje č. 4/310 ze dne 14. 12. 2020. Bylo předloženo osm žádostí, kterým byly usnesením zastupitelstva kraje č. 3/253 ze dne 17. 3. 2021 schváleny k poskytnutí dotace ve výši 1.999 tis. Kč.

Finanční prostředky v tomto programu jsou poskytovány splátkově – první splátka ve výši 50 % po nabytí účinnosti smlouvy a druhá splátka po předložení závěrečného vyúčtování. Finanční prostředky byly v roce 2021 jednotlivými obcemi vyčerpány v celkové výši 999 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2022, bylo usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 999 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2022. Zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí

Účelem programu je podpora projektů zvyšujících environmentální povědomí obyvatel Moravskoslezského kraje, zejména dětí a mládeže, v oblasti předcházení vzniku odpadů, v oblasti činnosti environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací, podporu environmentálních osvětových akcí či činností, na podporu projektů v oblasti environmentální poradenské činnosti cílené na veřejnost, veřejnou správu i podnikatelskou sféru. Předmětem podpory jsou osvětové aktivity zaměřené na změnu chování veřejnosti směrem k environmentální odpovědnosti v souladu s cílem programu. Možným způsobem realizace jsou osvětové kampaně, informační projekty, motivační soutěže apod., které vhodným způsobem oslovují a popř. i zapojují veřejnost. Zároveň je možné projekty zaměřit na tvorbu a realizaci výukových materiálů a programů, vybudování naučných ekologických chodníčků a stezek, výsadbu zeleně, zdravý životní styl apod. Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.91: Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 1 968 100 19 1 731 500 1 730 700 800
z toho:
- spolkům 1 561 400 15 1 432 400 1 431 600 800
- obecně prospěšným společnostem, ústavům 130 000 1 130 000 130 000 0
- obcím a jejich příspěvkovým organizacím 276 700 3 169 100 169 100 0

Vyhlášení dotačního programu pro roky 2021–2022 bylo schváleno usnesením rady kraje č. 13/835 ze dne 29. 3. 2021. Časová použitelnost finančních prostředků je od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 25 žádostí. Podmínky programu nebyly splněny u 3 žádostí, které byly vyloučeny. K podpoře bylo navrženo celkem 19 projektů, 3 projekty jako náhradní.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/467 ze dne 16. 9. 2021 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací na realizaci 19 projektů v celkovém objemu 1.968 tis. Kč. Jeden příjemce dotaci odmítl, finanční prostředky byly poskytnuty náhradnímu žadateli. V rámci dotačního programu došlo k vrácení finančních prostředků ve výši 1 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že realizace projektů pokračuje i v roce 2022, bylo usnesením rady kraje č. 34/2377 ze dne 24. 1. 2022 rozhodnuto zapojit nedočerpané finanční prostředky ve výši 179 tis. Kč do upraveného rozpočtu roku 2022. Zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji

Dotační program byl vyhlášen usnesením rady kraje č. 19/1150 ze dne 31. 5. 2021. Cílem tohoto programu je podpora stávajících včelařů, stabilizace a zvýšení stavů kvalitních včelstev, přijetí opatření, která zlepší zdravotní stav včel, a rozvoj odborného vzdělávání osob zajímajících se o včelařství. To vše pro povznesení chovu včel v Moravskoslezském kraji, kdy včelařství je zemědělským oborem významným při řízeném opylování, včelařství zabezpečuje řádné fungování celého ekosystému a podpora včelařství tedy přispívá k ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Tabulka 1.92: Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji (v Kč)
subjekt schválená výše jednotlivým příjemcům realizované projekty
počet projektů v roce 2021
poskytnuto čerpáno vráceno
celkem 2 079 400 77 618 489 618 489 0
z toho:
- podnikatelským subjektům – fyzickým osobám 149 200 4 23 908 23 908 0
- spolkům 293 600 6 132 988 132 988 0
- fyzickým osobám 1 636 600 67 461 593 461 593 0

Na realizaci programu byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2021 alokovány finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč. V rámci dotačního programu bylo přijato celkem 80 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.094 tis. Kč. Hodnotící kritéria splnilo 78 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 2.079 tis. Kč. Usnesením rady kraje č. 24/1598 ze dne 30. 8. 2021 byl program navýšen o 79 tis. Kč. Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 5/426 ze dne 16. 9. 2021 o poskytnutí dotací v celkovém objemu 2.079 tis. Kč na realizaci 78 projektů. V roce 2021 byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 618 tis. Kč. Do upraveného rozpočtu kraje na rok 2022 byly účelově převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 1.373 tis. Kč na výplatu dotací po předložení závěrečných vyúčtování. Jeden příjemce odstoupil od realizace svého projektu. Zbylé nečerpané prostředky představují úsporu v rámci programu.

Vzhledem ke skutečnosti, že termín ukončení realizace projektů byl stanoven do 31. 12. 2021 s předložením závěrečného vyúčtování do 15. 1. 2022 a následným vyplacením dotace, bude zhodnocení tohoto dotačního programu součástí Závěrečného účtu za rok 2022.

3.2 Individuální dotace

V roce 2021 byly mimo dotační programy poskytnuty z rozpočtu kraje individuální dotace obcím, dobrovolným svazkům obcí, jiným veřejným rozpočtům a ostatním právnickým a fyzickým osobám v celkové výši 408.446 tis. Kč. V této částce nejsou zahrnuty dotace pro organizace krajem zřízené nebo založené, dotace poskytované dle zvláštního zákona (např. na dopravní obslužnost, regionální funkce knihoven apod.) a dotace financované z jiných zdrojů (např. dotacemi ze státního rozpočtu, příspěvkem od HMMC na zabezpečení úkolů jednotky požární ochrany, poplatky za odběr podzemní vody apod.). Přehled veškerých poskytnutých finančních prostředků je obsahem kapitoly 10 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob.

Tabulka 1.93: Individuální dotace poskytnuté v roce 2021 (v tis. Kč)
Odvětví Upravený rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2021 Plnění UR (%)
Doprava 44 010 43 356 98,5
Chytrý region 2 000 2 000 100,0
Krizové řízení 104 967 82 195 78,3
Kultura 95 539 87 919 92,0
Prezentace kraje a ediční plán 6 697 6 697 100,0
Regionální rozvoj 32 727 32 278 98,6
Cestovní ruch 24 615 23 736 96,4
Sociální věci 10 052 7 254 72,2
Školství 98 960 98 193 99,2
Zdravotnictví 15 977 15 927 99,7
Životní prostředí 9 093 8 497 93,4
Finance a správa majetku 653 394 60,4
Individuální dotace celkem 445 292 408 446 91,7

Individuální dotace byly poskytovány na základě žádostí jednotlivých žadatelů, kdy vzhledem k charakteru a účelu aktivity nebylo možno požádat o podporu z vyhlášených dotačních programů, a to přesto, že se jednalo o aktivity obecně prospěšné, navazující na akce realizované krajem, případně sloužící k prezentaci kraje. Režim čerpání jednotlivých individuálních dotací byl nastaven smluvními podmínkami, které se lišily dle charakteru podporované aktivity a časové použitelnosti dotací.

V tabulce č. 5 Přílohy 13.2 Tabulková část je uveden podrobný přehled poskytnutých individuálních dotací dle akcí a příjemců.

4. Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů

V upraveném rozpočtu kraje na rok 2021 bylo na financování akcí z evropských finančních zdrojů vyčleněno 2.153.176 tis. Kč. Rozpočtované prostředky roku 2021 byly vyčerpány ve výši 1.365.068 tis. Kč a zahrnují:

K 31. 12. 2021 byl rozpočet čerpán na 63 % upraveného rozpočtu.

Dále v textu kapitoly Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů jsou blíže popisovány individuální projekty kraje, jejichž žadatelem je Moravskoslezský kraj, případně příspěvková organizace kraje, které kraj přispívá z rozpočtu. U těchto projektů se Moravskoslezský kraj zavázal k úhradě výdajů projektů na základě usnesení o přípravě, resp. o kofinancování a profinancování.

Tabulka 1.94: Celkové výdaje v roce 2021 na akce spolufinancované z evropských zdrojů (v tis. Kč)
Předpoklad financování z operačního programu Počet akcí Upravený rozpočet Skutečnost
Integrovaný regionální operační program 51 683 599 519 067
Operační program Životní prostředí 31 533 051 232 394
Operační program Zaměstnanost 17 526 943 331 553
Operační programy Přeshraniční a meziregionální spolupráce 7 15 910 14 785
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 4 200 809 151 915
Operační program Potravinové a materiální pomoci 2 12 770 7 268
Komunitární programy 2 51 665 389
Operační program Spravedlivá transformace 2 1 258 777
Operační program Technická pomoc 1 5 928 5 878
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 1 1 200 0
ERASMUS 1 1 019 621
Urban Innovative Action 1 6 858 3 514
EHP-Norsko 1 3 536 2 353
Celkem 121 2 044 546 1 270 514

K úhradě výdajů akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů bylo v roce 2021 použito více zdrojů financování.

K úhradě vlastního podílu Moravskoslezského kraje (včetně neuznatelných výdajů) byly použity vlastní prostředky kraje. Pouze u dvou projektů "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny" a "Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny" byl vlastní podíl ve výši 9.118 tis. Kč krytý úvěrem od České spořitelny.

K profinancování podílu Evropské unie a podílu státního rozpočtu byly využity rovněž vlastní prostředky kraje, a to zejména u projektů, které byly v přípravné fázi a nebylo ze strany poskytovatele dotace schváleno rozhodnutí o poskytnutí dotací, a dále u projektů financovaných zálohově (ex-ante), kde byly prostředky z vlastních zdrojů použity na částečné předfinancování podílu dotace z důvodu zajištění plynulosti realizace aktivit projektu. U projektů financovaných ze strany poskytovatele až na základě předložených účetních dokladů (ex-post) je na předfinancování podílu EU čerpán komerční úvěr; v roce 2021 byl úvěr čerpán ve výši 258.759 tis. Kč. Po zpětném proplacení prostředků od poskytovatele dotace byly přijaté prostředky použity na splátku úvěru. U projektů, které jsou financovány ex-ante, byly v roce 2021 kraji poskytnuty zálohové platby.

4.1 Projekty Moravskoslezského kraje připravované v roce 2021 v rámci programového období 2014–2020 a v rámci programového období 2021–2027

V roce 2021 byly v upraveném rozpočtu kraje vyčleněny prostředky ve výši 85.091 tis. Kč na přípravnou fázi 45 projektů. Z toho v rámci programového období 2014–2020 se jednalo o přípravu 43 projektů a v rámci následujícího období 2021–2027 o 4 projekty. Vzhledem k větší časové náročnosti přípravy projektů a posunu výzev ze strany řídících orgánů byly finanční prostředky v roce 2021 čerpány ve výši 6.124 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu na rok 2022.

Tabulka 1.95: Výdaje v roce 2021 na připravované akce spolufinancované z evropských zdrojů dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021 Plnění UR (%)
Doprava 6 892 195 21,9
Chytrý region 1 1 100 0 0,0
Krizové řízení 3 777 240 30,9
Kultura 2 1 555 522 33,6
Sociální věci 2 17 538 55 0,3
Školství 22 7 704 3 389 44,0
Územní plán a stavební řád 1 1 200 0 0,0
Finance a správa majetku kraje 1 25 0 0,0
Zdravotnictví 4 2 435 1 334 54,8
Životní prostředí 3 51 865 389 0,8
Celkem 45 85 091 6 124 7,2

Ve fázi přípravy jsou evidovány projekty, u kterých byly učiněny nezbytné kroky k podání žádosti o dotaci, ale ze strany poskytovatele nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jsou zde zahrnuty rovněž projekty, u kterých ve výjimečných případech rada kraje rozhodla zahájit realizaci před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V přípravné fázi v rámci programového období 2014–2020 byly zejména projekty spolufinancované z Operačního programu Životní prostředí (jednotlivé projekty zaměřené zejména na zateplení budov školských příspěvkových organizací) a projekty spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu (projekty zaměřené především na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji a projekty zaměřené na modernizace škol a sociálních zařízení).

V přípravné fázi v rámci programového období 2021–2027 byly významné 2 projekty spolufinancované z Operačního programu Spravedlivá transformace: "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací" a "Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab)".

Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uvedeno v tabulkách č. 8 až 21 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.2 Projekty Moravskoslezského kraje realizované v roce 2021 v rámci programového období 2014–2020

Upravený rozpočet roku 2021 ve výši 1.676.709 tis. Kč představoval zdroje pro 50 individuálních projektů, které realizoval Moravskoslezský kraj (příp. jeho příspěvková organizace za finanční podpory Moravskoslezského kraje) v rámci alokace vyčleněné Evropskou unií v rámci programového období 2014–2020.

Tabulka 1.96: Výdaje v roce 2021 na realizované akce spolufinancované z evropských zdrojů v rámci programového období 2014–2020 dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021 Plnění UR (%)
Doprava 6 268 312 184 967 68,9
Chytrý region 1 567 52 9,2
Kultura 2 29 128 23 276 79,9
Regionální rozvoj 3 7 355 6 899 93,8
Sociální věci 18 667 058 397 524 59,6
Školství 9 275 778 201 602 73,1
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 2 4 786 1 336 27,9
Zdravotnictví 2 6 378 6 145 96,3
Životní prostředí 7 417 347 165 481 39,7
Celkem 50 1 676 709 987 282 58,9

K 31. 12. 2021 byl rozpočet čerpán ve výši 987.282 tis. Kč, což představuje čerpání 58,9 % upraveného rozpočtu. Podrobný přehled a zdůvodnění nevyčerpání vyčleněných prostředků je uveden v tabulkách č. 8 až 21 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Objemově nejvýznamnější akcí realizovanou z evropských finančních zdrojů v roce 2021 byl dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", který je podrobně popsán v podkapitole 4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji.

Mezi další objemově významné investiční projekty, které byly realizovány v roce 2021, patří "Geoportál MSK – část dopravní infrastruktura" v částce 61.791 tis. Kč, akce "Nové vedení trasy silnice III/4848, ul. Palkovická, Frýdek‑Místek" v částce 50.616 tis. Kč, akce "Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá" v částce 40.159 tis. Kč a akce "Energetické úspory Mendelova gymnázia v Opavě" v částce 36.658 tis. Kč.

V roce 2021 dále pokračovala realizace neinvestičních projektů spolufinancovaných z Operačního programu Zaměstnanost zejména v sociální oblasti; ty byly zaměřeny jak na přímou podporu sociálních služeb, tak na systémové záležitosti. V oblasti školství byly realizovány projekty zaměřené na modernizaci výuky na středních školách a projekty energetických úspor příspěvkových organizací. V odvětví zdravotnictví pokračovala modernizace vybavení pro obory návazné péče.

Přehled akcí realizovaných v programovém období 2014–2020, které byly v roce 2021 financovány z rozpočtu kraje, je uveden v tabulce č. 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

4.3 Ukončené projekty realizované Moravskoslezským krajem v programovém období 2014–2020

Upravený rozpočet pro 26 projektů, jejichž realizace, případně finanční vypořádání bylo ukončeno v roce 2021, činil 282.746 tis. Kč a k 31. 12. 2021 byl vyčerpán ve výši 277.108 tis. Kč.

Tabulka 1.97: Přehled ukončených projektů dle odvětví (v tis. Kč)
Odvětví Počet projektů Upravený rozpočet 2021 Skutečnost 2021 Plnění UR (%)
Doprava 4 74 721 74 571 99,8
Kultura 6 66 577 66 572 100,0
Regionální rozvoj 1 30 30 100,0
Sociální věci 3 5 428 5 037 92,8
Školství 5 31 033 25 962 83,7
Vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje 1 897 897 100,0
Zdravotnictví 5 104 034 104 034 100,0
Životní prostředí 1 26 5 19,2
Celkem 26 282 746 277 108 98,0

V roce 2021 byla ukončena realizace např. u projektů zaměřených na rekonstrukce a opravy silnic (Rekonstrukce a modernizace sil. II/475 Stonava průtah II, Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa aj.), dále u projektů zaměřených na modernizace škol (Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě, Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě) aj.

Další objemově významné projekty byly zrealizovány v odvětví zdravotnictví (Modernizace vybavení pro obory návazné péče – 2. část, Kybernetická bezpečnost – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví, Beskydské centrum duševního zdraví v Nemocnici ve Frýdku‑Místku, aj.), a dále například projekty v odvětví kultury (Muzeum automobilů TATRA, Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane).

4.4 Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

V rámci programového období Evropské unie 2014–2020 byl schválen Operační program Životní prostředí 2014–2020, který v rámci svého specifického cíle 2.1 alokuje finanční podporu pro území celé České republiky ve výši 9 mld. Kč na výměnu zdrojů tepla na tuhá paliva v rodinných domech prostřednictvím projektů jednotlivých krajů, s cílem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí jednotlivých krajů.

Moravskoslezský kraj získal cca 2,1 mld. Kč, které jsou kraji poskytovány v jednotlivých grantových schématech:

V souvislosti s výše uvedenými rozhodnutími byly radou kraje usnesením č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015, usnesením č. 6/389 ze dne 24. 1. 2017, usnesením č. 16/1383 ze dne 27. 6. 2017 a usnesením č. 60/5388 ze dne 9. 4. 2019 vyhlášeny dotační programy "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla", "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva" a "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva"; dále pro zjednodušení souhrnně uváděno jako Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji".

Program je určen pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů na území Moravskoslezského kraje, kteří dosud využívají neekologické kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností prostřednictvím náhrady stávajících nevyhovujících zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje.

Tabulka 1.98: Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji" k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
subjekt počet schvál. projektů počet proplace-ných projektů realizované projekty – poskytnuto:
v roce 2016 v roce 2017 v roce 2018 v roce 2019 v roce 2020 v roce 2021
celkem 22 858 16 145 272 919 260 403 600 216 378 229 292 835 145 480
z toho:
- nepodnikajícím fyzickým osobám 22 858 16 145 272 919 260 403 600 216 378 229 292 835 145 480

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace z grantového schématu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, a to ve výši odvíjející se od typu pořizovaného kotle.

Podpora je navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu (resp. o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu) v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území.

Podpora je u každého dílčího projektu fyzické osoby navýšena o 5 % v případě 1. grantového schématu a o 7.500 Kč v rámci 2. a 3. grantového schématu z vlastních prostředků Moravskoslezského kraje na základě závazku kraje schváleného zastupitelstvem kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1762 ve znění usnesení č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017, usnesení č. 11/1341 ze dne 13. 3. 2019, usnesení č. 14/1728 ze dne 12. 12. 2019 a usnesení č. 15/1844 ze dne 5. 3. 2020.

Zároveň byla navázána spolupráce se 74 obcemi v regionu v rámci 1. grantového schématu, se 78 obcemi v regionu v rámci 2. grantového schématu a s 86 obcemi v rámci 3. grantového schématu, které se prostřednictvím kraje rozhodly poskytnout svým občanům také dobrovolný příspěvek, kterým je podpora navýšena o další procenta nebo pevnou částku.

Maximální výše způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby činí 150.000 Kč. Podpora je vyplácena formou ex-post platby, tj. po předložení dokladů o úhradě všech způsobilých výdajů příjemcem podpory v rámci závěrečného vyúčtování dotace.

V roce 2021 bylo poskytnuto 145.480 tis. Kč (1.205 příjemců), z toho 132.169 tis. Kč bylo spolufinancováno z EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, prostředky ve výši 9.022 tis. Kč z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje a prostředky ve výši 4.289 tis. Kč z rozpočtů spolupracujících obcí (v daný okamžik předfinancováno Moravskoslezský krajem). Úhrnně v letech 2016–2020 bylo v rámci kotlíkových dotací (1.–3. grantové schéma) vyplaceno 1.950.082 tis. Kč a příspěvek byl poskytnut 16.145 příjemcům.

Do vyhlášeného dotačního titulu "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva" bylo podáno celkem 10.000 žádostí. Přidělená alokace z OPŽP ve výši 681,35 mil. Kč vystačí na financování přibližně 5.900 žádostí. Velký počet žádostí, na které již nezbyly finanční prostředky z OPŽP, evidují i ostatní kraje napříč ČR. Z uvedeného důvodu vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí dodatečně 1,5 mld. Kč z podílu na výnosech z dražeb emisních povolenek v rámci systému EU ETS. Tyto finanční prostředky budou na kotlíkové dotace alokovány ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření. Našemu kraji bylo na základě nově podaného projektu, přiděleno celkem 0,5 mld. Kč. Z uvedených finančních prostředků budou uspokojeny všechny schválené projekty. Čerpání těchto finančních prostředků je blíže popsáno v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace.

5. Peněžní fondy

5.1 Sociální fond

Sociální fond byl zřízen usnesením rady kraje č. 259/9 ze dne 9. 8. 2001 a tímto usnesením rada kraje zároveň schválila statut fondu. Usnesením rady kraje č. 28/1809 ze dne 6. 3. 2003 byl s účinností od 7. 3. 2003 schválen nový statut sociálního fondu, který byl (včetně jeho pěti doplňků) s účinností od 1. 1. 2008 nahrazen statutem schváleným usnesením rady kraje č. 155/5570 ze dne 5. 12. 2007. Tento statut byl následně upraven doplňky č. 1–8.

Nový statut fondu schválila rada kraje usnesením č. 26/2412 ze dne 5. 12. 2017. Tímto statutem došlo s účinností od 1. 1. 2018 k zavedení tzv. cafeteria systému, což umožnilo zaměstnancům kraje čerpat prostředky fondu podle vlastních hodnotových preferencí a aktuálních potřeb.

Dne 27. 11. 2018 schválila rada kraje usnesením č. 51/4676 změnu č. 1 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření poskytovaných příspěvků poskytovaných zaměstnancům kraje o příspěvek při životních a pracovních výročích. Usnesením č. 75/6881 ze dne 25. 11. 2019 schválila rada kraje změnu č. 2 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2020 k rozšíření poskytování příspěvků o příspěvek na stravování. Usnesením č. 3/221 ze dne 30. 11. 2020 schválila rada kraje změnu č. 3 statutu fondu, kterou došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke změně výše příspěvku z rozpočtu kraje běžného roku na 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce a kterou dále došlo k rozšíření dalších výdajů hrazených z fondu o výdaje na vitamínové přípravky a očkovací vakcíny.

Usnesením č. 31/2184 ze dne 29. 11. 2021 schválila rada kraje změnu č. 4 statutu fondu, kterou se mění s účinností od 1. 1. 2022 výše příspěvku z rozpočtu kraje běžného roku na 4 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce a kterou rovněž dochází k rozšíření možností čerpání prostředků fondu o příspěvek na MultiSport kartu. Nadále zůstává možnost poskytnout zaměstnanci kraje příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření, na životní pojištění a příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu.

Sociální fond slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a členů zastupitelstva kraje uvolněných pro výkon funkce. Zaměstnancům lze z fondu poskytnout příspěvky vymezené statutem, dále lze z fondu hradit výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizuje kraj nebo na které kraj vysílá své zaměstnance.

Tabulka 1.99: Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2021 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2021 3 989 758,21
Tvorba fondu celkem 12 662 388,26
z toho:
- příděl do fondu 12 805 000,00
- zúčtování přídělu do fondu za rok 2020 -168 956,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 15 910,26
- vratky poskytnutých příspěvků 10 434,00
Čerpání fondu celkem 16 021 458,55
z toho:
- příspěvek na penzijní připojištění nebo spoření 4 069 750,00
- příspěvek na životní pojištění 1 334 082,00
- příspěvek při prvním odchodu do starobního či invalidního důchodu 20 000,00
- příspěvek na stravování 758 430,00
- příspěvek do cafeteria systému 9 504 356,55
- výdaje na společenské, kulturní a sportovní akce 72 840,00
- výdaje na vitamínové přípravky a peněžní poukázky 262 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2021 630 687,92
Zúčtování přídělu do fondu za rok 2021 173 652,00
Konečný stav k 31. 12. 2021 po zúčtování přídělu zálohově odváděného do fondu v průběhu roku 2021 804 339,92

Zdrojem fondu v roce 2021 byly finanční prostředky ve výši 12.805 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu ve výši 3,5 % z ročního objemu zúčtovaných platů zaměstnanců zařazených do krajského úřadu a z odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje za výkon funkce, připsané úroky na zvláštním bankovním účtu ve výši 16 tis. Kč a vratky poskytnutých příspěvků ve výši 10 tis. Kč.

Příděl do sociálního fondu v roce 2021 byl dle platného statutu fondu realizován ve třech termínech – v lednu, červenci a říjnu 2021.

Největší objem prostředků fondu byl v roce 2021 použit na poskytnutí příspěvků zaměstnancům do cafeteria systému (9.504 tis. Kč), na penzijní připojištění (4.070 tis. Kč), na životní pojištění (1.334 tis. Kč) a na stravování (758 tis. Kč). Na společenské, kulturní a sportovní akce byly vynaloženy prostředky fondu ve výši 73 tis. Kč, neboť většina z plánovaných akcí nebyla na základě zavedených protiepidemiologických opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 realizována. Dále byly v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru zakoupeny vitamínové balíčky a peněžní poukázky pro zaměstnance ve výši 262 tis. Kč.

V souladu se statutem fondu bude zúčtování přídělu do fondu za rok 2021 provedeno podle skutečného objemu zúčtovaných platů zaměstnanců a odměn uvolněných členů zastupitelstva kraje po schválení závěrečného účtu kraje.

5.2 Zajišťovací fond

Zajišťovací fond byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 13/356/2 ze dne 12. 12. 2002 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/1601 ze dne 22. 6. 2011 byl původní statut zrušen a zastupitelstvo schválilo nový statut fondu, a to v souvislosti s opakovanými povodněmi, které postihly Moravskoslezský kraj, a získanými zkušenostmi s likvidací následků těchto živelních pohrom. Tento nový statut byl usnesením zastupitelstva kraje č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014 změněn s účinností od 1. 1. 2015. Změna statutu spočívala v rozšíření účelu použití fondu, a to na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů. Usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1922 ze dne 4. 6. 2020 byl statut změněn s účinností od 1. 7. 2020. Změna statutu spočívala v úpravě použití fondu v souvislosti s vyhlášením krizového stavu a při ochraně veřejného zdraví.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje zejména pro financování výdajů spojených s mimořádnými událostmi, při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva v souvislosti s vyhlášeným stavem nebezpečí, nouzovým stavem, stavem ohrožení státu, válečným stavem, pro financování výdajů při ochraně veřejného zdraví, a dále pro financování nepředpokládaných a neočekávaných výdajů v souvislosti se škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také haváriemi, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných, likvidačních či rekonstrukčních prací. Účelem fondu je rovněž zabezpečit financování neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem jeho samosprávy, krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů.

Tabulka 1.100: Tvorba a čerpání Zajišťovacího fondu v roce 2021 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2021 103 426 291,66
Tvorba fondu celkem 626 339,23
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 600 531,38
- vrácené prostředky nečerpané na stanovený účel 25 807,85
Čerpání fondu celkem 6 000 000,00
z toho:
- poskytnutí dotace obci Horní Lomná na opravu opěrné zdi mostní konstrukce 500 000,00
- peněžní dar Jihomoravskému kraji k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu 5 000 000,00
- použití fondu jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2021 500 000,00
Konečný stav k 31. 12. 2021 98 052 630,89

Základním zdrojem fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,5 % z rozpočtovaných daňových příjmů schváleného rozpočtu kraje na příslušný rok převáděné formou ročního přídělu a příjmy z dotací určených na realizaci projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů, na jejichž předfinancování byly využity prostředky fondu, a to až do dosažení výše 100 mil. Kč.

Stanovenou výši 100 mil. Kč je možno překročit mimořádným přídělem do fondu a doplňkovými zdroji, kterými jsou vrácené prostředky fondu nečerpané na stanovený účel, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu, náhrady výdajů za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií požadované po původci havárie a jiné prostředky (dary, dotace, příspěvky od jiných subjektů). V průběhu roku 2021 byly na zvláštním bankovním účtu fondu připsány úroky ve výši 600 tis. Kč a vrácené prostředky nečerpané na stanovený účel ve výši 26 tis. Kč.

Prostředky fondu je možné použít na úhradu výdajů souvisejících se záchrannými a likvidačními pracemi, na rekonstrukce a opravy majetku kraje či jiného vlastníka vyvolané havárií nebo živelnou pohromou, na výplatu peněžité podpory občanům kraje (do 20 tis. Kč) a obcím (do 500 tis. Kč), kteří se z důvodu havárie či živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížné situaci, na poskytnutí peněžitého daru a účelové dotace fyzickým a právnickým osobám na odstranění následků krizových situací, na úhradu neočekávaných výdajů kraje plynoucích z plnění rozsudků soudu či smluvních sankcí, které souvisejí s výkonem samosprávy, na krátkodobé předfinancování výdajů určených na úhradu evropského podílu u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v případě okamžitého nedostatku vlastních a cizích zdrojů určených na úhradu tohoto podílu.

V souladu s ustanovením článku 3 bodu 3 Statutu Zajišťovacího fondu a na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/83 ze dne 17. 12. 2020 byly prostředky fondu ve výši 500 tis. Kč použity jako zdroj pro sestavení rozpočtu kraje na rok 2021 za účelem zřízení rezervy na řešení krizových situací a odstraňování jejich následků dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/25 ze dne 17. 12. 2020 byla v souladu s ustanovením článku 3 odst. 1 písm. h) Statutu Zajišťovacího fondu poskytnuta účelová dotace obci Horní Lomná ve výši 500 tis. Kč na opravu opěrné zdi mostní konstrukce. V průběhu roku 2021 obec vrátila zpět na účet fondu nedočerpané finanční prostředky ve výši 26 tis. Kč.

V roce 2021 bylo plánováno z účtu fondu vyplatit též dotaci ve výši 500 tis. Kč, schválenou usnesením zastupitelstva kraje č. 2/121 ze dne 17. 12. 2020, pobočnému spolku Českého rybářského svazu, z. s., územnímu svazu pro Severní Moravu a Slezsko, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II. S ohledem na časovou použitelnost dotace a podmínky stanovené ve smlouvě dojde k čerpání finančních prostředků z fondu v roce 2022.

V souladu s článkem 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu a na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/384 ze dne 16. 9. 2021, byl poskytnut Jihomoravskému kraji peněžní dar ve výši 5 mil. Kč k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/537 ze dne 16. 12. 2021 rozhodlo o přídělu finančních prostředků ve výši 2.700 tis. Kč z rozpočtu kraje roku 2022 do fondu, aby tak došlo k dosažení stanovené výše fondu 100 mil. Kč.

Připsané úroky ve výši 600.531,38 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci financovaných akcí ve výši 25.807,85 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2021 v souladu se statutem fondu.

5.3 Fond finančních zdrojů JESSICA

Fond návratných finančních zdrojů JESSICA vznikl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/286 ze dne 15. 6. 2017, kterým zastupitelstvo kraje rozhodlo o změně názvu Regionálního rozvojového fondu na Fond návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností od 1. 7. 2017 a schválilo změnu statutu fondu. Následně usneseními zastupitelstva kraje č. 6/597 ze dne 14. 12. 2017 a č. 12/1455 ze dne 13. 6. 2019 došlo ke změně statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností ode dne schválení. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 schválilo změnu statutu Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA s účinností ode dne nabytí účinnosti dodatku ke Smlouvě o převodu Finančního nástroje JESSICA. Tímto došlo mj. ke změně názvu fondu na Fond finančních zdrojů JESSICA a byl rozšířen okruh použití prostředků fondu.

Účelem Fondu finančních zdrojů JESSICA je vytvořit účelové zdroje pro financování projektů rozvoje obcí a měst včetně projektů realizovaných jimi zřízenými organizacemi, a projektů rozvoje malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.101: Tvorba a čerpání Fondu finančních zdrojů JESSICA v roce 2021 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2021 213 706 617,05
Tvorba fondu celkem 136 548 755,21
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 1 372 776,99
- splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 12 657 984,34
- splátky jistin a úroků z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji 22 038 653,94
- vrácené prostředky z dotací poskytnutých v souladu s dotační politikou kraje 479 339,94
- příděl do fondu stanovený na základě výsledku hospodaření kraje za rok 2020 100 000 000,00
Čerpání fondu celkem 50 183 336,00
z toho:
- podpora projektů rozvoje obcí a měst v kraji 41 198 376,00
- dotace poskytované v souladu s dotační politikou kraje 8 984 960,00
Konečný stav k 31. 12. 2021 300 072 036,26

Zdrojem fondu v roce 2021 byly prostředky vrácené na základě operačních smluv s Fondy rozvoje měst (splátky jistin a úroků z poskytnutých úvěrů) ve výši 12.658 tis. Kč, splátky jistin a úroků z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji ve výši 22.039 tis. Kč a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 1.373 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 bylo rozhodnuto o použití prostředků fondu na poskytnutí dotací obcím, městům včetně jimi zřízeným organizacím v souladu s dotační politikou kraje ve výši až 27.000 tis. Kč. Část prostředků byla vyplacena na prvních splátkách dotací v roce 2020. V roce 2021 byly vráceny na účet kraje po předložení závěrečných vypořádání projektů v rámci dotačních programů "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" a "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+" nečerpané prostředky z prvních splátek dotací v celkovém objemu 479 tis. Kč. Usnesením zastupitelstva č. 4/333 ze dne 17. 6. 2021 bylo rozhodnuto o přídělu do fondu ve výši 100.000 tis. Kč ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020.

V roce 2021 byly použity finanční prostředky fondu v souhrnné výši 41.198 tis. Kč na poskytnutí úvěru obci Řepiště (18.000 tis. Kč) a subjektu Osoblažská úzkorozchodná dráha, o. p. s. (23.198 tis. Kč). V souladu s usnesením zastupitelstva kraje č. 17/2084 ze dne 3. 9. 2020 byly v roce 2021 vyplaceny na prvních splátkách dotací finanční prostředky ve výši 8.985 tis. Kč v rámci dotačních programů "Program na podporu přípravy projektové dokumentace" a "Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+".

Objem prostředků k vypořádání za rok 2021 v souladu se statutem fondu představují připsané úroky na zvláštním bankovním účtu fondu v průběhu roku 2021 ve výši 1.372.776,99 Kč, úroky z poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji ve výši 474.541,33 Kč, nerozpočtovaná část příjmů ze splátek jistin a úroků z poskytnutých úvěrů z finančního nástroje JESSICA v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 256.984,34 Kč, nerozpočtovaná část příjmů z vratek dotací v rámci dotačních programů financovaných z Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 0,82 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci prvních splátek dotací v rámci dotačních programů financovaných z Fondu finančních zdrojů JESSICA ve výši 184.561,12 Kč. Z důvodu nenaplnění příjmů ze splátek jistin poskytnutých návratných finančních zdrojů v rámci podpory rozvoje obcí a měst v kraji ve výši 63,39 Kč je objem prostředků k vypořádání o tuto částku snížen.

5.4 Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje

Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 4/262 ze dne 15. 6. 2017 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu.

Účelem fondu je vytvořit účelové zdroje pro financování významných projektů Moravskoslezského kraje realizovaných z vlastních prostředků kraje, spolufinancovaných ze státního rozpočtu, z národních fondů, z evropských finančních zdrojů, případně k předfinancování národního či evropského podílu těchto významných investičních projektů, u kterých rozhodlo zastupitelstvo kraje o financování z fondu.

Tabulka 1.102: Tvorba a čerpání Fondu pro financování strategických projektů MSK v roce 2021 (v Kč)
Počáteční stav k 1. 1. 2021 200 473 851,07
Tvorba fondu celkem 471 164 136,54
z toho:
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 3 272 996,54
- mimořádný příděl ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020 300 000 000,00
- mimořádný příděl z finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2021 na akcích reprodukce majetku kraje 167 891 140,00
Čerpání fondu celkem 55 566 937,36
z toho:
- financování strategických projektů kraje 55 566 937,36
Konečný stav k 31. 12. 2021 616 071 050,25

V souladu s článkem 3 Statutu fondu se fond tvoří neomezeně bez specifikace konkrétní cílové částky. Základním zdrojem fondu jsou mimořádné příděly stanovené na základě výsledku hospodaření kraje za předcházející období nebo příděly z rozpočtu kraje daného roku, a to ve výši schválené zastupitelstvem kraje.

Zdrojem fondu v roce 2021 byl zejména mimořádný příděl prostředků ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2020 ve výši 300.000 tis. Kč a mimořádný příděl z finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2021 na akcích reprodukce majetku kraje ve výši 167.891 tis. Kč. Dále byly zdrojem fondu úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 3.273 tis. Kč.

V roce 2021 byly prostředky fondu ve výši 55.567 tis. Kč použity na úhradu výdajů souvisejících s přípravou a realizací významných investičních projektů, o jejichž financování rozhodlo zastupitelstvo kraje usneseními č. 14/1684 ze dne 12. 12. 2019, č. 4/314 a č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021, a to na úhradu výdajů v rámci projektu "Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny" ve výši 9.047 tis. Kč, na který navazuje projekt "Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovace" ve výši 54 tis. Kč, a v rámci projektu "Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace)" ve výši 46.466 tis. Kč.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo o použití finančních prostředků z fondu ve výši 46.900 tis. Kč na financování akce "Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace)". Čerpání těchto finančních prostředků z fondu je plánováno v roce 2023.

Dále v roce 2021 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 použít prostředky fondu ve výši 48.908 tis. Kč na financování akce "Modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa". Finanční prostředky na tuto akci budou z fondu čerpány postupně dle plnění konkrétních uzavíraných smluv v letech 2022–2023.

Připsané úroky nezapojené v roce 2021 do rozpočtu kraje ve výši 3.272.996,54 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2021 v souladu se statutem fondu.

5.5 Fond sociálních služeb

Fond sociálních služeb byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018 došlo s účinností od 1. 1. 2019 k rozšíření tvorby fondu sociálních služeb, usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1995 ze dne 4. 6. 2020 došlo s účinností od 1. 7. 2020 k rozšíření možnosti použití finančních prostředků fondu.

Fond je účelově určen k zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji.

Tabulka 1.103: Tvorba a čerpání Fondu sociálních služeb v roce 2021 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021 202 790 579,11
Tvorba fondu celkem 199 268 254,10
z toho:
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 19 000 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 1 128 607,10
- dotace z rozpočtů územních samosprávných celků 28 386 000,00
- příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a z odvodů za porušení kázně včetně penále v rámci dotačního "Programu na podporu poskytování sociálních služeb" 659 130,00
- příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon 2 657 010,00
- příjmy dle ustanovení § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s nadměrnou vyrovnávací platbou 21 610,00
- vrácená individuální návratná finanční výpomoc 1 200 000,00
- vrácené návratné finanční výpomoci poskytnuté z fondu 146 139 000,00
- příděl do fondu z rozpočtu kraje – profinancování "Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020 – druhá výzva" 76 897,00
Čerpání fondu celkem 147 415 897,00
z toho:
- individuální návratná finanční výpomoc 1 200 000,00
- návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci "Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021" 146 139 000,00
- profinancování "Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020 – druhá výzva" 76 897,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2021 254 642 936,21

Zdrojem fondu v roce 2021 byly finanční prostředky ve výši 19.000 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 1.129 tis. Kč, dotace z rozpočtů územních samosprávných celků ve výši 28.386 tis. Kč, příjmy dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v rámci dotačního programu "Program na podporu poskytování sociálních služeb" ve výši 659 tis. Kč, prostředky ve výši 2.657 tis. Kč z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby, příjmy dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů související s nadměrnou vyrovnávací platbou ve výši 22 tis. Kč, vrácené návratné finanční výpomoci ve výši 147.339 tis. Kč, a vrácené prostředky odpovídající částce profinancování dotačního programu "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020 – druhá výzva" ve výši 77 tis. Kč.

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2021 byly prostředky fondu ve výši 146.139 tis. Kč použity na poskytnutí návratných finančních výpomocí v rámci programu "Program na poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2021", k financování individuální návratné finanční výpomoci ve výši 1.200 tis. Kč a předfinancování dotačního programu "Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020 – druhá výzva" ve výši 77 tis. Kč.

Připsané úroky ve výši 1.128.607,10 Kč představují objem prostředků k vypořádání za rok 2021 v souladu se statutem fondu.

5.6 Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje

Fond životního prostředí Moravskoslezského kraje byl zřízen usnesením zastupitelstva kraje č. 22/1854 ze dne 14. 12. 2011 a zároveň tímto usnesením zastupitelstvo kraje schválilo statut fondu. Změnu statutu fondu schválilo zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/613 ze dne 14. 12. 2017 s účinností od 14. 12. 2017.

Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro zabezpečení a podporu financování opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzn. lokálních topenišť využívající tuhá paliva. Účelem fondu je rovněž financování rozvojových aktivit, záměrů a projektů v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí a zemědělství na území Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.104: Tvorba a čerpání Fondu životního prostředí MSK v roce 2021 (v Kč)
Počáteční stav fondu k 1. 1. 2021 24 219 520,93
Tvorba fondu celkem 7 695 772,09
z toho:
- příděl do fondu z rozpočtu kraje 7 590 000,00
- úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 105 772,09
Čerpání fondu celkem 4 628 480,00
z toho:
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" 3 027 200,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" 203 407,00
- dotace poskytnuté v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" 397 873,00
- dotace poskytnutá na realizaci projektu "Výstavba stínidla pro slony v ZOO Ostrava" 1 000 000,00
Konečný stav fondu k 31. 12. 2021 27 286 813,02

Zdrojem fondu v roce 2021 byly finanční prostředky ve výši 7.590 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 6/561 ze dne 16. 12. 2021 a úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 106 tis. Kč.

V roce 2021 byly prostředky fondu ve výši 3.027 tis. Kč použity na dotace v rámci dotačního programu kraje "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji", prostředky ve výši 203 tis. Kč byly použity na úhradu příspěvků na ozdravné pobyty dětí s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v ozdravných či ubytovacích zařízeních v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" a prostředky ve výši 398 tis. Kč byly použity na úhradu výdajů za účast žáků 1. stupně základních škol navštěvujících školy na území Moravskoslezského kraje na ozdravných pobytech v rámci dotačního programu "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol". Dále byly poskytnuty prostředky ve výši 1.000 tis. Kč subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvkové organizaci statutárního města Ostravy, na realizaci projektu "Výstavba stínidla pro slony v ZOO Ostrava".

V souladu se statutem fondu představují připsané úroky ve výši 105.772,09 Kč a nevyčerpané prostředky v rámci dotačních programů "Podpora hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji" ve výši 1.313.600 Kč, "Ozdravné pobyty pro děti předškolního věku" ve výši 3.300.593 Kč a "Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol" ve výši 3.947.127 Kč objem prostředků k vypořádání za rok 2021.

6. Dotace ze státního rozpočtu, státních fondů a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání

V roce 2021 obdržel Moravskoslezský kraj dotace v úhrnné výši 22.572.367 tis. Kč. Kromě těchto finančních prostředků kraj zprostředkovává v přenesené působnosti poskytování dotací obcím, kdy tyto finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na bankovní účty a následně poskytnuty příslušným obcím (viz podkapitola 6.2).

V souladu s § 75 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), a v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb., bylo provedeno finanční vypořádání účelových dotací přijatých v roce 2021 (případně v předešlých letech), které byly předmětem finančního vypořádání za rok 2021. Finanční vypořádání projektů realizovaných v rámci evidenčního dotačního systému a projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů se provádí po ukončení projektů. Ukončením projektu se podle této vyhlášky rozumí ukončení jeho financování z veřejných prostředků a Národního fondu, tj. po přijetí dotace na účet Moravskoslezského kraje.

Finanční vypořádání poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a státních fondů do rozpočtu Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.1, finanční vypořádání dotací přijatých z jednotlivých kapitol státního rozpočtu pro obce Moravskoslezského kraje je uvedeno v podkapitole 6.2 a finanční vypořádání dotací poskytnutých z jiných zdrojů je uvedeno v podkapitole 6.3.

6.1 Dotace přijaté Moravskoslezským krajem ze státního rozpočtu a státních fondů

V roce 2021 obdržel Moravskoslezský kraj ze státního rozpočtu a státních fondů dotace v úhrnné výši 24.773.807 tis. Kč. Finančnímu vypořádání za Moravskoslezský kraj podléhají účelově poskytnuté prostředky ve výši 23.307.054 tis. Kč (bez dotací ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem). V této částce není zahrnut Příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 171.417 tis. Kč, který dle výše uvedené vyhlášky finančnímu vypořádání nepodléhá. Výše příspěvku vychází z Přílohy č. 5 zákona č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021, kterou byl stanoven finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.105: Přehled dotací přijatých ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2021 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2021 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2021 Plnění (%)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 19 325 554,0 19 299 876,9 17 247,0 8 430,1 99,9
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 194 928,2 194 928,2 × × ×
Ministerstvo dopravy 336 492,9 336 070,2 0,0 422,6 99,9
Ministerstvo práce a sociálních věcí 2 878 504,3 2 870 090,1 0,0 8 414,2 99,7
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 227 144,8 227 144,8 × × ×
Ministerstvo financí – Souhrnný dotační vztah 171 416,5 171 416,5 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo financí – Všeobecná pokladní správa 130 374,8 129 493,2 0,0 881,6 99,3
Ministerstvo vnitra 1 316,6 328,9 987,7 0,0 25,0
Ministerstvo průmyslu a obchodu 76,9 76,9 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo pro místní rozvoj 647 144,5 647 144,5 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 646 184,5 646 184,5 × × ×
Ministerstvo životního prostředí 430 515,1 430 515,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 216 363,3 216 363,3 × × ×
Ministerstvo zdravotnictví 580 279,7 525 748,7 1 347,0 53 184,0 90,6
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 7 179,8 7 179,8 × × ×
Ministerstvo zemědělství 3 332,0 3 332,0 0,0 0,0 100,0
Ministerstvo kultury 24 936,3 22 506,6 1 029,7 1 400,0 90,3
Úřad vlády České republiky 400,0 400,0 0,0 0,0 100,0
Státní fond životního prostředí České republiky 3 736,1 3 736,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 3 536,1 3 536,1 × × ×
Státní fond dopravní infrastruktury 239 727,0 239 727,0 0,0 0,0 100,0
Celkem za kapitoly státního rozpočtu a státní fondy 24 773 806,7 24 680 462,6 20 611,4 72 732,6 99,6
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů 1 295 336,6 1 295 336,6 × × ×

Poznámky:

6.1.1 Dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

S Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byly vypořádány dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje působícím v odvětví školství, školám a školským zařízením zřizovaným obcemi a soukromým školám.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 19.325.554 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání byly přijaté dotace v celkovém objemu 19.130.626 tis. Kč. Projekty realizované a spolufinancované z evropských finančních zdrojů poskytnuté ve výši 194.928 tis. Kč budou finančně vypořádány až po jejich finančním ukončení. Tyto objemy nejsou součástí následující tabulky.

Tabulka 1.106: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR 388,8 388,8 0,0 0,0 0,0
Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) 6 666,4 6 361,3 305,1 255,2 49,9
Spolu po COVIDu 1 000,0 990,0 10,0 9,9 0,1
Dotace pro soukromé školy 1 106 924,4 1 106 924,4 0,0 0,0 0,0
Projekty romské komunity 238,8 79,9 158,9 84,7 74,2
Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami 104,8 104,8 0,0 0,0 0,0
Přímé náklady na vzdělávání 18 011 779,7 17 986 576,5 25 203,3 16 897,2 8 306,0
Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia 3 433,0 3 433,0 0,0 0,0 0,0
Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – program č. 133 350 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 19 130 625,9 19 104 948,7 25 677,2 17 247,0 8 430,1

V roce 2021 obdržel kraj finanční prostředky ve výši 389 tis. Kč na Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace zřízené krajem a byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu Výdaje spojené s epidemií COVID‑19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření) byly poskytnuty kraji finanční prostředky ve výši 6.666 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro:

V průběhu roku 2021 byly vráceny na účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 255 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 ve výši 50 tis. Kč.

V roce 2021 obdržel kraj finanční prostředky ve výši 1.000 tis. Kč na Spolu po COVIDu. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace zřízené krajem. V průběhu roku 2021 byly vráceny finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 ve výši 95 Kč.

V programu Dotace pro soukromé školy byly kraji poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 1.106.924 tis. Kč. Finanční prostředky byly soukromými školami čerpány v plné výši.

U dotačního programu Projekty romské komunity určeného na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, na podporu integrace romské menšiny a na podporu inkluzivních škol v roce 2021 nebyly poskytnuté finanční prostředky ve výši 239 tis. Kč plně čerpány. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2021 a prostředky ve výši 74 tis. Kč byly vráceny zpět na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021.

Na Spolupráci s francouzskými, vlámskými a španělskými školami byla kraji poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 105 tis. Kč. Dotace byla určena na pokrytí životních nákladů zahraničních učitelů přijatých na základě mezinárodních smluv a Ujednání mezi MŠMT a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky. Prostředky plně využila organizace Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Ostrava, příspěvková organizace.

V rámci dotace na Přímé náklady na vzdělávání byly kraji poskytnuty finanční prostředky ve výši 18.011.780 tis. Kč na činnost škol a školských zařízení pro:

V roce 2021 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 17.986.576 tis. Kč. Na účet poskytovatele byly vráceny finanční prostředky v souhrnném objemu 25.203 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2021 prostředky ve výši 16.897 tis. Kč (z toho finanční prostředky ve výši 13.641 tis. Kč představují nepřidělenou rezervu) a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 byly vráceny finanční prostředky ve výši 8.306 tis. Kč. Důvodem nečerpání prostředků na přímé náklady na vzdělávání bylo jednak ukončení podpůrných opatření a také skutečnost, že některá opatření nemohla být s ohledem na omezení provozu škol poskytována. Významná část vratky přímých nákladů se týkala nespotřebovaných prostředků, které byly základním školám, středním školám a konzervatořím poskytnuty v souladu s Národním plánem podpory návratu žáků do škol v souvislosti s obávanými negativními dopady výluky prezenční výuky způsobenými pandemií COVID‑19. Tyto finanční prostředky byly primárně určeny na doučování potřebných žáků, sekundárně pak na adaptační a socializační aktivity pro širší kolektivy žáků a studentů. Finanční prostředky nebyly využity zejména z důvodu vysoké nemocnosti vyučujících, žáků v závěru roku a také nízkým zájmem ze strany zákonných zástupců.

Neinvestiční dotace poskytnutá kraji na Přímé náklady na vzdělávání – sportovní gymnázia v celkové výši 3.433 tis. Kč byly určeny pro dvě příspěvkové organizace kraje (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, ve výši 3.237 tis. Kč a Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, ve výši 196 tis. Kč). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2021 z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dotaci určenou pro Střední průmyslovou školu, Obchodní akademii a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, na realizaci projektu "Frýdek‑Místek, SPŠ, OA, JŠ – TV lupa" ve výši 90 tis. Kč. Finanční vypořádání této dotace proběhne až po předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2021 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy prostředky v celkové výši 194.928 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování 4 projektů v odvětví školství v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a 1 projektu z Fondu solidarity. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

Za rok 2021 byly finančně ukončeny a vypořádány projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů:

6.1.2 Dotace poskytnuté Ministerstvem dopravy

Ministerstvo dopravy poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 336.493 tis. Kč.

Tabulka 1.107: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva dopravy (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy 336 492,9 336 070,2 422,6 0,0 422,6
Celkem 336 492,9 336 070,2 422,6 0,0 422,6

Ministerstvo dopravy poskytlo na základě rozhodnutí v roce 2021 Moravskoslezskému kraji účelovou dotaci jako Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy ve výši 336.493 tis. Kč, z toho:

6.1.3 Dotace poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 2.878.504 tis. Kč, z toho na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů prostředky ve výši 227.145 tis. Kč.

Tabulka 1.108: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva práce a sociálních věcí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) 1 947,0 1 898,9 48,2 0,0 48,2
Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech 426,5 426,5 0,0 0,0 0,0
Ostatní dotace související s COVID‑19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV 96,0 91,9 4,1 0,0 4,1
Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) 2 504 902,5 2 502 677,4 2 225,1 0,0 2 225,1
Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 18 513,1 12 419,9 6 093,2 0,0 6 093,2
Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi 125 254,3 125 210,7 43,6 0,0 43,6
Operační program potravinové a materiální pomoci 220,0 220,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 2 651 359,5 2 642 945,3 8 414,2 0,0 8 414,2

Na Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) poskytlo v roce 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1.947 tis. Kč určenou na výkon sociální práce podle ustanovení § 93 a § 93a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 byly vráceny na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky ve výši 48 tis. Kč.

V roce 2021 byly poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace na Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech v celkovém objemu 426 tis. Kč, z toho na finanční ohodnocení sociálních pracovníků na krajském úřadě v souvislosti s epidemií COVID‑19 ve výši 108 tis. Kč a na odměny pro pracovníky krajského úřadu vykonávající činnost v oblasti sociálně‑právní ochrany dětí ve výši 318 tis. Kč. Poskytnutá dotace byla plně vyčerpána.

Příspěvkovým organizacím kraje byla v roce 2021 poskytnuta Ministerstvem práce a sociálních věcí neinvestiční dotace pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině na zvýšené náklady související s pandemií onemocnění COVID‑19 v celkové výši 96 tis. Kč, z toho pro:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 byly vráceny nevyčerpané prostředky ve výši 4 tis. Kč na depozitní účet ministerstva.

V rámci programu Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) poskytlo v roce 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2.504.903 tis. Kč. Finanční prostředky byly v roce 2021 plně rozděleny mezi jednotlivé žadatele na poskytování sociálních služeb, a to na úhradu běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytovatelé sociálních služeb použili prostředky ve výši 2.502.677 tis. Kč a vyčíslili nevyčerpané prostředky ve výši 2.225 tis. Kč., které byly vráceny v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 na vypořádací účet ministerstva.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc účelové neinvestiční dotace v celkovém objemu 18.513 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 17.000 tis Kč byly určeny na zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g a násl. zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších přepisů. Dotace byla rozdělena mezi 4 subjekty a byla čerpána v souhrnném objemu 10.907 tis. Kč:

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 byly vráceny na vypořádací účet Ministerstva práce a sociálních věcí nevyčerpané prostředky ve výši 6.093 tis. Kč. Dále byla poskytnuta příspěvkové organizaci Dětské centrum Čtyřlístek dotace ve výši 1.513 tis. Kč určená pro provozovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na činnosti zařízení při výkonu sociálně právní ochrany dětí a odměny poskytnutých pracovníkům v přímé péči dle § 134 zákoníku práce za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti s epidemií COVID‑19. Dotace byla příspěvkovou organizací plně čerpána.

Na Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi poskytlo v roce 2021 Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezskému kraji účelovou neinvestiční dotaci v souhrnné výši 125.254 tis. Kč, z toho:

 1. 110.726 tis. Kč na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 – Program podpory C. Příspěvkové organizace vyčerpaly finanční prostředky ve výši 110.697 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 29 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet v rámci finančního vypořádání této dotace,
 2. 923 tis. Kč na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 – Program podpory C (dodatečné kolo). Příspěvkové organizace vyčerpaly finanční prostředky ve výši 908 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 15 tis. Kč byly vráceny na vypořádací účet v rámci finančního vypořádání této dotace,
 3. 12.908 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 – Program podpory E. Finanční prostředky byly příspěvkovými organizacemi kraje plně čerpány.

Moravskoslezský kraj obdržel pro rok 2021 z Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci na realizaci projektu Podpora administrace krajských projektů Operačního programu potravinové a materiální pomoci. Dotace sloužila na částečné či úplné pokrytí výdajů na platy zaměstnanců krajů, které jsou současně příjemcem dotace na projekt SC I – Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Finanční prostředky byly čerpány v plné výši a nebyla realizována vratka v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2021 od Ministerstva práce a sociálních věcí finanční prostředky v celkové výši 227.145 tis. Kč na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů, a to v rámci Operačního programu Zaměstnanost a Operačního programu Potravinová a materiálové pomoc. Prostředky byly určeny na 2 projekty realizované v odvětví vlastní správní činnost kraje a činnost zastupitelstva kraje (3.128 tis. Kč), 16 projektů v odvětví sociálních věcí (216.867 tis. Kč) a 1 projekt v odvětví školství (7.150 tis. Kč).

V průběhu roku 2021 bylo finančně ukončeno a v rámci finančního vypořádání za rok 2021 také vypořádáno 5 projektů. Krajem byly realizovány 4 níže uvedené projekty s celkovým objemem použitých prostředků ve výši 433.240 tis. Kč, z toho:

 1. Podpora rozvoje rodičovských kompetencí ve výši 5.266 tis. Kč,
 2. Podpora služeb sociální prevence 2 v celkovém objemu 322.103 tis. Kč
 3. Podpora služeb sociální prevence 4 v celkovém objemu 103.245 tis. Kč.

Příspěvkovou organizací Domov NaNovo byl realizován projekt s názvem NaNovo do bytu v odvětví sociálních věcí ve výši 954 tis. Kč.

V rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 nebyly vráceny žádné finanční prostředky. Finanční prostředky byly vráceny na účet poskytovatele dotace po ukončení jednotlivých projektů v průběhu roku 2021.

6.1.4 Dotace poskytnuté Ministerstvem financí

V rámci souhrnného dotačního vztahu obdržel kraj v roce 2021 z Ministerstva financí finanční prostředky ve výši 171.417 tis. Kč. Tyto finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Ministerstvem financí byly poskytnuty kraji z kapitoly Všeobecná pokladní správa dotace v roce 2021 v celkovém objemu 130.375 tis. Kč.

Tabulka 1.109: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva financí (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Krizové situace 2021 (mimo povodní) 10 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0
Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 108 554,6 108 554,6 0,0 0,0 0,0
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky 1 300,0 433,4 866,6 0,0 866,6
Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 6 652,6 6 652,6 0,0 0,0 0,0
Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR – program č. 29824 – IV 3 852,6 3 852,6 0,0 0,0 0,0
Celkem 130 374,8 129 493,2 881,6 0,0 881,6

V roce 2021 byly Ministerstvem financí poskytnuty Moravskoslezskému kraji finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč na Krizové situace 2021 (mimo povodní). Finanční prostředky byly určeny na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá krajem v rámci řešení krizové situace, realizovaná běžnými i investičními výdaji v souladu s § 14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu ode dne 5. října 2020, a rovněž na realizaci krizových opatření nařízených Vládou České republiky, resp. hejtmany v podmínkách krajů. Použití poskytnutých prostředků z účelové rezervy nebylo vázáno pouze a jedině na dobu trvání nouzového stavu a kraj mohl přidělené prostředky využit i ke zmírnění následků krizové situace. Finanční prostředky byly plně využity na úhradu náhrady za poskytnutí věcného prostředku k řešení krizové situace Bílovecké nemocnici, a. s.

V roce 2021 byl poskytnut Moravskoslezskému kraji příspěvek ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 ve výši 108.555 tis. Kč. Tento příspěvek nepodléhal finančnímu vypořádání se stáním rozpočtem za rok 2021.

Dále Ministerstvo financí poskytlo kraji Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky ve výši 1.300 tis. Kč. Z poskytnuté dotace bylo vyčerpáno 433 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 867 tis. Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání za rok 2021 na vypořádací účet Ministerstva financí.

Ministerstvo financí poskytlo v roce 2021 Účelovou dotaci na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích v celkové výši 15 tis. Kč. Veškerá úřední komunikace byla zabezpečována pouze elektronicky prostřednictvím datových schránek nebo telefonicky, a proto nebyly finanční prostředky čerpány. V rámci finančního vypořádání dotací byly v plné výši vráceny zpět na účet poskytovatele.

Na základě předložených žádostí Moravskoslezského kraje o poskytnutí finančních prostředků na Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy a v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, obdržel kraj od Ministerstva financí finanční prostředky v úhrnné výši 6.653 tis. Kč. Poskytnuté prostředky byly čerpány v plné výši.

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2021 investiční dotaci na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 3.853 tis. Kč. Prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání dotací za rok 2021, protože představují úhradu nákladů již vynaložených krajem.

6.1.5 Dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2021 z kapitoly Ministerstva vnitra dotace v celkové výši 1.317 tis. Kč.

Tabulka 1.110: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva vnitra (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice 66,6 66,6 0,0 0,0 0,0
Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021 1 250,0 262,3 987,7 987,7 0,0
Celkem 1 316,6 328,9 987,7 987,7 0,0

V roce 2021 poskytlo Ministerstvo vnitra kraji neinvestiční dotaci ve výši 67 tis. Kč v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na realizaci projektu "Moravskoslezský kraj – KPBI Aktualizace a rozšíření e-learningových kurzů pro pracovníky působící v oblasti prevence – 2021". Projekt byl realizován v plném rozsahu a finanční prostředky byly plně čerpány.

Ministerstvo vnitra poskytlo kraji v roce 2021 neinvestiční dotaci v celkovém objemu 1.250 tis. Kč v rámci Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021. Moravskoslezský kraj uzavřel smlouvu s dodavatelem na vyhodnocení ohroženosti měkkých cílů, zpracování koordinačního plánu, realizaci vzdělávacího semináře, cvičení a vyhotovení závěrečné zprávy. Za uvedené činnosti uhradil kraj 262 tis. Kč. V průběhu roku 2021 byly vráceny na účet poskytovatele veškeré nevyčerpané prostředky ve výši 988 tis. Kč.

6.1.6 Dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj

Moravskoslezský kraj obdržel kraj v roce 2021 od Ministerstva pro místní rozvoj neinvestiční dotaci ve výši 960 tis. Kč určenou pro Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvkovou organizaci, určenou na zmírnění negativních dopadů na podnikatelské subjekty v České republice spojených s vydanými usneseními vlády v souvislosti s pandemií COVID‑19. Tato dotace nepodléhala finančnímu vypořádání, protože se jednalo o zpětnou úhradu výdajů.

Moravskoslezský kraj obdržel kraj v roce 2021 od Ministerstva pro místní rozvoj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v celkovém objemu 646.184 tis. Kč, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu Technická pomoc, Operačního programu přeshraniční spolupráce a Operačního programu meziregionální spolupráce. Jednalo se o financování 4 projektů v odvětví dopravy (311.460 tis. Kč), 7 projektů v odvětví kultury (191.884 tis. Kč), 4 projektů v odvětví regionálního rozvoje (5.814 tis. Kč), 2 projektů v odvětví sociálních věcí (11.360 tis. Kč), 3 projektů v odvětví školství (26.663 tis. Kč), 4 projektů v odvětví zdravotnictví (98.986 tis. Kč) a 1 projektu v odvětví životního prostředí (17 tis. Kč). Finanční vypořádání dotací proběhne po ukončení jejích financování.

6.1.7 Dotace poskytnuté Ministerstvem životního prostředí

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2021 z Ministerstva životního prostředí v rámci evidenčního dotačního systému programového financování z programu Nová zelená úsporám na realizaci projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva v rámci adaptačního a mitigačního opatření investiční dotaci ve výši 214.152 tis. Kč. Finanční vypořádání této dotace proběhne po ukončení jejího financování.

V roce 2021 obdržel Moravskoslezský kraj účelové dotace na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů v souhrnném objemu 216.363 tis. Kč. Jednalo se o prostředky z Operačního programu Životní prostředí, a to na 1 projekt realizovaný v odvětví školství (2.756 tis. Kč), 1 projekt v odvětví zdravotnictví (22.008 tis. Kč) a 4 projekty realizované v odvětví životního prostředí (191.599 tis. Kč). Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejích financování.

V průběhu roku 2021 byl finančně ukončen a v rámci finančního vypořádání za rok 2021 také vypořádán projekt "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva" realizovaný v letech 2017–2019 a ukončený k 31. 12. 2021 v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. V rámci projektu byly čerpány prostředky ve výši 851.897 tis. Kč, v rámci finančního vypořádání pak byly vráceny na účet poskytovatele prostředky ve výši 38.456 tis. Kč.

6.1.8 Dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji dotace v celkovém objemu 580.280 tis. Kč, z toho prostředky na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů ve výši 7.180 tis. Kč.

Tabulka 1.111: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva zdravotnictví (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – neinvestice 11 989,7 10 966,3 1 023,3 1 023,3 0,0
Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací 9 428,3 9 428,3 0,0 0,0 0,0
Specializační vzdělávání nelékařů 2 247,0 1 719,5 527,5 323,7 203,8
COVID‑19 – peněžní náhrady 1 795,2 1 795,2 0,0 0,0 0,0
COVID‑19 – ohodnocení 501 813,7 477 380,6 24 433,1 0,0 24 433,1
Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID‑19 43 624,0 15 076,9 28 547,1 0,0 28 547,1
Ostatní zdravotnické programy – neinvestice 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508-investice 2 142,0 2 142,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 573 099,9 518 568,9 54 531,0 1 347,0 53 184,0

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji v rámci programu Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa neinvestiční dotaci v celkové výši 11.990 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví, z toho pro:

Poskytnuté finanční prostředky byly účelově určeny na podporu specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, zejména v regionech a oborech s nedostatkem specialistů. Prostředky byly použity ve výši 10.966 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 1.023 tis. Kč byly vráceny v průběhu roku 2021 zpět na účet poskytovatele.

V roce 2021 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví účelové neinvestiční dotace v rámci programu Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací v celkové výši 9.428 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na úhradu výdajů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a § 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů. Dotace byla příspěvkovou organizací vyčerpána v plné výši.

Na Specializační vzdělávání nelékařů bylo kraji v roce 2021 poskytnuto celkem 2.247 tis. Kč. Dotace byla určena příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na vzdělávání pracovníků v jednotlivých zdravotnických oborech, z toho pro:

Prostředky byly použity ve výši 1.719 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo celkem 528 tis. Kč, z toho byly vráceny v průběhu roku 2021 finanční prostředky ve výši 324 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021 prostředky ve výši 204 tis. Kč (z toho 63 tis. Kč vrátila jedna příspěvková organizace přímo na vypořádací účet ministerstva).

V roce 2021 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví Moravskoslezskému kraji v rámci programu COVID‑19 – peněžní náhrady finanční prostředky v celkové výši 1.795 tis. Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na refundaci výdajů vynaložených krajem na úhradu náhrad za výkon pracovní povinnosti nařízené hejtmanem Moravskoslezského kraje studentům a žákům v době nouzového stavu. Dotace byla krajem vyčerpána v plné výši.

V roce 2021 byla poskytnuta Ministerstvem zdravotnictví neinvestiční dotace na COVID‑19 – ohodnocení ve výši 501.814 tis. Kč. Tato dotace byla určena na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID‑19. Finanční prostředky byly čerpány příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví a sociálních věcí. Příspěvkové organizace vyčerpaly v roce 2021 prostředky ve výši 477.381 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 24.433 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021.

V roce 2021 poskytlo Ministerstvo zdravotnictví příspěvkovým organizacím kraje neinvestiční dotace v rámci Mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID‑19 v souhrnné výši 43.624 tis. Kč. Příspěvkovými organizacemi byly čerpány prostředky ve výši 15.077 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 28.547 tis. Kč byly vráceny na účet poskytovatele v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2021.

V rámci Ostatních zdravotnických programů – neinvestice byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji dotace ve výši 60 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Příspěvková organizace vyčerpala finanční prostředky v plné výši.

Ministerstvo zdravotnictví poskytlo v roce 2021 kraji v rámci evidenčního dotačního systému programového financování investiční dotaci na Podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací – program č. 13508 v celkové výši 2.142 tis. Kč určenou pro příspěvkovou organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje na realizaci projektu ZZS Moravskoslezského kraje – vozidla pro převoz pracovníků a materiálu – 2020. Příspěvková organizace vyčerpala poskytnutou dotaci v plné výši.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2021 od Ministerstva zdravotnictví finanční prostředky v celkové výši 7.180 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování 2 projektů v odvětví zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Finanční vypořádání těchto dotací proběhne po ukončení jejich financování.

6.1.9 Dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství

V rámci evidenčního dotačního systému programového financování obdržel kraj v roce 2021 investiční dotace ve výši 3.332 tis. Kč v rámci programu Centra odborné přípravy pro tyto příspěvkové organizace kraje:

Finanční prostředky nepodléhaly finančnímu vypořádání, protože se jednalo o zpětnou úhradu ze strany ministerstva.

6.1.10 Dotace poskytnuté Ministerstvem průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo v roce 2021 Moravskoslezskému kraji neinvestiční dotaci ve výši 77 tis. Kč v rámci Programu podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB‑T2. Finanční prostředky byly vyplaceny konečným příjemcům v plné výši.

6.1.11 Dotace poskytnuté Ministerstvem kultury

Moravskoslezský kraj obdržel v roce 2021 z kapitoly Ministerstva kultury dotace v celkové výši 24.936 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje v odvětví kultury a v odvětví školství.

Tabulka 1.112: Finanční vypořádání dotací přijatých z Ministerstva kultury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Podpora expozičních a výstavních projektů 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0
Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811 600,0 215,3 384,7 384,7 0,0
ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – neinvestiční 370,0 370,0 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven – neinvestice 733,0 733,0 0,0 0,0 0,0
Kulturní aktivity 3 924,7 3 904,7 20,0 20,0 0,0
Záchrana architektonického dědictví – neinvestice – program 434 312 900,0 275,1 624,9 624,9 0,0
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů 14 180,0 12 780,0 1 400,0 0,0 1 400,0
Akviziční fond – IV 4 035,6 4 035,6 0,0 0,0 0,0
Veřejné informační služby knihoven – investice 123,0 123,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 24 936,3 22 506,6 2 429,7 1 029,7 1 400,0

Finanční prostředky byly poskytnuty příspěvkovým organizacím kraje v rámci následujících dotačních titulů:

6.1.12 Dotace poskytnuté Úřadem vlády České republiky

Úřad vlády České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2021 neinvestiční dotaci ve výši 400 tis. Kč na Podporu koordinátorů romských poradců. Dotace byla čerpána v souladu s podmínkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí dotace v plné výši.

6.1.13 Dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2021 v rámci Národního programu Životní prostředí investiční dotaci ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu Nákup 4 ks automobilů s pohonem CNG. Tyto finanční prostředky představují úhradu již vynaložených nákladů krajem, proto tato dotace nepodléhala finančnímu vypořádání dotací za rok 2021.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů obdržel kraj v roce 2021 ze Státního fondu životního prostředí České republiky finanční prostředky v celkové výši 3.536 tis. Kč. Jednalo se o spolufinancování projektu Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podporovaného z Norských fondů.

6.1.14 Dotace poskytnuté Státním fondem dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury poskytl Moravskoslezskému kraji v roce 2021 finanční prostředky v celkovém objemu 239.727 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje.

Tabulka 1.113: Finanční vypořádání dotací přijatých ze Státního fondu dopravní infrastruktury (v tis. Kč)
Účel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Nedočerpáno v roce 2021 Vráceno v průběhu roku 2021 Vráceno při FV v roce 2022
Financování dopravní infrastruktury – neinvestice 149 199,0 149 199,0 0,0 0,0 0,0
Financování dopravní infrastruktury – investice 90 528,0 90 528,0 0,0 0,0 0,0
Celkem 239 727,0 239 727,0 0,0 0,0 0,0

V roce 2021 byly příspěvkové organizaci kraje poskytnuty investiční a neinvestiční dotace na financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje v celkovém objemu 239.727 tis. Kč. Finanční prostředky byly příspěvkovou organizací plně vyčerpány.

6.2 Dotace ze státního rozpočtu pro obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje administrované krajským úřadem

Dotace ze státního rozpočtu do rozpočtů obcí, které byly zprostředkovány Moravskoslezským krajem v přenesené působnosti, dle § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou dále popsány dle jednotlivých kapitol státního rozpočtu. Tyto přijaté finanční prostředky nevstupují do rozpočtu kraje, ale jsou pouze přijaty na jeho bankovní účty, a následně poskytnuty příslušným obcím.

Finanční vypořádání těchto dotací zpracovává Moravskoslezský kraj v přenesené působnosti, dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – vyjma dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a akce programového financování

Obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje byly v roce 2021 ze státního rozpočtu poskytnuty jednoleté dotace v celkovém objemu 2.538.680 tis. Kč.

Z tohoto objemu nejsou v následující tabulce zahrnuty finanční prostředky:

Tabulka 1.114: Jednoleté dotace poskytnuté obcím z jednotlivých kapitol státního rozpočtu podléhající finančnímu vypořádání za rok 2021 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto v roce 2021 Čerpáno v roce 2021 ¹⁾ Vráceno poskytovateli Požadavek na dofinancování ³⁾
v roce 2021 v rámci finančního vypořádání ²⁾
Úřad vlády 1 329 1 265 64 0 0
Ministerstvo práce a sociálních věcí 556 891 549 796 845 6 250 0
Ministerstvo vnitra 21 650 21 512 87 51 0
Ministerstvo životního prostředí 5 671 5 671 0 0 0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 520 1 354 114 52 0
Ministerstvo kultury 127 671 127 410 45 216 0
Ministerstvo zdravotnictví 179 138 168 419 0 10 719 0
Všeobecná pokladní správa 42 081 41 193 0 888 74
Celkem 935 951 916 620 1 155 18 176 74

¹⁾ Včetně finančních prostředků na dofinancování překročených výdajů dotace na volby, u kapitoly Všeobecná pokladní správa, realizovaného z vratek připsaných na účet kraje v termínu stanoveném vyhláškou o finančním vypořádání, tj. do 15. 2. 2022.

²⁾ Bez vratek, které byly použity na dofinancování překročených výdajů dotace na volby u kapitoly Všeobecná pokladní správa.

³⁾ Finanční prostředky, které obce vyčerpaly nad rámec celkového objemu dotace stanovené rozhodnutím, a které budou Ministerstvem financí obcím dofinancovány po ukončení finančního vypořádání za rok 2021. Tyto prostředky nejsou zahrnuty ve sloupci "Čerpáno v roce 2021".

Největší objem jednoletých dotací byl obcím poskytnut z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí), na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie onemocnění COVID‑19, a dále na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů poskytovatelům sociálních služeb v souvislosti trvajícími dopady epidemie COVID‑19. Z kapitoly Ministerstva kultury plynul významný objem dotací na podporu profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly prostředky směřovány na odměny zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID‑19. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly poskytnuty finanční prostředky na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR.

Úřad vlády poskytl v roce 2021 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.329 tis. Kč.

V rámci programu Podpora terénní sociální práce Úřad vlády poskytl celkem 1.230 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu Evropská charta regionálních či menšinových jazyků byly poskytnuty dotace 2 obcím v celkové výši 99 tis. Kč. Jeden z příjemců v průběhu roku 2021 vrátil celou dotaci ve výši 64 tis. Kč. Finanční prostředky byly vráceny zpět na výdajový účet poskytovatele. Druhý příjemce dotaci vyčerpal v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2021 obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje poskytnuty jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 562.705 tis. Kč. Z toho 5.814 tis. Kč nepodléhá finančnímu vypořádání.

Na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byly poskytnuty dotace v celkové výši 236.624 tis. Kč. Obce obdržely také doplatek za rok 2020 ve výši 2.246 tis. Kč, který byl poskytnut v režimu ex-post, který nepodléhá finančnímu vypořádání. V průběhu roku bylo obcemi vráceno 775 tis Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 byly na depozitní účet poskytovatele vráceny nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 5.436 tis. Kč. Výše požadavků na dofinancování překročených výdajů za rok 2021 není kraji znám, jelikož obce žádosti o dofinancování předkládají poskytovateli v rámci samostatné výzvy.

Dále byly z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí poskytnuty obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem příspěvky na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) v celkovém objemu 77.452 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky v celkové výši 497 tis. Kč.

V rámci programu Obec přátelská rodině obdržela 1 obec dotaci ve výši 370 tis. Kč. Při finančním vypořádání bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele 42 tis. Kč.

Z programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí obdržely 2 obce dotaci v celkové výši 640 tis. Kč. Jeden příjemce vyčerpal dotaci v plné výši, druhý při finančním vypořádáním za rok 2021 vrátil celkem 174 tis. Kč. Finanční prostředky byly odvedeny na depozitní účet poskytovatele.

V roce 2021 obdržely obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem dotaci na mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech v celkové výši 5.954 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo vráceno zpět na depozitní účet poskytovatele 84 tis. Kč.

Na úhradu zvýšených nákladů souvisejících s pandemií onemocnění COVID‑19 byly 3 obcím poskytujícím službu péče o dítě v dětské skupině poskytnuty dotace v celkové výši 144 tis. Kč, z toho 7 tis. Kč bylo vráceno v rámci finančního vypořádání za rok 2021 na depozitní účet poskytovatele.

V roce 2021 obdržely obce dotace na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb jimi zřízených a provozovaných v celkovém objemu 239.275 tis. Kč. Jednalo se o 3 mimořádné platby určené zejména příspěvkovým organizacím. První dotace v celkové výši 200.727 tis. Kč byla určena na odměny zaměstnanců sociálních služeb v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie onemocnění COVID‑19. V průběhu roku 2021 bylo vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 70 tis. Kč. Druhá dotace v celkové výši 34.980 tis. Kč byla určena na sanaci vícenákladů a výpadku příjmů poskytovatelům sociálních služeb v souvislosti trvajícími dopady epidemie COVID‑19. Třetí dotace v celkové výši 3.568 tis. Kč byla určena na zpětnou sanaci nákladů registrovaným poskytovatelům sociálních služeb v důsledku povinného testování klientů a návštěv klientů. V tomto případě se jednalo o dotaci vyplacenou ex-post, která nepodléhá finančnímu vypořádání. Obce vrátily při finančním vypořádání za rok 2021 10 tis. Kč, které byly následně odvedeny na depozitní účet poskytovatele.

Z kapitoly Ministerstva vnitra obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje v roce 2021 jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 27.560 tis. Kč, z toho 5.910 tis. Kč na akce evidované v systému programového financování.

Největší objem dotací z kapitoly Ministerstva vnitra představují dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 14.417 tis. Kč, z toho v rámci finančního vypořádání za rok 2021 obce vrátily 13 tis. Kč, které byly odvedeny na depozitní účet poskytovatele.

Prostřednictvím Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra byl poskytnut příspěvek statutárnímu městu Havířov dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 329 tis. Kč a příspěvek obci Vyšní Lhoty dle § 151 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve výši 345 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Ministerstvo vnitra dále poskytlo neinvestiční dotaci obci Nýdek na zajištění bydlení dle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve výši 654 tis. Kč. V průběhu roku 2021 obec vrátila 87 tis. Kč, částka byla převedena na výdajový účet poskytovatele. Při finančním vypořádání za rok 2021 obec vrátila 38 tis. Kč. Finanční prostředky byly odvedeny na depozitní účet poskytovatele.

Dále byly z kapitoly Ministerstva vnitra poskytnuty obcím v rámci Dotačního programu státu, za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní nebo městskou policii, dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v souvislosti s epidemií COVID‑19. Ministerstvo vnitra poskytlo celkem 5.905 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva životního prostředí obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje jednoleté neinvestiční dotace v celkovém objemu 5.832 tis. Kč, z toho 161 tis. Kč nepodléhá finančnímu vypořádání.

Statutárnímu městu Ostrava byla pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada a botanický park Ostrava poskytnuta dotace ve výši 4.230 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Obcím v rámci Programu péče o krajinu byly poskytnuty dotace v celkové výši 1.441 tis. Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

V rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny byly obcím poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 161 tis. Kč. Jedná se o dotaci poskytnutou v režimu ex-post, která nepodléhá finančnímu vypořádání.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje neinvestiční dotace v celkovém objemu 1.700 tis. Kč, z toho 180 tis. Kč na akce evidované v systému programového financování.

Z programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách bylo poskytnuto 14 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána v plné výši.

Dále byly z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy poskytnuty dotace na Letní kempy v celkové výši 465 tis. Kč. V průběhu roku jedna obec vrátila 12 tis. Kč, finanční prostředky byly vráceny na výdajový účet poskytovatele. Ostatními příjemci byla dotace vyčerpána v plné výši.

V rámci dotačního programu Soutěže bylo poskytnuto 1.041 tis. Kč. V průběhu roku bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 102 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele 52 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 131.051 tis. Kč, z toho 3.380 tis. Kč na akce evidované v systému programového financování.

Z toho bylo 550 tis. Kč poskytnuto na Podporu standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. V rámci této neinvestiční dotace bylo při finančního vypořádání za rok 2021 vráceno na depozitní účet poskytovatele 106 tis. Kč.

Z projektu Veřejné informační služby knihoven bylo poskytnuto celkem 1.967 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 986 tis. Kč. V průběhu roku byly vráceny na výdajový účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2021 byl na depozitní účet poskytovatele vrácen 1 tis. Kč. Investiční dotace byla poskytnuta ve výši 981 tis. Kč a byla vyčerpána v plné výši.

V rámci neinvestičního programu Kulturní aktivity bylo poskytnuto 3.914 tis. Kč. V průběhu roku 2021 bylo vráceno na výdajový účet poskytovatele 10 tis. Kč a v rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele 109 tis. Kč.

Největší objem finančních prostředků v celkové výši 121.240 tis. Kč byl poskytnut z neinvestičního Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví obdržely obce a jejich příspěvkové organizace v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 179.138 tis. Kč.

Největší objem finančních prostředků ve výši 165.138 tis. Kč obdržely 4 obce pro své příspěvkové organizace na odměňování zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID‑19. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele 65 tis. Kč.

Neinvestiční dotace pro své příspěvkové organizace v celkové výši 14.000 tis. Kč obdržely 2 obce. Finanční prostředky byly poskytnuty v rámci mimořádného dotačního programu pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo vráceno zpět na depozitní účet poskytovatele 10.653 tis. Kč.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa obdržely obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 1.638.835 tis. Kč, z toho 1.596.754 tis. Kč nepodléhá finančnímu vypořádání.

Největší objem finančních prostředků, v celkové výši 1.276.281 tis. Kč, obdržely obce v rámci finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí v roce 2021. Finanční prostředky byly určeny na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

Dále byl poskytnut z kapitoly Všeobecná pokladní správa jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ve výši 320.473 tis. Kč určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021. Finanční prostředky nepodléhají finančnímu vypořádání.

V roce 2021 byly obcím poskytnuty dotace v celkovém objemu 41.144 tis. Kč na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Parlamentu ČR. Při finančním vypořádání za rok 2021 vrátila část obcí na účet kraje nevyčerpané finanční prostředky v celkové výši 3.265 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na dofinancování překročených výdajů obcí, které předložily žádost o dofinancování. Jelikož vratky nepokryly celkový požadavek obcí, který činil 3.340 tis. Kč, byla v rámci finančního vypořádání předložena Ministerstvu financí žádost o dofinancování výdajů ve výši 74 tis. Kč, které převyšují objem dotace stanovený rozhodnutím.

Na úhradu výdajů spojených s konáním nových voleb do zastupitelstva obce Krasov byly obci Krasov a městu Krnov poskytnuty dotace v celkové výši 35 tis. Kč. Z toho 13 tis. Kč vrátila obec Krasov na účet kraje v rámci finančního vypořádání za rok 2021. Město Krnov žádalo o dofinancování překročených výdajů ve výši 4 tis. Kč. Tato částka byla městu Krnov dofinancována z vratky od obce Krasov. Rozdíl ve výši 9 tis. Kč byl vrácen na depozitní účet poskytovatele.

Vybraným obcím a městským obvodům s působností obecného stavebního úřadu byly poskytnuty finanční prostředky na asistenci pro sčítací komisaře České pošty při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v celkové výši 902 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 879 tis. Kč.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – dotace na akce programového financování

V roce 2021 bylo na akce evidované v systému programového financování z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva vnitra a Ministerstva kultury uvolněno celkem 9.470 tis. Kč.

Tabulka 1.115: Dotace poskytnuté obcím na akce programového financování podléhající finančnímu vypořádání za rok 2021 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem v roce 2021 Čerpáno celkem k 31. 12. 2021 Vráceno poskytovateli v roce 2021 Finanční vypořádání za rok 2021
Vráceno na depozitní účet v roce 2021 Vráceno na depozitní účet v roce 2022
Ministerstvo vnitra 5 910 5 451 423 0 36
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 180 13 645 0 703 0
Ministerstvo kultury 3 380 2 454 268 0 658
Celkem 9 470 21 550 691 703 694

K 31. 12. 2021 bylo ukončeno financování 26 akcí, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 20.847 tis. Kč.

V roce 2021 bylo realizováno 14 akcí z Programu prevence kriminality na místní úrovni (program č. 314080). Na tyto akce Ministerstvo vnitra poskytlo celkem 5.910 tis. Kč, z toho v průběhu roku 2021 bylo vráceno zpět na výdajový účet poskytovatele 423 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 byly vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky ve výši 36 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo v roce 2021 uvolněno na akce celkem 180 tis. Kč. Předmětem finančního vypořádání za rok 2021 byly 3 akce, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 13.645 tis. Kč. V rámci tohoto vypořádání bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele 703 tis. Kč.

V roce 2021 bylo realizováno 9 neinvestičních akcí, na které bylo z kapitoly Ministerstva kultury uvolněno 3.380 tis. Kč. Jednalo se o neinvestiční dotace poskytnuté z Programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury – podprogram č. 134D811. V průběhu roku 2021 bylo na výdajový účet poskytovatele vráceno 268 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání za rok 2021 bylo vráceno na depozitní účet poskytovatele 658 tis. Kč.

Dotace z jednotlivých kapitol státního rozpočtu – dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

K 31. 12. 2021 bylo ukončeno financování 393 projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 409.687 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o projekty realizované v rámci Operačního programu Zaměstnanost a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o projekty v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Tabulka 1.116: Víceleté dotace poskytnuté obcím na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie podléhající finančnímu vypořádání za rok 2021 dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace – kapitola Poskytnuto celkem v roce 2021 ¹⁾ Čerpáno celkem k 31. 12. 2021 Vráceno v průběhu realizace projektu Finanční vypořádání za rok 2021
Vráceno na depozitní účet do 31. 12. 2021 Vráceno na depozitní účet v roce 2022
Ministerstvo práce a sociálních věcí 52 196 24 420 0 2 241 124
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 299 169 385 267 0 4 621 0
Celkem 351 365 409 687 0 6 862 124

¹⁾ Obsahuje údaje o všech platbách uskutečněných v roce 2021 bez ohledu na to, zda bylo u jednotlivých projektů ukončeno financování.

Bez ohledu na to, zda bylo u projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie ukončeno financování, bylo na ně v roce 2021 uvolněno celkem 351.365 tis. Kč (sloupec "Poskytnuto celkem v roce 2021"). Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se jednalo převážně o dotace na projekty využívající zjednodušené vykazování nákladů základních a mateřských škol zřizovaných obcemi v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí se jednalo o platby na nové i probíhající projekty v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2021 uvolněny obcím a jejich příspěvkovým organizacím na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání finanční prostředky v celkové výši 299.169 tis. Kč. K 31. 12. 2021 poskytovatel rozhodl o ukončení 376 projektů, které se týkaly zjednodušeného vykazování nákladů základních a mateřských škol, tzv. šablony I., II. a III., na které bylo za celé období jejich trvání poskytnuto 389.888 tis. Kč. Z této částky bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2021 vráceno na depozitní účet poskytovatele 4.621 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v roce 2021 uvolněny obcím a jejich příspěvkovým organizacím na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost finanční prostředky v celkové výši 52.196 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo ukončeno financování 17 víceletých projektů, na které bylo za celé období jejich realizace poskytnuto 26.785 tis. Kč. Na základě výzvy byly v průběhu realizace projektů vráceny na depozitní účet poskytovatele finanční prostředky v celkovém objemu 2.241 tis. Kč. Při finančním vypořádání za rok 2021 byla na depozitní účet poskytovatele odvedena částka 124 tis. Kč.

6.3 Dotace přijaté z ostatních zdrojů

V roce 2021 přijal Moravskoslezský kraj investiční a neinvestiční dotace z Národního fondu, od obcí, krajů, cizích států, mezinárodních institucí a Evropské unie v celkovém objemu 191.423 tis. Kč.

U části projektů realizovaných z evropských finančních zdrojů (financované z tzv. ostatních zdrojů) jsou finanční prostředky poskytovány zpětně dle skutečných vynaložených výdajů při jejich realizaci a nepodléhají finančnímu vypořádání dle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulka 1.117: Přehled dotací přijatých z ostatních zdrojů v roce 2021 (v tis. Kč)
Poskytovatel dotace Poskytnuto v roce 2021 Použito v roce 2021 Vráceno poskytovateli v průběhu roku 2021 Vráceno při finančním vypořádání za rok 2021 Plnění (%)
Obce v rámci ČR 99 140,4 99 140,4 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 5 449,1 5 449,1 × × ×
Kraje v rámci České republiky 25 317,9 25 317,9 0,0 0,0 100,0
Národní fond 6 765,1 6 765,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 6 765,1 6 765,1 × × ×
Cizí státy 734,2 734,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 734,2 734,2 × × ×
Zahraniční instituce 9 600,1 9 600,1 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 9 600,1 9 600,1 × × ×
Evropská unie 49 865,2 49 865,2 0,0 0,0 100,0
z toho projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů: 49 865,2 49 865,2 × × ×
Ostatní celkem 191 422,9 191 422,9 0,0 0,0 100,0

6.3.1 Dotace poskytnuté obcemi v rámci České republiky

V roce 2021 obdržel Moravskoslezský kraj od obcí neinvestiční a investiční dotace v celkovém objemu 99.140 tis. Kč.

V roce 2021 obdržel kraj finanční prostředky v celkové výši 28.386 tis. Kč, a to jako závazek vybraných měst a obcí poskytnout kraji dotaci určenou na tvorbu Fondu sociálních služeb, jehož účelovým určením je zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, z toho:

Moravskoslezský kraj uzavřel s vysoutěženými dopravci pro jednotlivé oblasti smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou. V rámci společného financování Dopravní obslužnosti – linkovou dopravou obdržel kraj na základě uzavřených smluv jednotlivými městy a obcemi finanční příspěvek na částečnou úhradu ztráty vzniklé provozováním veřejné pravidelné linkové osobní dopravy. V souvislosti s výše uvedeným obdržel v roce 2021 finanční prostředky v celkové výši 56.654 tis. Kč, a to od 267 měst a obcí. Finanční prostředky byly plně využity.

Ministerstvo kultury na základě žádosti statutárního města Frýdek‑Místek poskytlo ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2021 statutárnímu městu Frýdek‑Místek neinvestiční dotaci ve výši 623 tis. Kč účelově určenou na obnovu nemovité kulturní památky – dům č. p. 66, rejstříkové č. ÚSKP ČR 44813/8–750, MPZ Frýdek, parcela č. 95, k. ú. Frýdek, obec Frýdek‑Místek, kraj Moravskoslezský, v rozsahu prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova vnějšího pláště – oprava omítky včetně barevného nátěru a oprava klempířských prvků a další související práce. Finanční prostředky byly na základě uzavřené smlouvy mezi statutárním městem Frýdek‑Místek a Moravskoslezským krajem převedeny na účet kraje a následně zaslány Muzeu Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace, které bylo pověřeno plněním veškerých práv a povinností vyplývajících z výše uvedené smlouvy. Finanční prostředky byly plně vyčerpány.

Na realizaci projektu Climate adaptation and clean air in Ostrava spolufinancovaného z evropských finančních zdrojů z programu URBAN INNOVATIVE ACTIONS přijal kraj v roce 2021 od statutárního města Ostrava druhou neinvestiční platbu ve výši 165 tis. Kč. Vypořádání plateb v rámci realizovaného projektu proběhne až po ukončení jeho realizace.

V roce 2021 obdržel kraj od statutárního města Opava a statutárního města Ostrava finanční prostředky v souhrnné výši 38 tis. Kč v rámci realizace projektu "RESOLVE Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy" spolufinancovaného z Operačního programu INTERREG EUROPE.

Moravskoslezský kraj v roce 2021 pokračoval v realizaci projektu spolufinancovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 formou dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. V rámci programu navázal kraj spolupráci se 78 obcemi (v rámci 2. výzvy) a s 86 obcemi (v rámci 3. výzvy). Obsahem spolupráce je administrace příspěvku těchto obcí občanům (obec si sama zvolila výši příspěvku, většinou % uznatelných nákladů, případně konkrétní částku), jejichž nemovitosti spadají do katastrálního území dané obce a v rámci programu realizují výměnu zdroje tepla. Administrace spočívá v tom, že kraj předfinancuje příspěvek dotčených obcí (zasílá platbu s příspěvkem Evropské unie, kraje a obce jednou platbou příjemci dotace) a následně formou žádosti o dotaci obci získá hromadně příspěvky za určité období zpět do rozpočtu. V roce 2021 obdržel kraj finanční příspěvky ve výši 5.246 tis. Kč. V návaznosti na zvýšený zájem o kotlíkové dotace obdržel Moravskoslezský kraj dále finanční prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Nová Zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (AMO). V rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji 3. grantové schéma (AMO), který není spolufinancovaný operačním programem, přijal kraj od obcí investiční dotace ve výši 8.028 tis. Kč.

6.3.2 Dotace poskytnuté kraji v rámci České republiky

Na základě uzavřené smlouvy se Zlínským krajem obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2021 finanční prostředky ve výši 7.134 tis. Kč na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravu. Přijaté finanční prostředky byly krajem plně využity.

Dále obdržel Moravskoslezský kraj v roce 2021 od Olomouckého a Zlínského kraje prostředky ve výši 18.184 tis. Kč jako kompenzaci ztráty při zajišťování dopravní obslužnosti území Olomouckého a Zlínského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Přijaté finanční prostředky byly rovněž plně využity.

6.3.3 Dotace z Národního fondu

Na realizaci projektu technické pomoci v rámci Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce obdržel kraj v roce 2021 finanční prostředky ve výši 693 tis. Kč. Finanční prostředky byly kraji poskytnuty zpětně až po předložení monitorovací zprávy.

Z Národního fondu byly dále poskytnuty v roce 2021 finanční prostředky ve výši 6.072 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, na realizaci projektu Technika bez hranic v rámci Operačního programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Tyto finanční prostředky byly příspěvkové organizaci poskytnuty zpětně až po předložení monitorovací zprávy.

6.3.4 Dotace od cizích států

V roce 2021 přijal Moravskoslezský kraj od Ministerstva investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na realizaci projektu Regionální poradenské centrum SK-CZ spolufinancovaného z Operačního programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika finanční prostředky ve výši 734 tis. Kč.

6.3.5 Dotace od zahraničních institucí

Od zahraničních institucí obdržel kraj v roce 2021 finanční prostředky v celkové výši 9.600 tis. Kč.

Zahraniční subjekt City of Roermond (Nizozemí) poskytl kraji v roce 2021 finanční prostředky ve výši 85 tis. Kč na základě schválené monitorovací zprávy na realizaci projektu RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy – RESOLVE – Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu) spolufinancovaného z nadnárodního programu INTERREG EUROPE.

Dále kraj přijal v roce 2021 finanční prostředky ve výši 9.438 tis. Kč od zahraničního subjektu Žilinský samosprávný kraj (Slovenská republika) na realizaci projektu Zlepšenie dostupnosti ku kultúrnym pamiatkam na slovenskej a českej strane spolufinancovaného z Operačního programu Přeshraniční spolupráce.

Město Čadca (Slovenská republika) poskytlo kraji v roce 2021 finanční prostředky ve výši 77 tis. Kč na realizaci projektu Geopark Megoňky – Šance spolufinancovaného z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika.

6.3.6 Dotace od Evropské unie

V roce 2021 přijal Moravskoslezský kraj od Evropské unie zastoupené European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency na realizaci projektu IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation spolufinancovaného z Komunitárních programů 2014+ finanční prostředky ve výši 49.865 tis. Kč.

7. Hospodaření s majetkem

7.1 Majetek kraje

7.1.1 Přehled majetku kraje

Majetek Moravskoslezského kraje vedený v rozvaze kraje a majetek vedený na podrozvahových účtech včetně majetku kraje předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje, který je veden v jejich účetnictví, byl k 31. 12. 2021 ve výši 60.649.280 tis. Kč. Přehled tohoto majetku dle účetních výkazů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.118: Přehled majetku kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
Druh majetku Kraj jako účetní jednotka Příspěvkové organizace kraje Celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 339 745 405 493 745 238
z toho:
- software (SU 013) 216 632 295 121 511 753
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (SU 012, 014, 018, 019, 041, 051) 123 114 110 372 233 485
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 212 830 306 375 519 205
Dlouhodobý nehmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 126 915 99 117 226 032
Dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 5 433 988 57 424 618 62 858 606
z toho:
- nemovitosti (SU 021 a 031) 3 234 229 45 754 501 48 988 730
- věci movité (SU 022 a 028) 1 360 118 10 880 895 12 241 013
- nedokončený majetek a poskytnuté zálohy (SU 042, 052) 796 800 743 361 1 540 161
- ostatní dlouhodobý hmotný majetek (SU 025, 029, 032, 036) 42 840 45 861 88 701
Oprávky ke dlouhodobému hmotnému majetku 1 733 624 16 821 977 18 555 600
Dlouhodobý hmotný majetek (po zohlednění oprávek – netto) 3 700 364 40 602 642 44 303 006
Dlouhodobý finanční majetek (v pořizovacích cenách – brutto) 1 181 578 150 1 181 728
Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku 122 388 0 122 388
Dlouhodobý finanční majetek (po zohlednění opravných položek – netto) 1 059 190 150 1 059 340
Dlouhodobé pohledávky 1 562 573 1 849 1 564 422
Oprávné položky k dlouhodobým pohledávkám 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky (po zohlednění opravných položek – netto) 1 562 573 1 849 1 564 422
Stálá aktiva (po zohlednění oprávek a opravných položek – netto) 6 449 042 40 703 759 47 152 801
Zásoby (v pořizovacích cenách – brutto) 2 570 443 236 445 806
Krátkodobé pohledávky (v pořizovacích cenách – brutto) 3 085 770 1 615 913 4 701 684
Krátkodobý finanční majetek (termínované vklady, běžné účty, ceniny) 5 053 634 3 331 337 8 384 971
Opravné položky k zásobám a krátkodobým pohledávkám 29 314 6 667 35 981
Oběžná aktiva (po zohlednění opravných položek – netto) 8 112 660 5 383 820 13 496 480
Aktiva celkem (v pořizovacích cenách – brutto) 16 659 858 63 222 597 79 882 455
Aktiva celkem (po zohlednění celkových oprávek a opravných položek – netto) 14 561 702 46 087 578 60 649 280

Rozvahy v plném rozsahu za kraj jako účetní jednotku a v souhrnu za jeho příspěvkové organizace i za jednotlivá odvětví jsou uvedeny v tabulkách č. 32 až 34, 36, 38, 40, 42, 44 a 46 Přílohy 13.2 Tabulková část.

7.1.2 Majetek kraje vedený na účtech kraje

Moravskoslezský kraj vede na svých majetkových účtech dlouhodobý majetek kraje v následující struktuře včetně vyčíslení celkového přírůstku majetku formou koupě nebo bezúplatného nabytí a po odečtení úbytku majetku formou prodeje, daru či směny.

Tabulka 1.119: Stálá aktiva – struktura dlouhodobého majetku kraje dle majetkových účtů k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Název položky Běžné období Minulé období Rozdíl
Brutto Korekce Netto Netto Netto
Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) 339 745 212 830 126 915 70 580 56 335
Software 216 632 164 210 52 421 58 045 -5 624
Ocenitelná práva 0 0 0 0 0
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 255 17 255 0 0 0
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 71 491 31 365 40 126 11 350 28 776
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 34 368 0 34 368 1 185 33 183
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 5 433 988 1 733 624 3 700 364 4 367 324 -666 961
Pozemky 169 907 0 169 907 203 864 -33 958
Kulturní předměty 129 0 129 129 0
Stavby 3 064 322 740 280 2 324 043 2 368 387 -44 345
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 196 641 829 552 367 089 620 952 -253 863
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 163 477 163 477 0 0 0
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 1 130 315 815 894 -79
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 795 226 0 795 226 1 089 592 -294 366
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 1 574 0 1 574 1 666 -92
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 41 581 0 41 581 81 839 -40 257
Dlouhodobý finanční majetek 1 181 578 122 388 1 059 190 1 026 408 32 782
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 948 637 122 388 826 250 800 750 25 500
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 6 768 0 6 768 6 768 0
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0 0 0 0 0
Dlouhodobé půjčky 115 344 0 115 344 95 710 19 634
Ostatní dlouhodobý finanční majetek 110 829 0 110 829 123 181 -12 352
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky 1 562 573 0 1 562 573 2 242 045 -679 472
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 120 945 0 120 945 175 092 -54 146
Ostatní dlouhodobé pohledávky 909 507 0 909 507 942 698 -33 192
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 532 121 0 532 121 1 124 255 -592 134
Stálá aktiva celkem 8 517 884 2 068 842 6 449 042 7 706 357 -1 257 315

V roce 2021 došlo k poklesu objemu stálých aktiv ve srovnání s rokem 2020 o 1.257.315 tis. Kč. Pokles objemu byl zaznamenán u dlouhodobého hmotného majetku (o 666.961 tis. Kč) a dlouhodobých pohledávek (o 679.472 tis. Kč), nárůst byl u dlouhodobého nehmotného majetku (o 56.335 tis. Kč) a dlouhodobého finančního majetku (o 32.782 tis. Kč).

Na poklesu objemu stálých aktiv se nejvíce podílelo snížení dlouhodobých poskytnutých záloh na transfery (o 592.134 tis. Kč), které bylo způsobeno vypořádáním dlouhodobých poskytovaných transferů z projektů (např. Podpora služeb sociální prevence 2, 3 a 4), a snížení objemu majetku – hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí (o 253.863 tis. Kč), např. darování HZS MSK (automobily, chromatograf, chemické obleky…), svěření příspěvkovým organizacím k hospodaření či vyřazení z důvodu opotřebení.

Kromě výše uvedeného majetku, který kraj vede na majetkových účtech, vlastní kraj další majetek, tzv. drobný majetek, který je veden na podrozvahových účtech v celkovém objemu 7.894 tis. Kč.

Jedná se o následující majetek:

Moravskoslezský kraj nabyl majetek v roce 2021 následujícími způsoby:

V rámci programového financování reprodukce majetku EDS čerpal Moravskoslezský kraj v roce 2021 dotace na pořízení majetku v celkové výši 5.934 tis. Kč.

Moravskoslezský kraj v průběhu roku 2021 vynaložil za pořizovaný majetek v rámci svých individuálních projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů prostředky v celkové výši 529.576 tis. Kč. Z hlediska objemu výdajů na pořízení majetku se řadí k nejvýznamnějším například akce v těchto odvětvích:

Tabulka 1.120: Přehled výdajů na pořízení majetku v rámci akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v roce 2021 (v tis. Kč)
Odvětví Akce přijaté k financování Akce před přijetím k financování Celkem
podíl EU ostatní podíly
Doprava 166 449 93 128 16 750 276 327
Chytrý region 2 0 0 2
Kultura 40 304 31 148 522 71 974
Sociální věci 35 349 37 246 0 72 595
Školství 59 454 45 626 0 105 080
Zdravotnictví 0 399 1 334 1 733
Životní prostředí 626 0 0 626
Vlastní správní činnost kraje 624 615 0 1 239
Odvětví celkem 302 809 208 162 18 605 529 576

V některých případech při pořízení nemovitého majetku nebo při převodu nemovitého majetku na jiného vlastníka, u kterých byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na konci roku 2021, nebyl tento vklad práva v roce 2021 realizován. Při pořízení nemovitého majetku je tento veden ode dne podání návrhu na vklad na majetkovém účtu kraje. Kraj se stává vlastníkem nemovitého majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, tj. na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu, a to ke dni podání návrhu na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu. Stejně tak při převodu majetku na jiného vlastníka je majetek kraje vyveden z majetkového účtu kraje ke dni podání návrhu na vklad a kraj pozbývá vlastnictví k nemovitému majetku ke dni vzniku právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Přehled takto pořízeného nebo převedeného nemovitého majetku je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.121: Nemovitý majetek bez realizace vkladu práva v roce 2021
Smluvní strana Předmět smlouvy Smlouva Den podání návrhu na vklad do KN
Fyzická osoba pozemky parc. č. 272/4 a 272/8 v k. ú. Tyra, obec Třinec kupní smlouva (nákup) a smlouva o zřízení věcného břemene 6. 12. 2021
Fyzická osoba pozemek parc. č. 236/4 v k. ú. Oborná, obec Oborná kupní smlouva (nákup) 10. 12. 2021
Povodí Odry, státní podnik pozemek parc. č. 3273/4 v k. ú. Kunín, obec Kunín darovací smlouva (nabytí) 15. 12. 2021
YUSUFELI, s. r. o. pozemek parc. č. 1534, jehož součástí je budova č. p. 627 v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava smlouva o provedení dražby (prodej) 15. 12. 2021
Dopravní podnik Ostrava, a. s. pozemek parc. č. 1726/11 v k. ú. Poruba, obec Ostrava kupní smlouva (prodej) 15. 12. 2021
Statutární město Frýdek‑Místek pozemky parc. č. 1470/1, 1470/3, 1470/5, 1470/7, 1470/10, 1470/11, 1470/13, 1470/15, 1470/16, 1470/17, 1470/18, 1470/21, 1470/24, 1470/26, 1470/27, 1470/30, 1470/45, 1470/46, 1470/47, 1473/1 a 1473/2 v k. ú. Skalice u Frýdku‑Místku, obec Frýdek‑Místek darovací smlouva (poskytnutí) 16. 12. 2021
Fyzická osoba části pozemků parc. č. 2767/1 v k. ú. Dolní Povelice, obec Bohušov kupní smlouva (prodej) 21. 12. 2021

Na základě darovacích smluv schválených orgány kraje daroval Moravskoslezský kraj v roce 2021 cizím subjektům majetek v celkové hodnotě 616.275 tis. Kč.

Tabulka 1.122: Přehled majetku darovaného krajem v roce 2021 (v tis. Kč)
Předmět darovaného majetku Pořizovací cena
Pozemky 48 327
Budovy a stavby 208 542
Movitý majetek 359 406
Celkem 616 275

Největší část darovaného majetku představuje majetek darovaný obcím, městům a statutárním městům na území Moravskoslezského kraje v účetní hodnotě 374.826 tis. Kč, z toho:

Dále byl darován movitý majetek v účetní hodnotě 241.197 tis. Kč:

Dále byl darován nemovitý majetek v účetní hodnotě 251 tis. Kč:

7.1.3 Majetek kraje vedený na účtech příspěvkových organizací kraje

Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech majetek kraje předaný jim k hospodaření dle vymezení v příloze zřizovací listiny. Na majetkových účtech příspěvkových organizací je vykazován dlouhodobý majetek v pořizovacích cenách v následující struktuře:

Dlouhodobý nemovitý a movitý majetek kraje předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím kraje je veden na podrozvahových účtech kraje. Přírůstky a úbytky tohoto majetku jsou zřizovateli hlášeny jednou ročně ke dni 31. 12. daného roku. Předaný dlouhodobý nemovitý a movitý majetek byl zřizovatelem odsouhlasen na základě soupisů dlouhodobého majetku předložených příspěvkovými organizacemi a zaúčtován na podrozvahových účtech kraje k 31. 12. 2021.

Tabulka 1.123: Majetek příspěvkových organizací kraje vedený na podrozvahových účtech kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
Druh majetku Stav k 31. 12. 2020 Přírůstky / úbytky Stav k 31. 12. 2021
Stavby 39 480 439 1 612 026 41 092 465
Pozemky 4 646 968 15 068 4 662 036
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 44 127 407 1 627 094 45 754 501
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 275 0 275
Software 281 487 13 634 295 121
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 103 912 1 880 105 793
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 7 246 835 194 371 7 441 206
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 274 356 166 020 3 440 376
Ocenitelná práva 848 0 848
Kulturní předměty 36 136 9 037 45 174
Dlouhodobý movitý majetek celkem 10 943 850 384 943 11 328 793
Dlouhodobý majetek celkem 55 071 257 2 012 037 57 083 294
Tabulka 1.124: Struktura majetku příspěvkových organizací kraje vedeného na podrozvahových účtech kraje v roce 2021 dle odvětví (v tis. Kč)
Druh majetku Odvětví Celkem
doprava chytrý region kultura sociální věci školství zdravotnictví
Stavby 21 511 785 0 1 136 778 2 491 626 8 881 336 7 070 941 41 092 465
Pozemky 3 943 219 0 33 237 71 642 535 802 78 136 4 662 036
Dlouhodobý nemovitý majetek celkem 25 455 004 0 1 170 015 2 563 267 9 417 138 7 149 077 45 754 501
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 70 0 205 275
Software 98 0 14 662 1 058 33 093 246 211 295 121
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 11 760 472 11 794 6 405 61 623 13 739 105 793
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (nad 40 tis. Kč) 1 183 189 4 107 228 419 286 142 1 540 474 4 198 875 7 441 206
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 49 665 3 663 112 204 379 313 2 118 494 777 037 3 440 376
Ocenitelná práva 0 0 776 0 73 0 848
Kulturní předměty 0 0 36 766 810 3 911 3 688 45 174
Dlouhodobý movitý majetek celkem 1 244 711 8 242 404 620 673 798 3 757 668 5 239 755 11 328 793
Dlouhodobý majetek celkem 26 699 715 8 242 1 574 635 3 237 065 13 174 806 12 388 832 57 083 294

V průběhu roku 2021 získal kraj na základě darovacích smluv majetek od dárců v celkové hodnotě 72.388 tis. Kč. Darem získal kraj pozemky v celkové hodnotě 18.935 tis. Kč, budovy a stavby v celkové hodnotě 52.353 tis. Kč, movitý majetek v celkové hodnotě 1.100 tis. Kč. Rozpis dárců a předmět daru je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.125: Přehled majetku darovaného kraji v roce 2021 (v tis. Kč)
Dárce Předmět daru Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Obec Hukvaldy pozemky 1 055 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
stavby 36 592
Obec Chuchelná pozemky 27 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Mořkov pozemky 11 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Palkovice pozemky 1 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Písečná pozemky 25 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Soběšovice pozemky 2 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Staré Heřmínovy pozemky 1 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Obec Šilheřovice pozemky 434 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Bohumín pozemky 156 Domov Jistoty, příspěvková organizace
budovy 2 600
movitý majetek 72
Město Bruntál pozemky 14 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Český Těšín pozemky 3 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Hlučín pozemky 25 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Krnov pozemky 12 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Město Nový Jičín pozemky 9 870 Domov Duha, příspěvková organizace
Město Rychvald pozemky 8 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Město Vratimov pozemky 25 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Frýdek‑Místek pozemky 37 Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace
pozemky 1 Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace
Statutární město Havířov pozemky 166 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Ostrava pozemky 689 Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
pozemky 240 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Statutární město Třinec pozemky 455 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Třinec, příspěvková organizace
budovy a stavby 12 201
movitý majetek 1 028
pozemky 997 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Česká republika – Generální finanční ředitelství stavba 960 nepředáno
Ředitelství silnic a dálnic České republiky, s. p. o. pozemky 3 926 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Povodí Odry, státní podnik pozemky 755 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem 72 388  

Moravskoslezský kraj získal v roce 2021 formou bezúplatných převodů od cizích subjektů majetek v celkové hodnotě 15.354 tis. Kč. Přehled cizích subjektů a předmět převodu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 1.126: Bezúplatné převody od cizích subjektů kraji v roce 2021 (v tis. Kč)
Postupitel Předmět převodu Pořizovací cena Předáno k hospodaření příspěvkovým organizacím
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 999 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
movitý majetek 520 Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace
Česká republika – Ministerstvo obrany pozemky 1 383 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje movitý majetek 9 910 -
Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky 1 508 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Lesy České republiky, s. p. budovy a stavby 101 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zemědělský podnik Razová, s. p., v likvidaci pozemky 85 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
A+R, s. r. o. budovy a stavby 847 Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Celkem   15 354  

Majetek, který byl v roce 2021 bezúplatně převeden od ČR – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, bude bezúplatně předán společnosti Letiště Ostrava, a. s. Jedná se o speciální požární vozidlo CAS 20 TATRA z roku 2010, které bude využíváno Hasičskou a záchrannou službou společnosti Letiště Ostrava, a. s. k zajištění požární ochrany v k. ú. obcí Mošnov, Albrechtičky, Skotnice, Sedlnice, Petřvald a Petřvaldík.

7.2 Majetek kraji zapůjčený a cizí majetek krajem užívaný

Na základě smluv a předávacích protokolů užíval kraj k 31. 12. 2021 zapůjčený majetek v celkové hodnotě 2.552 tis. Kč. Jednalo se o výtvarná díla určená k výzdobě sídla krajského úřadu zapůjčená od tří subjektů.

Tabulka 1.127: Přehled zapůjčeného a cizího majetku v roce 2021 (v tis. Kč)
Půjčitel Obsah Počet ks Hodnota
Galerie výtvarného umění Ostrava obraz 12 2 290
Galerie výtvarného umění Ostrava socha 1 250
Studio Della Galerie, Ostrava pastel 2 7
Střední umělecká škola, Ostrava plastika 9 5
Celkem 2 552

7.3 Majetek krajem pronajatý a vypůjčený

Moravskoslezský kraj zabezpečuje účelné a hospodárné využití svého majetku. Kromě majetku předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím kraj dále pronajímá a vypůjčuje majetek uvedený v následujících tabulkách.

Tabulka 1.128: Přehled majetku pronajatého krajem v roce 2021 (v tis. Kč)
Nájemce Předmět nájmu Účel nájmu Doba Roční nájemné Nájemné hrazené v roce 2021
Letiště Ostrava, a. s. nemovitosti v k. ú. Mošnov a Sedlnice včetně movitého majetku provozování letiště, včetně jeho údržby a rozvoje, poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti od 2004 na neurčito od roku 2014 ve výši 8,95 mil. Kč 1 570
Nemocnice Nový Jičín, a. s. budovy, pozemky, movitý majetek v areálu nemocnice zabezpečení činnosti od 1. 1. 2012 do 31.12.2031 31 651 17 875
Zemědělské družstvo vlastníků Nošovice pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Nižní Lhoty provozování zemědělské výroby od 1. 10. 2016 na dobu neurčitou 40 40
ENES Cargo, a. s. budova v k. ú. Mošnov zabezpečení činnosti od 27. 4. 2020 na dobu neurčitou 476 476
Logistic Park Nošovice, a. s. inženýrské sítě a pozemky v k. ú. Nižní Lhoty a Nošovice umístění a realizace stavby od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2021 97 16
Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 23. 6. 2011 do 31. 12. 2021 659 659
ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj nebytové prostory v budově krajského úřadu zabezpečení činnosti od 24. 1. 2019 na dobu neurčitou 76 76
Sodexo, s. r. o. nebytové prostory v budově krajského úřadu příprava a prodej jídel od 1. 5. 2010 do 30. 6. 2021 40 10
Česká pošta, s. p. nebytové prostory v budově krajského úřadu provoz pobočky od 7. 9. 2001 na dobu neurčitou 5 5
Plzeňský Prazdroj, a. s. pozemky v k. ú. Nošovice a v k. ú. Frýdek‑Místek zabezpečení činnosti od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou 15 15
GasNet, s. r. o. pozemek v k. ú. Bílovec-město provoz plynárenského zařízení regulační stanice plynu od 23. 3. 2021 na dobu neurčitou 9 8
Matice Slezská, pobočný spolek v Opavě pozemky v k. ú. Opava-Město zabezpečení činnosti od 8. 12. 2020 do 30. 4. 2021 38 38
Fyzická osoba pozemky v k. ú. Martinov ve Slezsku zabezpečení činnosti od 8. 12. 2020 do 11. 11. 2021 24 22

Kromě výše uvedeného pronajatého majetku bylo Moravskoslezskému kraji uhrazeno v roce 2021 nájemné ve výši 12.000 Kč za umístění anténního zařízení na budově Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC MSK), 4.950 Kč za pronájem prostor k provozování bufetu v objektu IBC MSK, 1.210 Kč za umístění zařízení mobilní telekomunikační sítě, 1.210 Kč za umístění bankomatu a 726 Kč za umístění nápojového automatu v budově krajského úřadu.

Rozdíl mezi smluvní výši ročního nájemného a skutečně uhrazeným nájemným za rok 2021 vznikl u níže uvedených nájemců z těchto důvodů:

Tabulka 1.129: Přehled majetku vypůjčeného krajem v roce 2021 (v tis. Kč)
Vypůjčitel / účel výpůjčky Předmět výpůjčky Hodnota
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného bezpečnostního centra) Pozemky 2 539
Budovy a stavby 426 684
Software 37 254
Movitý majetek 209 888
Celkem 676 365
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Ostrava-Jih) Pozemky 5 688
Budovy a stavby 229 079
Movitý majetek 23 164
Celkem 257 932
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (provoz Integrovaného výjezdového centra Třinec) Pozemky 198
Budovy a stavby 241 043
Movitý majetek 37 238
Celkem 278 479
Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (technika a vozidla) Movitý majetek 122 695
Celkem 122 695
Obce v územní působnosti Moravskoslezského kraje (vozidla pro jednotky požární ochrany) Movitý majetek 96 076
Celkem 96 076
Město Albrechtice (Výjezdové centrum jednotky Sboru dobrovolných hasičů) Pozemky 42
Budovy a stavby 26 985
Movitý majetek 2 343
Celkem 29 371
Město Kopřivnice (výstavba Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Kopřivnice) Pozemky 61
Budovy a stavby 40 435
Celkem 40 496
Letiště Ostrava, a. s., (bezpečnostní přístroje a zařízení) Movitý majetek 126 087
Celkem 126 087
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace (zajištění výuky) Budovy a stavby 62 622
Celkem 62 622
Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace (provoz mateřské školky krajského úřadu) Pozemky 640
Budovy a stavby 13 499
Celkem 14 139
Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace (zajištění stravování) Movitý majetek 4 952
Celkem 4 952
Slezský Aeroklub Zábřeh, z. s., (provozování leteckých a parašutistických činností a sportu) Pozemky 44 198
Celkem 44 198
SKI Bílá – Služby, s. r. o., (Single Trails Bílá – síť stezek pro horské cyklisty) Budovy a stavby 2 916
Celkem 2 916
Majetek vypůjčený odvětvím cestovního ruchu Movitý majetek 12 192
Celkem 12 192
Majetek vypůjčený k zajištění technické podpory projektů spolufinancovaných z evropských zdrojů Movitý majetek 4 180
Celkem 4 180
Celkový objem vypůjčeného majetku 1 723 550

K 31. 12. 2021 zapůjčil kraj na základě uzavřených smluv a předávacích protokolů majetek v celkové hodnotě 1.723.550 tis. Kč. Jedná se především o:

Smlouvy s vypůjčiteli byly uzavřeny na dobu neurčitou nebo po dobu udržitelnosti projektu. Smlouvy na výpůjčku elektrokol, nabíjecích stanic a cedulí "E-kola pro kraj" v hodnotě 9.220 tis. Kč byly uzavřeny na dobu pěti let.

8. Hospodaření příspěvkových organizací

Moravskoslezský kraj v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, zřizuje příspěvkové organizace pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu.

K 1. 1. 2021 byl kraj zřizovatelem 219 příspěvkových organizací. V průběhu roku byla jedna příspěvková organizace odvětví školství zrušena a v odvětví sociálních věcí jedna příspěvková organizace vznikla. Ke dni 31. 12. 2021 byl kraj zřizovatelem 219 příspěvkových organizací, a to:

Zdroj financování

Příspěvkové organizace kraje hospodaří s finančními prostředky, které pocházejí z různých zdrojů. Jedná se zejména o prostředky přijaté z rozpočtu zřizovatele, tj. Moravskoslezského kraje, ze státního rozpočtu či z rozpočtu územních samosprávných celků, a dále o prostředky poskytnuté z evropských finančních zdrojů zasílané přes rozpočet zřizovatele. Příspěvkové organizace hospodaří mimo výše uvedené také s finančními prostředky poskytnutými ze státních fondů, které nebyly poskytnuty přes rozpočet zřizovatele – Moravskoslezského kraje, a dále s peněžními dary a příspěvky od jiných subjektů přijatých ve prospěch zřizovatele.

Objem finančních prostředků zaslaný v roce 2021 příspěvkovým organizacím přes rozpočet nebo z rozpočtu Moravskoslezského kraje byl v celkové výši 11.195.326 tis. Kč. K financování svých činností příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje skutečně použily k 31. 12. 2021 finanční prostředky v celkové výši 11.138.602 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání byly v roce 2022 vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 56.724 tis. Kč. V následujících tabulkách jsou tyto vratky příspěvků zohledněny (údaje neobsahují poskytnuté návratné finanční výpomoci).

Přehled zdrojů financování všech příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.130 a přehled použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje je uveden v tabulce 1.131.

Tabulka 1.130: Přehled zdrojů financování příspěvkových organizací kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
Zdroje financování příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkových zdrojích
Financování příspěvkových organizací z rozpočtu kraje 3 721 861 3 426 882 92,1 30,8
Financování příspěvkových organizací z dotace ze státního rozpočtu a z územně samosprávných celků 7 522 572 7 467 360 99,3 67,0
Financování příspěvkových organizací z evropských finančních zdrojů 245 967 244 360 99,3 2,2
Celkem 11 490 399 11 138 602 96,9 ×
Tabulka 1.131: Použití zdrojů na jednotlivé druhy příspěvků u příspěvkových organizací kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
Druh příspěvku u příspěvkových organizací kraje Upravený rozpočet Skutečnost Plnění UR (%) % podíl na celkovém příspěvku
Příspěvek na provoz 10 353 370 10 253 399 99,0 92,1
Investiční příspěvek do fondu investic 1 137 029 885 203 77,9 7,9
Celkem 11 490 399 11 138 602 96,9 ×

Financování neinvestičních a investičních činností příspěvkových organizací zřízených Moravskoslezským krajem v roce 2021 je uvedeno v následujících podkapitolách, a to ve členění dle jednotlivých odvětví. Neinvestiční prostředky byly poskytovány jako příspěvek na provoz nebo účelový příspěvek na provoz, investiční prostředky jako investiční příspěvky do fondu investic.

Návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím

Kraj v roce 2021 poskytl návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím v odvětví kultury, sociálních věcí, školství a zdravotnictví v celkovém objemu 249.431 tis. Kč.

Tabulka 1.132: Poskytnutí návratných finančních výpomocí příspěvkovým organizacím kraje v roce 2021 (v tis. Kč)
Odvětví Počet organizací Celková výše poskytnutých návratných finančních výpomocí Termín, do kterého jsou prostředky poskytnuty
Kultura 1 34 do 30. 11. 2021
Sociální věci 18 121 700 do 30. 11. 2020
Školství 1 1 600 do 31. 12. 2021
7 27 613 do 31. 8. 2022
3 3 620 do 31. 12. 2023
Zdravotnictví 2 10 125 do 30. 11. 2022
2 9 282 do 30. 9. 2021
1 5 605 do 30. 6. 2022
1 49 703 do 30. 11. 2023
1 20 149 do 30. 11. 2021
Výdaje celkem 37 249 431  

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje dosáhly v roce 2021 v celkovém součtu zlepšeného výsledku hospodaření, vytvořený zisk činil 264.978 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 179 organizací hospodařících se ziskem v celkovém součtu 270.378 tis. Kč, 28 organizací s vyrovnaným hospodařením a 12 organizací hospodařících s celkovou dosaženou ztrátou ve výši 5.400 tis. Kč. Přehled jednotlivých příspěvkových organizací členěný dle odvětví včetně jejich výsledků hospodaření je uveden v tabulkách č. 22 až 27 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Tabulka 1.133: Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací dle odvětví v roce 2021
Odvětví Výsledek hospodaření
Výnosy celkem v tis. Kč Náklady celkem v tis. Kč počet organizací v tis. Kč
kladný/ vyrovnaný záporný kladný/ vyrovnaný záporný
Doprava 1 077 143 1 075 058 1 - 2 085 -
Chytrý region 33 491 33 196 2 - 295 -
Kultura 326 931 325 195 7 - 1 737 -
Sociální věci 1 665 534 1 663 953 23 - 1 581 -
Školství 7 306 665 7 292 209 166 12 19 855 -5 400
Zdravotnictví 9 964 543 9 719 717 8 - 244 826 -
Celkem 20 374 307 20 109 329 207 12 270 378 -5 400

Konkrétní příspěvky na provoz a investiční příspěvky z rozpočtu kraje jednotlivým příspěvkovým organizacím jsou uvedeny v tabulce č. 28 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Finanční prostředky, které byly určeny příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku Moravskoslezského kraje pro rok 2021 nebo na spolufinancování akcí realizovaných za pomoci evropských fondů, jsou blíže rozepsány v kapitole 2 Reprodukce majetku kraje, v kapitole 4 Akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů a v tabulkách č. 3 a 6 Přílohy 13.2 Tabulková část.

Přehledy přijatých státních dotací dle odvětví včetně podrobných informací o jejich výši a použití jsou uvedeny v kapitole 6 Dotace ze státního rozpočtu a z ostatních zdrojů a jejich finanční vypořádání.

8.1 Příspěvková organizace v odvětví dopravy

V odvětví dopravy byl v roce 2021 Moravskoslezský kraj zřizovatelem příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje. Hlavní činností Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, je správa a celoroční údržba silnic včetně jejich součástí a příslušenství, údržba a opravy mostů, údržba dopravního značení, silniční zeleně a zajištění výkonu vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. tříd. V roce 2021 organizace splnila základní zadání zřizovatele, tj. zajistit výkon vlastnických práv Moravskoslezského kraje k silnicím II. a III. třídy, jejich součástem a příslušenstvím a k pozemkům silnic II. a III. třídy. Tyto činnosti organizace zajistila komplexně, tj. zajistila správu a údržbu svěřeného majetku, přípravu a realizaci staveb.

Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, byly v roce 2021 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.078.247 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Příspěvkové organizaci v odvětví dopravy byl v roce 2021 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 935.846 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky ve výši 786.647 tis. Kč z rozpočtu kraje a finanční prostředky ve výši 149.199 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na zajištění běžného provozu příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek ve výši 465.741 tis. Kč, a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 470.105 tis. Kč.

Tabulka 1.134: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 935 846 465 741 243 105 213 000 14 000
celkem 1 935 846 465 741 243 105 213 000 14 000

Příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje byl poskytnut ostatní účelový příspěvek ve výši 213.00 tis. Kč, a to zejména na úhradu odpisů ve výši 196.000 tis. Kč.

Na reprodukci majetku kraje byly vydány neinvestiční prostředky ve výši 243.105 tis. Kč, především na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (částka ve výši 239.699 tis. Kč, z toho 149.199 tis. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury).

Na přípravu staveb a vypořádání pozemků, které jsou financovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 14.000 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkové organizaci v odvětví dopravy

V roce 2021 byl příspěvkové organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje poskytnut investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 142.401 tis. Kč, kde zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 51.873 tis. Kč a ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 90.528 tis. Kč.

Tabulka 1.135: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví dopravy (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Správa silnic Moravskoslezského kraje 1 142 401 125 651 16 750
celkem 1 142 401 125 651 16 750

Do fondu investic byly zaslány finanční prostředky ve výši 125.651 tis. Kč, z toho na souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů, byla poskytnuta částka ve výši 90.528 tis. Kč, dále byly poskytnuty příspěvky na akce Silnice III/01125 opěrná zeď Nové Sedlice ve výši 17.700 tis. Kč, Rekonstrukce mostu ev. č. 4429–1 přes potok Čermná v obci Vítkov ve výši 11.000 tis. Kč aj.

V souvislosti s náklady na stavby připravované pro modernizaci silnic financované zejména z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu byly poskytnuty z rozpočtu kraje investiční příspěvky na akci Příprava staveb a vypořádání pozemků ve výši 16.750 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje obdržela na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím kraje dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové výši 239.727 tis. Kč určené na opravy silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji v rámci programu financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. V souvislosti s touto smlouvou převzalo zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/538 z 22. 2. 2021 ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci (příjemce dotace) v aktualizované výši 31.093.866,87 Kč, což odpovídalo výši povinného procentuálního podílu na zajištění spoluúčasti financování. Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2021, činil 0 Kč.

Výsledek hospodaření příspěvkové organizace v odvětví dopravy

Příspěvková organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje vykázala za rok 2021 zisk ve výši 2.085 tis. Kč. Zlepšený výsledek hospodaření po zdanění byl vytvořen jako rozdíl mezi celkově dosaženými výnosy a vynaloženými náklady, přičemž v hlavní činnosti byl vykázán zisk ve výši 569 tis. Kč a v doplňkové činnosti byl dosažen zlepšený výsledek hospodaření ve výši 1.516 tis. Kč. Příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2021 zadluženost. Všechny závazky splatné v roce 2021 byly do konce roku uhrazeny.

8.2 Příspěvkové organizace v odvětví chytrého regionu

V odvětví chytrého regionu byl v roce 2021 Moravskoslezský kraj zřizovatelem dvou příspěvkových organizací, a to Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, a Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace.

Hlavní činností Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace, je provádění energetického monitoringu nemovitostí v majetku kraje a jeho vyhodnocování, aby bylo dosaženo co nejvyšší energetické úspornosti a efektivity, včetně analýzy, přípravy realizace úsporných opatření a odborně technického dohledu nad jejich prováděním.

Hlavní činností Moravskoslezského datového centra, příspěvkové organizace, je zajišťování přípravy a realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií, inteligentních systémů řízení dopravy a projektů v rámci strategie chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací.

Těmto organizacím byly v roce 2021 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 33.051 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví chytrého regionu

Příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu byl v roce 2021 poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 32.852 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo organizacemi skutečně použito 32.851 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 1 tis. Kč). Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje. Na zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek ve výši 31.622 tis. Kč a dále byly poskytnuty účelové příspěvky na provoz ve výši 1.229 tis. Kč.

Tabulka 1.136: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
Moravskoslezské datové centrum 1 9 717 8 819 0 898 0
Moravskoslezské energetické centrum 1 23 134 22 803 0 331 0
celkem 2 32 851 31 622 0 1 229 0

Příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu byl poskytnut ostatní účelový příspěvek ve výši 1.229 tis. Kč, zejména na úhradu odpisů ve výši 331 tis. Kč a na realizaci projektu Internet věcí (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) ve výši 414 tis. Kč, aj.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu

V roce 2021 byl příspěvkovým organizacím kraje poskytnut z rozpočtu kraje investiční příspěvek do fondu investic v celkové výši 199 tis. Kč.

Tabulka 1.137: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví chytrého regionu (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
Moravskolezské datové centrum 1 144 144 0
Moravskolezské energetické centrum 1 55 0 55
celkem 2 199 144 55

Příspěvkové organizaci Moravskoslezské datové centrum byly poskytnuty finanční prostředky ve výši 144 tis. Kč na akce Pořízení zálohovacího serveru (70 tis. Kč) a Vysokorychlostní datová síť (74 tis. Kč). Příspěvkové organizaci Moravskoslezské energetické centrum byly zaslány finanční prostředky ve výši 55 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace k projektům realizovanými Moravskoslezským krajem.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví chytrého regionu

Příspěvkové organizace v odvětví chytrého regionu vykázaly za rok 2021 dohromady zisk ve výši 295 tis. Kč, a to v hlavní činnosti (doplňkovou činnost nevykonávají). Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, vykázala zisk ve výši 209 tis. Kč a Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, vykázala zisk ve výši 86 tis. Kč. Příspěvkové organizace nevykazovaly k 31. 12. 2021 zadluženost. Všechny závazky splatné v roce 2021 byly do konce roku uhrazeny.

8.3 Příspěvkové organizace v odvětví kultury

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2021 vykonával zřizovatelskou funkci u 7 příspěvkových organizací v odvětví kultury, a to 1 knihovny, 1 divadla, 1 galerie výtvarného umění a 4 muzeí. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví kultury je zásadním způsobem obohacovat kulturní a společenský život občanů. Těmto organizacím byly v roce 2021 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 320.163 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví kultury

Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byly k zajištění provozních činností poskytnuty finanční prostředky v celkové výši 291.293 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo organizacemi skutečně použito 290.450 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 1.473 tis. Kč). Na zajištění běžného provozu byl poskytnut příspěvek ve výši 204.743 tis. Kč, dále byl zaslán účelový příspěvek na provoz ve výši 85.707 tis. Kč. Zdrojem financování provozu byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 270.502 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 19.063 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanismů ve výši 885 tis. Kč.

Tabulka 1.138: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
divadlo 1 73 089 54 652 250 18 187 0
knihovna 1 46 919 34 786 0 12 133 0
muzea a galerie 5 170 442 115 305 11 305 42 851 981
celkem 7 290 450 204 743 11 555 73 171 981

Příspěvkovým organizacím byl poskytnut ostatní účelový příspěvek v celkové výši 73.171 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kraje byly poukázány účelové prostředky ve výši 55.497 tis. Kč, kde největší část finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje byla určena na provozní výdaje příspěvkových organizací ve výši 33.211 tis. Kč, na úhradu odpisů ve výši 15.275 tis. Kč a na nákup a ochranu knihovního fondu vč. nákupu licencí k databázím a zajištění výpůjčních služeb k e-knihám pro Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě ve výši 5.000 tis. Kč, Regionální funkce knihoven ve výši 1.200 tis. Kč aj. Z kapitoly Ministerstva kultury byly prostřednictvím zřizovatele poskytnuty příspěvkovým organizacím neinvestiční účelové příspěvky na provoz ve výši 17.674 tis. Kč účelově určené zejména na program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 14.180 tis. Kč, na kulturní aktivity ve výši 3.905 tis. Kč, na veřejné informační služby knihoven ve výši 704 tis. Kč.

Na reprodukci kulturního majetku kraje byly dále příspěvkovým organizacím poskytnuty neinvestiční finanční prostředky, a to v celkové výši 11.555 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty prostředky na opravy a rozvoj kulturního dědictví ve výši 10.258 tis. Kč účelově určené na opravy kulturních památek, zejména na akce Zámek Bruntál – revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve výši 2.475 tis. Kč, Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 2.200 tis. Kč a Hrad Sovinec – oprava vnitřního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) ve celkové výši 2.046 tis. Kč. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly zaslány dotace na reprodukci majetku kraje ve výši 1.297 tis. Kč. V rámci neinvestičního programu Záchrana architektonického dědictví a Program restaurování movitých kulturních památek byly realizovány opravy ve výši 275 tis. Kč, dále byly zaslány dotace na spolufinancování akce Oprava fasády Langova domu (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 623 tis. Kč aj.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly zaslány finanční prostředky ve výši 981 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty neinvestiční finanční prostředky ve výši 4,2 tis. Kč na kofinancování projektů, na profinancování podílu ze státního rozpočtu byly zaslány finanční prostředky ve výši 92 tis. Kč a podílu z Evropské unie pak prostředky ve výši 885 tis. Kč. Jednalo se o projekt Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko a projekt Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V roce 2021 byly v odvětví kultury poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v celkové výši 28.241 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo organizacemi skutečně použito 28.126 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 115 tis. Kč). Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 20.395 tis. Kč, ze státního rozpočtu prostředky ve výši 4.772 tis. Kč a z Evropské unie či jiných finančních mechanismů ve výši 2.959 tis. Kč.

Tabulka 1.139: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví kultury (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
muzea a galerie 5 28 126 24 087 4 039
celkem 5 28 126 24 087 4 039

Do fondu investic byly zaslány investiční příspěvky v celkové výši 24.087 tis. Kč, přičemž byl poskytnut z rozpočtu kraje příspěvek ve výši 19.928 tis. Kč, z toho na reprodukci kulturního majetku ve výši 17.872 tis. Kč, dále na akce Hrad Hukvaldy – dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek‑Místek, příspěvková organizace) ve výši 1.287 tis. Kč, Zámek Nová Horka – expozice přízemí a revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) celkem ve výši 768 tis. Kč. Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva kultury byly příspěvkovým organizacím zaslány investiční finanční prostředky v celkové výši 4.159 tis. Kč, a to především na výkupy specifikovaných děl v rámci Akvizičního fondu (4.034 tis. Kč).

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly zaslány investiční příspěvky ve výši 4.039 tis. Kč. Z rozpočtu kraje byly poskytnuty neinvestiční finanční prostředky ve výši 467 tis. Kč na kofinancování projektů, na profinancování podílu ze státního rozpočtu byly zaslány finanční prostředky ve výši 613 tis. Kč a podílu z Evropské unie pak prostředky ve výši 2.959 tis. Kč. Jednalo se o projekty realizované samotnými příspěvkovými organizacemi, a to Toulky údolím Olše (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko a projekt Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví kultury

V odvětví kultury byla v roce 2021 poskytnuta návratná finanční výpomoc v celkové výši 34 tis. Kč příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska na zajištění předfinancování projektu "Toulky údolím Olše" realizovaného v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Česká republika – Polsko.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví kultury

Všechny příspěvkové organizace v odvětví kultury vykázaly za rok 2021 zlepšené výsledky hospodaření v souhrnné výši 1.737 tis. Kč. Záporného výsledku hospodaření v hlavní činnosti dosáhly organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzeum Novojičínska a Muzeum v Bruntále. Ostatní příspěvkové organizace vykázaly v hlavní činnosti zlepšený výsledek hospodaření. V hospodářské činnosti vykázaly všechny příspěvkové organizace zisk. Příspěvkovým organizacím v odvětví kultury byla stanovena výše mírně přebytkového hospodaření na rok 2021, a to tak, aby nepřesáhla 0,5 % z celkových skutečně vynaložených nákladů. Stanovené procento překročila organizace Těšínské divadlo Český Těšín, která dosáhla zisku ve výši 1.387 tis. Kč; zisk bude částečně použit na úhradu ztráty vzniklé v roce 2019, zbývající část bude převeden do rezervního fondu organizace, s následným posílením fondu investic.

Závazky po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2021 nejsou u příspěvkových organizací v odvětví kultury evidovány. Žádná příspěvková organizace nevykazovala k 31. 12. 2021 zadluženost.

8.4 Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí

Moravskoslezský kraj k 31. 12. 2021 vykonával zřizovatelskou funkci u 23 příspěvkových organizací. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí je poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajišťování odborného posuzování pro účely zprostředkování náhradní rodinné péče a činnosti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedna příspěvková organizace vykonávala činnost dětského domova pro děti do 3 let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvkovým organizacím byly v roce 2021 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.070.911 tis. Kč.

Příspěvkovými organizacemi v odvětví sociálních věcí byly k 31. 12. 2021 poskytovány registrované sociální služby v členění dle druhu – domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitace, telefonická krizová pomoc, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví sociálních věcí poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.060.972 tis. Kč. K 31. 12. 2021 bylo organizacemi skutečně použito 1.056.625 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 4.347 tis. Kč). Z této částky tvořil příspěvek na dofinancování běžného provozu částku 193.627 tis. Kč, účelově bylo čerpáno 862.998 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 244.577 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 789.768 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanismů ve výši 22.280 tis. Kč.

Tabulka 1.140: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
domovy 19 957 163 122 847 0 808 217 26 099
jiná zařízení v sociální oblasti 1 25 237 6 030 0 19 207 0
ostatní ústavní péče 3 74 225 64 750 47 9 428 0
celkem 23 1 056 625 193 627 47 836 852 26 099

Ostatní účelový příspěvek ve výši 836.852 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 49.700 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 787.152 tis. Kč z účelových dotací ze státního rozpočtu.

Z rozpočtu kraje byl zaslán zejména příspěvek ve výši 27.386 tis. Kč na odpisy, příspěvek ve výši 11.266 tis. Kč na transformaci a humanizaci pobytových zařízení v sociální oblasti, příspěvek ve výši 7.500 tis. Kč na přípravu a posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči Centru psychologické pomoci, příspěvkové organizaci, Karviná, a příspěvek ve výši 3.457 tis. Kč na opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19.

Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byl poskytnut (podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) nejvýznamnější objem příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 654.327 tis. Kč, a to v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021. Dále byl z této kapitoly poskytnut státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši 6.450 tis. Kč, a dále prostředky ve výši 77 tis. Kč na Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 na období 2019–2020.

V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly v roce 2021 ze státního rozpočtu dále zaslány příspěvkovým organizacím státní příspěvky v celkovém objemu 126.298 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci účelového znaku Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi byla celkově zaslána částka ve výši 124.146 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o Mimořádné dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 (110.975 tis. Kč), o mimořádné dotace na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti a s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID‑19 (12.474 tis. Kč) a dotace na zakoupení antigenních testů a úkolů testování (697 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byl příspěvkovým organizacím poskytnut státní příspěvek na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií COVID‑19 ve výši 2.152 tis. Kč.

Na projekty spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 26.099 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 22.280 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu částka ve výši 2.616 tis. Kč a z rozpočtu kraje částka ve výši 1.203 tis. Kč. Projekty byly realizovány z Operačního programu Zaměstnanost, a to jak Moravskoslezským krajem (projekt Podpora služeb sociální prevence 3 ve výši 24.056 tis. Kč), tak samotnými příspěvkovými organizacemi za účelem podpory zkvalitnění poskytování sociálních služeb a vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Jedná se o projekty Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p. o. (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) ve výši 933 tis. Kč, Zavádění nových prostředků komunikace s uživateli služeb v Harmonii, p. o. (Harmonie, příspěvková organizace, Krnov) ve výši 550 tis. Kč, Rozvoj procesů kvality v Síriu (Sírius, příspěvková organizace, Opava) ve výši 357 tis. Kč, NaNovo do bytu (Domov NaNovo, příspěvková organizace Studénka) ve výši 111 tis. Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl realizován projekt Pořízení vybavení ke zkvalitnění mobility klientů v zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově (Sagapo, příspěvkové organizace, Bruntál) ve výši 92 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

Z rozpočtu kraje byly v rámci odvětví sociálních věcí poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkových organizací v celkové výši 9.938 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 7.362 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 143 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 2.434 tis. Kč.

Tabulka 1.141: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
domovy 8 8 038 5 462 2 577
ústavní péče 2 1 900 1 900 0
celkem 10 9 938 7 362 2 577

K nejvýznamnějším akcím v rámci reprodukce majetku kraje patřilo zejména Pořízení movitého majetku (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) ve výši 2.000 tis. Kč, Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí ve výši 1.900 tis. Kč, Modernizace kotelny Domov Hortenzie (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) ve výši 1.600 tis. Kč, Přístavba chráněného bydlení Sedlnice (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) ve výši 1.459 tis. Kč.

Příspěvkové organizaci Sagapo, Bruntál, byl v roce 2021 poskytnut investiční příspěvek na projekt spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 2.577 tis. Kč, konkrétně na akci Pořízení vybavení ke zkvalitnění mobility klientů v zařízení domova pro osoby se zdravotním postižením v Horním Benešově.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí

Usnesením č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 schválilo zastupitelstvo kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci 18 příspěvkovým organizacím v odvětví sociálních věcí na rok 2021 ve výši 121.700 tis. Kč na zabezpečení běžných provozních činností na začátku roku, z důvodu opožděné platby dotace dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Prostředky návratné finanční výpomoci byly poskytnuty v objemu 121.700 tis. Kč a vráceny do rozpočtu Moravskoslezského kraje v určeném termínu, tj. do 30. 11. 2021.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

V roce 2021 vykonával Moravskoslezský kraj zřizovatelskou funkci v sociální oblasti u 23 příspěvkových organizací. Příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí dosáhly ke dni 31. 12. 2021 kladného výsledku hospodaření za rok 2021 v celkové výši 1.581 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo 11 organizací hospodařících s kladným hospodářským výsledkem, 12 organizací ukončilo rok s vyrovnaným hospodařením. Žádná příspěvková organizace v odvětví sociálních věcí nevykazuje k 31. 12. 2021 zadluženost. Pro rok 2022 u příspěvkových organizací působících v sociální oblasti není zadluženost plánována.

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2021

Sociální služby realizované příspěvkovými organizacemi jsou součástí krajské sítě sociálních služeb a jejich potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. Ve smlouvách byly příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí pověřeny, v rámci služby v obecném hospodářském zájmu, výkonem registrovaných sociálních služeb. Doba trvání pověření je 10 let.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby a specifikace uznatelných/neuznatelných nákladů pro vyrovnávací platbu jsou pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí stanoveny v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Tabulka 1.142: Přehled výše a vypořádání vyrovnávací platby u příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí pověřených poskytováním sociálních služeb obecného hospodářského zájmu formou vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2021 (v tis. Kč)
příspěvková organizace č. smlouvy maximální výše oprávněných provozních nákladů sociálních služeb (max. povolená vyrovnávací platba náklady sociální služby pro VP celkem výnosy sociální služby pro VP celkem rozdíl mezi výnosy a náklady pro VP za sociální služby celkem
Benjamín, příspěvková organizace 03517/2014/SOC 95 500,0 90 073,3 90 073,3 0,0
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 03531/2014/SOC 23 542,0 17 736,9 17 736,9 0,0
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 03535/2014/SOC 96 001,0 94 475,7 94 475,7 0,0
Domov Březiny, příspěvková organizace 03508/2014/SOC 82 360,0 75 947,0 75 940,1 -6,9
Domov Duha, příspěvková organizace 03512/2014/SOC 152 580,0 112 655,9 112 511,4 -144,5
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 03539/2014/SOC 58 651,0 48 090,5 48 090,4 -0,1
Domov Jistoty, příspěvková organizace 03523/2014/SOC 69 300,0 61 591,6 61 591,6 0,0
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 03537/2014/SOC 57 476,0 43 500,8 43 500,8 0,0
Domov NaNovo, příspěvková organizace 03516/2014/SOC 41 172,0 38 420,8 38 420,8 0,0
Domov Na zámku, příspěvková organizace 03532/2014/SOC 55 000,0 48 379,4 48 379,4 0,0
Domov Odry, příspěvková organizace 03538/2014/SOC 51 623,0 49 491,7 49 491,3 -0,4
Domov Příbor, příspěvková organizace 03519/2014/SOC 44 812,0 42 111,7 42 111,7 0,0
Domov Vítkov, příspěvková organizace 03502/2014/SOC 62 979,0 58 530,4 58 530,1 -0,3
Fontána, příspěvková organizace 03522/2014/SOC 103 227,0 100 753,2 100 753,2 0,0
Harmonie, příspěvková organizace 03514/2014/SOC 91 101,0 84 710,4 84 710,4 0,0
Náš svět, příspěvková organizace 03533/2014/SOC 145 680,0 130 219,5 130 219,5 0,0
Nový domov, příspěvková organizace 03511/2014/SOC 136 189,0 116 764,1 116 764,1 0,0
Sagapo, příspěvková organizace 03521/2014/SOC 98 224,0 87 446,8 87 446,8 0,0
Sírius, příspěvková organizace 03515/2014/SOC 108 300,0 106 301,9 106 301,9 0,0
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 03534/2014/SOC 117 890,2 102 464,9 102 464,9 0,0

Výsledky hospodaření v rámci vyrovnávací platby jsou u většiny příspěvkových organizací vyrovnané nebo jsou oprávněné náklady na sociální služby vyšší než oprávněné výnosy. Nadměrná vyrovnávací platba nevznikla u žádné organizace.

Financování příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí za rok 2021 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím a tím byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

8.5 Příspěvkové organizace v odvětví školství

K 31. 12. 2021 byl Moravskoslezský kraj zřizovatelem 178 škol a školských zařízení. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví školství je zejména uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů, zajištění náhradní výchovné péče nezletilé osobě, případně zletilé osobě do 19 let, případně poskytování poradenských služeb dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Ve zřizovací listině je vymezen hlavní účel a předmět činnosti vždy dle typu organizace. Těmto organizacím byly v roce 2021 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 7.100.035 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví školství

Příspěvkovým organizacím v odvětví školství byl poskytnut příspěvek na provoz v úhrnné výši 6.757.838 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány k 31. 12. 2021 finanční prostředky ve výši 6.757.060 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání bylo vráceno do rozpočtu kraje 778 tis. Kč). K zajištění běžného provozu příspěvkových organizací byl poskytnut příspěvek v celkové výši 588.058 tis. Kč a účelově byla poskytnuta částka ve výši 6.169.002 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 816.063 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 5.864.162 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanismů ve výši 76.835 tis. Kč.

Tabulka 1.143: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
příspěvková organizace příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz příspěvek na provoz
na akce reprodukce majetku kraje na reprodukci majetku kraje na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 751 617 45 725 3 897 693 215 8 780
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 4 314 627 411 611 33 561 3 855 142 14 313
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 892 524 123 386 15 746 753 199 193
školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání 57 833 4 576 0 53 257 0
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 740 459 2 760 6 538 665 713 65 447
celkem 6 757 060 588 058 59 742 6 020 527 88 733

Ostatní účelový příspěvek ve výši 6.020.527 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 164.990 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 5.855.536 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu prostřednictvím zřizovatele. Největší objem účelových prostředků z rozpočtu kraje tvoří příspěvek na odpisy ve výši 111.075 tis. Kč. Dále jsou to finanční prostředky poskytnuté na Podporu odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji ve výši 24.455 tis. Kč, na Školní psychology a školní speciální pedagogy ve výši 11.734 tis. Kč, na Řešení dopadů institucionální a oborové optimalizace sítě škol a školských zařízení včetně udržení dostupnosti vzdělávání a zajištění nových kapacit ve výši 9.784 tis. Kč, na Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství ve výši 6.642 tis. Kč aj. Z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly příspěvky určeny převážně na úhradu přímých nákladů na vzdělávání ve výši 5.852.479 tis. Kč (včetně přímých nákladů na vzdělávání – sportovní gymnázia ve výši 3.433 tis. Kč). V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly v roce 2021 ze státního rozpočtu školám poskytnuty dotace ve výši 2.484 tis. Kč.

Dále byly z rozpočtu kraje poskytnuty neinvestiční finanční prostředky na reprodukci majetku kraje v celkové výši 59.742 tis. Kč. Jednalo se převážně o výdaje související s opravami a udržováním majetku krajských škol, např. na Obnovu movitého majetku škol a školských zařízení ve výši 13.840 tis. Kč, Výměnu břidlicové krytiny a opravu krovu (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, Melč) ve výši 10.797 tis. Kč, Opravu izolačních vrstev střešního pláště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) ve výši 5.662 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 88.733 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 76.835 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 8.625 tis. Kč a kraj se podílel na úhradě povinných podílů projektů prostředky ve výši 3.272 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání realizovány projekty Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání ve výši 65.477 tis. Kč, a dále projekty realizované samotnými příspěvkovými organizacemi Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání organizacím v odvětví školství ve výši 8.780 tis. Kč. V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci byly realizovány projekty Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách ve výši 193 tis. Kč. V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byl realizován příspěvkovými organizacemi projekt pod názvem Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) – Výzva č. 33 ve výši 8.457 tis. Kč a v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2014+ byly realizovány individuální projekty ve výši 5.622 tis. Kč aj.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví školství

Na reprodukci majetku kraje byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic v celkové výši 342.197 tis. Kč. Zdrojem financování byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 295.261 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 7.584 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie ve výši 39.352 tis. Kč.

Tabulka 1.144: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví školství (v tis. Kč)
druh příspěvkových organizací investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání 21 330 21 135 194
střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích 261 820 249 209 12 612
ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže 20 910 20 895 15
zájmové studium, zájmová činnost a ostatní činnost 38 137 3 373 34 764
celkem 342 197 294 612 47 585

V rámci reprodukce majetku kraje v celkové výši 294.612 tis. Kč byly finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 291.190 tis. Kč určeny především na rekonstrukce, stavební úpravy, sanace a jiná technická zhodnocení majetku kraje svěřeného do správy příspěvkovým organizacím (např. rekonstrukce elektroinstalací, kotelen, sociálních zařízení, zdravotechniky, školních kuchyní, kanalizací, opravy střech, zateplení fasád, vybudování čističek), a také na obměnu a ekologizaci vozového parku a úpravy dětských a sportovních hřišť. Bylo realizovaných celkem 75 akcí, kde mezi nejvýznamnější patřily Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) ve výši 50.386 tis. Kč, Rekonstrukce elektroinstalace hlavní budovy školy (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) ve výši 41.630 tis. Kč, Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace) ve výši 17.971 tis. Kč, Úpravy prostor pro PPP a školní jídelnu (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) ve výši 13.312 tis. Kč, Rekonstrukce sociálního zařízení v domově mládeže (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) ve výši 9.244 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva zemědělství byl poskytnut investiční příspěvek ve výši 3.332 tis. Kč na Centra odborné přípravy a z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy příspěvek ve výši 90 tis. Kč na Podporu zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly poskytnuty příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 47.585 tis. Kč, přičemž největší objem finančních prostředků ve výši 39.352 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu pak částka ve výši 4.162 tis. Kč. Kraj se podílel částkou 4.071 tis. Kč, přičemž z toho na neuznatelných nákladech školských projektů částkou ve výši 2.333 tis. Kč. Jednalo se o projekty energetických úspor realizované z Operačního programu Životní prostředí ve výši 2.251 tis. Kč a projekty týkající se rozšíření a modernizace prostor školských zařízení realizované z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 82 tis. Kč. V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byly realizovány projekty Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II ve výši 34.763 tis. Kč. Na akce realizované samotnými příspěvkovými organizacemi byly poskytnuty investiční příspěvky ve výši 9.624 tis. Kč na projekt Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) – Výzva č. 33 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a příspěvky ve výši 866 tis. Kč na individuální projekty v rámci Programu přeshraniční spolupráce 2014+.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví školství

V odvětví školství byla v roce 2021 poskytnuta návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v celkové výši 32.833 tis. Kč a ve výši 31.250 tis. Kč byly návratné finanční výpomoci vráceny ve stanoveném termínu na účet kraje. Jednalo se o návratné finanční výpomoci u těchto příspěvkových organizací:

Výsledek hospodaření a zadluženost příspěvkových organizací v odvětví školství

Hospodaření příspěvkových organizací v odvětví školství skončilo k 31. 12. 2021 zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 14.455 tis. Kč, který je tvořen ztrátou v hlavní činnosti ve výši 2.559 tis. Kč a v doplňkové činnosti ziskem ve výši 17.014 tis. Kč. Na výsledku hospodaření se podílelo 16 organizací s vyrovnaným hospodařením, 150 organizací se ziskem a 12 organizací vykázalo ztrátu. Ve srovnání s předchozím rokem je celkový výsledek hospodaření nižší o 5.480 tis. Kč.

V průběhu roku byla k 31. 1. 2021 zrušena Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70947911. Činnost ukončila ztrátou ve výši 24 tis. Kč. Její činnost převzala organizace zřizovaná statutárním městem Ostrava, městským obvodem Poruba.

Do výsledku hospodaření se i v roce 2021 promítla nestandartní situace způsobená dopadem proticovidových opatření, díky kterým došlo k výpadku příjmů a současně ke změně struktury nákladů příspěvkových organizací, což ovlivnilo jak hlavní, tak doplňkovou činnost. Stejně jako v předchozím roce probíhala v části školního roku distanční výuka. Školy mohly utlumit některé náklady v hlavní činnosti, ale současně musely dovybavit žáky a pedagogy např. ICT, ochrannými pomůckami a dezinfekčními prostředky. Meziročně vzrostla spotřeba materiálu (o 40 mil. Kč), zvýšily se náklady na energie (o 8 mil. Kč), ostatní služby (o 24 mil. Kč). Zisk v doplňkové činnosti ve srovnání s předchozím rokem vzrostl pouze o 0,9 mil. Kč. Nadále trvá pokles tržeb v důsledku realizace opatření přijatých proti šíření onemocnění COVID‑19, kdy nemohly být pronajímány tělocvičny, provozovány bazény, byly omezeny restaurační provozy a uzavřeny některé služby pro veřejnost. Celkové výnosy v hospodářské činnosti v roce 2019 byly 192 mil. Kč, v roce 2020 jen 153 mil. Kč a v roce 2021 celkem 151 mil. Kč. Zisk v doplňkové činnosti vykázalo celkem 129 organizací v celkovém objemu 18 mil. Kč. Dvě organizace ukončily hospodaření v doplňkové činnosti ztrátou, jejíž celková výše dosáhla 1 mil. Kč.

Cizí zdroje a výše nesplacených závazků v odvětví školství

Za účelem zajištění finančních prostředků na předfinancování podílů EU a SR u projektů spolufinancovaných z Evropské unie využila v roce 2021 jedna příspěvková organizace cizí zdroje. Jedná se o Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii, Bruntál, příspěvkovou organizaci, která uzavřela se souhlasem zřizovatele střednědobé úvěry. V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců během let 2019 a 2020 a výše nesplacených závazků.

Tabulka 1.145: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
projekt Finanční závazky příspěvkových organizací
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplaceného úvěru k 31. 12. 2021 konečná splatnost úvěru
"TECHNIKA BEZ HRANIC" (OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osa 3) střednědobý investiční úvěr 9 100 6 908 31. 3. 2023
revolvingový úvěr 6 000 1 452 31. 3. 2023
"Síť školních podnikatelských inkubátorů" (OP INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osa 3) střednědobý investiční úvěr 5 500 4 217 31. 3. 2022
revolvingový úvěr 2 200 0 31. 3. 2024
Celkem   22 800 12 577  

Prostředky z projektů budou vyplaceny ex-post na základě schválených monitorovacích zpráv s žádostí o platbu. Pro zajištění realizace projektů škola potřebuje na zahájení v prvním roce projektů investiční úvěry, které využije k financování projektů tak, aby mohly být realizovány v plánovaném rozsahu a termínu. V dalších letech bude průběžné financování projektů škola zajišťovat čerpáním revolvingových úvěrů.

8.6 Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví

Moravskoslezský kraj byl k 31. 12. 2021 v odvětví zdravotnictví zřizovatelem 8 příspěvkových organizací, a to 6 nemocnic, 1 odborného léčebného ústavu a 1 zdravotnické záchranné služby. Hlavní činností příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví je poskytování diagnostické, preventivní, léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče, jejímž cílem je zlepšení zdravotního stavu člověka či zmírnění jeho utrpení. Těmto organizacím byly v roce 2021 zaslány příspěvky (neinvestiční a investiční) v celkové výši 1.592.918 tis. Kč.

Financování provozu příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Z rozpočtu kraje byl v rámci odvětví zdravotnictví poskytnut příspěvek na provoz ve výši 1.230.576 tis. Kč. K financování provozních činností byly příspěvkovými organizacemi skutečně čerpány finanční prostředky ve výši 1.180.567 tis. Kč (v rámci finančního vypořádání byly vráceny do rozpočtu kraje finanční prostředky ve výši 50.010 tis. Kč). Příspěvek na zajištění běžného provozu byl čerpán ve výši 536.407 tis. Kč a účelově byly čerpány finanční prostředky ve výši 644.160 tis. Kč. Zdroje financování těchto příspěvků tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 637.062 tis. Kč, ze státního rozpočtu ve výši 534.959 tis. Kč a z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanismů ve výši 8.546 tis. Kč.

Tabulka 1.146: Objemy provozních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvková organizace počet příspěvek na provoz celkem příspěvek na provoz účelový příspěvek na provoz
na reprodukci majetku kraje ostatní na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 576 933 0 6 573 559 949 10 412
odborný léčebný ústav 1 18 265 12 820 0 5 445 0
zdravotnická záchranná služba 1 585 368 523 587 0 61 781 0
celkem 8 1 180 567 536 407 6 573 627 175 10 412

Ostatní účelový příspěvek ve výši 627.175 tis. Kč byl příspěvkovým organizacím poskytnut ve výši 94.062 tis. Kč z rozpočtu kraje a ve výši 533.113 tis. Kč byl financován účelovými dotacemi poskytnutými příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu.

Účelové prostředky z rozpočtu kraje byly poskytnuty ve výši 28.350 tis. Kč na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na akce Zajištění lékařské pohotovostní služby ve výši 6.500 tis. Kč, Stabilizaci zdravotnického personálu a vzdělávání ve výši 1.627 tis. Kč, Elektronizace zdravotnických procesů ve výši 1.618 tis. Kč. Prostředky ve výši 4.630 tis. Kč byly zaslány na Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19. Zdravotnické záchranné službě Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Ostrava, byly dále zaslány příspěvky na Provoz protialkoholní záchytné stanice ve výši 10.500 tis. Kč, Výdaje související s provozem Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje ve výši 12.756 tis. Kč, na provozní výdaje IVC Mošnov, Ostrava-Jih a Město Albrechtice ve výši 7.018 tis. Kč, Pořízení osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnanců ve výši 18.013 tis. Kč a Vzdělávací středisko ZZS MSK ve výši 1.750 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly poskytnuty zejména dotace na Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků – rezidenční místa – lékaři a nelékaři ve výši 12.749 tis. Kč, na Připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 9.428 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly poskytnuty transfery nemocnicím na sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jako registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytnut neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101–103) ve výši 19.414 tis. Kč.

V souvislostí s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly příspěvkovými organizacemi v odvětví zdravotnictví použity finanční prostředky ze státního rozpočtu v celkové výši 491.462 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva zdravotnictví byly poskytnuty příspěvky poskytovatelům lůžkové péče v celkové výši 490.305 tis. Kč, které byly použity na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců (475.229 tis. Kč) a na nefinanční benefity zaměstnanců (17.076 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí byly v souvislosti s epidemií COVID‑19 nemocnicím poskytnuty příspěvky ve výši 1.157 tis. Kč na financování zvýšených provozních výdajů a na odměny zaměstnanců v sociálních službách (1.065 tis. Kč), a dále na zvýšené náklady poskytovatelům služeb péče o dítě v dětské skupině (92 tis. Kč).

Z rozpočtu kraje byl na reprodukci majetku poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 6.573 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity zejména na financování neinvestičních výdajů u akcí Pavilon H – stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 2.152 tis. Kč, Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 2.000 tis. Kč, Rozšíření gastro ambulance Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) v výši 1.246 tis. Kč.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím provozní příspěvky ve výši 10.412 tis. Kč, přičemž objem finanční prostředků ve výši 8.545 tis. Kč byl zaslán z evropských finančních zdrojů, ze státního rozpočtu finanční prostředky ve výši 1.846 tis. Kč a z rozpočtu kraje byly poskytnuty příspěvky ve výši 21 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly nemocnicemi z Integrovaného regionálního operačního programu realizovány projekty Beskydské centrum duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 1.705 tis. Kč, projekty Kybernetické bezpečnosti ve výši 1.174 tis. Kč) a Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Havířov, p. o. ve výši 19 tis. Kč. Dále z Operačního programu Zaměstnanost byly realizovány projekty Provoz Beskydského centra duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 7.130 tis. Kč a Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) ve výši 384 tis. Kč.

Účelové investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

Na pořízení a obnovu majetku byly poskytnuty investiční příspěvky do fondu investic příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v celkovém objemu 362.342 tis. Kč. Zdroje financování tvořily finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 264.091 tis. Kč, z rozpočtu Evropské unie či jiných finančních mechanismů ve výši 91.069 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 7.182 tis. Kč.

Tabulka 1.147: Objemy investičních prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví (v tis. Kč)
příspěvkové organizace počet investiční příspěvky do fondu investic celkem z toho:
investiční příspěvky do fondu investic investiční příspěvky do fondu investic na akce spolufinancované z EU
nemocnice 6 314 338 202 060 112 279
zdravotnická záchranná služba 1 28 377 28 377 0
léčebný ústav 1 19 626 19 626 0
celkem 8 362 342 250 064 112 279

V rámci reprodukce majetku kraje byly z rozpočtu kraje poskytnuty příspěvkovým organizacím finanční prostředky ve výši 247.922 tis. Kč zejména na stavební úpravy, rekonstrukce a opravy objektů a zařízení, pořízení zdravotní techniky a přístrojového vybavení nebo obnovu vozového parku záchranné služby. V souvislosti s pandemickým šířením onemocnění COVID‑19 byly pořízeny zdravotnické přístroje v celkové hodnotě 13.997 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější akce reprodukce majetku realizované příspěvkovými organizacemi patří Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje (Nemocnice s poliklinikou Karviná‑Ráj, příspěvková organizace) ve výši 33.241 tis. Kč, Pořízení zdravotnických přístrojů ve výši 33.136 tis. Kč, Rekonstrukce hemodialýzy v budově S (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 29.107 tis. Kč, Obnova vozového parku ve výši 27.435 tis. Kč, Pavilon H – stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 18.747 tis. Kč, Pavilon F – stavební úpravy 1. NP pro rehabilitaci (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) ve výši 14.668 tis. Kč, Rekonstrukce podkroví (Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) ve výši 11.438 tis. Kč.

Ze státního rozpočtu byly zaslány dotace ve výši 2.142 tis. Kč pro Záchrannou zdravotnickou službu Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, na nákup vozidla pro převoz pracovníků a materiálu.

Na akce spolufinancované z evropských finančních zdrojů byly zaslány příspěvkovým organizacím investiční příspěvky ve výši 112.279 tis. Kč, přičemž objem finančních prostředků ve výši 91.069 tis. Kč byl poskytnut z evropských finančních zdrojů, objem ve výši 16.170 tis. Kč byl zaslán z rozpočtu kraje na spolufinancování povinného podílu projektů či neuznatelných nákladů projektů a ze státního rozpočtu byly zaslány příspěvky ve výši 5.040 tis. Kč. Z těchto zdrojů byly z Integrovaného regionálního operačního programu realizovány projekty samotnými příspěvkovými organizacemi, a to na projekty Modernizace vybavení pro obory návazné péče 1. a 2. část ve výši 60.212 tis. Kč, Kybernetická bezpečnost ve výši 22.624 tis. Kč a Beskydské centrum duševního zdraví (Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace) ve výši 12.139 tis. Kč, Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice Havířov, p. o., ve výši 5.523 tis. Kč, Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace, ve výši 5.397 tis. Kč, Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů ve výši 6.384 tis. Kč.

Návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví

V odvětví zdravotnictví byly v roce 2021 poskytnuty návratné finanční výpomoci v celkovém objemu 94.865 tis. Kč příspěvkovým organizacím:

Naopak v roce 2021 došlo k vrácení návratných finančních výpomocí v celkové výši 102.726 tis. Kč poskytnutých na projekty realizované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu od příspěvkových organizací:

V tabulce 1.150 je uvedena výše nesplacených návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2021.

Výsledek hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví vykázaly za rok 2021 v celkovém součtu výsledek hospodaření ve výši 244.827 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílelo všech 8 organizací kladným výsledkem hospodaření; celkově došlo k meziročnímu nárůstu o 127.327 tis. Kč. Na meziročním vzestupu nákladů o 1.192.264 tis. Kč se výrazně podílel nárůst osobních nákladů (o 716.201 tis. Kč) v návaznosti s navýšením tarifních platů v souladu s platnou legislativou a s vyplácením mimořádných odměn zaměstnancům v souvislosti s epidemií COVID‑19.

Výsledek hospodaření byl výrazně ovlivněn opatřeními přijatými proti pandemickému šíření onemocnění COVID‑19. Ministerstvo zdravotnictví mj. nařídilo poskytovatelům akutní lůžkové péče s účinností od 7. 4. 2021 omezit akutní zdravotní péči na míru nezbytně nutnou při zohlednění zdravotního stavu pacientů. Za účelem zajištění dostatečné kapacity (personální, věcné a technické) pro léčbu pacientů s onemocněním COVID‑19 nemocnice operativně reagovaly na epidemiologickou situaci změnou režimu. Dalším výrazným aspektem byl zákon č. 160/2021 Sb., o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňující dopady epidemie onemocnění COVID‑19 v roce 2021, který nabyl účinnosti 10. 4. 2021, a vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, ve znění pozdějších předpisů, platná od 1. 7. 2021.

Pandemie COVID‑19 tak i v roce 2021 velmi výrazně ovlivnila hospodaření organizací v odvětví zdravotnictví. Důsledkem nutnosti omezování elektivní péče byl pokles produkce – docházelo k poklesu plánovaných neakutních operací, ambulantní i hospitalizační péče. Současně docházelo k nárůstu nákladů vyvolaných pandemií. Propad výnosů byl eliminován výše zmiňovaným "kompenzačním" zákonem a kompenzační vyhláškou, kdy zejména v důsledku úhrad za Covid kompenzace, dosáhly organizace výrazně kladných výsledků hospodaření (viz tabulka 1.148). Finální vyúčtování zdravotní péče poskytnuté v roce 2021 proběhne jako vždy až v roce následujícím, tedy v roce 2022.

Hospodaření příspěvkových organizací bylo v průběhu roku měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno. V průběhu roku probíhala jednání výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje, na kterých bylo hospodaření pravidelným bodem programu jednání, a také bylo pravidelně informováno zastupitelstvo kraje.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo v roce 2021 ke zlepšení výsledku hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví, které zachycuje tabulka 1.148.

Tabulka 1.148: Výsledky hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2021 (v tis. Kč)
Poř. č. Název příspěvkové organizace výsledek hospodaření za rok 2021 návrh na vypořádání výsledku hospodaření
převod do "rezervního fondu" převod do "fondu odměn" převod na účet "výsledek hospodaření předcházejících období"
1 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 1 049 0 0 1 049
2 Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace 7 300 6 600 700 0
3 Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace 4 863 4 863 0 0
4 Nemocnice Havířov, příspěvková organizace 16 532 0 0 16 532
5 Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace 51 305 10 000 10 000 31 305
6 Nemocnice ve Frýdku‑Místku, příspěvková organizace 78 882 45 800 20 000 13 082
7 Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace 15 441 0 0 15 441
8 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 69 455 0 0 69 455
  Celkem 244 827 67 263 30 700 146 864

Cizí zdroje a závazky z obchodního styku po lhůtě splatnosti u příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

Přehled o cizích zdrojích a závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví k 31. 12. 2021 je zaznamenán v tabulkách 1.149, 1.150 a 1.151 v dalším textu.

Za účelem zajištění finančních prostředků ve výši hodnoty krátkodobých pohledávek za zdravotními pojišťovnami využívají příspěvkové organizace cizí zdroje (revolvingové úvěry) a v případě Slezské nemocnice v Opavě a Nemocnice Havířov i účelové úvěry. Ve Slezské nemocnici v Opavě je určen tento střednědobý investiční úvěr na financování rekonstrukce vytápění a v Nemocnici Havířov na financování magnetické rezonance.

V níže uvedené tabulce je uveden přehled sjednaných úvěrových rámců a výše nesplacených závazků k 31. 12. 2021.

Tabulka 1.149: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši nesplacených úvěrů k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky příspěvkových organizací
typ úvěru výše úvěru, rámce výše nesplacených k 31. 12. 2021
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov revolving 20 000 0
Nemocnice ve Frýdku‑Místku revolving 60 000 0
Nemocnice Havířov revolving 70 000 13 000
účelový úvěr 23 000 18 575
Nemocnice s poliklinikou Karviná‑Ráj revolving 80 000 0
Slezská nemocnice v Opavě účelový úvěr 30 000 13 983
revolving 25 000 0
Celkem   308 000 45 558

Pro úplnost o přehledu využití cizích finančních prostředků je v tabulce 1.150 uveden přehled návratných finančních výpomocí k 31. 12. 2021. Návratná finanční výpomoc je organizacím poskytnuta zřizovatelem nejčastěji v souvislosti s projekty (např. Modernizace vybavení pro obory návazné péče a zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů) a slouží k překlenutí doby mezi realizací a financováním v rámci IROP.

Tabulka 1.150: Přehled o cizích zdrojích – informace o výši návratných finančních výpomocí (NFV) k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Finanční závazky příspěvkových organizací
účel návratné fin. výpomoci výše NFV nesplacená výše k 31. 12. 2021
Nemocnice ve Frýdku‑Místku NIP a DIOP 24 500 5 014
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů 5 072 5 072
Nemocnice Havířov Modernizace vybavení pro obory náv. péče 1.1 46 269 46 269
Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie 51 794 49 703
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů 5 054 5 054
Celkem   132 689 111 112

Dále je uveden přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti ve výši 175.191 tis. Kč, včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období (SÚ 432) k 31. 12. 2021 (tato položka nezahrnuje výsledek hospodaření za rok 2021).

Tabulka 1.151: Přehled o závazcích z obchodního styku po lhůtě splatnosti včetně informace o výši výsledku hospodaření předcházejících účetních období (SÚ 432) k 31. 12. 2021 (v tis. Kč)
Název příspěvkové organizace Zadluženost příspěvkových organizací
Posplatné závazky z obchodního styku Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov 0 34 084
Nemocnice ve Frýdku‑Místku 14 814 -13 083
Nemocnice Třinec 46 706 -84 744
Nemocnice Havířov 92 771 -160 006
Nemocnice s poliklinikou Karviná‑Ráj 21 408 -176 753
Slezská nemocnice v Opavě -572 -28 229
Zdravotnická záchranná služba MSK 0 0
OLÚ Metylovice – Moravskoslezské sanatorium 63 -885
Celkem 175 190 -429 616

Zhodnocení plnění závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon u pověřených příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, rozhodlo zastupitelstvo kraje svým unesením č. 12/2005 ze dne 11. 12. 2014 pověřit následující příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s nimi smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon:

Dále zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/184, ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo o pověření poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu organizaci Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace.

Dle těchto smluv jsou příspěvkové organizace pověřeny výkonem ústavní i ambulantní základní a specializované diagnostické a léčebné péče, včetně preventivních opatření ve stanoveném spádovém území ve smyslu platných právních předpisů, jakož i zajišťování ostatních služeb s poskytováním zdravotní péče souvisejících. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Nemocnice s poliklinikou Karviná‑Ráj, příspěvková organizace, a Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, jsou pověřeny také výkonem sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.

Uzavřením smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon garantuje Moravskoslezský kraj výpočet vyrovnávací platby a po ukončení roku také posouzení případné nadměrné vyrovnávací platby. Postup výpočtu vyrovnávací platby je stanoven v Pravidlech pro výpočet vyrovnávací platby v rámci závazku veřejné služby, které jsou prováděcím předpisem Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem.

Dle původní metodiky lze za rok 2021 předpokládat nadměrnou vyrovnávací platbu z titulu závazku veřejné služby v rámci uzavřených Smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon u všech organizací. Vzhledem k mimořádnosti situace v souvislosti s pandemií COVID‑19 v nemocnicích v průběhu let 2020 a 2021 se odbor ZDR rozhodl toto reflektovat; proto došlo k aktualizaci metodiky, čímž byl změněn postup vyhodnocování z každoročního na celé období trvání závazku (tj. za celé období let 2015–2024). Díky této změně na model tzv. kumulativní vyrovnávací platby lze lépe obsáhnout celé období trvání závazku (dlouhodobé podfinancování závazku veřejné služby se tak alespoň částečně narovnává). Financování příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2021 bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím, čímž byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9. Obchodní společnosti s majetkovou účastí Moravskoslezského kraje

Moravskoslezský kraj měl k 31. 12. 2021 účast v níže uvedených obchodních společnostech.

Tabulka 1.152: Přehled obchodních společností s majetkovou účastí kraje
Název % podíl kraje Výsledek hospodaření v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 26827719 100,0 -32 593
Moravskoslezské Investice a Development, a. s. 47673168 100,0 2 284
Moravian-Silesian Tourism, s. r. o. 02995832 100,0 331
Bílovecká nemocnice, a. s. 26865858 100,0 13 241
Sanatorium Jablunkov, a. s. 27835545 100,0 5 067
Koordinátor ODIS, s. r. o. 64613895 50,0 56
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. 25379631 45,0 1 466
VaK Bruntál, a. s. 47675861 0,0015 5 673

9.1 Obchodní společnosti v odvětví dopravy

Tabulka 1.153: Hospodaření obchodních společností za rok 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Letiště Ostrava, a. s. 25 398 955 147 262 212 294 805 -32 593
Koordinátor ODIS, s. r. o. 14 804 55 377 90 477 90 421 56

Letiště Ostrava, a. s.

O založení akciové společnosti Letiště Ostrava, a. s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 18/605/1 ze dne 25. 9. 2003, k zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo dne 3. 3. 2004. Základní kapitál společnosti, který byl při vzniku společnosti ve výši 2.000 tis. Kč, se v průběhu let zvyšoval peněžitými i nepeněžitými vklady a snižoval vzetím akcií z oběhu podle rozhodnutí valné hromady; v roce 2021 se neměnil a v obchodním rejstříku je k 31. 12. 2021 zapsán ve výši 494.209 tis. Kč. Jediným akcionářem a stoprocentním vlastníkem společnosti je Moravskoslezský kraj.

Hospodaření společnosti za rok 2021 skončilo ztrátou ve výši 32.593 tis. Kč. Výsledky hospodaření byly jako každoročně ovlivněny zejména vysokými odpisy dlouhodobého majetku. Aktiva a pasiva celkem jsou vykazována ve stejné výši 1.370.295 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se snížil na hodnotu 390.394 tis. Kč. Na účtu neuhrazených ztrát minulých let je zůstatek 72.077 tis. Kč, fondy ze zisku jsou ve výši 707 tis. Kč. Představenstvo společnosti navrhuje řešení ztráty, které bude projednávat valná hromada, a to zaúčtováním ztráty do neuhrazených ztrát minulých let, které se tak zvýší na 104.670 tis. Kč a měly by být pokryty snížením základního kapitálu.

Letiště Ostrava, a. s., vykazovalo k 31. 12. 2021 závazky k úvěrovým institucím ve výši 28.070 tis. Kč. Společnost má otevřen bankovní úvěr dle smlouvy z roku 2018 na částku 40.000 tis. Kč se splatností 30. 6. 2028 v pravidelných čtvrtletních splátkách, první splátka byla uhrazena k 30. 9. 2019; v roce 2021 bylo splaceno 4.328 tis. Kč. Jiné úvěry a zápůjčky společnost nečerpala. V roce 2022 společnost plánuje poptávku a zajištění bankovního úvěru na výstavbu nové cargo haly, předpokládaná částka čerpání je 45.000 tis. Kč.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby, byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 11/1201 ze dne 13. 3. 2019 pověřena k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen "SGEI") v rozsahu vymezeném ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03873/2019/KH, a to na dobu trvání od 21. 8. 2019 do 31. 12. 2023. Cílem SGEI je zajistit účinnou ochranu občanů a majetku v oblasti průmyslové zóny Mošnov a jeho okolních obcí s dopadem na území obcí Mošnov, Albrechtičky, Skotnice, Sedlnice a Petřvald. Závěrečné vyúčtování SGEI bude předloženo do 29. 2. 2024.

V období trvání SGEI byl schválen jeden dodatek, kterým došlo na základě průběžného vyúčtování za rok 2019 ke snížení celkové vyrovnávací platby na 95.000 tis. Kč. V letech 2019–2021 bylo ze strany kraje celkem vyplaceno 55.000 tis. Kč. V roce 2021 byly Letišti Ostrava, a. s., poskytnuty v souladu se smlouvou čtyři splátky vyrovnávací platby po 5.000 tis. Kč, tj. celkem 20.000 tis. Kč. Na základě průběžného vyúčtování za rok 2021 byla vyčerpána částka 14.610 tis. Kč. Nepoužitá část vyrovnávací platby se převádí do dalších let, kdy dochází ke smluvním úpravám zálohových splátek vyrovnávací platby.

Koordinátor ODIS, s. r. o.

Moravskoslezský kraj usnesením zastupitelstva č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 rozhodl o účasti ve společnosti Koordinátor ODIS, s. r. o., a stal se společníkem s majetkovou účastí ve výši 275 tis. Kč. K zápisu změny do obchodního rejstříku došlo 19. 4. 2003. Následně bylo rozhodnuto o zvýšení podílu peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 185 tis. Kč, který byl zapsán 13. 1. 2009, čímž došlo k navýšení obchodního podílu kraje na 50 %. Základní kapitál společnosti je, dle obchodního rejstříku k 31. 12. 2021, ve výši 920 tis. Kč, podíl kraje činí 460 tis. Kč.

Společnost dosáhla za rok 2021 zisku ve výši 56 tis. Kč. Aktiva a pasiva celkem představují stejnou výši 59.777 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti k 31. 12. 2021 se zvýšil na 4.365 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je vykázán zůstatek 3.273 tis. Kč, fondy ze zisku jsou ve výši 116 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Zisk za rok 2021 navrhuje společnost zaúčtovat v plné výši ve prospěch účtu nerozdělený zisk minulých let.

9.2 Obchodní společnosti v odvětví regionálního rozvoje

Tabulka 1.154: Hospodaření obchodních společností za rok 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravskoslezské Investice a Development, a. s. 1 545 4 157 25 400 23 116 2 284
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. 30 371 44 643 62 300 60 834 1 466
VaK Bruntál, a. s. 36 625 66 722 114 506 108 833 5 673

Moravskoslezské Investice a Development, a. s.

Moravskoslezský kraj se stal akcionářem společnosti na základě usnesení zastupitelstva č. 7/81/4 ze dne 13. 12. 2001, kdy byla stanovena majetková účast v obchodní společnosti ve výši 70 % základního kapitálu bezúplatným nabytím 70 ks akcií v nominální hodnotě 700 tis. Kč. Následně usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1357 ze dne 1. 3. 2007 bylo rozhodnuto o nabytí zbývajících 30 ks akcií společnosti, a to rovněž bezúplatným převodem akcií od ČR – Ministerstva pro místní rozvoj. K zápisu v obchodním rejstříku došlo 4. 8. 2008. V roce 2018 došlo ke změně názvu společnosti (původně Agentura pro regionální rozvoj, a. s.), a také k navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti o částku 14.000 tis. Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku k datu 31. 12. 2021, činila 15.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Společnost vykázala za rok 2021 zisk ve výši 2.284 tis. Kč. Aktiva a pasiva celkem představují stejnou výši 42.031 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2021 zvýšil na 36.056 tis. Kč. Nerozdělený zisk minulých let je ve výši 15.010 tis. Kč, fondy ze zisku mají zůstatek 785 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Valné hromadě, která bude rozhodovat o hospodářském výsledku, bude navrženo rozdělení zisku přídělem do sociálního fondu a převodem na účet nerozděleného zisku.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s.

O účasti Moravskoslezského kraje v obchodní společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a. s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva č. 3/110 ze dne 16. 3. 2017. Na základě smlouvy o převodu akcií se společností Agentura pro regionální rozvoj, a. s., která byla vlastníkem akcií, došlo k úplatnému nabytí 8 ks akcií o jmenovité hodnotě 50 tis. Kč, přičemž pořizovací cena akcií byla 407,6 tis. Kč. Tímto získal kraj podíl 9,1 % na základním kapitálu společnosti, který dále zvýšil na základě usnesení zastupitelstva č. 4/1148 ze dne 30. 5. 2017, rozhodnutím o peněžitém vkladu ve výši 5.900 tis. Kč. V obchodním rejstříku byla zapsána změna názvu na Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s., a celkové zvýšení základního kapitálu společnosti o 9.600 tis. Kč, přičemž podíl kraje tvoří 6.300 tis. Kč, tj. 45 %. Stejným podílem disponuje statutární město Ostrava a zbývajících 10 % je rozděleno mezi Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, Slezskou univerzitu v Opavě a Ostravskou univerzitu. V průběhu roku 2019 byla realizována změna akcií z listinných na zaknihované, akcie vlastněné krajem byly zapsány na majetkový účet cenných papírů. Výše základního kapitálu společnosti zapsaná ke dni 31. 12. 2021 je 14.000 tis. Kč, podíl kraje představuje 45 %.

Společnost vykázala za rok 2021 zisk ve výši 1.466 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují stejnou výši 62.205 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 16.002 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek 411 tis. Kč, fondy ze zisku jsou ve výši 125 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje, ani neplánuje. Rozdělení zisku je navrhováno dle stanov společnosti do rezervního fondu, rozvojového fondu a na účet nerozděleného zisku.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby, byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 7/754 ze dne 14. 3. 2018 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezeném ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen "SGEI") č. 04321/2018/RRC, a to na dobu trvání od 23. 4. 2018 do 31. 12. 2021. Cílem SGEI je posílit hospodářský rozvoj a stabilitu regionu. V období trvání SGEI byly schváleny tři dodatky, kterými došlo k aktualizaci činností a služeb v jednotlivých letech trvání, a k navýšení celkové vyrovnávací platby. Celkově bylo ze strany kraje vyplaceno 45.186 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování SGEI bylo předloženo do smlouvou stanoveného termínu. Vyrovnávací platba byla vypořádána částkou ve výši 1.489 tis. Kč. Financování společnosti bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím, čímž byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

V návaznosti na končící smlouvu rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/535 ze dne 16. 12. 2021 o uzavření nové SGEI č. 05088/2021/RRC s dobou trvání od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025. Celková schválená výše vyrovnávací platby nové SGEI ze strany kraje je 54.900 tis. Kč.

VaK Bruntál, a. s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 5/277 ze dne 17. 6. 2009 bylo rozhodnuto o nabytí 10 ks akcií společnosti VaK Bruntál, a. s., ve jmenovité hodnotě 10 tis. Kč, a to bezúplatným převodem. Z centrálního depozitáře cenných papírů byly zaknihované akcie v roce 2011 převedeny na majetkový účet kraje u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku ke dni 31. 12. 2021 činil 687.989 tis. Kč, majetkový podíl Moravskoslezského kraje představuje 0,0015 %.

Společnost dosáhla za rok 2021 zisku ve výši 5.673 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují stejnou výši 828.240 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2021 zvýšil na 761.472 tis. Kč. Na účtu nerozdělený zisk minulých let je zůstatek ve výši 29.231 tis. Kč. Společnost vykazuje úvěry ve výši 8.378 tis. Kč.

Ručitelský závazek kraje

V souvislosti s žádostí společnosti VaK Bruntál, a. s., a na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje ze dne 17. 6. 2009, převzal Moravskoslezský kraj ručitelský závazek za dluhy společnosti VaK Bruntál, a. s.

Moravskoslezský kraj převzal ručení s ohledem na ust. § 143 odst. 4 insolvenčního zákona, když takový krok vyššího územního samosprávného celku je zákonným důvodem pro zamítnutí insolvenčního návrhu podaného věřitelem. Mj. právě i vzhledem k převzetí ručení krajem Vrchní soud v Olomouci v červenci 2009 potvrdil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zamítnutí insolvenčního návrhu podaného na společnost VaK Bruntál, a. s., společností FOCUS – METAL, s. r. o. Tato společnost podala proti pravomocnému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci v září 2009 včasné dovolání k Nejvyššímu soudu, který toto dovolání svým usnesením sp. zn. 29 NSČR 29/2009 ze dne 17. 2. 2011 zamítl. Dle Nejvyššího soudu jediným důvodem pro zamítnutí dovolání bylo převzetí ručitelského závazku Moravskoslezským krajem (ostatní věcné důvody použité soudy nižších instancí Nejvyšší soud neakceptoval).

Ve věci zajištění ručitelského závazku Moravskoslezského kraje je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě zástavní se společností VaK Bruntál, a. s. Za účelem ošetření vzájemných vztahů pro případ, že Moravskoslezský kraj by byl nucen plnit na základě ručitelského závazku, byla preventivně uzavřena dohoda o úhradě náhrady za plnění poskytnutá ručitelem Moravskoslezským krajem za společnost VaK Bruntál, a. s.

Zachování jak majetkové účasti Moravskoslezského kraje ve společnosti VaK Bruntál, a. s., tak i ručitelského závazku, je účelné až do doby dořešení sporů týkajících se údajných pohledávek společnosti FOCUS – METAL, s. r. o. Tyto spory (včetně klíčového sporu o platnost údajného rozhodčího nálezu Mgr. Mojžíška) byly přerušeny do doby pravomocného skončení trestního řízení vedeného proti osobám stojícím za aktivitami společnosti FOCUS – METAL, s. r. o., vůči společnosti VaK Bruntál, a. s. V tomto trestním řízení vedeném před Krajským soudem v Ostravě byli obžalovaní v říjnu 2012 uznáni vinnými ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu ve stadiu pokusu (resp. v jednom případě pomoc při pokusu) a odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání od 6 let do 7 let a 10 měsíců. Obžalovaní si podali proti rozsudku odvolání, které bylo dne 24. 9. 2013 Vrchním soudem v Olomouci zamítnuto. Trestní věc je tedy pravomocně skončena. Odsouzené osoby podaly proti rozsudku dovolání, které bylo Nejvyšším soudem zamítnuto.

V návaznosti na pravomocné skončení trestního řízení bylo pokračováno v přerušených civilních věcech týkajících se platnosti rozhodčího nálezu a údajných pohledávek (viz výše). V této věci kraj navrhl přistoupení společnosti VaK Bruntál, a. s., jako vedlejšího účastníka na straně žalované. Okresní soud v Ostravě dne 26. 9. 2017 žalobu odmítl pro neurčitost žalobního nároku. Proti tomuto usnesení podala společnost FOKR Czech, s. r. o. (na kterou byly tvrzené nároky postoupeny společností FOCUS – METAL, s. r. o.) dne 26. 10. 2017 odvolání. V odvolacím řízení Krajský soud v Ostravě dne 31. 1. 2018 rozhodl tak, že žaloba se neodmítá a věc se vrací Okresnímu soudu v Ostravě k dalšímu řízení. V opakovaném prvoinstančním řízení Okresní soud v Ostravě dne 21. 9. 2018 rozhodl tak, že žaloba společnosti FOKR Czech, s. r. o., se zamítá. Žalobce proti tomuto rozsudku podal odvolání a proběhlo odvolací řízení před Krajským soudem v Ostravě. Věc byla pravomocně skončena v prosinci roku 2019 ve prospěch Moravskoslezského kraje. Dne 19. 2. 2020 však společnost FOKR Czech, s. r. o., opětovně podala dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten dovolání společnosti FOKR Czech, s. r. o., dne 19. 9. 2020 odmítl, a to z důvodu nezaplacení soudního poplatku za dovolací řízení. Ve vztahu k Moravskoslezskému kraji již tedy nyní neběží žádná soudní řízení týkající se ručitelského závazku.

V průběhu roku 2021 byla se společností VaK Bruntál a. s., a jejím právním zástupcem, komunikována otázka zpětného odkupu akcií společnosti vlastněných Moravskoslezským krajem. Dle jejich sdělení ještě stále není skončen poslední soudní spor v předmětné kauze, a sice řízení ve věci žaloby společnosti VaK Bruntál, a. s., proti společnosti FOKR Czech, s. r. o., o náhradu škody. Toto soudní řízení je vedeno Okresním soudem ve Vsetíně (pobočka Valašské Meziříčí) pod sp. zn. 12 C 27/2010; dne 1. 4. 2022 proběhlo jednání, v jeho průběhu však byla žalovanou stranou vznesena námitka podjatosti soudce a z tohoto důvodu bylo jednání odročeno na neurčito, resp. do doby vyřešení podjatosti soudce. Vzhledem k tomu požádal právní zástupce společnosti VaK Bruntál, a. s., aby v tuto chvíli ještě zůstal zachován podíl Moravskoslezského kraje ve společnosti včetně ručitelského závazku.

Objem ručitelského závazku k datu účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2021 za obchodní společnost VaK Bruntál, a. s., činil 78.735 tis. Kč.

9.3 Obchodní společnost v odvětví cestovního ruchu

Tabulka 1.155: Hospodaření obchodní společnosti za rok 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Moravian-Silesian Tourism, s. r. o. 526 1 078 14 416 14 085 331

Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Moravskoslezský kraj, jako jediný společník, založil obchodní společnost Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., a to usnesením zastupitelstva kraje č. 9/730 ze dne 24. 4. 2014. Dne 14. 5. 2014 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku se základním kapitálem 1.000 tis. Kč, který byl v dalších letech peněžitými vklady navýšen celkem o 15.000 tis. Kč. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2021 činil 16.000 tis. Kč, podíl kraje na základním kapitálu je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 331 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují stejnou hodnotu 12.161 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 11.044 tis Kč. Zůstatek účtu nerozděleného výsledku hospodaření z minulých let činí 5.287 tis. Kč. Úvěry společnost nevykazuje. Dozorčí rada společnosti navrhuje valné hromadě schválit zaúčtování zisku na pokrytí neuhrazených ztrát z minulých let.

9.4 Obchodní společnosti v odvětví zdravotnictví

Tabulka 1.156: Hospodaření obchodních společností za rok 2021 (v tis. Kč)
Ukazatel Pohledávky celkem Závazky celkem Výnosy Náklady Výsledek hospodaření
Bílovecká nemocnice, a. s. 13 094 56 968 183 883 170 642 13 241
Sanatorium Jablunkov, a. s. 16 296 29 071 119 700 114 633 5 067

Bílovecká nemocnice, a. s.

O založení akciové společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva kraje č. 4/447/1 ze dne 28. 4. 2005. Peněžitý vklad do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč, zapsaný do obchodního rejstříku při vzniku společnosti dne 11. 7. 2005, byl následně postupně navyšován nepeněžitými vklady ve výši 72.120 tis. Kč a peněžitými vklady ve výši 21.200 tis. Kč. V roce 2019 rada kraje v působnosti valné hromady rozhodla o snížení základního kapitálu o 21.520 tis. Kč, kterým byla řešena ztráta minulých let, v dalších letech změny základního kapitálu nenastaly. K 31. 12. 2021 je jeho zapsaná výše 73.800 tis. Kč, podíl kraje je 100 %.

Hospodaření společnosti za rok 2021 skončilo ziskem ve výši 13.241 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva jsou ve stejné výši 165.534 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 105.613 tis. Kč, účet nerozděleného zisku minulých let vykazuje zůstatek ve výši 17.541 tis. Kč, fondy ze zisku jsou ve výši 1.031 tis. Kč. Výsledek hospodaření bude navrhován k zaúčtování na účet nerozděleného zisku minulých let. Závazky k úvěrovým institucím společnost vykazuje ve výši 11 tis. Kč, což představuje zůstatek úvěru na automobil u UniCredit Leasing CZ, a. s.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby, byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1005 ze dne 11. 12. 2014 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezeném ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen "SGEI") č. 03569/2014/ZDR (vč. dodatků) od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2024.

Cílem SGEI je zajistit poskytování ústavní (lůžkové), ambulantní a komplementární zdravotní péče. Výše vyrovnávací platby činila 6.200 tis. Kč. Nadměrnost vyrovnávací platby je průběžně každoročně hodnocena. Konečné vyúčtování proběhne kumulativně ke konci platnosti smlouvy. Financování společnosti bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím, čímž byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

Sanatorium Jablunkov, a. s.

Usnesením zastupitelstva kraje č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007 bylo rozhodnuto o založení akciové společnosti Sanatorium Jablunkov, a. s., s peněžitým vkladem do základního kapitálu ve výši 2.000 tis. Kč. K zápisu společnosti do obchodního rejstříku došlo 20. 2. 2008. V průběhu následujících let docházelo k postupnému navyšování základního kapitálu formou peněžitých a nepeněžitých vkladů na celkovou výši 210.455 tis. Kč. V roce 2014 došlo ke změně listinných akcií na zaknihované, které byly zapsány na majetkový účet cenných papírů kraje. Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/52 ze 17. 12. 2020 a usnesením rady kraje v působnosti valné hromady č. 8/377 z 25. 1. 2021 bylo rozhodnuto o navýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o 25.500 tis. Kč. Zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno v obchodním rejstříku 19. 3. 2021. Základní kapitál společnosti k 31. 12. 2021, činil 237.955 tis. Kč, podíl kraje tvoří 100 %.

Společnost vykázala za rok 2021 zisk ve výši 5.067 tis. Kč. Celková aktiva a pasiva představují stejnou výši 280.639 tis. Kč. Vlastní kapitál společnosti se k 31. 12. 2021 zvýšil na 250.692 tis. Kč. Zůstatek účtu výsledek hospodaření minulých let je nulový, fondy ze zisku jsou ve výši 7.588 tis. Kč. Zisk z minulého období byl použit k tvorbě rezervního fondu a stejné řešení rozdělení zisku je navrhováno i pro rok 2021. Úvěry společnost nevykazuje ani neplánuje.

Zhodnocení závazku veřejné služby a vyrovnávací platby za její výkon

V souladu s Rozhodnutím Evropské komise ze dne 20. 12. 2011, č. 2012/21/EU, o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby, byla společnost usnesením zastupitelstva kraje č. 3/184 ze dne 17. 3. 2021 pověřena k výkonu veřejných služeb v rozsahu vymezeném ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu (dále jen "SGEI") od nabytí účinnosti 5. 5. 2021 do 31. 12. 2030.

Cílem SGEI je zajistit poskytování dané zdravotní péče dle rozhodnutí o registraci poskytovatele zdravotních služeb, vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod číslem jednacím MSK 89080/2008 dne 18. 6. 2008, včetně zajištění stravování. SGEI byla uzavřena z důvodu splnění podmínek pro projekt REACT na následnou péči, tento neproběhl. Výše vyrovnávací platby činila 26.189 tis. Kč. Nadměrnost vyrovnávací platby je každoročně průběžně hodnocena. Konečné vyúčtování vyrovnávací platby proběhne kumulativně ke konci platnosti smlouvy. Financování společnosti bylo prováděno v souladu s Rozhodnutím, čímž byl zajištěn soulad s pravidly veřejné podpory Evropské unie.

9.5 Ocenění dlouhodobého finančního majetku a tvorba opravné položky

Majetkové účasti jsou oceňovány pořizovací, resp. reprodukční pořizovací cenou, a v tomto ocenění jsou vedeny v účetnictví kraje. V případě navyšování základního kapitálu peněžitým vkladem se pořizovací cena shoduje s nominální hodnotou akcií nebo podílu (s výjimkou emisního ážia), ale v případě nepeněžitého vkladu, tzn. při navyšování základního kapitálu nemovitým a movitým majetkem, byl tento majetek veden v účetnictví v historických pořizovacích cenách a takto byl oceněn i při nepeněžitém vkladu. Pro zápis do obchodního rejstříku je však základní kapitál oceněn znaleckým posudkem, který zohledňuje reálnou hodnotu vkladu. S ohledem na to je hodnota dlouhodobého finančního majetku vedená v účetnictví kraje jiná, než hodnota kapitálu jednotlivých společností uvedená v obchodním rejstříku.

K okamžiku sestavení účetní závěrky se dlouhodobý finanční majetek, který představuje majetkovou účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, neoceňuje ekvivalencí, ale v případech, kdy dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku (více než 20 % v porovnání pořizovací ceny a výše vlastního kapitálu společnosti ve výkazu k rozhodnému dni), se změna ocenění vyjádří prostřednictvím opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku. Nejsou‑li údaje pro stanovení opravných položek známy při roční účetní závěrce, účtuje se o nich bezodkladně poté, kdy jsou známy. Poprvé bylo o opravné položce k tomuto majetku účtováno 30. 6. 2012 ke stavu vykazovanému u obchodních společností k 31. 12. 2011, znovu pak ve stejných termínech v letech 2013–2020, a to podle schválených ročních závěrek obchodních společností. Zaúčtované opravné položky se přehodnocují při každé roční účetní závěrce a v případě, že se sníží nebo zvýší hodnota majetku přechodně o dalších 10 %, je o této změně účtováno, resp. opravná položka může zaniknout a je odúčtována. V účetnictví kraje byly evidovány k 31. 12. 2021 opravné položky u dvou společností s majetkovou účastí kraje, a to Bílovecké nemocnice, a. s., a Moravian-Silesian Tourism, s. r. o.

Opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, která byla vlivem změny metodiky oceňování poprvé účtována v roce 2012 u společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., zachycuje dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 118.398 tis. Kč, což představuje rozdíl mezi účetní pořizovací cenou akcií a výší vlastního kapitálu společnosti. V dalších letech se o změně opravné položky neúčtovalo, protože nepřesáhla limit 10 % a ani v roce 2021 nenastaly skutečnosti vedoucí k jejímu snížení nebo zvýšení.

Další společností, u které na základě změn ve výši základního a vlastního kapitálu byla v roce 2017 zaúčtována opravná položka k dlouhodobému finančnímu majetku, která zachycovala dočasné snížení hodnoty majetku ve výši 3.990 tis. Kč, je Moravian-SilesianTourism, s. r. o. V letech 2018–2021 nedošlo ke změnám, které by měly být promítnuty do účetnictví, opravná položka zůstává ve stejné výši.

Údaje o jednotlivých společnostech jsou uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 1.157: Ocenění dlouhodobého finančního majetku kraje k 31. 12. 2021, vč. posouzení hodnoty a tvorby opravných položek k tomuto majetku dle předběžných údajů společností
Obchodní společnost % podíl kraje na zákl. kapitálu Hodnota akcií/obchodního podílu v účetnictví v pořizovacích cenách v tis. Kč Hodnota vlastního kapitálu z výkazů společností v tis. Kč Opravné položky k 31. 12. 2021 v tis. Kč
Letiště Ostrava, a. s. 100 512 177 390 394 0
Moravskoslezské Investice a Development, a. s. 100 7 980 36 056 0
Moravian-SilesianTourism, s. r. o. 100 16 000 11 044 3 990
Bílovecká nemocnice, a. s. 100 176 268 105 613 118 398
Sanatorium Jablunkov, a. s.* 100 236 213 250 692 0
Koordinátor ODIS s. r. o. 50 460 4 369 0
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a. s. * 45 6 308 16 022 0
VaK Bruntál, a. s.* 0,0015 11 761 472 0
Celkem ×     122 388

*Akcie v zaknihované podobě, ostatní akcie v listinné podobě

Při přepočtu opravných položek za rok 2021 dle aktuálně dostupných, zatím neschválených údajů z obchodních společností, by došlo v jednom případu ke změně výše a přeúčtování opravné položky a v jednom případě k zaúčtování nové opravné položky.

Změna v přechodném snížení hodnoty majetkové účasti u společnosti Bílovecká nemocnice, a. s., je tentokrát 17 % a je tedy vyšší než 10 %, což je limit uvedený ve vnitřních předpisech pro povinnost zaúčtování aktuální výše opravné položky; proto bude nutné přeúčtování na aktuálně vypočtené hodnoty, tedy dojde ke snížení na částku 70.655 tis. Kč. U společnosti Moravian-Silesian Tourism, s. r. o., je změna jen ve výši 2 %, proto se o nové výši opravné položky účtovat nebude. Nově však došlo k přechodnému snížení hodnoty majetku o více než 20 % u společnosti Letiště Ostrava, a. s., proto bude za rok 2021 vytvořena nová opravná položka, a to ve výši 121.783 tis. Kč. O nové opravné položce by se účtovalo po schválení výsledků hospodaření daných společností za rok 2021, tedy v účetnictví kraje až v roce 2022, stejně jako o změně výše opravné položky u společnosti Bílovecká nemocnice, a. s. Celkově se tedy zůstatky na podrozvahových účtech kraje týkající se opravných položek změní ze 122.388 tis. Kč na 196.428 tis. Kč.

10. Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a k hospodaření dalších osob

V roce 2021 byly poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkové výši 17.807.665 tis. Kč obcím, jejich příspěvkovým organizacím (dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), dobrovolným svazkům obcí v územní působnosti Moravskoslezského kraje, krajům, jiným veřejným rozpočtům, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatním fyzickým a právnickým osobám, z toho 28.786 tis. Kč bylo organizacemi vráceno v rámci finančního vypořádání v roce 2022. V následujících podkapitolách je uveden pouze výčet dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje poskytnutých v roce 2021 výše uvedeným subjektům. Podrobné informace o dotacích poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci vyhlašovaných dotačních programů a individuálních dotacích jsou uvedeny v kapitole 3 Dotační programy a individuální dotace. Přehled o jednotlivých příjemcích dotací (obcích, dobrovolných svazcích obcí, krajích, jiných veřejných rozpočtech, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko a ostatních fyzických a právnických osobách) z rozpočtu kraje je uveden v tabulkách č. 29 až 31 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.1 Finanční vztahy k rozpočtům obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a jiným veřejným rozpočtům

V roce 2021 byly obcím (včetně jejich organizací), krajům a jiným veřejným rozpočtům vyjma Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko (včetně zahraničí) poskytnuty z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotace v celkovém objemu 1.240.006 tis. Kč, z toho bylo v roce 2022 v rámci finančního vypořádání vráceno na účet kraje 4.178 tis. Kč.

V uvedeném objemu nejsou zahrnuty prostředky ve výši 12.152.863 tis. Kč, které byly poskytnuty příspěvkovým organizacím obcí v roce 2021 dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přičemž z těchto finančních prostředků byla vrácena v roce 2022 v rámci finančního vypořádání částka ve výši 7.970 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty v roce 2021 formou dotací přímo příspěvkovým organizacím, aniž by prošly rozpočtem jejich zřizovatele (obce).

Tabulka 1.158: Přehled akcí, v jejichž rámci byly poskytnuty finanční prostředky obcím, krajům a jiným veřejným rozpočtům v roce 2021 (v tis. Kč)
Název akce Poskytnuto v roce 2021 Vratky v rámci fin. vypořádání v roce 2022
Vyhlášené dotační programy 905 584,9 1 461,5
Bezpečnost silničního provozu 600,0 433,2
Climate adaptation and clean air in Ostrava 60,5  
Částečná kompenzace nákladů spojených s převodem činnosti Střední odborné školy waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace 1 500,0  
Dopravní obslužnost – linková doprava 53 860,6  
Finanční podpora postiženým živelními pohromami 5 474,2  
Informační systém o znečištění ovzduší 2 100,0  
Konference, sympózia a aktivity v oblasti zdravotnictví 150,0  
Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší 1 332,4  
Kulturní akce krajského a nadregionálního významu 850,0  
Ocenění udělovaná v odvětví kultury 50,0  
Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II 3 608,9  
Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID‑19 2 445,7  
Podpora aktivit obcí 39 500,0  
Podpora činností a celokrajských aktivit pro seniory Moravskoslezského kraje 452,6 78,4
Podpora činnosti bezpečnostních a ostatních složek Moravskoslezského kraje 10 000,0  
Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu 32 759,2  
Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru 7 214,9 226,0
Podpora projektů sociální prevence a sociálního začleňování s regionální působností v Moravskoslezském kraji 1 500,0  
Podpora rozvojových aktivit v oblasti regionálního rozvoje 1 798,0  
Podpora řešení kůrovcové kalamity 1 153,6  
Podpora služeb sociální prevence 3 34 905,0 1 497,8
Podpora soutěží a přehlídek 739,0  
Podpora výukového centra EVVO 1 000,0  
Podpora významných akcí cestovního ruchu 6 945,7  
Pořízení techniky pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 15 500,0  
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V 6 729,0  
Prevence rizikových projevů chování – krajská konference 35,0  
Prezentace kraje v oblasti kultury a zahraniční spolupráce 1 220,0  
Protialkoholní záchytná stanice 11 000,0  
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic 14 616,5  
Příspěvek obcím na financování potřeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 16 014,2 475,2
Realizace koncepce ochrany obyvatel kraje – příprava na mimořádné situace 3 600,0  
Regionální funkce knihoven 20 500,0  
Regionální poradenské centrum SK-CZ 226,1  
Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury 1 801,0 6,2
Supporting attractivness of health and social care professions in regions 477,1  
Telekomunikace a datové přenosy pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 2 573,0  
Umísťování dětí vyžadujících specializovanou péči 473,6  
Výdaje související s provozem stanice Integrovaného výjezdového centra Nošovice 20 850,0  
Zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje 5 000,0  
Ostatní dotace rozpočtům územní úrovně (bez RRRS MSK) 3 805,0  
Celkem 1 240 005,7 4 178,5

Podrobné údaje o dotacích poskytnutých krajem v roce 2021 jednotlivým obcím v územní působnosti Moravskoslezského kraje a jiným veřejným rozpočtům jsou uvedeny v tabulce č. 29 Přílohy 13.2 Tabulková část.

10.2 Finanční vztahy k Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/82 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko ve výši 400 tis. Kč určenou na financování nezpůsobilých výdajů Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2021. Prostředky této dotace byly vypláceny v průběhu roku 2021, a to ve dvou splátkách vždy ve výši 200 tis. Kč.

Na základě závěrečného vyúčtování zaslala Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Moravskoslezskému kraji vratku nevyčerpané dotace určené pro rok 2021 ve výši 228,4 tis. Kč, a to v termínu stanoveném ve smlouvě. Z důvodu ukončení činnosti Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k datu 31. 12. 2021 proběhlo toto závěrečné vyúčtování ve stejném roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.

V roce 2021 současně proběhlo vyúčtování také dotace poskytnuté v roce 2020 ve výši 500 tis. Kč, kdy z celkového objemu této dotace bylo kraji vráceno 226,0 tis. Kč.

RRRS MSK byla řídícím orgánem Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V průběhu jeho realizace prováděla různými formami krácení nebo odvody poskytnutých dotací. V případech odvolacích řízení proti rozhodnutí RRRS MSK rozhodnutých ve prospěch příjemce dotace vznikají RRRS MSK závazky související s neoprávněně krácenými dotacemi. Příjmy regionálních rad regionů soudržnosti jsou vymezeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a jsou omezené nebo účelově určené, proto závazky související s neoprávněně krácenými dotacemi nejsou finančně zabezpečené. Usnesením č. 463/2019 schválila vláda ČR použití finančních prostředků státního rozpočtu ke krytí těchto závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů soudržnosti, které nedisponují dostatečnými zdroji k jejich krytí, a to do maximálně 50 % výše tohoto závazku. Zároveň byla prostřednictvím Asociace krajů vyjádřena shoda, že kraje budou financovat zbývajících 50 % těchto závazků.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1709 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje RR