Archív informací poskytnutých podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2021

Informace týkající se setkání k ekologizaci DPO

Informace poskytl: 11. 1. 2022, PaedDr. Jaromír Bönisch, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 13. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle žádosti, která je uložena níže.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 159527/2021 ze dne 10. 1. 2022, který je uložen níže.


Informace týkající se veřejných zakázek

Informace poskytla: 10. 1. 2022, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 13. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace částečně poskytnuty přípisem č. j. MSK 155591/2021, jehož součástí je Oznámení o úhradě před poskytnutím části požadované informace. Přípis vč. příloh je uložen níže.


Informace týkající se posuzování zdravotního stavu zájemců o náhradní rodinnou péči

Informace poskytla: 6. 1. 2022, Mgr. Irena Drijáková, DiS., odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 13. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací:
1. Zda a jakým způsobem je posuzován zdravotní stav žadatelů-zájemců o náhradní rodinnou péči.
2. Pokud je zdravotní stav posuzován na základě vyplnění určitého formuláře či dotazníku, požaduje zaslání vzorů těchto listin.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 159990/2021 ze dne 6. 1. 2022, který je vč. přílohy uložen níže.


Informace o výši odměn vedoucích zaměstnanců KÚ MSK

Informace poskytla: 4. 1. 2022, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 13. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace částečně odmítnuty v části struktury: pozice a důvod odměny; částečně poskytnuty ve zbytku žádosti v anonymizované podobě přípisem č. j. MSK 1479/2022 ze dne 4. 1. 2022, který je uložen níže.


Smlouvy na právní služby uzavřené v období 1. 1. 2019 – 30. 11. 2021

Informace poskytla: 10. 1. 2022, JUDr. Irena Królová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 10. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 155259/2021 ze dne 10. 1. 2022, který je vč. příloh uložen níže.


Informace týkající se smluv a dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu veškerého SW

Informace poskytl: 6. 1. 2022, Ing. Ivan Ivanov, odbor informatiky
Zveřejněno dne: 10. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací, které jsou uvedeny v žádostech uložených níže

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 155600/2021 ze dne 6. 1. 2022, který je vč. přílohy uložen níže.


Dotčené osoby – návaznost na rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 13425/2021

Informace poskytla: 22. 12. 2021, Mgr. Radka Hasil Edelmannová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 5. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se rozhodnutí krajského úřadu č. j. MSK 134325/2021 ze dne 11. 11. 2021 zejména ve vztahu k dotčeným osobám.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 155370/2021 ze dne 22. 12. 2021, který je uložen níže.


Informace týkající se zasedání Krizového štábu Moravskoslezského kraje dne 29. 11. a 6. 12. 2021

Informace poskytla: 30. 12. 2021, Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D., odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 5. 1. 2022

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle žádostí č. 133 z 3. 12. 2021 a č. 142 z 16. 12. 2021, které jsou uloženy níže.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 150412/2021 ze dne 30. 12. 2021, který je vč. příloh uložen níže.


Informace týkající se poskytování zdravotních služeb porodními asistentkami u domácích porodů

Informace poskytla: 6. 12. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 6. 12. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:

 1. zda povinný subjekt, jako orgán státní správy na úseku zdravotních služeb ve smyslu § 15 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále jen „ZZS“), vydal rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 19 ZZS porodní asistentce (odborně způsobilé v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních) k vedení fyziologického porodu v sociálním prostředí rodičky (tj. zda povinný subjekt udělil některé porodní asistentce oprávnění, aby vedla fyziologický porod v domácím prostředí rodičky);
 2. pokud odpověď na bod (i) je pozitivní, kolik takových pravomocných rozhodnutí o udělení oprávnění k vedení fyziologického porodu ve vlastním sociálním prostředí rodičky povinný subjekt do dne obdržení této žádosti učinil.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 149248/2021 ze dne 6. 12. 2021, který je uložen níže.


Dotace a veřejné zakázky realizované krajem v souvislosti s projektem E‑Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část výzvy)

Informace poskytl: 2. 12. 2021, Mgr. Matěj Bártek, odbor evropských projektů
Zveřejněno dne: 3. 12. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se poskytnutí dotace a veřejných zakázek realizovaných Moravskoslezským krajem v souvislosti s projektem „E-Government Moravskoslezského kraje (II.–VI. část výzvy)“, a to konkrétně:
"1. Kdy byla zveřejněna studie proveditelnosti? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
2. Byl projekt soutěžen jako jedna veřejná zakázka nebo více veřejných zakázek? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
3. Kdy byla zveřejněna zadávací dokumentace (pokud jich bylo více, tak každá z nich)? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
4. Jaká byla lhůta pro podání nabídky (při zohlednění prodloužení lhůty dodatečnými informacemi)? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.
5. Kdy byla podána žádost o dotaci? Současně žádá i o její / jejich text včetně příloh a dodatečných informací.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 148184/2021 ze dne 1. 12. 2021, který je vč. Seznamu VZ uložen níže. Všechny požadované informace a dokumenty byly žadateli dle jeho požadavku zaslány formou e‑mailu, jehož obsahem je vyřizující písemnost a příloha č. 1 s informacemi a seznamem požadovaných veřejných zakázek. Další požadované dokumentace většího rozsahu k těmto veřejným zakázkám byly žadateli nasdíleny přes externí uložiště a jsou k nahlédnutí na odboru evropských projektů.


Informace týkající se pojistné ochrany Moravskoslezského kraje

Informace poskytla: 1. 12. 2021, Ing. Michala Kelišková, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 3. 12. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
a) pojistné smlouvy v jejich úplném znění, které Moravskoslezský kraj uzavřel za poslední 3 roky (tj. v letech 2018, 2019 a 2020), a to včetně informací o pojistném, škodním průběhu, pojistiteli a makléři, který pojistnou smlouvu zprostředkoval,
b) počet uplatněných nároků na náhradu škody vůči Moravskoslezskému kraji od roku 2015 včetně,
c) počet nároků dle bodu b) uplatněných na základě zákona č. 82/1998 Sb. a celkový objem takto uplatněných nároků,
d) počet skutečně vyplacených nároků podle bodu b),
e) počet nároků podle bodu b) nekrytých z pojištění,
f) celkové náklady Moravskoslezského kraje vynakládané na pojištění,
g) vyplacená pojistná plnění od roku 2015 včetně v jednotlivých letech.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 148786/2021 ze dne 1. 12. 2021, který je vč. příloh uložen níže.


Informace ohledně soudních řízení, v nichž je KÚ MSK žalovaný a která souvisejí s konkrétním stavebním povolením Obecního úřadu Hnojník

Informace poskytl: 15. 11. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 19. 11. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:

 1. poskytnutí informace, zda je Krajský úřad Moravskoslezského kraje v současné době žalován v souvislosti s rozhodnutím Obecního úřadu Hnojník, stavebního úřadu, č. j. OH/01527/2014/SÚ/Fi ze dne 29. 6. 2018 (stavební povolení);
 2. poskytnutí spisové značky každého soudního řízení dle písm. a) výše, včetně data nápadu a jména žalobce, pokud Krajský úřad Moravskoslezského kraje takové soudní řízení eviduje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 141676/2021 ze dne 15. 11. 2021, který je uložen níže.


Informace o poskytování příspěvku zaměstnancům na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění

Informace poskytla: 19. 11. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 19. 11. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:
"1. Poskytujete zaměstnancům Vaší organizace příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřené s Pojišťovnou jako pojistitelem? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.
2. V případě, že jako zaměstnavatel poskytujete příspěvek na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou, žádám o poskytnutí obecných doplňujících informací (vždy ve vztahu k pojistným smlouvám soukromého životního pojištění uzavřených zaměstnanci vaší organizace s Pojišťovnou, nikoli s jinými pojišťovnami):
a. Kolik takových příspěvků jste poskytli vašim zaměstnancům v měsíci červnu 2021?
b. Jaká byla průměrná výše příspěvku zaměstnavatele v měsíci červnu 2021?
c. Mají zaměstnanci Vaší organizace, kterým přispíváte na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění uzavřených s Pojišťovnou, povinnost hradit pojistné nad rámec příspěvku zaměstnavatele? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.
d. Uplatnila vaše organizace příspěvky na pojistné smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců uzavřených s Pojišťovnou v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jako daňově uznatelný náklad na práva zaměstnanců vyplývající s kolektivní smlouvy či jiného vnitřního předpisu za zdaňovací období kalendářního roku 2020 (či jeho části)? Prosím o stručnou odpověď ano / ne.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 137296/2021 ze dne 19. 11. 2021, který je uložen níže.


Reklama v rozporu s dobrými mravy

Informace poskytla: 11. 11. 2021, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 19. 11. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí počtů podnětů, jenž se týkaly podezření z porušení ust. § 2 odst. 3 zákona o regulaci reklamy a dále uvedené informace. Informace o počtu zahájených správních řízení včetně kopií rozhodnutí a obrazový materiál reklam. Poskytnutí anonymizovaných kopií vyrozumění podatelům podnětu o důvodech nezahájení správního řízení, které krajský živnostenský úřad odeslal odmítnutým podatelům v případech, kdy se rozhodl řízení nezahájit a obrazový materiál související s danými případy. Veškeré informace jsou požadovány za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 137776/2021 ze dne 11. 11. 2021, který je v příloze.


Informace týkající se úředníků na KÚ MSK

Informace poskytla: 25. 10. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 8. 11. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 128265/2021 ze dne 25. 10. 2021, který je uložen níže.


Informace k počtu osob zaměstnávaných krajem v roce 2020 na pozici interních právníků

Informace poskytla: 13. 9. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 24. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
a) Kolik osob celkem zaměstnával kraj na pozici interních právníků v roce 2020?
b) Kolik činily přepočtené pracovní úvazky interních právníků kraje v roce 2020 celkem?
c) Kolik činily celkové mzdové náklady (včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění) na interní právníky kraje v roce 2020?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 108812/2021/2020 ze dne 13. 9. 2021, který je uložen níže.


Kopie rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 1212422 2012 ze dne 14. 9. 2012

Informace poskytl: 8. 11. 2021, Mgr. Jan Dospiva, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 8. 11. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje kopii rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje č. j. MSK 1212422/2012 ze dne 14. 9. 2012

Poskytnuté informace:
Žadateli byla požadovaná kopie poskytnuta v příloze přípisu č. j. MSK/133573/2021 ze dne 8. 11. 2021, který je vč. přílohy přiložen níže. Žádost se odmítá v části týkající se poskytnutí údajů o fyzických osobách – účastnících řízení, a to jména, příjmení, místa pobytu a čísla parcely.


Kroky kraje v souvislosti s obdržením důkazů, že Policii ČR ovládl organizovaný zločin a je ochromena ve své činnosti

Informace poskytl: 3. 11. 2021, Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 3. 11. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje odpovědi na níže uvedené dotazy:
"Jaké kroky jste učinili v souvislosti s obdržením důkazů, že Policii ČR ovládl organizovaný zločin a je ochromena ve své činnosti?
Co jste učinili pro zabránění páchání trestné činnosti Policií ČR např. Nezákonné jednání ve SKI AREÁLU Vaňkův kopec v Horní Lhotě v měsících 1,2,3-2021 a zabránění ve výkonu podnikání?
Blíží se další sezóna, o nahlášených “domnělých” jako že přestupcích do dnes nebylo rozhodnuto. Máme očekávat další nezákonné jednání třeba ze strany Policie a zase tomu máme jen přihlížet, jak nám budou ničit naši činnost?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byla odpověď poskytnuta přípisem č. j. MSK 131695/2021 ze dne 3. 11. 2021,který je zveřejněn níže.


Informace související s přípravou Plánu spravedlivé územní transformace ve vztahu ke strategickým projektům v Transformačním plánu MSK

Informace poskytla: 25. 10. 2021, Mgr. Pavla Sliwková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 26. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací souvisejících s přípravou Plánu spravedlivé územní transformace ve vztahu ke strategickým projektům v Transformačním plánu Moravskoslezského kraje, a to:

 1. Předběžné studie proveditelnosti a jejich odborné hodnocení u strategických projektů, které byly vybrány do Transformačního plánu MSK
 2. Jména, příjmení a reprezentované instituce hodnotitelů, kteří byli jmenováni usnesením Rady MSK č. 15/944 ze dne 26. 4. 2021 a na základě dodatečné nominace ze strany hejtmana MSK dle téhož usnesení (s rozlišením, kterým z těchto dvou způsobů byl hodnotitel jmenován) a jejich přiřazení k jednotlivým návrhům strategických projektů, které splnily formální kritéria a strategický základ projektu
 3. Pravidla MSK pro přiřazení externích expertů k jednotlivým strategickým projektům, existují‑li v podrobnější podobě, než jak bylo popsáno v odpovědi č. 2 na minulou žádost žadatelky uvedené v úvodu této žádosti

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 96798/2021 ze dne 25. 10. 2021, který je vč. příloh přiložen níže.


Počet základních škol v Moravskoslezském kraji

Informace poskytla: 25. 10. 2021, Mgr. Andrea Horníčková, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 25. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, kolik se celkem nachází základních škol (1-9 třída) v Moravskoslezském kraji.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 130755/2021 ze dne 25. 10. 2021, který je přiložen níže.


Žádost o informace s ohledem na budoucí stavbu s názvem Jižní tangenta

Informace poskytla: 18. 10. 2021, Mgr. et Mgr. Barbora Balnerová, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 19. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se stavby nazvané Jižní tangenta, pro kterou je v územním plánu vymezen koridor DK98, a který zasahuje na pozemky ve spoluvlastnictví žadatelky, konkrétně:

 1. budoucnost této stavby a zda jsou pozemky v tomto koridoru zahrnuty do územní rezervy dle plánu mobility z roku 2015,
 2. informace, v jakém časovém horizontu se tato stavba uskuteční.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly částečně poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 122998/2021 ze dne 18. 10. 2021, který je uložen níže.


Počet stížností na neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení

Informace poskytla: 18. 10. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 18. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací vztahujících k počtu šetřených stížností, týkajících se neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení. Konkrétně se jedná o tyto požadavky:
1) Kolik stížností na porušení zákona o zdravotních službách, konkrétně neumožnění hospitalizace či návštěvy zákonného zástupce u nezletilého dítěte ve zdravotnickém zařízení (nemocnic) krajský úřad eviduje? Požaduje rozpis počtu stížností za rok 2019, 2020, 2021, podle zdravotnických zařízení, jichž se stížnosti týkaly. (kolik stížností daný rok přišlo na krajský úřad a na jakou nemocnici kvůli tomu, že neumožnila hospitalizaci rodiče společně s nezletilým dítětem či zamezila přítomnosti rodiče u hospitalizovaného nezletilého dítěte)
2) Kolik z těchto stížností krajský úřad zamítl a dal za pravdu stěžovateli? Požaduje rozpis počtů za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021.
3) Pokud dal krajský úřad za pravdu stěžovateli, jaká konkrétní nápravná opatření nemocnici uložil.
Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 126639/2021 ze dne 18. 10. 2021, který je uložen níže.


Informace týkající se příplatku pro zaměstnance v době pandemie Covid‑19

Informace poskytla: 13. 10. 2021, Mgr. Andrea Horníčková, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 14. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, jakým způsobem byl vyplacen příplatek pro zaměstnance v době pandemie Covid‑19 u zaměstnavatele Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 122812/2021 ze dne 13. 10. 2021, který je přiložen níže.


Výše dotace poskytnuté v letech 2013–2015 z programu Nová zelená úsporám

Informace poskytl: 11. 10. 2021, Bc. Pavel Ballasch, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 14. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se výše dotace poskytnuté konkrétnímu žadateli v letech 2013-2015, a to z programu Nová zelená úsporám, na výměnu zdroje tepla a solární ohřev užitkové vody.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 126635/2021/2020 ze dne 11. 10. 2021, který je uložen níže.


Stanovení předpokl. hodnoty v rámci VZ „Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Rek. nevyuž. budov obchodní akademie...

Informace poskytla: 4. 10. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 6. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací ohledně stanovení předpokládané hodnoty v rámci veřejné zakázky s názvem „Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 116632/2021 ze dne 1. 10. 2021, který je přiložen níže.


Dokument, kterým hejtman kraje žádá v roce 2021 vládu o vyhlášení nouzového stavu

Informace poskytl: 4. 10. 2021, Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 6. 10. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání kopie dokumentu (cca z 2/2021), kterým hejtman kraje žádá vládu v roce 2021 o vyhlášení nouzového stavu.

Poskytnuté informace:
Žadateli byla požadovaná kopie dokumentu poskytnuta v příloze přípisu č. j. MSK 121048/2021 ze dne 4. 10. 2021 a je zveřejněna níže.


Informace ohledně vyplacených odměn a náhrad Ing. Zuzaně Ožanové za volební období 2016–2020

Informace poskytla: 30. 9. 2021, Bc. Daniela Bártová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 30. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí přehledu vyplacených odměn a veškerých čerpaných náhrad vyplacených v souvislosti s výkonem funkce členky zastupitelstva Moravskoslezského kraje Ing. Zuzany Ožanové, za celé funkční období v letech 2016–2020, přičemž tyto informace požaduje poskytnout za jednotlivé měsíce tohoto období.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 1191022021 ze dne 30. 9. 2021, která je vč. přípisu zveřejněna níže.


Informace ohledně silové elektrické energie a jejího způsobu soutěžení

Informace poskytla: 29. 9. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 29. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:
"1) Kdy (přesné datum) váš územní samosprávný celek soutěžil silovou elektrickou energii na r. 2022, příp. na r. 2023?
2) Jaké ceny pro uvedené roky byly vysoutěženy na:
a) Vysoké napětí
b) Veřejné osvětlení (pokud bylo soutěženo zvlášť od ostatního vysokého napětí)
c) Nízké napětí
3) Soutěžili jste na komoditní burze? Pokud ano, na jaké?
4) Kdo (stačí funkční zařazení dané osoby) u vašeho územního samosprávného celku rozhoduje o tom, kdy přesně má být elektřina soutěžena (kdo rozhoduje o správném okamžiku soutěže)?
5) Jakou cenu elektřiny v členění dle bodu 2) se vám podařilo vysoutěžit pro roky 2018,2019,2020 a 2021?
6) Pokud nebyla (nebude) silová elektrická energie soutěžena, jak jste její cenu zajistili (zajistíte) pro roky 2018–2023?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 115769/2021 ze dne 29. 9. 2021, který je přiložen níže.


Vybrané informace k sociálnímu fondu či jinému zaměstnaneckému peněžnímu fondu MSK

Informace poskytla: 21. 9. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 29. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:
"Pokud byl u vašeho kraje zřízen sociální fond (fond zaměstnanců či obdobný peněžní fond, ze kterého jsou vypláceny zaměstnancům benefity), pak prosím o zodpovězení níže uvedených dotazů:
1) Vyplácíte některé benefity v peněžní formě (např. dary při pracovních výročích, životních výročích, ošatné apod.)?
2) Pokud ano, jak jsou účtovány povinné odvody (odvody na zdravotní a sociální pojištění) zaměstnavatele z vyplaceného peněžního benefitu?
a. Odvody jsou účtovány na vrub sociálního fondu či obdobného peněžního fondu, tj. snižuje se o tyto odvody rozpočtovaná částka sociálního fondu
b. Odvody jsou účtovány na stejnou položku rozpočtu jako povinné pojistné u mezd, tj. nejsou hrazeny ze sociálního či obdobného fondu
3) Pokud jde povinný subjekt cestou 2)a., uvádí v rozpočtu sociálního fondu položku „odvody zaměstnavatele“ vč. předpokládané částky? Pokud nikoli, zahrnuje tyto odvody do položky sociálního fondu, ze které byl peněžitý příspěvek vyplacen?
4) Pokud jde povinný subjekt cestou 2)b., uvádí v důvodové zprávě k rozpočtu tuto informaci v rámci odvodů povinného pojistného zaměstnavatele?".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 112828/2021 ze dne 20. 9. 2021, který je přiložen níže.


Informace k odvolacím řízením na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku

Informace poskytla: 16. 9. 2021, JUDr. Eva Konečná, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 24. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o provedených odvolacích řízeních na úseku přestupků proti pořádku v územní samosprávě, veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku dle ust. § 4 odst. 2 a § 5, 7 a 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přiložené tabulky.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 113629/2021 ze dne 16. 9. 2021, který je vč. přílohy uložen níže.


Informace k volbě na voličský průkaz

Informace poskytla: 23. 9. 2021, Mgr. Dominika Lasáková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 24. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, jakým způsobem si zažádat o voličský průkaz pomocí datové schránky a tím mít tak možnost volit ze zahraničí. Dále se dotazuje, jakým způsobem se volí s voličským průkazem.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace odkazem na zveřejněnou informaci přípisem č. j. MSK 116897/2021/2020 ze dne 23. 9. 2021, který je uložen níže.


Informace ohledně výkonu dozorové činnosti podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy

Informace poskytla: 20. 9. 2021, Ing. Nikol Klusková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 24. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o počtu řízení, která zahájil krajský úřad v rámci svého výkonu dozorové činnosti v oblasti reklamy za posledních 5 let (tedy od 1. 1. 2016 do dne doručení žádosti t. j. 9. 9. 2021). Dále požaduje sdělení, kolik řízení skončilo pravomocným rozhodnutím o uložení pokuty. V kolika řízeních použil krajský úřad oprávnění dle § 7c zákona o regulaci reklamy. Poskytnutí informace o sdělení výše a formy udělené pokuty, jakož i o sdělení stručného obsahu rozhodnutí či alespoň informaci o tom, za jaké jednání byla pokuta uložena. Veškeré informace jsou požadovány za roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 (do dne doručení žádosti t. j. 9. 9. 2021).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 113121/2021 ze dne 20. 9. 2021, který je uložen níže.


Informace k návštěvě prezidenta České republiky Miloše Zemana v Moravskoslezském kraji ve dnech 5.–7. září 2017

Informace poskytl: 8. 9. 2021, PaedDr. Jaromír Bönisch, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 13. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedených dotazů:
1. Hradil Moravskoslezský kraj/Krajský úřad Moravskoslezského kraje náklady na návštěvu prezidenta republiky Moravskoslezského kraje ve dnech 5. září až 7. září 2017?
2. Pokud nějaké náklady Moravskoslezský kraj/Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souvislosti se zmíněnou návštěvou hradil, kolik za tyto náklady zaplatil?
3. Jakou výši z těchto nákladů tvořily náklady na setkání prezidenta republiky s občany, které se konaly ve Větřkovicích, Studénce, Novém Jičíně, Českém Těšíně a Hlučíně?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 111869/2021 ze dne 7. 9. 2021, který je uložen níže.


Audionahrávka průběhu zkoušky žadatele o profesní osvědčení učitele autoškoly

Informace poskytl: 8. 9. 2021, Ing. Jan Zezulák, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 10. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí zvukové nahrávky, která byla pořízena dne 30. 8. 2021 při ústní zkoušce k získání osvědčení profesního učitele autoškoly.

Poskytnuté informace:
Žadateli byl požadovaný audiozáznam poskytnut jako příloha e‑mailu, o čemž byl informován přípisem č. j. MSK 108840/2021 ze dne 8. 9. 2021.


Smlouvy, jejichž předmětem jsou veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě

Informace poskytla: 1. 9. 2021, Mgr. Aneta Stöckerová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 8. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o smlouvách uzavřených mezi Moravskoslezským krajem, jako objednatelem, a všemi poskytovateli služeb, jejichž předmětem jsou veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní meziměstské dopravě, a to za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 105374/2021 ze dne 31. 8. 2021, který je vč. přílohy uložen níže.


Vybrané informace k pracovníkům krajského úřadu

Informace poskytla: 3. 9. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 8. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací:

 1. Počet pracovníků vykonávajících působnost krajských úřadů podle
 2. Počet a výčet jednotlivých výběrových řízení, která byla v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 v rozdělení na jednotlivé roky vypsána na obsazení pracovních míst, pro které jsou kvalifikačním předpokladem výše uvedené zkoušky ZOZ, počet uchazečů, kteří se přihlásili do těchto výběrových řízení a výsledek, zda pracovní místa byla z těchto výběrových řízení obsazena nebo ne (informace ve struktuře: VŘ číslo – počet uchazečů – místo obsazeno ANO/NE)
 3. Počet stávajících pracovníků podle výše uvedených ZOZ zařazených do jednotlivých platových tříd podle Katalogu prací ve veřejných službách a správě s rozdělením na počet pracovníků s ZOZ ÚP a počet pracovníků se ZOZ SŘ (informace ve struktuře: platová třída – ZOZ ÚP/ZOZ SŘ – počet pracovníků).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 102819/2021 ze dne 2. 9. 2021, který je přiložen níže.


Počty a výsledky prošetřování stížností týkajících se péče bezprostředně před, po a v průběhu porodu

Informace poskytla: 24. 8. 2021, Mgr. Petra Barabašová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 7. 9. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení údajů o počtu vyřizovaných stížností dle § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, ve věci:
a. péče poskytované v průběhu porodu a bezprostředně po něm,
b. zacházení v průběhu porodu a bezprostředně po něm,
c. odmítnutí poskytnutí/poskytování péče v průběhu porodu a bezprostředně před ním.
Sdělení počtu případů dle písm. a., b., c., sdělení spisových značek a zaslání naskenovaných rozhodnutí o stížnosti.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 104381/2021 ze dne 23. 8. 2021, který je přiložen níže.


Žádost o poskytnutí kandidátních listin pro volby do PS PČR

Informace poskytl: 23. 8. 2021, Bc. Jan Berousek, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 30. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, dle níže uvedené žádosti:

týmto žiadam o poskytnutie informácií v zmysle v zmysle zákona č. 106/1999 Sb., a to konkrétne:
• kandidátne listiny pre voľby do Poslaneckej snemovne 2021 podané krajskému úradu podľa § 31 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v znení neskorších a v rozsahu, ktorý stanovuje § 31
• pokiaľ to bude možné, žiadam tieto údaje v štruktúrovanej a strojovo čitateľnej podobe
• informácie žiadam sprístupniť elektronicky na e‑mailovú adresu

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 102630/2021 ze dne 23. 8. 2021, který je vč. příloh – skenů kandidátních listin


Informace o počtu žádostí v letech 2018 až 2020 na platy, odměny, profesní životopisy či jiné konkrétní žádosti o informace ohledně zaměstnanců

Informace poskytla: 17. 8. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 17. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:
1. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – o výši platů vašich zaměstnanců.
2. Žádal žadatel o platy všech či pouze vybraných zaměstnanců?
3. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců?
4. Informace o platech byly/nebyly poskytnuty.
5. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti neposkytnutí informace odvolal.
6. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – o výši odměn vašich zaměstnanců.
7. Žádal žadatel o výši odměn všech či pouze vybraných zaměstnanců?
8. Žádal žadatel o informace v anonymizované podobě nebo údaje u konkrétních zaměstnanců?
9. Informace o výši odměn byly/nebyly poskytnuty.
10. Pokud ne, z jakého důvodu bylo poskytnutí informací odmítnuto, příp. zda se žadatel o informace proti neposkytnutí informace odvolal.
11. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. – profesní životopisy vašich zaměstnanců.
12. Bylo příp. takové žádosti o informace vyhověno? Pokud byla odmítnuta, z jakého důvodu?
13. Jaký byl počet žádostí o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o jakékoliv informace o jednom vašem konkrétním zaměstnanci?
14. Jaký důvod žadatel uváděl k potřebě získání takových informací?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 100997/2021 ze dne 17. 8. 2021, který je přiložen níže.


Důvodová zpráva, na základě které RK MSK přijala dne 19. 7. 2021 usnesení č. 22/1440

Informace poskytla: 13. 8. 2021, Mgr. Bc. Markéta Hellerová, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 13. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání důvodové zprávy, na základě které rada kraje přijala dne 19. 7. 2021 usnesení č. 22/1440.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 100132/2021 ze dne 12. 8. 2021, který je vč. přílohy uveden níže.


Informační koncepce orgánu veřejné správy

Informace poskytl: 2. 8. 2021, Ing. Kamil Plaček, odbor informatiky
Zveřejněno dne: 13. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, zda má povinný subjekt vytvořenou a vydanou Informační koncepci orgánu veřejné správy ve smyslu § 5a zákona č. 365 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů; v kladném případě požaduje její poskytnutí.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 96447/2021 ze dne 2. 8. 2021, který je přiložen níže.


Zápis z jednání výběrové komise z výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování hrazených služeb zdravotní péče

Informace poskytla: 2. 8. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 12. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zápis z jednání výběrové komise z výběrového řízení na uzavření smlouvy o poskytování hrazených služeb zdravotní péče č. 43/MSK/2021 ze dne 15. 7. 2021, pro obor klinická biochemie.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 88622/2021 ze dne 2. 8. 2021, který je přiložen níže. Příloha je k nahlédnutí na odboru zdravotnictví.


Rozhodnutí KÚ MSK ze dne 7. 10. 2019, čj. MSK 56369/2019

Informace poskytl: 3. 8. 2021, Mgr. Eva Slováčková, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 12. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 7. 10. 2019, čj. MSK 56369/2019.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo požadované rozhodnutí poskytnuto v anonymizované formě v příloze přípisu č. j. MSK 99381/2021 ze dne 3. 8. 2021 a je přiloženo níže. Žádost se odmítá v rozsahu, v němž jsou požadovány osobní údaje.


Transformační plán MSK a strategické projekty

Informace poskytla: 30. 7. 2021, Mgr. Pavla Sliwková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 12. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace
1. Metodiku povinného subjektu k hodnocení a výběru strategických projektů
2. Výstup hodnocení strategických projektů odbornou hodnotící komisí, včetně bodového hodnocení vyřazených i doporučených projektů (fáze „hodnotitelé“ dle schématu projektového procesu MSK)
3) Zápis z jednání pracovní skupiny (fáze „pracovní skupiny“ dle schématu projektového procesu MSK)
4) Soubor strategických projektů doporučených pracovními skupinami k zařazení do PSÚT, včetně případného bodového hodnocení projektů
5) Předpokládané datum jednání rozšířené RSK MSK, na němž budou projednávány strategické projekty dle doporučení pracovních skupiny. Bude‑li ke dni vyřízení žádosti k dispozici zápis z již proběhlého jednání, žádáme o jeho poskytnutí včetně všech příloh.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 96978/2021 ze dne 29. 7. 2021, který je vč. příloh přiložen níže.


Poskytnutí dokumentů k soudnímu řízení č. j. 22 Af 131/2017

Informace poskytl: 5. 8. 2021, Mgr. Matěj Bártek, odbor evropských projektů
Zveřejněno dne: 12. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace – dokumenty:
1. Kasační stížnost č. j. 22 Af 131/2017-77 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 6. 2019 (u Nejvyššího správní soudu bylo řízení o žalobě vedeno pod č. j. 8 Afs 244/2019),
2. Správní žalobu č. j. 22 Af 131/2017 proti rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 11. 8. 2017, č. j. MF-66200/2014/1203-6,
3. Rozhodnutí Ministerstva financí MF-66200/2014/1203-6 ze dne 11. 8. 2017, proti kterému byla podána správní žaloba ke Krajskému soudu v Ostravě č. j. 22 Af 131/2017.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v přílohách přípisu č. j. MSK 99833/2021 ze dne 5. 8. 2021 a jsou přiloženy níže.


Poskytnutí finanční či jiné pomoci obětem události ze dne 10. 12. 2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava

Informace poskytl: 27. 7. 2021, PaedDr. Jaromír Bönisch, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 9. 8. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se poskytnutí finanční či jiné pomoci obětem události ze dne 10. 12. 2019 ve Fakultní nemocnici Ostrava „…ze strany města Moravskoslezského kraje či jakékoliv organizační složky, či jiného subjektu/entity financované z veřejných zdrojů…“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 95863/2021 ze dne 27. 7. 2021, který je zveřejněn níže.


Podmínky nostrifikace vzdělání žadatelů o mezinárodní ochranu v ČR

Informace poskytl: 21. 7. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 23. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, zda je na žadatele o mezinárodní ochranu (dle Azylového zákona č. 325/1999 Sb.) v rámci řízení o nostrifikaci zahraničního vysvědčení vaším úřadem pohlíženo jako na osobu, na které je třeba na základě mezinárodních závazků České republiky pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance nebo osobu v podobné situaci jako uprchlíci (viz Školský zákon č. 561/2004 Sb. – § 108 a/4).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 88622/2021 ze dne 21. 7. 2021, který je přiložen níže.


Právní služby poskytnuté kraji v roce 2020

Informace poskytl: 16. 7. 2021, Mgr. Martin Vymětal, LL.M, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 21. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje níže uvedené informace:

 1. Kolik v Kč činily náklady kraje za právní služby za rok 2020?
 2. Kolik % z této částky představují právní služby týkající se kauz a poradenství v oblasti dopravní obslužnosti (např. právní služby v oblasti veřejných zakázek na dopravní obslužnost pro kraj, právní služby pro interního dopravce kraje, právní služby týkající se vztahu kraje a autobusových a železničních dopravců, podání na ÚOHS v souvislosti s dopravní obslužností apod.)? Plně dostačující je tzv. kvalifikovaný odhad tohoto podílu.
 3. Kdo byli 3 největší dodavatelé právních služeb pro Kraj v 2020 (měřeno objemem fakturovaných částek) a kolik činila smluvní hodinová sazba bez DPH za práci u těchto 3 jednotlivých dodavatelů právních služeb?
 4. V xls detail účtu právní služby za rok 2020 – výstup z účetního systému Kraje, s následujícími informacemi pro jednotlivé zaúčtované faktury: datum / číslo dokladu – faktury/ název, popis faktury / fakturovaná částka bez DPH v Kč / název dodavatele /IČO dodavatele

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK/87976/2021 k bodu a) sděleno, že celkové náklady Moravskoslezského kraje vynaložené v roce 2020 na právní služby, činily celkem 3.616.100,70 Kč. V této částce jsou zahrnuty rovněž náklady na administraci veřejných zakázek, kterou pro Moravskoslezský kraj zajišťuje na základě rámcové smlouvy společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář. Z celkového objemu finančních prostředků vynaložených krajem na právní služby, představují náklady na administraci veřejných zakázek cca 2,6 mil. Kč. Náklady vynaložené za právní služby pak po odečtu výše uvedeného činily za rok 2020 cca 1 mil. Kč.
K bodu b) bylo sděleno, že tyto náklady přestavují cca 6 % z celkového objemu finančních prostředků vynaložených Moravskoslezským krajem v roce 2020 na právní služby.
K bodu c) bylo sděleno, že největšími dodavateli byli:

K bodu c) je níže zveřejněna příloha.


Objem poskytnutých dotací pro vybrané pobytové sociální služby v rámci financování krajské sítě sociálních služeb v roce 2020

Informace poskytla: 19. 7. 2021, Mgr. Bc. Markéta Hellerová, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 21. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje sdělení celkové částky poskytnutých dotací v rámci financování krajské sítě sociálních služeb v roce 2020, a to pro pobytové sociální služby – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a to konkrétně:
• výše dotace v rámci přímé krajské podpory,
• výše dotace v rámci krajského přerozdělování státní podpory;
kromě výše uvedených finančních částek žadatel požaduje sdělení těchto údajů: název zařízení, typ služby – domov pro seniory/domov se zvláštním režimem, název a IČO poskytovatele, kapacita služby (lůžek), pro kterou byla dotace poskytnuta, případně další identifikační údaje (právní subjekt poskytovatele, adresa atd.).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 91162/2021 ze dne 19. 7. 2021, který je vč. přílohy zveřejněn níže.


Seznam e‑mailových kontaktů obcí MSK

Informace poskytla: 8. 7. 2021, Bc. Daniela Bártová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 19. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje seznam e‑mailových kontaktů obcí Moravskoslezského kraje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 88206/2021 ze dne 8. 7. 2021, která je vč. přípisu zveřejněna níže.


Informace ohledně ředitelů/ředitelek krajského úřadu, kteří zde působili ve funkci od 12. 11. 2000 dosud

Informace poskytla: 8. 7. 2021, Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Zveřejněno dne: 19. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje seznam všech ředitelů či ředitelek krajského úřadu, kteří působili na krajském úřadu od 12.11.2000 dosud, a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je‑li známa), funkční období, v případě, že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl hejtmanem odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ministra vnitra), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil ve stanoveném termínu zkoušku z odborné způsobilosti. Dále požaduje informace o případných osobách pověřených řízením krajského úřadu po dobu, kdy nebyl ředitel krajského úřadu jmenován.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 81391/2021 ze dne 2. 7. 2021, která je zveřejněna níže. K požadavku o osobách pověřených řízením krajského úřadu pod dobu, kdy nebyl ředitel/ředitelka KÚ jmenován, bylo v přípisu sděleno, že každý ředitel/ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje měl a i v současnosti má ustanoveny 3 své zástupce (1. až 3. zástupce), kteří jej v případě jeho nepřítomnosti (a to nepřítomnosti z jakéhokoliv důvodu) plně zastupují dle své přítomnosti na pracovišti.


Informace týkající se Okružní křižovatky Mokré Lazce sil III/4673 s III/4664

Informace poskytla: 2. 7. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 16. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace ve věci okružní křižovatky Mokré Lazce sil III/4673 s III/4664 (označena jako OP/K/25), a to v návaznosti na strategický rozvojový dokument obce Mokré Lazce a informace mu sdělené na jednání zastupitelstva obce dne 16.6.2021 v souvislosti s OP/K/25. Požaduje sdělení následujících informací:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK/86061/2021 ze dne 2. 7. 2021, který je přiložen.


Informace k příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže ASTRA, Frenštát pod Radhoštěm

Informace poskytl: 1. 7. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 14. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace k příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže ASTRA, Frenštát pod Radhoštěm, a to k jejímu zrušení a přechodu závazků.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 78010/2021 ze dne 1. 7. 2021, který je zveřejněn níže.


Informace týkající se vztahů kraje s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj‑wan) za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020

Informace poskytl: 28. 6. 2021, PaedDr. Jaromír Bönisch, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 12. 7. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se vztahů kraje s Čínskou lidovou republikou a Čínskou republikou (Tchaj-wan) za období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020, dle níže uvedených požadavků:

 1. Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými spolupracujete (municipality, provincie, autonomní oblasti, obchodní společnosti, ústřední orgány apod.)
 2. Seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci (např. ekonomika; kultura a umění; akademická spolupráce; školství a věda; zemědělství; bezpečnost; technologie; sport; cestovní ruch; zdravotnictví a protipandemická opatření; jiné).
 3. Scany všech smluvních dokumentů, na kterých jsou spolupráce uvedené v rámci bodu 1 založené (smlouvy, memoranda, deklarace, letter of intent apod.)
 4. Datum začátku spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).
 5. Datum ukončení spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (alespoň měsíc a rok).
 6. Dochází k hodnocení rizik týkajících se spolupráce uvedené v rámci bodu 1? Pokud ano, na základě jakých indikátorů?
 7. Jak vyhodnocujete dosavadní přínos spolupráce uvedené v rámci bodu 1 (na škále velmi přínosné, přínosné, ani přínosné ani nepřínosné, nepřínosné, velmi nepřínosné)?
 8. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv vašich zaměstnanců a volených představitelů do Čínské lidové republiky a do Čínské republiky (Tchaj-wan) v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.
 9. Seznam pracovních cest, delegací a návštěv představitelů institucí z Čínské lidové republiky a z Čínské republiky (Tchaj-wan), kteří vás navštívili v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.
 10. Program pracovních cest, delegací a návštěv uvedených v bodech 8 a 9.
 11. Probíhá v otázkách spolupráce s partnery z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan) komunikace s ústředními orgány státní správy? Pokud ano, se kterými (MZV, MPO, CzechTrade/CzechInvest, apod.).
 12. Byla otázka lidských práv a územní integrity (Tibet, Tchaj-wan apod.) Čínské lidové republiky předmětem komunikace s čínským partnerem?
 13. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské lidové republiky, uveďte, z jaké strany byla spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z vaší strany, ze strany české vlády, čínské ústřední vlády, čínského velvyslanectví v ČR, českého velvyslanectví v Číně, jiné (prosím, uveďte).
 14. Pokud máte spolupráci se subjekty z Čínské republiky (Tchaj-wan), uveďte, z jaké strany byla spolupráce iniciována (ze strany místního partnera, z vaší strany, ze strany české vlády, tchajwanské ústřední vlády, Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR, České ekonomické a kulturní kanceláře Tchaj-pej, jiné (prosím, uveďte).
 15. Probíhají v současnosti rokování s potenciálními partnery z Čínské lidové republiky nebo Čínské republiky (Tchaj-wan) o navázání nové partnerské spolupráce?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace částečně poskytnuty přípisem č. j. MSK 84137/2021 ze dne 28. 6. 2021, který je vč. přílohy zveřejněn níže. K neposkytnutým informacím bylo žadateli zasláno přípisem č. j. MSK 84145/2021 Oznámení o požadované úhradě za mimořádný rozsah vyhledávání. (K datu zveřejnění nebyla úhrada provedena)


Informace k projektu Moravskoslezského kraje E‑kola pro kraj

Informace poskytla: 15. 6. 2021, Bc. Jana Hromočuková, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 18. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
"1. Sdělte, kolik počtů elektrokol bylo za čtyři roky přerozděleno zájemcům o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě.
2. Sdělte jmenovitě manažery, kteří určují, kde budou elektrokola přerozdělena a žebříček doporučení koho se to přesně týče a kterých turistických oblastí.
3. Sdělte, zda „Ti“ (manažeři) na Jablunkovsku, vzhledem ke své znalosti dané oblasti a problematiky byli seznámení s problematikou v dané lokalitě u Penzionu Na Kamyncu, kde kraj nám brání v rozvoji regionálního cestovního ruchu, a zda Tito manažeři vznesli připomínky k radě kraje či zástupcům kraje.
 4. Sdělte, kolik zájemců o umístění elektrokol je vedeno k dnešnímu dni na vašem odboru regionálního rozvoje.
 5. Sdělte, jaký manuál používají manažeři turistických oblastí, jak pracují v dané oblasti a zda se zajímají o celkový stav regionálního cestovního ruchu.
 6. Ombudsman při šetření v kauze „svodidlo“ žádal zástupce kraje, aby přehodnotili svá stanoviska a doporučil to nejlepší, nejjednodušší a nejlevnější řešení, a to odstranění ocelových svodidel a tím propojit regionální cestovní ruch, proto žádáme sdělit, zda zástupci kraje se obraceli k vašemu odboru pro konzultaci a stanoviska. Jestliže tomu tak bylo, tak sdělte, jaké informace jste zástupcům kraje poskytli."

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 69974/2021 ze dne 15. 6. 2021, který je zveřejněn níže.


Poskytnutí vyjádření KÚ MSK, odboru ŽPaZ a ÚPSŘ, ke změně č. 6 Územního plánu Frýdku‑Místku

Informace poskytla: 16. 6. 2021, Ing. Táňa Hamplová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 16. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje fotokopie vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a odboru územního plánování a stavebního řádu, ke změně č. 6 územního plánu města Frýdku‑Místku.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 75441/2021 ze dne 14. 6. 2021, dokumenty jsou uloženy níže.


Podklady k žádosti o dotaci na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo, a to z dotačního programu Nová zelená úsporám

Informace poskytl: 8. 6. 2021, Bc. Pavel Ballasch, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 15. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí potřebných informací a dokumentů (formulářů) za účelem podání žádosti o dotaci na výměnu elektrokotle za tepelné čerpadlo, a to z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Poskytnuté informace:
Žadatel byl přípisem č. j. MSK 72162/2021 ze dne 8. 6. 2021, který je přiložen níže, informován o tom, že Moravskoslezský kraj není administrátorem předmětného dotačního programu a dále mu byly poskytnuty kontaktní údaje na administrátora dotačního programu (Státní fond životního prostředí).


Informace ohledně příjezdu k zahrádkářské osadě

Informace poskytl: 9. 6. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 11. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
"v k. ú. Příbor, v souladu s platným ÚP je vytvořena zahrádkářská osada, která se skládá z těchto zahrádek: p. č. …, …, …, …, …, …, … – 4 zahrádky, …. V současné době, v době „COVIDU“ jsou tyto zahrádky navštěvovány ve zvýšené míře, kde volné chvíle tráví celé rodiny, chodí zde za zdravím a pohodou.
K těmto pozemkům není zřízena zpevněná příjezdová komunikace. Jedná se o přístup hasičů, záchranky apod. Na zahrádkách se rozdělávají ohně, opéká se, griluje aj.
Dle zákona č. 106/1999 Sb., žádám o vaše vyjádření, kdo má povinnost vytvořit k těmto zahrádkám zpevněnou příjezdovou cestu.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 74274/2021 ze dne 9. 6. 2021, který je přiložen níže.


Informace ohledně založení a obsahu spisu Městského úřadu Rýmařov, odboru stavební úřad

Informace poskytl: 8. 6. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 11. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace ke spisu č. j. MURY 5690/2021 a to, kdy byl předmětný spis založen (datum) a co je jeho obsahem.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 73411/2021 ze dne 8. 6. 2021, který je vč. přílohy přiložen níže.


Poskytnutí informací o počtu zahájených řízení a vydaných rozhodnutí podle zákona o regulaci reklamy za období od 1. 1. 2021 do 28. 5. 2021

Informace poskytla: 31. 5. 2021, Ing. Renata Drozdková, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 2. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace za období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021, jenž se vztahují k počtu zahájených řízení ve věci porušení ustanovení § 5e odst. 1, odst. 2 a odst. 3, týkající se reklamy na počáteční kojeneckou výživu a k počtu zahájených řízení ve věci porušení ustanovení § 5f, týkající se reklamy na počáteční a pokračovací kojeneckou výživu podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“). V případě, že bylo takové řízení zakončeno meritorním rozhodnutím, požaduje poskytnutí jeho znění.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 66324/2021 ze dne 31. 5. 2021 sděleno, že krajský úřad v období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021 nezahájil žádné správní řízení ve věci porušení ustanovení podle § 5e odst. 1, odst. 2 a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Krajský úřad v období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021 nezahájil správní řízení ve věci porušení ustanovení podle § 5f odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a) a b) a odst. 3 zákona o regulaci reklamy. Vzhledem k výše uvedenému krajský úřad nevydal v období od 1. 1. 2018 do 28. 5. 2021 žádné rozhodnutí ve věci porušení ustanovení podle § 5e odst. 1, odst. 2 a odst. 3 a podle § 5f odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a), b) a odst. 3 zákona o regulaci reklamy.


Sken obálky užívané v rámci doručování ve správním řízení

Informace poskytla: 31. 5. 2021, Mgr. Dominika Storzerová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 2. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, dle níže uvedené žádosti:
„Český telekomunikační úřad uvedl, že podle čl. 17 odst. 6 Poštovních podmínek České pošty, s. p. – Základní poštovní služby (dále jen „POPOD“) platí: „Ke zvláštní obálce podle odstavce 4 může být:
a) připojeno poučení o právních důsledcích, jež s převzetím nebo nepřevzetím poštovní zásilky souvisejí (dále jen „poučení o právních důsledcích“),
b) připojena výzva k vyzvednutí uložené poštovní zásilky (dále jen „vlastní výzva“), jejíž součástí může být poučení o právních důsledcích,
c) připojeno oznámení o tom, že poštovní zásilka byla vrácena odesílateli (dále jen „vlastní oznámení“), jehož součástí může být poučení o právních důsledcích.
Poučení o právních důsledcích, vlastní výzvu nebo vlastní oznámení předá podnik adresátovi způsobem stanoveným v části třetí.“ Pokud je součástí obálky předmětné zásilky jen poučení (ad a), tak k takovému poučení sama Česká pošta vyhotovuje výzvu k vyzvednutí zásilky. Výzva České pošty je přitom tiskopisem, který obsahuje mimo jiné informace podléhající poštovnímu tajemství, a z tohoto důvodu může být vložena pouze do domovní schránky adresáta, nikoli zanechána na jiném místě, jako je např. veřejně přístupná nástěnka městského úřadu. Jiná situace by nastala, kdyby odesílatel použil obálku, která obsahuje nejen poučení, nýbrž i vlastní výzvu (ad b). V tomto případě odpovídá odesílatel zásilky za to, že Česká pošta nemá povinnost nositele poštovního tajemství, a výzva a poučení tedy mohou být zanechány na jiném vhodném místě, nejen přímo v poštovní schránce. Na trhu existují buď obálky s poučením dle správního řádu, nebo existují obálky, které mají výzvu a poučení, ale poučení již není dle správního řádu (např. obálky soudů). Ráda bych se tedy touto cestou zeptala, jakým způsobem máme naplnit podmínky pošty i zákona, aby nedocházelo k obdobným situacím, kdy my nemáme doručeno, protože není zanechána výzva a současně splníme náležitosti správního řádu s poučením.
Vzhledem k výše uvedenému vás žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání naskenovaného typu obálky, včetně textu výzvy a poučení, které používáte pro správní řízení a obsahuje všechny náležitosti (zejména výzvu a poučení dle správního řádu), tak aby byly naplněny podmínky stanovené Českou poštou a příslušnými zákony. Vaši odpověď mi zašlete elektronicky na uvedenou e‑mailovou adresu.“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK67188/2021 ze dne 31. 5. 2021, který je vč. přílohy – skenu obálky uložen níže.


Seznam příjemců finančních prostředků

Informace poskytla: 25. a 31. 5. 2021, Olga Rezáková, DiS., odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 2. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje kompletní informace o finančních prostředcích poskytnutých v Moravskoslezským kraji nevládním organizacím, zemědělským podnikatelům, obcím a dalším subjektům z dotačních programů týkající se zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova z rozpočtu kraje, a to za kalendářní roky 2018, 2019 a 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 67608/2021 ze dne 25. 5. 2021 (odkaz na zveřejněné informace) a MSK 66309/2021 ze dne 31. 5. 2021, který je zveřejněn vč. přílohy níže.


Seznam příspěvkových organizací kraje

Informace poskytla: 31. 5. 2021, Bc. Daniela Bártová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 2. 6. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání kompletního seznamu jednotlivých příspěvkových organizací kraje, jejichž je kraj zřizovatelem, a to včetně aktuálně platného e‑mailového kontaktu na vedení či sekretariát těchto jednotlivých organizací.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 69496/2021 ze dne 31. 5. 2021, který je uložen níže.


Změna provozovatele stanice technické kontroly

Informace poskytla: 24. 5. 2021, Ing. Bohdana Žďárská, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 24. 5. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se přechodu oprávnění k provozování stanice technické kontroly na právního nástupce společnosti oprávněné k provozování stanice technické kontroly. Dle § 80 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb. je rozhodování o udělení, změně a odnětí oprávnění provozovat stanici technické kontroly a vydávání osvědčení k provozování stanice technické kontroly v působnosti příslušného krajského úřadu. Žadatel požaduje poskytnutí informace, zda bez dalšího přejde oprávnění provozovat stanici technické kontroly na právního nástupce společnosti, jež toto oprávnění má, při její fúzi sloučením s mateřskou společností, tak že dojde k zániku této společnosti a veškerá práva a povinnosti přejdou v rámci této fúze na nástupnickou společnost.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK62034/2021 ze dne 24. 5. 2021, který je zveřejněn níže.


Investiční plány KÚ MSK pro rok 2021, resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí plánovaných na období 2021–2022

Informace poskytla: 19. 5. 2021, Ing. Renata Kubíková, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 21. 5. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání investičních plánů krajského úřadu pro rok 2021, resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které KÚ MSK plánuje uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. U těchto projektů žádá uvedení názvu projektu, popis projektu, projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován), finanční rozpočet projektu, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce. Případně požaduje rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v přílohách přípisu č. j. MSK 57771/2021 ze dne 17. 5. 2021, které jsou vč. přípisu uloženy níže.


Výstupy z testování dětí ve školách v MSK a informace o počtu očkovaných zaměstnanců těchto škol

Informace poskytl: 17. 5. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 19. 5. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace ke krajem evidovaným školským zařízením k období 12.-23. 4.2021:
* souhrnný počet testovaných dětí za jednotlivé školy (vždy kumulovaný počet za všechny testovací dny v daném období),
* souhrnný počet dětí s pozitivním výsledkem za jednotlivé školy (při použití předepsaných antigenních testů),
* souhrnný počet dětí s potvrzeným pozitivním výsledkem za jednotlivé školy (následný pcr test),
* souhrnný počet dětí, co do jednotlivých škol k povinné školní či předškolní docházce nenastoupily z důvodu odmítnutí testování jejich zákonnými zástupci,
* celkový počet osob z personálu jednotlivých škol za dané období, který toho času přišel do styku s dětmi,
* počet očkovaných osob z personálu jednotlivých škol, který toho času přišel do styku s dětmi,
* počet testovaných osob z personálu jednotlivých škol, který toho času přišel do styku s dětmi,
* počet očkovaných osob z personálu za jednotlivé školy k datu 25.4.2021.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 57130/2021 ze dne 17. 5. 2021 sděleno, že Moravskoslezský kraj ani Krajský úřad Moravskoslezského kraje nemá zákonnou působnost, na jejímž základě by mohl či měl disponovat s požadovanými údaji, stejně jako školy a školská zařízení bez ohledu na zřizovatele nemají povinnost takové údaje Moravskoslezskému kraji a jeho úřadu sdělovat či zasílat. Požadovaná data nejsou součástí žádné krajské statistiky a Moravskoslezský kraj ani jeho úřad z výše uvedeného důvodu tato data po školách nežádá a nedisponuje jimi. Vzhledem k tomu, že primárními vlastníky požadovaných údajů jsou školy a školská zařízení, jichž se žádost týká, bylo žadateli doporučeno obrátit se přímo na ně.


Informace týkající se pořízení 2 elektrických jednotek EMU 240 z dotačních prostředků EU k zajišťování veřejné služby v úseku Opava východ – Ostrava

Informace poskytla: 27. 4. 2021, Mgr. Aneta Stöckerová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 30. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje tyto informace:
1. Jakým způsobem Moravskoslezský kraj vstupoval do výběru vlakových souprav, které budou jezdit na trati Ostrava – Opava?
2. Zasílal Moravskoslezský kraj konkrétní technické požadavky na vlakové soupravy, které na zmíněném souboru měly být nasazeny? Pokud ano, komu a kdy?
3. Obrátil se Moravskoslezský kraj na společnost České dráhy s požadavkem, aby ve vlakových soupravách, nasazených na zmíněný soubor, byla konkrétní rozteč sedadel? Pokud ano, kdy přesně, kým konkrétně a jakou formou byl tento požadavek předán Českým drahám?
4. V návaznosti na otázku číslo 3., jaká byla požadovaná rozteč sedadel?
5. Kdy a kým bylo rozhodnuto o nutné rozteči sedadel a z jakého důvodu byla zvolena právě výsledná varianta?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 53064/2021 ze dne 23. 4. 2021, který je zveřejněn níže.


Zápisy z jednání pracovní skupiny ustanovené v rámci Rámcové smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava

Informace poskytla: 27. 4. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 30. 4. 2021

Předmět žádosti:

Žadatel s odkazem na dopis ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj, č. j. MSK 75892/2020, sp. zn. DHS/17554/2020/Kap 281. V5 N, ze dne 25. 9. 2020, ze kterého cituje: „...k naplnění smlouvy byla na základě čl. 6 Smlouvy zřízena pracovní skupina“ požaduje informace poskytnutím kopií zápisů z veškerých jednání této pracovní skupiny z let 2018, 2019, 2020 a 2021.

Poskytnuté informace:

Žadateli byly požadované informace poskytnuty v přílohách přípisu č. j. MSK 49512/2021 ze dne 27. 4. 2021, které jsou zveřejněny níže.


Informace týkající se zřízení pracovní skupiny k memorandu

Informace poskytla: 7. 4. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 20. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel s odkazem na dopis ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj, č. j. MSK 75892/2020, sp. zn. DHS/17554/2020/Kap 281. V5 N, ze dne 25. 9. 2020, ze kterého cituje: „...k naplnění smlouvy byla na základě čl. 6 Smlouvy zřízena pracovní skupina“ požaduje sdělení jmen veškerých členů této pracovní skupiny a jejich pracovního zařazení v rámci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (nebo jiného subjektu, je‑li taková informace krajskému úřadu známa) a doby trvání členství těchto osob v této pracovní skupině, a to od okamžiku vzniku této pracovní skupiny do dne 27. 3. 2021. Zároveň požaduje informaci o tom, který orgán veřejné moci rozhodl o ustavení této pracovní skupiny a jejím personálním obsazení a dále požaduje poskytnutí příslušných usnesení ve věci.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 40761/2021 ze dne 7. 4. 2021, který je zveřejněn níže.


Informace týkající se vyvlastnění nemovitostí dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

Informace poskytla: 20. 4. 2021, Bc. Radmila Neničková, odbor investiční a majetkový
Zveřejněno dne: 20. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se vyvlastnění nemovitostí dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 50561/2021 ze dne 19. 4. 2021, který je zveřejněn níže.


Informace týkající se nostrifikace vzdělání držitelů mezinárodní ochrany v ČR

Informace poskytl: 9. 4. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 12. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí statistických údajů za rok 2020 týkajících se držitelů jedné z forem mezinárodní ochrany podle §12, §13, §14, §14a, §14b zákona č. 325/1999. Sb. o azylu, a to:
1. Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2020 podalo ke krajskému úřadu žádost o nostrifikaci.
2. Kolik žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce 2020 zažádalo o proběhnutí nostrifikační zkoušky v jiném než českém jazyce / požádalo o přítomnost tlumočníka.
3. Kolik držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. zažádalo o nostrifikaci na základě čestného prohlášení.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 40095/2021 ze dne 9. 4. 2021 sděleno, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje eviduje jedinou žádost o uznání zahraničního vzdělání účastníka řízení, který doložil, že mu byla udělena doplňková ochrana podle § 14a, 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. Toto řízení však dosud nebylo ukončeno. Žadateli byla nařízena nostrifikační zkouška, která se bude teprve konat. Tento účastník řízení Krajský úřad Moravskoslezského kraje o přítomnost tlumočníka při nostrifikační zkoušce nepožádal. Součástí žadosti účastníka řízení byl doklad o vzdělání dle § 108 odst. 3 písmeno a) školského zákona. Doklady dle § 108 odst. 3 písmeno b) a c) a ověření dle odst. 4 školského zákona nahradil účastník řízení čestným prohlášením.


Zaslání rozhodnutí v odvolacím řízení

Informace poskytla: 23. 3. 2021, Ing. Ivana Bačáková, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 6. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MSK 130094/2020 ze dne 16. 12. 2020 a č. j. MSK 140815/2020 ze dne 26. 1. 2021

Poskytnuté informace:
Žadateli byla přípisem č. j. MSK 37334/2021 ze dne 23. 3. 2021 poskytnuta požadovaná rozhodnutí, která jsou uložena níže. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná rozhodnutí krajského úřadu obsahují i osobní údaje, které podléhají ochraně osobních údajů, byly tyto údaje v souladu s ust. § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím anonymizovány. V souvislosti s tím bylo krajským úřadem v souladu s ust. § 15 odst. 1 a ust. § 8a téhož zákona vyhotoveno dne 23. 3. 2021 pod č. j. MSK 38221/2021 rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.


Reklama influencerů na sociálních sítích

Informace poskytla: 30. 3. 2021, Ing. Hana Juchová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 9. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda krajský živnostenský úřad udělil ke dni doručení žádosti pokuty ve smyslu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „přestupkový zákon“), za klamavou či skrytou reklamu na sociálních sítích Instagram, Facebook a YouTube ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“).
Pokud krajský živnostenský úřad pokutu udělil, požaduje sdělení následujících informací:
1. název sociální sítě, kde ke spáchání přestupku došlo,
2. typ reklamy (jaký typ produktů či služeb byl inzerován),
3. výše udělené pokuty,
4. jaké konkrétní zákonné ustanovení bylo porušeno,
5. odůvodnění rozhodnutí.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty za období 1. 7. 2017 – 21. 3. 2021 přípisem č. j. MSK 34629/2021 ze dne 30. 3. 2021, který je k nahlédnutí na odboru vnitra a krajský živnostenský úřad.


Dotaz na možnost záměny subjektu Dark Sky Beskydy – Parku tmavé oblohy s Beskydskou oblastí tmavé oblohy

Informace poskytl: 25. 3. 2021, Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 8. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací o tom, zda došlo nebo nedošlo, či zda dochází nebo nedochází od roku 2018 k záměně Dark Sky Beskydy – Parku tmavé oblohy (www.darkskybeskydy.cz)Beskydskou oblastí tmavé oblohy (www.boto.cz).

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 32951/2021 ze dne 25. 3. 202 sděleno, že krajský úřad žádné informace, které by nasvědčovaly jakékoliv záměně zmíněných subjektů ze strany Moravskoslezského kraje, nenašel.


Informace o odběrech podzemních vod, za které se odvádí poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje

Informace poskytla: 31. 3. 2021, Ing. Jana Kroupová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 7. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout následující informace:

 1. názvy všech obcí v kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, a to podle stavu ke dni 31. 12. 2020,
 2. celkové množství odebrané podzemní vody (v m³) ve všech obcích v kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě za období let 2006 až 2020 včetně,
 3. množství odebrané podzemní vody (v m³) samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za každý kalendářní rok za období od 2006 do 2020 včetně,
 4. celková výše přijatých poplatků za takto odebranou podzemní vodu ve všech obcích v kraji, na jejichž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, který je příjmem rozpočtu kraje, a to jednotlivě za každý kalendářní rok v rámci období let 2006 až 2020 včetně,
 5. výši přijatých poplatků samostatně za každou jednotlivou obec, na jejímž území se uskutečňuje odběr podzemní vody, za který se odvádí poplatek, který je příjmem rozpočtu kraje, a to samostatně za každý kalendářní rok v rámci období od 2006 do 2020 včetně,
 6. výše částky (v Kč) docílená z výnosu poplatku za odebrané množství podzemní vody, která byla příjmem rozpočtu kraje a která byla použita pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to nejen v obcích, na jejichž území se odběr podzemní vody uskutečňuje, a to v období let 2006 až 2020 včetně v rozlišení za každou takovou obec samostatně a za každý kalendářní rok samostatně.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace požadované pod body 4 a 6 poskytnuty přípisem č. j. MSK 37897/2021 ze dne 31. 3. 2021, který je uložen níže. Zároveň bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti o informace v rozsahu bodů 1, 2, 3 a 5.


Informace týkající se dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji

Informace poskytla: 1. 4. 2021, Ing. Marie Siostrzonková, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 6. 4. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací týkajících se dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji, a to informace o skutečném stavu realizací a poskytnutí dotací v roce 2020 a informace o počtu dosažených bodů u projektu žadatele celkem i podle jednotlivých kritérií v roce 2020 a 2021.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. 38910/2021 ze dne 30. 3. 2021, který je uložen níže.


Informace k cyklostezkám

Informace poskytl: 29. 3. 2021, Mgr. Jan Smiga, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 31. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
1. Poskytnutí strategických dokumentů v oblasti cyklodopravy/mikromobility – koncepce rozvoje sítě cyklistických tras apod.
2. Pokud tyto neexistují, pak informaci o tom, jestli jsou nějaké připravovány.
3. Informaci o připravených projektech cyklistických stezek nebo jiných projektů mikromobility, které je potenciálně možné podpořit např. z Fondu Obnovy, JTF apod.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 35935/2021 ze dne 29. 3. 2021, který je uložen níže.


Informace týkající se stavby Komunikace – Severní spoj

Informace poskytla: 23. 3. 2021, Ing. Bohumila Šubrtová, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 24. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí:
a) přípisu Ministerstvu životního prostředí, jímž Krajský úřad Moravskoslezského kraje údajně požádal u stavby „Komunikace – Severní spoj“ z důvodu možné podjatosti o předání vedení příslušného správního řízení jinému krajskému úřadu;
b) přípisu Ministerstva životního prostředí, jímž Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje dne 14. 12. 2020 sděluje, že vedením správního řízení ohledně „Komunikace – Severní spoj“ pověřuje Krajský úřad Olomouckého kraje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 37183/2021 ze dne 23. 3. 2021, který je včetně příloh uložen níže.


Správní řízení vedená se společností MATYAS s.r.o.

Informace poskytl: 11. 3. 2021, Ing. Jakub Hradil, odbor životního prostředí a zemědělství
Zveřejněno dne: 23. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout následující informace:
zda bylo krajským úřadem v období let 2018 až 2021 vedeno či v současné době probíhá jakékoli správní řízení vůči společností MATYAS s.r.o., se sídlem Lešetínská 317/12a, Staré Město, 733 01 Karviná, identifikační číslo 26823632, v souvislosti s dodávkami pitné vody a provozováním „přípojky“, jíž má být dodávána pitná voda odběratelům v průmyslovém areálu nacházejícím se na pozemku parc. č. 3816/1 v katastrální území Karviná-město; v případě kladné odpovědi požaduje informaci o výsledku řízení.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 29811/2021 ze dne 10. 3. 2021 sděleno, že krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství, v období od 1. 1. 2018 do současnosti nevedl žádné výše specifikované správní řízení, jehož účastníkem byla společnost MATYAS s.r.o.


Informace týkající se hodnocení parametrů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti podle zákona č. 320/2001 Sb.

Informace poskytla: 22. 3. 2021, Ing. Ilona Mlčáková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Zveřejněno dne: 22. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 37637/2021 ze dne 22. 3. 2021, který je uložen níže; přílohy jsou k nahlédnutí na odboru podpory korporátního řízení a kontroly.


Informace k Muzeu Těšínska, p. o., a replice historického sloupu vystavěného před jeho budovou

Informace poskytla: 18. 3. 2021, Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 18. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace a údaje týkající se Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a repliky historického sloupu, který byl vystavěn před historickou budovou Muzea Těšínska na ulici Hlavní třída 115/15, 737 01 v Českém Těšíně.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 34412/2021 ze dne 18. 3. 2021, který je vč. příloh uložen níže.


Počet přestupků dle § 17 tiskového zákona evidovaných krajem od roku 2000 do roku 2020

Informace poskytla: 12. 3. 2021, Bc. Zuzana Madejová, DiS., odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 16. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o počtu evidovaných přestupků dle § 17 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů ve vztahu k zákonným povinnostem při vydávání tisku územním samosprávným celkem, včetně specifikace oblastí, kterých se přestupky týkaly, za období od roku 2000 do roku 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly částečně poskytnuty informace přípisem č. j. MSK 28626/2021 ze dne 12. 3. 2021, který je uložen níže. Část žádosti vyhodnotil krajský úřad v souladu s ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím a vydal dne 12. 3. 2021 rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Konkrétně se jedná o požadavek na informace o počtu evidovaných přestupků dle § 17 tiskového zákona při vydávání tisku územním samosprávným celkem, včetně specifikace jejich skutkové podstaty, za období od roku 2000 do roku 2014 (obojí včetně). V souladu se spisovým řádem a s ohledem na skartační lhůty jsou rozhodnutí o přestupku dle § 17 tiskového zákona za období od roku 2000 do roku 2014 skartována.


Poskytnutí informací týkajících se personální situace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Informace poskytla: 9. 3. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 10. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout:

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 31325/2021 ze dne 9. 3. 2021.


Poskytnutí informací týkajících se dopisů zaměstnanců Nemocnice Třinec, p. o., adresovaných hejtmanovi kraje

Informace poskytla: 4. 3. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 4. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje kopii anonymních dopisů zaměstnanců Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, adresovaných hejtmanovi kraje a kopii vyjádření ředitele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 28486/2021 ze dne 4. 3. 2021, který je zveřejněn níže.


Poskytnutí kopie žádosti hejtmana kraje, kterou žádá vládu ČR, aby prodloužila nouzový stav

Informace poskytl: 22. 2. 2021, Ing. Tomáš Zuber, odbor kancelář hejtmana kraje
Zveřejněno dne: 2. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatelé požadují poskytnutí totožných informací, a to: zaslání kopie žádosti hejtmana kraje, kterou žádá vládu ČR, aby prodloužila nouzový stav včetně důvodnosti této žádosti.

Poskytnuté informace:
Žadatelům byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisů č. j. MSK 25565/2021 a MSK 26076/2021 ze dne 22. 2. 2021, které jsou vč. přílohy uloženy níže.


Oprávnění starosty obce podávat oznámení o přestupku na občana

Informace poskytla: 23. 2. 2021, JUDr. Eva Konečná, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 1. 3. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnout informace dle níže uvedeného požadavku:
„1.) Žádám sdělit od vedoucího odboru vnitra krajského živnostenského úřadu, jestli starosta obce může ze své pozice podávat na občana oznámení o přestupku a sdělte, jestli jste se věcně a místně jakožto orgán krajského úřadu MSK tímto oznámením zabývali a jestli jste měli veškeré podklady k tomu, aby jste ze své moci přikázali Magistrátu města Třince, aby postupoval tak, že zahájil řízení o přestupku.

2.) Jestliže starosta obce ze své pozice podává jakékoliv oznámení na občana, kdo musí procesně schválit jeho postup, kdo o tom dále rozhoduje a jaké veškeré podklady musí mít starosta k tomu, aby vůbec jakékoliv oznámení na občana podal.“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 24915/2021 ze dne 23. 2. 2021, který je uložen níže.


Informace ke kraji týkající se zejména jeho příspěvkových organizací a veřejných zakázek

Informace poskytla: 22. 2. 2021, Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 22. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací dle níže uvedeného požadavku:
„Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ"), byly povinným subjektem zřízeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové organizace a včetně popisu jejího účelu.
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to za celou dobu existence povinného subjektu?

Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je vdaném kalendářním roce nejvyšší.
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ? Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž, nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní prostředí.
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?"

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace z větší části poskytnuty, a to přípisem Poskytnutí informací a Oznámení o výši požadované úhrady č. j. MSK 22691/2021 ze dne 22. 2. 2021. S ohledem na mimořádný rozsah některých požadovaných informací byl žadatel zároveň vyzván k úhradě nákladů. Přípis včetně příloh je uložen níže.


Informace k přestupkům projednaným krajským úřadem v roce 2019 a 2020 podle § 83 odst. 1 písm. j) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb.

Informace poskytl: 17. 2. 2021, Ing. Jiří Macošek, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 22. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace o tom, kolik krajský úřad evidoval a projednal přestupků podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. j) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a kolik z nich skončilo uložením pokuty v letech 2019 a 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 23467/2021 ze dne 16. 2. 2021 sděleno, že podle společných ustanovení § 84 odst. 1 písm. b) zákona přestupky podle § 83 odst. 1 písm. j) a § 83a odst. 1 písm. x) zákona projednává krajský úřad, tj. v našem správním obvodě Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V kalendářním roce 2019, resp. 2020 krajský úřad neprojednal žádný přestupek fyzické osoby podle § 83 odst. 1 písm. j) zákona a ani právnické osoby a podnikající fyzické osoby podle § 83a odst. 1 písm. x) zákona. Jelikož krajský úřad neprojednal v kalendářním roce 2019, resp. 2020 žádný z výše specifikovaných přestupků, pak také neuložil v daném roce žádnému subjektu žádnou pokutu.


Informace ohledně rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí Magistrátu města Karviné, odboru stavebního a životního prostředí, stavebního úřadu

Informace poskytl: 17. 2. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 19. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí o zrušení územního rozhodnutí SMK/032601/2020 pod č. j. MSK 64444/2020 („Modernizace TKV“) a předmětné odvolání účastníka řízení FRYGATO-EKO IČO 750 68 354.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 22932/2021 ze dne 17. 2. 2021, který je vč. přílohy přiložen níže.


Informace k předání spisu Městským úřadem Frýdlant nad Ostravicí, odborem regionálního rozvoje a stavební úřad

Informace poskytl: 15. 2. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 17. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, zda byl Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako nadřízenému orgánu v odvolacím řízení předán Městským úřadem ve Frýdlantu nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad spis Zn.: MUFO 27263/2020, Sp. zn.: MUFO_S 3197/2017. Pokud byl tento spis Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje jako nadřízenému orgánu v odvolacím řízení předán, požaduje sdělit, ke kterému datu k jeho předání došlo.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 22931/2021 ze dne 15. 2. 2021, který je přiložen níže.


Nařízení obce, které by stanovovalo místa určená pro shromáždění dle zákona č. 84/1990 Sb.

Informace poskytla: 16. 2. 2021, Mgr. Dominika Storzerová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 17. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace dle níže uvedeného požadavku:
"Rada obce může určit místa ve svém obvodu, kde lze konat shromáždění spadající do úpravy shromažďovacího zákona i bez oznámení (§ 4 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Žádám o sdělení informace, jestli v rámci místní příslušnosti Vašeho kraje je takové místo dle § 4 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., které určila Rada obce nařízením.“

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 20252/2021 ze dne 16. 2. 2021 k žádosti sděleno, že krajský úřad ze své evidence nařízení, jež jsou obcemi zasílány krajskému úřadu na vědomí, zjistil, že takové nařízení bylo v roce 2010 vydáno městem Fulnek, a to za účelem určení místa, kde lze v rámci předvolebních kampaní v roce 2010 konat shromáždění v souladu s účelem § 1 odst. 2 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění ke dni vydání nařízení. Jiné takové nařízení krajský úřad neeviduje.


Poskytnutí informací o vymáhání dotací vůči holdingu Agrofert a poskytnutí kopií stanovisek k výkladu zákona o střetu zájmů

Informace poskytl: 4. 2. a 15. 2. 2021, Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 16. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatelé požadují poskytnutí totožných informací, a to: seznam dotací pro holding Agrofert, které kraj začal vymáhat nebo vymohl zpět (ve stanoveném rozsahu) a kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se kraj opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnuté informace:
Žadatelům byly požadované informace poskytnuty přípisy č. j. MSK 15376/2021 ze dne 4. 2. 2021 a č. j. MSK 21082/2021 ze dne 15. 2. 2021, které jsou uloženy níže.


Oprávnění starosty obce podat trestní oznámení na občana

Informace poskytla: 15. 2. 2021, Mgr. Silvie Janečková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 16. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací:
1) Zda starosta obce může ze své pozice podávat na občana trestní oznámení.

2) Jestliže starosta obce ze své pozice podává trestní oznámení na občana, kdo musí procesně schválit postup, a kdo o tom dále rozhoduje?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 16719/2021 ze dne 15. 2. 2021, který je uložen níže.


Informace týkající se veřejných sbírek

Informace poskytla: 4. 2. 2021, Mgr. Miriam Čerchlová, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad
Zveřejněno dne: 11. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje seznam veřejných sbírek týkajících se záchrany a obnovy památek v Moravskoslezském kraji ukončených v roce 2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty v příloze přípisu č. j. MSK 16203/2021 ze dne 4. 2. 2021, která je uložena níže.


Informace týkající se náhradní rodinné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nákladů, které kraj vynaložil

Informace poskytla: 22. 1. 2021, Mgr. Gabriela Schindlerová, odbor sociálních věcí
Zveřejněno dne: 3. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informaci:

 1. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů?
 2. Kolik bylo k 31.12.2020 ve vašem kraji „přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD?
 3. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji skončilo na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů?
 4. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence přechodných pěstounů?
 5. Kolik bylo ke dni 31.12.2020 volných přechodných pěstounů?
 6. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně dětského centra?
 7. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do ZDVOPu?
 8. Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do dětského domova?
 9. Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova?
 10. Kolik dětí bylo umístěno k 31.12.2020 ve Vašem kraji ve ZDVOPech?
 11. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v kojeneckých ústavech, případně v dětských centrech?
 12. Kolik dětí bylo k 31.12.2020 ve Vašem kraji v dětských domovech?
 13. Kolik bylo k 31.12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou pěstounskou péči?
 14. Kolik bylo za rok 2020 k 31.12.2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů?
 15. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů?
 16. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů?
 17. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů?
 18. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů?
 19. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31.12. 2020?
 20. Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020?

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 6203/2021 ze dne 19. 1. 2021, který je uložen níže.


Informace týkající se stanovení klinických kritérií pro uznání nemocí z povolání

Informace poskytla: 26. 1. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 3. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:

 1. Dokument, který upravuje tzv. klinická kritéria pro uznání nemocí z povolání, a to zejména ve vztahu k nemoci z povolání podle kapitoly II, bod 9 přílohy nařízení vlády č. 290/1995 Sb.
 2. Sdělení, jaké ustanovení, kterého právního předpisu, propůjčuje výše uvedenému dokumentu pod č. 1) právní závaznost, pokud takové existuje.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 11063/2021 ze dne 26. 1. 2021, který je vč. příloh zveřejněn níže.


Seznam uvolněných členů rady a zastupitelstva kraje

Informace poskytla: 2. 2. 2021, Bc. Daniela Bártová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 2. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje seznam uvolněných členů zastupitelstva a rady kraje (podle paragrafu 35 odst. o) zákona o krajích) v členění: funkce, jméno a příjmení.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 16466/2021 ze dne 2. 2. 2021, který je uložen níže.


Informace k zákonodárné iniciativě kraje

Informace poskytla: 20. 1. 2021, Mgr. Petra Bayerová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí níže uvedených informací:
„1) Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 15 krát zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát?

2) Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc?

3) Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné iniciativě?

4) Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce mezi volenými politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře? Probíhají konzultace s odborníky v daném oboru? Existuje platforma (například v rámci Asociace krajů ČR), na níž kraje konzultují svoji zákonodárnou iniciativu mezi sebou?

5) Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?“

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3103/2021 ze dne 20. 1. 2021, který je uložen níže.


Informace o poskytnutí kotlíkové dotace

Informace poskytl: 28. 1. 2021, Ing. Michael Mikeska, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci o poskytnutí kotlíkové dotace konkrétnímu žadateli na konkrétní adrese.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 15271/2021 ze dne 28. 1. 2021 sděleno, že dotace na výměnu zdroje tepla byla poskytnuta v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji na jím uváděné adrese.


Informace k přezkumným řízením ve vztahu k územním opatřením o stavební uzávěře

Informace poskytl: 18. 1. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
"a) přehled řízení, ve kterých povinná osoba rozhodovala v přezkumném řízení podle ustanovení § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, ohledně územního opatření o stavební uzávěře vydaného podle ustanovení § 97 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů;
b) kopie rozhodnutí povinné osoby v řízeních uvedených „dle písm. a)“
– tj. v odpovědi na předchozí požadavek;
c) v případě, že rozhodnutí „podle písm. b)“ (tj. v odpovědi na předchozí požadavek) byly předmětem přezkumu ve správním soudnictví, případně řízení před ústavním soudem, rovněž kopií rozhodnutí soudů.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3326/2021 ze dne 15. 1. 2021, který je vč. přílohy přiložen níže.


Informace k přezkumnému řízení ve vztahu k Územnímu plánu Klimkovice

Informace poskytl: 18. 1. 2021, Mgr. Dušan Jiří Ulčák, odbor územního plánování a stavebního řádu
Zveřejněno dne: 1. 2. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje:
poskytnutí kopie rozhodnutí č. j. MSK 149625/2016, sp. zn. ÚPS/32033/2016/Pav ze dne 24. 3. 2017, kterým byly zrušeny části opatření obecné povahy „Územní plán Klimkovice",
poskytnutí kopie případného podnětu k zahájení přezkumného řízení pod výše uvedenou sp. zn., byl‑li podnět podán.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 3451/2021 ze dne 15. 1. 2021, který je vč. příloh přiložen níže.


Informace týkající se vybraných rozhodnutí o změnách v registraci poskytovatele zdravotních služeb nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s.

Informace poskytla: 14. 1. 2021, Mgr. Ing. Radana Mutinová, odbor zdravotnictví
Zveřejněno dne: 25. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí informací k vydaným rozhodnutím uvedeným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb pro Nemocnici AGEL Nový Jičín a.s. se sídlem Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO: 25886207, a to:
1) kopie vydaných rozhodnutí pod č. j.
MSK 109301/2019; datum vydání 22. 7. 2019; nabytí právní moci 29. 7. 2019; typ rozhodnutí – změna registrace
MSK 87657/2020; datum vydání 22. 7. 2020; nabytí právní moci 30. 7. 2020 typ rozhodnutí – změna registrace
MSK 102683/2020; datum vydání 2. 2020; nabytí právní moci 7. 12. 2020 typ rozhodnutí – změna registrace
2) informaci, zda uvedená adresa žadatele v registru poskytovatelů zdravotních služeb je skutečná adresa poskytování zdravotních služeb, nebo pouze evidenční údaj,
3) informaci, zda je žadatel povinen uvádět na adrese uvedené v registru poskytovatelů zdravotních služeb pouze zdravotní služby, které na uvedené adrese skutečně poskytuje viz „Přehled poskytovaných zdravotních služeb“ zveřejněných v registru,
4) informaci, zda je žadatel povinen uvádět v případě, kdy jsou zdravotní služby poskytované ve více budovách s číslem popisným, seznam všech budov s adresou (číslem popisným) a přesným popisem poskytovaných zdravotních služeb v těchto budovách nebo postačí uvést pouze jednu adresu (budovu) poskytování zdravotních služeb – např. budovu s adresou vedení firmy (adresa ředitelství).

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 1548/2021 ze dne 13. 1. 2021, který je vč. příloh zveřejněn níže. Poskytnutí informace bylo částečně odmítnuto v rozsahu osobních údajů dotčených osob, o tomto bylo vydáno rozhodnutí.


Sdělení průměrné výše mimořádných odměn vyplacených ředitelům středních škol zřizovaných krajem za rok 2020

Informace poskytl: 22. 1. 2021, Mgr. Miroslav Trykar, odbor školství, mládeže a sportu
Zveřejněno dne: 22. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informaci, v jaké průměrné výši byly ředitelům středních škol, které kraj zřizuje, vyplaceny mimořádné odměny za rok 2020 a kolik ředitelů, kteří byli ve funkci celý rok, neobdrželo žádnou odměnu.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 3451/2021 ze dne 22. 1. 2021 sděleno, že všichni ředitelé středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem, kteří byli ve funkci celý rok 2020, dostali mimořádné odměny, a to v průměrné výši 164.391 Kč.


Informace týkající se příslušného správního úřadu pro soukromou účelovou a účelovou komunikaci

Informace poskytla: 18. 1. 2021, Ing. Natálie Kapcalová, odbor dopravy
Zveřejněno dne: 21. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace, který správní úřad je příslušný pro územní a stavební řízení pro následující komunikace:
a) Soukromá účelová komunikace
b) Účelová komunikace

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 5175/2021 ze dne 18. 1. 2021 sděleno, že účelové komunikace nejsou v působnosti krajského úřadu, krajskému úřadu není ani svěřeno rozhodování v oblasti účelových komunikacích ve smyslu § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Dotazovanou příslušnost správních úřadů stanoví zákon zejména v ust. § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; popř. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů zejména v ust. § 15 cit. zákona.


Informace k výsledku hlasování při volbě předsedy kontrolního výboru zastupitelstva kraje 5. 11. 2020

Informace poskytla: 18. 1. 2021, Bc. Daniela Bártová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 21. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje zaslání výsledku hlasování podle jmen jednotlivých zastupitelů, ze kterého by bylo zřejmé, kdo jak hlasoval na ustavujícím zasedání zastupitelstva MSK dne 5. 11. 2020, při volbě předsedy kontrolního výboru zastupitelstva MSK, kdy byl zvolen pan Ing. Ivan Strachoň.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 7285/2021 ze dne 18. 1. 2021 sděleno, že hlasování k tomuto bodu může nalézt na stránkách Moravskoslezského kraje – Kraj – Zastupitelstvo – Výstupy z jednání zastupitelstva – volební období 2020–2024 – zápis z 1. (ustavujícího) zastupitelstva kraje (viz hlasování č. 26). Tabulka s hlasováním mu byla rovněž zaslána v příloze.


Poskytnutí rozhodnutí krajského úřadu vydaných v roce 2020 o uložení pokuty dle vybraných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb.

Informace poskytla: 15. 1. 2021, Mgr. Bc. Markéta Hellerová, odbor kultury a památkové péče
Zveřejněno dne: 21. 1. 2021

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí rozhodnutí vydaných v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona a rozhodnutí vydaných v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 39 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

Poskytnuté informace:
Žadateli bylo přípisem č. j. MSK 6179/2021 ze dne 15. 1. 2021 sděleno, že krajský úřad v roce 2020 nevydal žádné rozhodnutí podle § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) či podle § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb.