Čím netopit???

I když se spálení odpadu může jevit jako bezstarostná a rychlá forma jeho likvidace, v žádném případě tomu tak není. Pálením odpadních materiálů vytváříme množství velmi jedovatých látek, které následně ohrožují naše zdraví a zdraví ostatních obyvatel.

V žádném domácím topeništi se nevytváří teploty dostatečně vysoké, aby se toxické látky bezpečně zlikvidovaly. Vždyť naříklad prudce jedovaté dioxiny, vznikající spalováním chlorovaných materiálů, jako je např. PVC, potřebují k likvidaci teploty nad 1200 °C (ale i pak dochází k tzv. syntéze de-novo). Více o dioxinech např. v přednášce Ing. Jiřího HOráka, Ph. D. na mezinárodní konferenci Petra 2011:

Toxické látky v ovzduší nikam "nezmizí", ale často (obzvlášť za špatných rozptylových podmínek) doslova sedí nad zemí jako „deka“ a ohrožují Vás, Vaši rodinu a sousedy.

Spalování odpadu v topeništích je tedy nejen zdraví škodlivé, ale také nezákonné.

Na strákách Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům naleznete další užitečné informace: čím škodí pálení odpadů a nevhodných paliv, jaké zdravotní následky může mít vystavení se toxickým spalinám, co říkají zákony či jak se bránit, když vás soused obtěžuje kouřem.

Co vzniká spalováním různých druhů materiálů?

  • Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny sloučeniny chlóru.
  • Spalování polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý plyn styren.
  • Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET láhví se do ovzduší dostávají polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na pasty.
  • Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna- při spalování se uvolňují dioxiny (až 500 x více než při použití palivového dříví) a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
  • Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.
  • Celobarevné letáky časopisy obsahující v tiskařských barvách často velké množství těžkých kovů, které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora. Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů novin a časopisů však ano!. Spalováním papírů navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do netříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
  • Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
  • Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě.  Zbytky rostlin patří na kompost nebo do směsného odpadu. Uvažujete o kompostování? Informace najdete například na stránkách občanského sdružení Ekodomov.
  • Nebezpečné odpady (zbytky léků, barev, baterie a další): tyto odpady je nutné odevzdat do specializovaného sběru ve Vaší obci, prošlé léky můžete odevzdat bezplatně v lékárně k likvidaci.