Vyúčtování kotlíkové dotace

Vyúčtování kotlíkové dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle a případných „mikro“ opatření) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli - Moravskoslezskému kraji - finanční vyúčtování realizovaného projektu. Níže uvedený postup je obecný pro všechna kola kotlíkových dotací, jednotlivá specifika upravuje vždy příloha ve spodní části stránky.

!!!! Nový zdroj tepla musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií, který je dostupný na https://svt.sfzp.cz/. !!!I

V rámci finančního vyúčtování bude třeba doložit:
• Formulář „Finanční vyúčtování dílčího projektu - seznam účetních dokladů“ – podepsaný originál, vzor viz příloha níže


• Účetní doklady za zrealizované práce, dodávky a služby (např. faktury, paragony, atd.) rozepsané na jednotlivé položky - kopie

Účetní doklady by měly být vystaveny na žadatele.

Originály účetních dokladů musí být označeny názvem „Kotlíkové dotace v MSK“ a registračním číslem „CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000010“ (toto číslo platí pro 1. kolo kotlíkových dotací a "OZE" výzvu) dotačního programu. Toto označení nemusí být uvedeno v textu faktury, stačí dopsat rukou na originál faktury. Pro 2. kolo kotlíkových dotací (příjem od 5.9.2017) je to: "CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161".


• Bankovní výpisy dokládající úhradu faktur s originálním podpisem příjemce dotace, v případě hotovostní úhrady doloží žadatel příjmový doklad – kopie (originály bankovních výpisů nebo příjmových dokladů si příjemce uschová pro případnou kontrolu)


• Fotodokumentaci odpojeného a znehodnoceného původního kotle na pevná paliva.
Fotodokumentace musí mít dostatečnou vypovídající hodnotu, tj. z doložené fotodokumentace musí být zřejmé, že znehodnocený kotel je totožný s kotlem, jehož fotografie byly předloženy při podání žádosti (fotografie rozložených částí kotle není dostačující pro porovnání shodnosti s původním kotlem). Dále musí být z fotodokumentace zjevné, jakým způsobem byl kotel znehodnocen (rozřezání, rozbití na články, prořezání otvoru přes plášť i vlastní těleso kotle aj. viz. obr. č. 2 níže) a musí být jasně patrné, že kotel nelze dále využít k vytápění. V případě nedodání uvedených fotografií nebo dodání fotodokumentace jiného typu kotle je poskytovatel dotace oprávněn finanční prostředky dotace nevyplatit pro nedostatečnou vypovídající hodnotu fotodokumentace. Potvrzení o likvidaci kotle (doklad ze sběrných surovin nebo sběrného dvora) bez příslušné fotodokumentace není pro účely doložení znehodnocení kotle dostatečné.

 
 Potvrzení o likvidaci původního kotle (potvrzení ze sběrného dvora, sběrných surovin, výkupny kovů). - originál (pro 2. kolo již jen kopie), vzor viz příloha níže


• Fotodokumentaci nového zapojeného zdroje tepla. Několik fotografií z různých pohledů + fotografie detailu výrobního štítku nového zdroje tepla.


• Revizní zprávu (Protokol) o uvedení nového zdroje tepla do provozu. - kopie

 

Protokol o revizi spalinové cesty - kopie (pouze pro 2. kolo kotlíkových dotací - POZOR - uznatelné jsou pouze výdaje vynaložené  do data uvedení nového zdroje tepla do provozu)


• Fotodokumentaci realizace „mikro“ energetického (-ých) opatření (neplatí pro 2. kolo) – fotografie po realizaci opatření, která bude porovnatelná s fotografií před realizací „mikro“ energetického opatření, a ze které bude jednoznačně patrné, jaké opatření bylo provedeno (fotografie musí být průkazná a v dostatečné kvalitě, v případě relevantnosti lze doložit i více fotografií z různých pohledů).