Možnosti způsobu doložení emisní třídy původního kotle

Možnosti způsobu doložení emisní třídy původního kotle

Jednou z povinných příloh žádosti o kotlíkovou dotaci v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva je i Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle (tzv. "revizní zpráva"). Tento doklad může být v určitých případech, které jsou uvedeny v níže uvedené tabulce, nahrazen jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (např. fotografií štítku kotle, návodem k obsluze či jiným dokumentem). Pokud žadatel nedisponuje žádným z těchto dokladů, předloží Čestné prohlášení o neznámé třídě kotle (vzor viz příloha).