Doplňující informace k posouzení vhodnosti mikro-energetického opatření

V souvislosti s činností energetických specialistů při vydávání posouzení o vhodnosti mikro-energetického opatření, které bude v určitých případech součástí žádosti o kotlíkovou dotaci jsme obdrželi z Ministerstva životního prostředí tuto doplňující informaci:

 

"Z rozhodnutí Řídicího orgánu Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 si Vás dovoluji informovat, že v návaznosti na Společné stanovisko odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí a odboru energetické účinnosti a úspor Ministerstva průmyslu a obchodu k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 ze dne 9. listopadu 2015 požadujeme následující doplnění podkladů k projektové žádosti fyzické osoby.

Součástí žádosti fyzické osoby nebo nedílnou přílohou žádosti fyzické osoby bude také stručný slovní popis, ze kterého bude zřejmé, jakým způsobem byla energetickým specialistou prověřena vhodnost realizace mikro-energetických opatření, a to v souladu s textem výše uvedeného stanoviska, kde je uvedeno, že "Posouzení vhodnosti výběru opatření z výše zmíněného seznamu nemusí být nutně založeno na exaktních výpočtech (vhodnost opatření bude zpravidla zřejmá) a mělo by kromě celkových přínosů opatření (snížení tepelných ztrát), jeho nákladové efektivity a celkové ceny zohledňující maximální výši způsobilých nákladů na tato opatření (max. 20 tis. Kč) brát v potaz i další praktické aspekty daného konkrétního případu, které mohou například omezovat využití jiného opatření spojeného s vyššími energetickými úsporami."

 

Upřesňující popis od energetického specialisty dle výše uvedené specifikace nebude požadován v případech, kdy bylo potvrzení energetického specialisty vydáno prokazatelně před 3. 12. 2015, tedy před vydáním stanoviska Řídicího orgánu. Zpětné doplnění tedy nebude požadováno.