DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ – KOTLE NA BIOMASU A TEPELNÁ ČERPADLA

Další postup po podání žádosti

Podané žádosti jsou postupně kontrolovány a předkládány radě kraje ke schválení v pořadí podle pořadového čísla, které žádost získala při elektronickém odeslání. O schválení dotace budou žadatelé informováni e-mailem bezprostředně po jednání příslušné rady kraje. Seznamy schválených dotací budou průběžně uveřejňovány rovněž na těchto stránkách v sekci Seznamy schválených žadatelů. Poté, co bude žádost schválena v radě kraje, budou připraveny k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude žadatelům zaslána na jejich e-mail  spolu s upozorňovací SMS zprávou na jejich telefonní číslo. Připomínáme, že realizace výměny kotle není vázána na podpis smlouvy, práce na výměně kotle je možné zahájit i před uzavřením smlouvy.

Vzhledem k množství podaných žádostí žádáme žadatele o trpělivost, jak pokud jde o kontrolu a schválení žádostí, tak pokud jde o uzavření smlouvy. O schválení dotace i o tom, že je pro ně připravena smlouva, budou vždy bezodkladně informováni. Prosím, nedotazujte se na termín schválení žádosti, nejsme schopni předem odhadnout, kdy se dostane na řadu - postupujeme postupně, dle pořadového čísla.

Všechny žádosti, které byly dosud podány, a které splní všechny stanovené podmínky, budou moci být uspokojeny, finančních prostředků je dostatek. Příjem žádostí proto pokračuje i nadále, a to až do 31. 12. 2018 nebo do zaregistrování 10 000 žádostí. 

Aktuální počet zaregistrovaných žádostí se zobrazuje výše v zeleném poli.

 

Zahájení příjmu žádostí ve druhém kole kotlíkových dotací

Dne 5. 9. 2017 v 10:00 hodin byl zahájen příjem elektronických žádostí do druhého kola kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji. Během první hodiny bylo takto podáno zhruba 5 100 žádostí. Elektronický systém pro podávání žádostí funguje bezproblémově, nenastaly žádné komplikace. Po podání elektronické žádosti je nutné do 10 pracovních dnů doložit její listinnou verzi vytištěnou z elektronické aplikace a potřebné přílohy. To mohou žadatelé učinit osobně na podatelně krajského úřadu, stačí však i zaslání poštou.

Podané žádosti budou nyní postupně procházet administrativní kontrolou a předkládány radě kraje k rozhodnutí o poskytnutí dotace. O výsledku budou žadatelé následně informováni e-mailem.

Příjem žádostí je na adrese https://kotliky.msk.cz/ otevřen až do 31. 12. 2018. Pokud bude před tímto termínem podáno 10 tisíc žádostí, příjem bude ukončen dříve, a to automaticky při dosažení uvedeného počtu. V tomto druhém kole kotlíkových dotací bude moci být podpořeno až 8 500 žádostí.

Více informací najdete v tiskové zprávě: https://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/lide-mohou-opet-zadat-o-dotaci-na-nove-kotle-96896/.


Druhé kolo kotlíkových dotací zahájeno

Dne 29. 6. 2017 vyhlásil Moravskoslezský kraj další kolo „kotlíkových“ dotací. Příjem žádostí do nového dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ bude zahájen 5. září 2017 od 10 hodin. Kraj bude přijímat žádosti až do 31. 12. 2018, vzhledem k objemu finančních prostředků pro tento dotační program bude přijato maximálně 10 000 žádostí o dotaci s tím, že bude podpořeno cca 8 660 žádostí a zbývající žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou podpořeny za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu. Žádosti budou podávány elektronicky (po přijetí 10 000 žádostí bude podávání žádostí v elektronické aplikaci automaticky ukončeno) v aplikaci dostupné na adrese https://kotliky.msk.cz/.

Následně do 10 pracovních dnů od elektronického podání žádosti je pak nutno doručit podanou žádost také v listinné podobě – originál (formulář vygenerovaný elektronickou aplikací při podání žádosti) podepsaný oprávněnou osobou, a to spolu s požadovanými přílohami (ty se zasílají pouze v listinné podobě - nenahrávají se do aplikace ! ). Aplikace je dostupná již od 29. 6. 2017 a žádost je možno v ní předvyplnit a uložit. 

Podrobné informace o podmínkách druhého kola kotlíkových dotací jsou uvedeny v Podmínkách dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, který je níže ke stažení, včetně jeho příloh. 


V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle, plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Podporovány budou výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.  

Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření.

Stejně jako v 1. kole je podporována výměna kotlů v rodinných domech a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře souhlasů budou součástí podmínek krajského dotačního programu.

Výše podpory u jednotlivých zdrojů vytápění je následující:

• automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000,- Kč
• plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000,-Kč
• kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000,- Kč
• kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč
• tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000,- Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden v dolní části této strany v přílohách nebo zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva/dokumenty.

Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací pak kraj jedná o finanční podpoře výměn kotlů ze strany obcí. Seznam obcí, které budou chtít výměnu kotlů ve 2. kole spolufinancovat ve spolupráci s krajem, bude zveřejněn a aktualizován na těchto webových stránkách poté, co kraj od obcí obdrží příslušnou informaci.

Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 2. kola kotlíkových dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15. 7. 2015. 


Pracovníci Moravskoslezského kraje pořádají ve spolupráci s obcemi a Státním fondem životního prostředí semináře pro občany týkající se kotlíkových dotací, dotačního programu Nová zelená úsporám a dešťovka. Termíny těchto seminářů najdete na úvodní straně nahoře v sekci SEMINÁŘE PRO OBČANY.


Chcete si spočítat, kolik byste mohli ušetřit za vytápění pořízením nového kotle? Klikněte na obrázek kalkulačky, kde se Vám otevře aplikace (MS Excel) „VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PALIVOVÝCH NÁKLADŮ PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE NA PEVNÁ PALIVA ZA NOVÝ“.  

Využijte pokyny k vyplnění aplikace

.