Půjčka LIBERTY
Menu

Jednací řád pracovních skupin zřízených Řídící skupinou

Článek I – Úvodní ustanovení

Jednací řád je závazným pro jednání pracovních skupin zřízených Pracovní skupinou pro vznik a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (dále jen "Řídící skupina").

Článek II – Působnost včetně práv a povinností

 1. Řídící skupina zřizuje pracovní skupinu, organizuje její činnost a zadává ke zpracování strategické úkoly.
 2. Pracovní skupina postupuje v souladu se sociální politikou kraje (v návaznosti na principy národní sociální politiky, legislativu, strategické materiály kraje v sociální oblasti).
 3. Pracovní skupina zpracovává strategické úkoly zadané Řídící skupinou a dílčí úkoly vyplývající z aktuální situace a potřeb procesu střednědobého plánování, které si vytváří sama pracovní skupina. Výstupy ze své činnosti, dotazy a připomínky členů skupiny předkládá vedoucí pracovní skupiny Řídící skupině, které je skupina ze své činnosti odpovědna.
 4. Pracovní skupina může spolupracovat s dalšími subjekty za účelem plnění výše uvedených úkolů a tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
 5. Pracovní skupina zřizuje v případě potřeby pracovní podskupinu (podskupiny).
 6. Členové pracovní skupiny projednávají a vyhodnocují výstupy dílčích pracovních podskupin, mohou vznášet dotazy a připomínky na jednotlivé pracovní podskupiny.
 7. Členové pracovní skupiny se zapojují do činnosti pracovních podskupin.

Článek III – Složení pracovní skupiny

 1. Řídící skupina stanovuje strukturu pracovní skupiny, písemně formou usnesení jmenuje a odvolává její členy.
 2. Členové pracovní skupiny navrhují na základě konsensu vedoucího pracovní skupiny a jeho zástupce (1. zástupce, příp. dle uvážení skupiny 2. zástupce). Vedoucí pracovní skupiny je do své funkce jmenován Řídící skupinou.
 3. Vedoucí pracovní skupiny je členem Řídící skupiny.
 4. Členové pracovní skupiny jsou za svou činnost odpovědni vedoucímu pracovní skupiny.
 5. Každý člen pracovní skupiny může kdykoliv oznámit rezignaci na svou funkci či členství. Své rozhodnutí oznamuje vedoucímu pracovní skupiny a krajskému koordinátorovi.
 6. Člen pracovní skupiny může být ze své funkce odvolán z důvodu dlouhodobé nečinnosti či opakované neomluvené neúčasti na jednáních pracovní skupiny, neplněním stanovených povinností, z důvodu střetu zájmů nebo z důvodu ukončení pracovní činnosti v oblasti sociálních služeb. Jedná se o nečinnost a neúčast, resp. nezajištění zástupce na jednání v rozmezí absence a nečinnosti během jednoho roku. Návrh na odvolání předkládá vedoucí pracovní skupiny Řídící skupině.
 7. Jednání pracovní skupiny se mohou se souhlasem vedoucího (příp. jeho zástupce) účastnit hosté.
 8. Členové Řídící skupiny se mohou zapojit do činnosti pracovní skupiny.
 9. V případě nutnosti rychlého projednání určité záležitosti je možné komunikovat elektronickou formou.

Článek IV – Jednání

 1. Jednání pracovní skupiny svolává vedoucí pracovní skupiny. Řídí průběh jednání, zabezpečuje dodržování programu a zajišťuje hlasování, včetně vyhlášení jeho výsledku.
 2. Při avizované nepřítomnosti vedoucího pracovní skupiny je výkonem činností vyplývajících z jeho role pověřen jeho 1. zástupce, v případě jeho nepřítomnosti 2. zástupce. Zástupci vedoucího jsou voleni členy pracovní skupiny.
 3. Organizační a technicko-administrativní záležitosti zajišťuje koordinátor dané pracovní skupiny – pracovník odboru sociálních věcí krajského úřadu. Ve spolupráci s vedoucím pracovní skupiny připravuje program a shromažďuje podklady pro jednání pracovní skupiny, zabezpečuje informační propojení všech členů.
 4. Koordinátor zasílá pozvánku s programem, případně materiály k projednání, všem členům pracovní skupiny, případně hostům, nejpozději 15 kalendářních dnů před jednáním. V odůvodněných případech lze lhůtu zkrátit. V rámci operativnosti komunikace jsou podklady k jednání zasílány e‑mailem na určené adresy členů pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny, příp. hosté, potvrdí svou účast koordinátorovi nejpozději 2 dny před jednáním, a to telefonicky či e‑mailem.
 5. Pracovní skupina se schází dle potřeby, nejméně 2krát ročně.
 6. Členové pracovní skupiny se účastní všech jednání osobně. Výjimkou je Pracovní skupina pro plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem, kdy za obec delegovaný člen může být, při své avizované nepřítomnosti, zastoupen jiným zástupcem, jenž je v rámci jednání pověřen výkonem všech činností vyplývajících z role řádného člena pracovní skupiny.
 7. Jednání pracovní skupiny je neveřejné.
 8. Koordinátor vyhotovuje a rozesílá členům pracovní skupiny ověřený zápis o průběhu jednání do 15 kalendářních dnů od jeho konání. Zápis ověřuje a podepisuje ten, kdo jednání řídil. Za vyhotovení a rozeslání zápisu odpovídá koordinátor.
 9. Koordinátor pracovní skupiny zveřejňuje ověřený zápis z jednání pracovní skupiny do 8 dnů po jeho rozeslání členům pracovní skupiny na webových stránkách kraje.

Článek V – Rozhodování, hlasování, usnesení

 1. Pracovní skupina je usnášeníschopná při přítomnosti vedoucího (nebo aspoň jednoho jeho zástupce) a nadpoloviční většiny všech členů pracovní skupiny.
 2. Při avizované nepřítomnosti vedoucího, příp. zástupců, nebo při avizované neúčasti nadpoloviční většiny členů pracovní skupiny, je jednání přesunuto na jiný termín.
 3. Přizvaní hosté a rovněž členové Řídící skupiny, kteří nejsou řádnými členy skupiny, mají hlas poradní.
 4. Pracovní skupina přijímá usnesení prostřednictvím konsenzu. Nejde‑li ho dosáhnout, pak je z rozhodnutí vedoucího pracovní skupiny, příp. jeho zástupce rozhodnuto o hlasování.
 5. Usnesení je přijato a je platné, je‑li vysloven souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Body usnesení formuluje ten, kdo jednání řídil.
 6. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly jsou v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a určení odpovědné osoby za splnění úkolů.
 7. V případě nutnosti rychlého rozhodnutí hlasuje pracovní skupina elektronickou formou v souladu s tímto článkem. Organizaci elektronického hlasování zajišťuje koordinátor.

Článek VI – Závěrečná ustanovení

 1. Změny a doplňky jednacího řádu podléhají schválení Řídící skupiny.
 2. Tento jednací řád byl projednán a schválen Řídící skupinou dne 24. 1. 2013.
 3. Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu vedoucím Řídící skupiny.

V Ostravě dne 24. 1. 2013

Ing. RSDr. Svatomír Recman
náměstek hejtmana kraje

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.