Menu

Podmínky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023 (RRC/05/2023)

I. Název programu + kód

Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023 (RRC/05/2023)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu

Cílem dotačního programu je podpořit Turistická informační centra v Moravskoslezském kraji (dále jen TIC v MSK) jako jedna z hlavních informačních míst pro turisty v těchto aktivitách:

 1. řešení otázek webových stránek TIC, jejich jazykových mutací a dále aktualizace a šíření dat moderními technologiemi (hlavní cíl dotačního programu),
 2. rozvoj elektromobility a bezbariérového turismu formou vybudování sítě nabíjecích stanic pro elektrokola včetně elektrokol a stojanů na tato kola,
 3. tvorba a aktualizace regionálních databází cestovního ruchu, šíření jednotných, komplexních a kvalitních informací o turistickém potenciálu kraje,
 4. zkvalitňování služeb poskytovaných turistickými informačními centry.

Důvodem poskytování dotací je podpora standardizace, zkvalitňování a rozšiřování informačních služeb v oblasti cestovního ruchu v kraji a zahájení zajišťování systematické součinnosti a spolupráce TIC na marketingových aktivitách kraje.

IV. Vymezení okruhu příjemců podpory

 1. Příjemcem podpory jsou certifikovaná turistická informační centra (dále jen "TIC") na území Moravskoslezského kraje splňující podmínky uvedené v odst. 4 tohoto článku.
 2. Právní formy: právnické osoby, podnikající fyzické osoby. Oprávněným příjemcem dotace není obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Oprávněným příjemcem dotace není spolek nebo pobočný spolek, který je považován za neaktivní spolek ve smyslu § 125a odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů. Oprávněným příjemcem dotace není osoba, vůči které je zakázána přímá či nepřímá finanční podpora ve smyslu čl. 5l nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 31. 7. 2014, částka L 229), ve znění Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 4. 2022 pod č. L 111), tedy právnická osoba, subjekt nebo orgán usazený v Rusku, který je z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.
 3. V případě existence více poboček jednoho TIC si může TIC podat pouze jednu žádost o dotaci. Výstupy mohou však být použity pro kteroukoliv pobočku TIC.
 4. TIC doloží spolu s žádostí o dotaci také osvědčení o certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2023 nebo kopii žádosti o udělení certifikace jednotné klasifikace TIC ČR pro rok 2023, pokud certifikát pro tento rok nevlastní. Prostá kopie certifikátu "Jednotné klasifikace TIC ČR" pro rok 2023 bude součástí závěrečného vyúčtování dotace.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. Minimální výše dotace na jeden projekt je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 80.000 Kč.
 2. Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat maximálně 80 %.
 3. Dotace má neinvestiční charakter.
 4. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 5. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 6. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 5 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů; procentní podíl dotace na předpokládaných uznatelných nákladech projektu se tím sníží.
 7. Projekt žadatele bude spočívat v realizaci některých následujících činností:
  1. Webové stránky TIC a činnosti s tím související:
   1. Aktualizace vlastních webových stránek a vytváření jejich jazykových mutací. Stránky budou obsahovat nejvýznamnější přírodní a kulturní památky daného regionu s odkazem na aktuální kulturní dění v kraji (kalendář akcí), dále nabídku lokálních produktů cestovního ruchu a nabídku ubytovacích a popřípadě též stravovacích zařízení pro turisty; důraz bude kladen na přehlednost těchto stránek jak pro tuzemské, tak pro zahraniční klienty. Anglická a polská jazyková mutace je povinná. Další jazykové mutace, které nejsou povinné, mohou být financovány z dotace pouze za podmínky, že byly vytvořeny obě výše uvedené mutace.
   2. Aktualizace webových stránek TIC implementovaných do stránek zřizovatele – na homepage stránek zřizovatele musí být řádně a zřetelně umístěn logotyp – zelené "I", který umožňuje prolink na turistické informace daného regionu na stránkách TIC. Stránky TIC budou obsahovat nejvýznamnější přírodní a kulturní památky daného regionu s odkazem na aktuální kulturní dění v kraji (kalendář akcí), nabídku ubytovacích a popřípadě též stravovacích zařízení pro turisty; důraz bude kladen na přehlednost těchto stránek jak pro tuzemské, tak pro zahraniční klienty. Anglická a polská jazyková mutace je povinná. Další jazykové mutace, které nejsou povinné, mohou být financovány z dotace pouze za podmínky, že byly vytvořeny obě výše uvedené mutace.
   3. Zřízení vlastních webových stránek a jejich aktualizace tak, aby splňovaly požadavky dle bodu i. (včetně jazykových mutací).
  2. Činnosti vztahující se k tvorbě a aktualizaci regionálních databází cestovního ruchu na stránkách destinačního managementu Moravskoslezského kraje:
   doplňování seznamu minimálně 3 kulturně‑společenských akcí¹, významných sportovních akcí² nebo novinek³ cestovního ruchu aj. akcí souvisejících s cestovním ruchem konaných v následujícím měsíci v oblasti územní působnosti TIC, a to podle struktury informací, která je uvedena v příloze č. 9 podmínek dotačního programu. Tyto činnosti bude žadatel provádět povinně 1x měsíčně, a to ke každému 20. dni v měsíci. Vyplněný seznam bude zasílán e‑mailem kontaktní osobě zodpovědné za dotační program a v kopii také na e‑mail tic@mstourism.cz. V předmětu tohoto e‑mailu je potřeba uvést "akce a novinky X/Y", kde X je číslo měsíce konání akcí a Y příslušný rok (např. akce a novinky 03/2021). Součástí této zásilky budou také fotografie, letáky, plakáty, případně další materiály v elektronické podobě, pokud k daným akcím nebo novinkám existují. Náklady spojené s těmito činnostmi mohou být mezi uznatelné náklady projektu zařazeny jen tehdy, splňují‑li webové stránky TIC všechny požadavky dle písm. a. bodu i. nebo ii., popř. je v rámci realizace projektu splní.
  3. Činnosti vztahující se k podpoře elektromobility a bezbariérového turismu:
   pořízení nabíjecí stanice pro elektrokola a elektrokoloběžky, stojanů na elektrokola a elektrokoloběžky, nabíjecích kabelů a konektorů a dalšího vybavení souvisejícího s provozováním elektrokol a elektrokoloběžek (např. sada nářadí pro servis kola, zámky k uzamčení kola během nabíjení, lepení, ošetřující přípravky a maziva, ochranné přilby a chrániče aj. povinné vybavení dle bezpečnosti v rámci pravidel silničního provozu), pořízení elektrokol a elektrokoloběžek.
  4. Ostatní činnosti:
   1. podpora multimediálních produktů a moderních technologií v oblasti cestovního ruchu vztahujících se k dané turistické oblasti, např. mobilní průvodce (vč. jazykových mutací), navigační systémy (pravidelná terénní aktualizace informací pro databázi TIC, GPS), tvorba responzivního webu aj.,
   2. vzdělávání zaměstnanců TIC – školení v oblasti práce s PC v kategoriích programů využívaných pro cestovní ruch, jazykové kurzy, marketingové kurzy a kurzy bezbariérového cestovního ruchu, konference a vzdělávací semináře apod.,
   3. tvorba nových turistických produktů a tvorba propagačních materiálů (tištěné letáky, brožury, mapy, monitory, prezentační spoty, virtuální prohlídky, fotobanky, reklamní bannery vč. světelného označení zeleného "I", roll‑upy, apod.),
   4. úhrada ročního poplatku za certifikaci jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2023,
   5. zařízení TIC: IT technika (PC, tiskárny, scannery, kopírovací zařízení, čtecí zařízení, externí disky a karty, hardware a software pro tvorbu grafiky, databází firem, vstupenkového a rezervačního systému, zařízení Wi‑Fi), kancelářské zařízení (faxy, laminátory, řezačky apod.), kancelářský nábytek a vybavení (židle, stoly, stojany na propagační materiály, vitríny apod.); elektronika (TV, monitory, fotoaparáty a kamery vč. vybavení – objektivy, stativy apod.), vybavení pro návštěvníky TIC (kola, koloběžky, stojany na kola a koloběžky, bezbariérové plošiny apod.), informační a navigační systémy (infocedule, tabule).
   Žadatel musí prioritně uskutečnit činnosti uvedené pod písm. a.
   Činnosti uvedené pod písm. b. jsou povinné pro každého žadatele. Náklady na jejich zajištění může žadatel zařadit mezi uznatelné náklady projektu pouze v případě, že webové stránky TIC splňují všechny požadavky dle písm. a. bodu i. nebo ii., popř. je v rámci realizace projektu splní.
   Činnosti uvedené pod písm. c. jsou dobrovolné. Služby nabíjecí stanice pořízené v rámci projektu a možnost užívat elektrokolo pořízené z dotace mohou být návštěvníkům TIC poskytovány pouze bezplatně; právo příjemce dotace požadovat od návštěvníka TIC peněžitou záruku za vrácení elektrokola tím není dotčeno.
   Činnosti uvedené pod písm. d. mohou být financovány v rámci projektu pouze v případě, že webové stránky TIC splňují všechny požadavky dle písm. a. bodu i. nebo ii., popř. je v rámci realizace projektu splní, a zároveň jsou žadatelem zajišťovány činnosti dle písm. b., a to buď v rámci projektu, nebo mimo něj.
   Žadatel, který realizuje projekt, je dále povinen podporovat propagaci aktivit Moravskoslezského kraje (lyžařské běžecké trasy, Beskydská a Jesenická magistrála, TECHNOTRASA a FAJNE LÉTO, produkt "Gastroturistiky Moravskoslezského kraje" ad.) formou poskytování informací – umístění propagačních materiálů v prostorách daného TIC a jejich bezplatné poskytování návštěvníkům TIC, umístění elektronických verzí propagačních materiálů na stránkách TIC na základě požadavků a informací zasílaných ze strany Moravskoslezského kraje.
 8. Žadatel je povinen spolupracovat s destinačním managementem Moravian‑Silesian Tourism, s.r.o. v otázkách řešení problematiky regionálního cestovního ruchu tak, aby docházelo k jeho rozvoji v souvislosti s naplňováním akčního plánu krajského destinačního managementu.
 9. Minimálně jeden zaměstnanec TIC je povinen účastnit se školení pořádaného destinačním managementem Moravskoslezského kraje (pokud je pořádáno), tj. společností Moravian‑Silesian Tourism, s.r.o., na základě předchozí výzvy s uvedeným termínem a místem konání tohoto školení.
 10. Vybraným a schváleným žadatelům bude poskytnuta dotace po podpisu smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a Moravskoslezským krajem, takto:
  1. 50 % schválené dotace do 30 dnů od nabytí účinnosti dotační smlouvy,
  2. doplatek ve výši maximálně 50 % schválené dotace do 30 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého projektu.
  Výše doplatku bude stanovena tak, aby byl zachován procentní podíl poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu, doložených v rámci závěrečného vyúčtování.
 11. Realizace projektu může být zahájena nejdříve 1. 1. 2023. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději 31. 10. 2023, nedojde‑li k prodloužení doby realizace projektu formou dodatku k dotační smlouvě. Prodloužení doby realizace projektu je možné pouze jednou, nejpozději však do 31. 12. 2023; žádost o prodloužení doby realizace projektu musí být doručena poskytovateli nejpozději do 7. 8. 2023, k žádosti o prodloužení je nutno doložit kopie účetních dokladů prokazujících, že k úhradě uznatelných nákladů projektu již bylo použito první splátky dotace nejméně z jedné poloviny.
 12. O případném prodloužení projektu formou dodatku rozhoduje výhradně zastupitelstvo kraje v stanovených termínech svých zasedání.
 13. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis ve smyslu Nařízení Komise /EU/č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (publikováno dne 24. 12. 2013 v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu, jeho zaměřením a s aktivitami předloženého projektu,
  3. vznikl příjemci v období realizace projektu,
  4. byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu.
 2. Za uznatelné náklady budou při splnění podmínek uvedených v odst. 1 považovány:
  1. náklady na vytvoření, popř. aktualizaci webových stránek a jejich jazykových mutací dle čl. VI odst. 7 písm. a. bodu i., ii. a iii.,
  2. mzdové náklady sezónních pracovníků realizujících na základě dohody o provedení práce činnosti dle čl. VI odst. 7 písm. b.,
  3. náklady na pořízení nabíjecí stanice a jejího vybavení, náklady na pořízení elektrokol, elektrokoloběžek a dalšího vybavení souvisejícího s provozováním elektrokol a elektrokoloběžek dle čl. VI odst. 7 písm. c.,
  4. náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k realizaci činností dle čl. VI odst. 7 písm. d. (hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel),
  5. náklady na externě zajišťované školení a vzdělávací kurzy zaměstnanců TIC, registrační poplatky na konferencích a vzdělávacích seminářích (za uznatelné se nepovažují náklady na reprezentaci, občerstvení a cestovné) k realizaci činnosti dle čl. VI odst. 7 písm. d. bodu ii.,
  6. náklady na tiskové, ediční a propagační služby a náklady na materiál k realizaci propagační činnosti dle čl. VI odst. 7 písm. d. bodu iii.,
  7. náklady na roční certifikační poplatek za jednotnou certifikaci TIC ČR vydanou agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2023 dle čl. VI odst. 7 písm. d. bodu iv.,
  8. náklady spojené s vybavením TIC a jeho okolí dle čl. VI odst. 7 písm. d. bodu v.
 3. Daň z přidané hodnoty vztahující se k uznatelným nákladům je uznatelným nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně nebo pokud mu nevzniká nárok na odpočet této daně.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.
 3. Výdaje (náklady) musí být prokazatelně zaneseny v účetnictví žadatele a musí být doloženy prvotními účetními doklady.
 4. Poskytnutá dotace musí přispět ke zkvalitnění stávajících poskytovaných služeb a nesmí nahradit ani část rozpočtu určeného na provoz TIC.
 5. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem. Příjemce je oprávněn použít k úhradě nákladů projektu dotace z dotačních titulů státního rozpočtu nebo jiné zdroje, avšak v té části, v níž je náklad hrazen z dotace z tohoto dotačního programu, nesmí být financován z jiných zdrojů.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě dle odst. 2 – 5 tohoto článku a následně buď v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky dle odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace na projekt a následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. nákladový rozpočet projektu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu [jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písm. b. tohoto odstavce],
  4. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů – netýká se právnických osob uvedených v § 7 tohoto zákona, evidovaných právnických osob dle hlavy IV zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, a fyzických osob,
  5. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele, u příspěvkových organizací obcí rovněž potvrzení o čísle běžného účtu zřizovatele, na který může být dotace zaslána,
  6. Další specifické přílohy:
   1. osvědčení o jednotné certifikaci vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR platné pro rok 2023, nebo kopie žádosti o udělení certifikátu CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2023, pokud certifikát na tento rok nevlastní,
   2. fotografie vchodu do TIC s označením zeleného "I",
   3. fotografie nápisu "Turistické informační centrum" umístěného na TIC,
   4. foto bezbariérového přístupu (pokud TIC tímto disponuje).
 4. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 3 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce. Povinnost předložit kopie dokladů uvedených v odst. 3 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby.
 5. Po vyplnění celé žádosti a vložení příloh žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA
   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • názvem příslušného odvětvového odboru krajského úřadu (tj. odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu),
   • názvem a kódem příslušného vyhlášeného dotačního programu (tj. Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023 – RRC/05/2023),
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci",
   • plným názvem žadatele a adresou jeho sídla – dopíše žadatel,
   nebo
  2. odeslanou žádost zašle prostřednictvím informačního systému datových schránek (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC", do buňky "předmět" se uvede "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být datová zpráva obsahující žádost opatřena uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
   Ze způsobů podání žádosti uvedených v tomto odstavci zvolí žadatel vždy jen jeden.
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen (vystaven) a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána v elektronické podobě v elektronickém systému ePodatelna a rovněž v listinné podobě / prostřednictvím informačního systému datových schránek,
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  budou z dalšího posuzování vyloučeny.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8, vyzve poskytovatel žadatele e‑mailem k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní do 3 dnů od výzvy (rozhodující je razítko pošty nebo podací razítko podatelny), bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.
 10. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.
 11. Název projektu musí být uveden v českém jazyce.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 2. 1. do 13. 1. 2023 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronické a listinné podobě i prostřednictvím datové schránky. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem programu je Moravskoslezský kraj, Krajský úřad – odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 4. Kontaktní osoba:
  Bc. Jiří Toman, tel. 595 622 792, e‑mail jiri.toman@msk.cz

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Bude posouzeno, zda žádost splnila:
  1. formální náležitosti – k doplnění případných nedostatků bude žadatel vyzván,
  2. přijatelnost – viz aktivity čl. VI odst. 7.
  Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému (maximálně 100 bodů):
  Hodnoticí kritéria Počet bodů
  Certifikát jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR platný pro rok 2023: 0–10
  1. TIC, které certifikát pro rok 2023 již vlastní, a tudíž nežádá o certifikaci v době podání žádosti,
  10
  1. TIC, které certifikát vlastnilo pouze do konce roku 2022 a bude podávat žádost o certifikaci pro rok 2023 v době podání žádosti,
  5
  1. TIC, které certifikát nevlastní a nevlastnilo ani v roce 2022, ale bude podávat žádost o certifikaci pro rok 2023 v době podání žádosti o dotaci.
  0

  Vlastní webové stránky – jedná se o webové stránky vlastní, nikoli stránky implementované do stránek zřizovatele. Tyto stránky jsou plně funkční již v době podání žádosti o dotaci.

  10

  Jazyková mutace webových stránek v anglickém a polském jazyce. Stránky v těchto povinných mutacích již existují v době podání žádosti.
  1. Jazyková mutace webových stránek v anglickém a polském jazyce existuje v době podání žádosti
  2. Jazyková mutace webových stránek existuje pouze v jednom z uvedených jazyků v době podání žádosti
  3. Jazyková mutace webových stránek v anglickém a polském jazyce neexistuje v době podání žádosti
  0–10
  10
  5
  0

  Využití finančních prostředků dotace

  1. Nový turistický produkt
  2. Podpora elektromobility
  3. Odborné vzdělávání zaměstnanců
  4. Tvorba (aktualizace) webových stránek
  5. Tvorba propagačních materiálů
  0–30
  10
  8
  6
  4
  2
  Míra aktivity turistického informačního centra
  1. Zajištění WI‑FI připojení pro návštěvníky
  2. Bezbariérový přístup
  3. Spolupráce se vzdělávacími zařízeními (např. zajištění studentů – brigádníků na sezónu, poskytnutí praxe apod.)
  0–20
  5
  5
  10
  Projekt je jasně a jednoznačně popsaný, jsou jasně stanoveny cíle a výstupy projektu 0–10
  Rozpočet projektu je jasný a podrobný (bezchybnost, spoluúčast, položky jsou zdůvodněné), náklady jsou přiměřené 0–10
 2. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty, o poskytnutí dotace náhradním žadatelům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2023. Dotace bude přednostně poskytnuta na projekty, které obdržely při hodnocení žádostí vyšší počet bodů. Náhradními žadateli budou žadatelé, jejichž žádost splnila formální náležitosti a přijatelnost, avšak při bodovém hodnocení žádostí obdržela nižší počet bodů, a v důsledku přednosti žádostí s vyšším počtem bodů na podporu jejich projektů nezbyly peněžní prostředky vyhrazené pro tento dotační program v rozpočtu poskytovatele.
 3. Jestliže projekty, které při hodnocení žádostí obdržely stejný počet bodů, není možno z důvodu množství peněžních prostředků vyhrazených pro tento dotační program v rozpočtu poskytovatele podpořit plně, bude výše dotací poskytnutých žadatelům oproti jejich žádostem poměrně zkrácena. Žadatelé musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech projektu se sníží; nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s žadatelem přepracován). Minimální výše dotace dle čl. VI odst. 1 nemusí být v takovém případě zachována.
 4. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu a na webových stánkách kraje do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu).

XII. Doklady předkládané žadatelem spolu s podepsaným písemným návrhem smlouvy

 1. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti),
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě (je‑li žadatel právnickou osobou), sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, z živnostenského rejstříku dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace.
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 1 tohoto článku.
 2. V případě, že žadatelem o dotaci je obec nebo příspěvková organizace obce, lhůta stanovená v odstavci 1 tohoto článku se prodlužuje na 3 měsíce.
 3. Předložení dokladů uvedených v odst. 1 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno, a v takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 4. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 1 písm. b. a c. tohoto článku se nevztahuje na obce s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem. Povinnost předložit kopie dokladů uvedené v odst. 1 písm. c. tohoto článku se nevztahuje na podnikající fyzické osoby s výjimkou povinnosti dle písm. c. za středníkem.
 5. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 6. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle tohoto článku ve stanovené lhůtě, nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne skutečnost, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta. V případě, že žadateli nebude dotace poskytnuta z důvodu nesplnění výše uvedených podmínek nebo žadatel odmítne či vrátí poskytnutou dotaci nebo dojde k navýšení prostředků vymezených v rozpočtu poskytovatele na tento dotační program, vyzve administrátor pro přidělení dotace náhradního žadatele dle pořadníku náhradníků, schváleného zastupitelstvem kraje. Po 30. 7. 2023 již nebudou náhradní žadatelé vyzýváni.
 7. V případě písemného souhlasu náhradníka s výší dotace administrátor zašle náhradníkovi návrh smlouvy a vyzve jej k předložení dokladů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. V případě nesouhlasu bude osloven další náhradník dle pořadníku. V případě, že náhradník přijme dotaci, jejíž výše nedosáhne částky jím původně požadované, musí dodržet záměr projektu dle předložené žádosti (předpokládaná výše uznatelných nákladů projektu zůstane stejná, procentní podíl dotace na uznatelných nákladech se sníží); nákladový rozpočet projektu bude v součinnosti s náhradníkem přepracován.

XIII. Závěrečné vyúčtování

 1. Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Byla‑li příjemci povinně zřízena datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zašle příjemce přednostně závěrečné vyúčtování do datové schránky poskytovatele (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "k rukám" se uvede "RRC").
  Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program (příloha č. 3 – 7 programu).
  Příjemce je povinen spolu se závěrečným vyúčtováním:
  1. předložit prostou kopii certifikátu "Jednotné klasifikace TIC ČR vydané agenturami CzechTourism a A.T.I.C. ČR pro rok 2023", pokud nebyla doložena spolu se žádostí o dotaci,
  2. předložit poskytovateli kopie účetních dokladů týkajících se dotace včetně dokladů o jejich úhradě (faktury, výdajové pokladní doklady, výpisy z účtů, kopie účetních dokladů týkajících se mzdových nákladů), seřazené a oddělené podle jednotlivých položek vyúčtování, a kopie dohod o provedení práce s pracovníky vykonávajícími činnosti při realizaci projektu, jejichž práce byla hrazena z dotace (z předložených kopií dohod musí být patrné jméno a příjmení zaměstnance, číslo jeho účtu, jakou práci má pro příjemce vykonávat, v jakém období a výše odměny za tuto práci, zbývající osobní údaje zaměstnance budou z důvodu ochrany osobních údajů začerněny),
  3. zaslat vzorky tištěných propagačních materiálů pořízených v rámci projektu,
  4. zaslat na CD/DVD kopii elektronických propagačních materiálů pořízených v rámci projektu (prezentační spoty, virtuální prohlídky, fotobanky),
  5. zaslat fotodokumentaci navigačních systémů pořízených v rámci projektu.
  Příjemce je povinen nejpozději v den předložení závěrečného vyúčtování mít funkční webové stránky TIC, jež byly zřízeny nebo aktualizovány v rámci projektu (včetně jazykových mutací).
  Porušení výše uvedených povinností spojených s předložením závěrečného vyúčtování je z hlediska porušení rozpočtové kázně považováno za porušení podmínky předložit závěrečné vyúčtování.
  Příjemce musí v rámci závěrečného vyúčtování projektu prokázat skutečnost, že uznatelné náklady projektu byly prokazatelně a jednoznačně vynaloženy v přímé souvislosti s realizací projektu a že k uskutečnění dokladovaného plnění skutečně došlo.
  V případě, že předložené účetní doklady tyto skutečnosti neprokáží, vyzve administrátor písemně příjemce, aby je dodatečně prokázal v náhradním termínu do 15 kalendářních dnů. Pokud i po tomto termínu nebudou uvedené skutečnosti prokázány, budou tyto náklady považovány za neuznatelné. V případě, že na jejich úhradu byly použity finanční prostředky dotace, pak budou považovány za neoprávněně použité se všemi právními důsledky.

XIV. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelového určení,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XV. Výše rozpočtových prostředků

Předpokládaný rozpočet programu je ve výši 2.000.000 Kč.

XVI. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 2. Poskytnutí dotace je podmíněno schválením dotačních prostředků pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023. V případě, že nebudou schváleny dotační prostředky pro daný program v rozpočtu Moravskoslezského kraje, nebude program realizován a dotace nebudou poskytnuty.

XVII. Seznam příloh dotačního programu

XVIII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 57/4115 ze dne 28. 11. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022.


1 Při výběru akce je nutné zohlednit skutečnost, zda je tato akce atraktivní z pohledu potenciálního návštěvníka z jiného regionu ČR nebo zahraničí. Mezi tyto akce nelze zahrnout akce lokálního charakteru nebo akce uzavřené široké veřejnosti (např. ples města apod.), dále informace o akcích pro odbornou veřejnost (např. workshop k problematice cestovního ruchu na Bruntálsku, konference A.T.I.C. v Novém Jičíně apod.).

2 Mezi významné sportovní akce nelze zahrnout pravidelné sportovní zápasy (např. fotbalové utkání mezi TJ Bravantice a TJ Tísek), ani lokální sportovní akce pořádané místními spolky či jinými organizacemi a školami (např. volejbalový turnaj žáků ZŠ Jeremenkova, šachový turnaj bíloveckých seniorů apod.).

3 Mezi novinky je možné zařadit nově vzniklé aktivity či služby z oblasti cestovního ruchu, které jsou významné z pohledu potenciálního návštěvníka regionu (např. nová karta návštěvníka, nově vzniklá naučná stezka, apod.). Mohou to být také informace o omezení poskytovaných služeb vč. informací o uzavírkách komunikací ve vztahu k daným atraktivitám z oblasti cestovního ruchu (např. zrušení komentovaných prohlídek města, uzavření příjezdové cesty ke golfovému resortu, apod.). Mezi novinky nelze zahrnout informace pro odbornou veřejnost (např. Opavské Slezsko má nový destinační management).

4 Jsou požadovány takové fotografie, které svým obsahem a kvalitou podtrhují informaci o novince nebo akci, tzn. motivují potenciálního návštěvníka k návštěvě. Ke každé zaslané fotografii je potřeba v e‑mailu uvést zdroj (vlastníka fotografie) a jméno autora. Požadované technické parametry: hloubka min. 72 dpi a poměr stran 2:1 (tzn. fotografie na šířku).

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.