Menu

Podmínky dotačního programu Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí pro období 2022–2023

I. Název programu (kód)

Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí (RRC/13/2022)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

III. Cíle a priority programu (účel poskytnutí dotace)

Účelem poskytování dotací v tomto dotačním programu je podpora jednotlivých aktivit destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje, které byly v rámci Moravskoslezského kraje ustanoveny na základě Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji schválené usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1177 ze dne 5. 3. 2015 a zohledňují vybrané cíle připravované Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji pro další období. Jedním z cílů tohoto programu je rovněž podpořit vícezdrojové financování aktivit destinačních managementů.

Důvodem podpory stanoveného účelu je udržení stávajících aktivit a rozvoj dalších činností destinačních managementů v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, případně na území mimo Moravskoslezský kraj, pokud to povaha aktivit vyžaduje (např. územní přesah Beskyd a Jeseníků).

IV. Vymezení okruhu příjemců

Příjemci podpory mohou být právnické osoby provozující destinační managementy turistických oblastí Moravskoslezského kraje.

Vymezení příjemců, tj. 6 destinačních managementů turistických oblastí Moravskoslezského kraje:

Příjemcem dotace nemůže být obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti.

V. Lokalizace programu

Příjemci dotace musí projekt realizovat na území Moravskoslezského kraje nebo mimo území Moravskoslezského kraje s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro území, které spadá do územního vymezení daných destinací.

VI. Podmínky pro poskytování dotací

 1. V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6.000.000 Kč. Z toho:
  1. na paušální část dotací celkem 3.360.000 Kč,
  2. na část dotací na aktivity 2.640.000 Kč.
 2. Dotace bude mít neinvestiční charakter a bude rozdělena na 2 části, a to na:
  1. paušální část dotace na provoz určenou na administrativní náklady, nájem, energii, telefony, spotřební kancelářský materiál, cestovné na zasedání poradního sboru, cestovné na aktivity síťování partnerů, služby související s provozem žadatele (účetnictví apod.), nákup a využívání softwaru umožňujícího realizaci statistik a měření kvality služeb cestovního ruchu ve vlastní turistické oblasti¹. Maximální výše paušální části dotace je 35.000 Kč/1 měsíc. Příjemce dotace může v žádosti o zaslání splátky paušální části dotace uvést i nižší částku. Paušální část dotace je možno požadovat za období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023.
  2. projektovou část dotace na aktivity destinačního managementu turistické oblasti vyplývající z akčního plánu. Maximální výše této části dotace pro 1 příjemce je až 440.000 Kč a bude vypočtena takto:
  Výše projektové části dotace = výše projektové části dotace v žádosti o dotaci (max. 440.000) * počet přidělených bodů/100
 3. Maximální výše procentního podílu dotace poskytovatele na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu turistické oblasti (projektová část dotace) bude činit:
  • 85 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o podání svého projektu v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu s celkovými uznatelnými náklady nad 500.000 Kč (podání projektu v rámci období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023),
  • 80 % v případě, že příjemce nejpozději se závěrečným vyúčtováním dotace doloží doklad o podání svého projektu v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu s celkovými uznatelnými náklady do 500.000 Kč (podání projektu v rámci období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023), nebo doloží doklad o tom, že realizoval schválený projekt z oblasti cestovního ruchu financovaný z národních nebo evropských prostředků alespoň z části v období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023,
  • 60 % v případě nedoložení dokladu o úspěšném podání svého projektu v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu.
  Požadovanou výši procentního podílu dotace poskytovatele si žadatel zvolí v rámci žádosti o dotaci na základě plánovaného podání/nepodání projektu v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu nebo realizace/nerealizace schváleného projektu z oblasti cestovního ruchu financovaného z národních nebo evropských prostředků. Nesplní‑li jeho žádost v rámci národních nebo evropských programů zaměřených na podporu cestovního ruchu formální náležitosti a kritéria přijatelnosti, je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli. Nastane‑li tato situace před předložením závěrečného vyúčtování projektu, přihlédne se ke snížení maximálního procentního podílu dotace na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu na 60 % v rámci závěrečného vyúčtování. Nastane‑li později, je příjemce povinen vrátit část dotace, která převyšuje 60% podíl dotace na uznatelných nákladech na aktivity destinačního managementu; podrobnosti jsou upraveny ve smlouvě o poskytnutí dotace.
 4. Paušální část dotace na provoz není vázána na doložení uznatelných nákladů projektu. Náklady na provoz se neuvádějí v nákladovém rozpočtu projektu. Jsou považovány za náklady ve smyslu § 10a odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Splátky dotace:
  1. Paušální část dotace na provoz bude vyplácena v měsíčních splátkách na základě pravidelných písemných žádostí ze strany příjemce dotace a doložení dokladů prokazujících splnění podmínek stanovených v čl. VII odst. 5 pro poskytnutí paušální dotace na provoz.
  2. Část dotace na aktivity destinačního managementu turistické oblasti bude příjemci vyplacena ve dvou splátkách takto:
   • 1. splátka ve výši 80 % části dotace na aktivity destinačního managementu bude na účet příjemce převedena do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy;
   • 2. splátka, tj. zbývající část dotace na aktivity destinačního managementu, bude na účet příjemce převedena do 60 dnů ode dne předložení bezchybného závěrečného vyúčtování.
 6. Projekt nebude spolufinancován z jiné veřejné finanční podpory poskytnuté Moravskoslezským krajem.
 7. Žadatelem požadovaná výše dotace musí být v každé nákladové položce zaokrouhlena na celé stokoruny.
 8. Při nesplnění podmínky uvedené v odst. 7 budou projekty doporučené ke schválení předkládány zastupitelstvu kraje s požadovanou výší dotace upravenou po zaokrouhlení všech nákladových položek na celé stokoruny směrem dolů.
 9. Poskytnutí dotace je podmíněno povinností žadatele doložit společně s podepsaným písemným návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje do 2 měsíců od rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí dotace:
  1. originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (bezdlužnost). Předložené doklady musí prokazovat bezdlužnost ke dni, od něhož v den jejich předložení neuplynul více než jeden měsíc. Rozhodnutí o povolení posečkání s úhradou nedoplatků nebo rozhodnutí o povolení splátkování je považováno za splnění podmínky bezdlužnosti,
  2. úředně ověřené kopie dokladů o názvu/obchodní firmě a právní formě, sídle a IČO (společenskou smlouvu, stanovy, statut, zřizovací listinu, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, nebo ze základních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů [např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, rejstřík obecně prospěšných společností (dále jen "veřejný rejstřík")],
  3. úředně ověřené kopie dokladů o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených výše uvedených dokladů); byla‑li smlouva podepsána na základě pověření nebo plné moci, rovněž originál nebo úředně ověřenou kopii tohoto pověření nebo plné moci. Pokud se zástupce, který podepsal smlouvu na základě pověření nebo plné moci, neliší od zástupce, který podepsal na základě pověření nebo plné moci žádost o poskytnutí dotace, není žadatel povinen opětovně předložit již dříve předložené pověření nebo plnou moc, je‑li i nadále platné(á) a zahrnuje‑li oprávnění podepsat smlouvu o poskytnutí dotace,
  V případě nejasností si administrátor může vyžádat doložení dokladů případně dalších údajů uvedených v odst. 9 tohoto článku.
 10. Předložení dokladů uvedených v odst. 9 písm. a. tohoto článku není vyžadováno u žadatelů, kterým nevzniká zákonná povinnost plnit skutečnosti, jejichž potvrzení je vyžadováno. V takovém případě žadatel skutečnost potvrdí čestným prohlášením.
 11. Žadatel může předložit potřebné doklady formou neověřených kopií v případě, že administrátorovi osobně doloží originály nebo úředně ověřené kopie originálů těchto dokladů k ověření shody.
 12. V případě, že žadatel nedoloží doklady podle odst. 9 tohoto článku ve stanovené lhůtě nebo z předložených dokladů nebo zjištění administrátora vyplyne, že u předmětných orgánů nebo kraje má nesplacené závazky po lhůtě splatnosti, nebude s ním smlouva uzavřena a dotace mu nebude poskytnuta.
 13. Projekt bude realizován v období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023.
 14. Příjemce je spolu se žádostí o splátku povinen předložit poskytovateli čestné prohlášení, že nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči územním samosprávným celkům včetně poskytovatele, státním fondům, zdravotním pojišťovnám a státnímu rozpočtu (finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a Celní správě České republiky), a originály nebo úředně ověřené kopie originálů dokladů ne starších jednoho měsíce v den jejich předložení, ve kterých místně příslušný finanční úřad a okresní správa sociálního zabezpečení potvrdí skutečnost, že žadatel u těchto orgánů nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (dále jen "doklady o bezdlužnosti"); povinnost předložit doklady o bezdlužnosti nemá, pokud požadované doklady poskytovateli předložil spolu s podepsanou smlouvou nebo předchozí žádostí o splátku ve lhůtě kratší než 6 měsíců před předložením čestného prohlášení. Poruší‑li příjemce povinnost dle předchozí věty, bude výplata splátky, o niž požádal, pozdržena až do jejího splnění.
 15. Pokud poskytovatel posoudí, že poskytnutí dotace by představovalo pro příjemce veřejnou podporu, může být poskytovatelem poskytnuta jen jako podpora de minimis (ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis; publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (včetně dodržení maximálních stropů).

VII. Uznatelné náklady projektu

 1. Uznatelným nákladem projektu je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  1. vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  2. byl vynaložen v souladu s podmínkami smlouvy a podmínkami vyhlášeného dotačního programu,
  3. vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 7. 2022 do 31. 10. 2023.
 2. Za splnění podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku jsou uznatelnými náklady projektu pouze náklady na:
  1. internet – rozvoj a modernizace (např. zajištění responsibility) vlastních webových stránek včetně jazykových mutací;
  2. další moderní informační technologie a e-marketing;
  3. press tripy a fam tripy;
  4. veletrhy cestovního ruchu a roadshow;
  5. venkovní reklama;
  6. tištěné propagační materiály;
  7. propagační akce;
  8. masová média (tisk, rozhlas, televize, internet);
  9. účast nebo realizace workshopů, konferencí a jiných podobných vzdělávacích akcí;
  10. dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti osob podílejících se na realizaci projektových aktivit (vyjma zaměstnanců v pracovním poměru organizací destinačního managementu, kteří pobírají mzdu/plat);
  11. tvorba produktů;
  12. cestovné v rámci aktivit příjemce schválených v tomto dotačního programu (výpočet cestovních nákladů bude proveden podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zahraniční stravné se stanoví dle základní sazby stanovené pro příslušný stát vyhláškou Ministerstva financí pro daný rok);
  13. pořízení audiovizuálních záznamů v případě, že tyto pak budou sdíleny a budou k dispozici k použití MSK a MST (licenčně ošetřeno).
 3. Pro náklady na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že hranice pro ocenění majetku, která je upravena ve vnitřním účetním předpisu žadatele, je součástí žádosti o poskytnutí dotace a na její změny od doby podání žádosti do ukončení realizace projektu nebude brán zřetel.
 4. Ostatní náklady jsou neuznatelné.
 5. Paušální část dotace na provoz bude subjektům destinačního managementu poskytnuta v plné výši pouze za předpokladu plnění následujících podmínek po celou dobu realizace projektu:
  1. Účast manažera turistické oblasti na Pracovní skupině Regionální stálé konference organizované Moravskoslezským krajem (dále jen "MSK") ve stanovených termínech;
  2. účast na jednání pracovní skupiny Moravian Silesian Tourism, s.r.o. (dále jen "MST") složené z manažerů turistických oblastí a zástupce MSK;
  3. účast manažera turistické oblasti na individuálních poradách s ředitelem MST (podle požadavku MST, max. 24 hodin za 1 kvartál);
  4. plnění úkolů zadaných MST ve vztahu k aktivitám CzechTourism a poskytnutí součinnosti MST při plnění aktivit krajského koordinátora CzechTourism (reakce na zadané úkoly nejpozději do 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů);
  5. propagace projektu Technotrasa a propagace destinace (Moravskoslezského kraje a dané turistické oblasti) a jejich oficiálních komunikačních kanálů (zejména portálu severnimorava.travel, facebookového a instagramového profilu "Severní Morava a Slezsko") na vlastních webových stránkách a sociálních sítích (min. 2× za měsíc);
  6. příprava a zasílání podkladů pro sociální sítě za danou turistickou oblast krajské destinační společnosti MST (min. 2 za měsíc) – může být redakčně upraveno MST;
  7. vkládání příspěvků z dané turistické oblasti na sociální sítě (min. 2 příspěvky za měsíc);
  8. zadání min. 1 příspěvku kvartálně z dané turistické oblasti na portál Kudy z nudy, příp. obdobný webový portál agentury CzechTourism, zasláním e‑mailu na redakci zvoleného portálu;
  9. praxe nebo zaměstnávání (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) studenta/studentů z oblasti cestovního ruchu nebo příbuzného oboru (alespoň 2 měsíce v průběhu realizace projektu);
  10. pořízení a aktivní využívání softwaru umožňujícího realizaci statistik a měření kvality služeb cestovního ruchu ve vlastní turistické oblasti a zasílání pravidelných reportů MST v intervalu stanoveném MST (max. 1× měsíčně);
  11. koordinace aktivit směrem k turistickým informačním centrům a dalším subjektům cestovního ruchu a komunikace s turistickými informačními centry podpořenými z dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji";
  12. vyplňování jednoduché čtvrtletní zprávy se stručným souhrnem aktivit;
  13. umístění propagačních materiálů a loga Moravskoslezského kraje a MST ve svém sídle a na svých akcích podporovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje;
  14. účast na veletrzích cestovního ruchu v rámci společného stánku Moravskoslezského kraje (pokud bude společný stánek realizován);
  15. spolupráce na tvorbě a aktualizaci propagačních materiálů připravovaných Moravskoslezským krajem a MST v oblasti cestovního ruchu;
  16. sdílení audiovizuálního obsahu s MST a MSK – zejména fotografií a videí pořízených z této dotace a dalšího aktuálního obsahu (následně po aktivizaci sdílené media banky její aktivní plnění);
  17. organizace a realizace školení, workshopů či obdobných vzdělávacích akcí pro partnery (min. 2× za rok).
 6. Neplnění aktivit uvedených v odst. 5 bude považováno za nesplnění podmínek pro vyplacení paušální části dotace na provoz v plné výši. Odvod za porušení rozpočtové kázně se stanoví následovně:
  1. v případě neúčasti příjemce na jednání Pracovní skupiny Regionální stálé konference 3.000 Kč za každou neúčast;
  2. v případě neúčasti příjemce na jednání pracovní skupiny MST 3.000 Kč za každou neúčast;
  3. v případě neúčasti manažera turistické oblasti na individuálních poradách s ředitelem MST 3.000 Kč za každou neúčast;
  4. v případě nereagování na zadané úkoly MST ve vztahu k aktivitám CzechTourism a neposkytnutí součinnosti MST při plnění aktivit krajského koordinátora CzechTourism nejpozději do 5 po sobě jdoucích kalendářních dnů 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  5. v případě nepropagování projektu Technotrasa a nepropagování destinace a jejich oficiálních komunikačních kanálů (zejména portálu severnimorava.travel, facebookového a instagramového profilu "Severní Morava a Slezsko") na vlastních webových stránkách a sociálních sítích (min. 2× za měsíc) 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  6. v případě nezaslání podkladů pro sociální sítě za danou turistickou oblast krajské destinační společnosti MST (min. 2 za měsíc) 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  7. v případě nevkládání příspěvků z dané turistické oblasti na sociální sítě (min. 2 příspěvky za měsíc) 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  8. v případě, že příjemce nezadá min. 1 příspěvek kvartálně z dané turistické oblasti na portál Kudy z nudy, příp. obdobný webový portál agentury CzechTourism, zasláním e‑mailu na redakci vybraného portálu, 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  9. v případě nerealizace praxe nebo nezaměstnání studenta/studentů z oblasti cestovního ruchu nebo příbuzné oblasti (alespoň 2 měsíce v průběhu realizace projektu) 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  10. v případě nepořízení a aktivního nevyužívání softwaru umožňujícího realizaci statistik a měření kvality služeb cestovního ruchu ve vlastní turistické oblasti a nezasílání pravidelných reportů MST v intervalu stanoveném MST 10 % z paušální části dotace na provoz na měsíc;
  11. v případě nekoordinace aktivit směrem k turistickým informačním centrům a dalším subjektům cestovního ruchu a nekomunikaci s turistickými informačními centry podpořenými z dotačního programu "Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji" 1.500 Kč;
  12. v případě nevyplnění jednoduchého kvartálního reportu se stručným souhrnem aktivit 5.000 Kč za každé porušení povinnosti;
  13. v případě neumístění propagačních materiálů a loga Moravskoslezského kraje a MST ve svém sídle a na svých akcích podporovaných z rozpočtu Moravskoslezského kraje 5.000 Kč za každé neumístění;
  14. neúčast na veletrzích cestovního ruchu v rámci společného stánku Moravskoslezského kraje 10.000 Kč za každý takovýto veletrh;
  15. odmítnutí spolupráce na tvorbě a aktualizaci propagačních materiálů připravovaných Moravskoslezským krajem a MST v oblasti cestovního ruchu 10.000 Kč za každé odmítnutí;
  16. nesdílení audiovizuálního obsahu s MST a MSK (zejména fotografií a videí pořízených z této dotace a dalšího aktuálního obsahu) 1.500 Kč za každé nesdílení;
  17. nezajištění organizace a nerealizace školení, workshopů či obdobných vzdělávacích akcí pro partnery (min. 2× za rok) 5.000 Kč za každou nerealizaci.
  Součet krácení paušální části dotace dle tohoto odstavce nepřesáhne součet dosud vyplacených splátek paušální části dotace.

VIII. Podmínky použití dotace

 1. Dotaci lze použít pouze na úhradu účelově určených uznatelných nákladů a nákladů na provoz stanovených paušálně v souladu s obsahem projektu, smlouvou, podmínkami tohoto dotačního programu a strukturou nákladového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
 2. Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt. Příjemce je povinen projekt realizovat vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost.

IX. Předkládání žádostí o dotace

 1. Žadatel podává žádost v elektronické podobě prostřednictvím elektronického systému ePodatelna dle odstavců 2 – 5 tohoto článku a následně, nevyužil‑li možnost opatřit žádost podávanou prostřednictvím elektronického systému ePodatelna uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem, některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku.
 2. Žadatel se nejprve zaregistruje v elektronickém systému ePodatelna Moravskoslezského kraje prostřednictvím e‑podání. Při registraci žadatel vyplní základní údaje o své osobě včetně hesla. Pokud se již žadatel zaregistroval v minulosti, není nutná nová registrace. Pokud se žadatel chce přihlásit do elektronického systému ePodatelna pomocí vlastní datové schránky, není nutná registrace.
 3. Poté se žadatel přihlásí a v elektronickém systému vyplní žádost o poskytnutí dotace.
 4. Následně vloží do systému povinné přílohy:
  1. Podrobný rozpočet části projektu spočívající v aktivitách destinačního managementu (tabulka ve formátu .xls nebo .xlsx v editovatelné podobě),
  2. doklady o názvu/obchodní firmě, právní formě žadatele, sídle a IČO (společenská smlouva, stanovy, statut, zřizovací listina, apod.), pokud tyto údaje nevyplývají z veřejných rejstříků,
  3. doklad o volbě nebo jmenování člena statutárního orgánu a o tom, zda je oprávněn zastupovat žadatele samostatně, nebo společně s jiným členem statutárního orgánu (jen v případě, že tento údaj nevyplývá z veřejného rejstříku nebo žadatelem předložených dokladů uvedených pod písmenem b.),
  4. kopie smlouvy o založení účtu u peněžního ústavu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného účtu žadatele,
  5. strukturovaný seznam aktivit, na něž se žádá o dotaci. Aktivity musejí být konkretizované, vzájemně vyvážené, navazovat na strategické dokumenty turistické oblasti a poskytovatele dotace, přispívat k rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti a zároveň v Moravskoslezském kraji jako celku,
  6. strukturovaný seznam finančních partnerů žadatele v členění na partnery ze soukromé sféry a partnery z veřejné sféry, kteří se podílejí na financování aktivit žadatele,
  7. certifikát vystavený agenturou CzechTourism o kategorizaci příjemce jako organizace destinačního managementu,
  8. úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů dle § 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen zákon č. 37/2021 Sb.). Úplný výpis může získat pouze evidující osoba nebo osoba skutečného majitele. Evidující osoba může výpis získat přímo z webové stránky evidence, a to po její autentizaci a autorizaci prostřednictvím informačního systému datových schránek (právnická osoba musí mít zřízenu datovou schránku). Osoba skutečného majitele může výpis, který se jí týká, získat přímo z webové stránky evidence s využitím prostředků elektronické identifikace. Obecně pak výpisy evidující osobě nebo skutečnému majiteli umožní získat také příslušný soud (po ověření totožnosti žadatele). Úplný výpis nevkládají právnické osoby uvedené v § 7 zákona č. 37/2021 Sb. Právnické osoby v právní formě spolku, obecně prospěšné společnosti a zájmového sdružení právnických osob mohou nahradit úplný výpis částečným výpisem dle § 14 zákona č. 37/2021 Sb.
 5. Po vyplnění celé žádosti žadatel svou žádost odešle nejprve v elektronickém systému, čímž bude žádosti vygenerován čárový kód. Má‑li žadatel (člen statutárního orgánu žadatele) uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) a opatřil‑li tímto podpisem žádost v souladu s podmínkami odeslání žádosti uvedenými v elektronickém systému, je žádost považována za podepsanou a žadatel nemusí postupovat dle odstavce 6 tohoto článku. Vyplývá‑li však ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, nebo je žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, postupuje vždy dle odstavce 6 tohoto článku.
 6. Následně žadatel:
  1. odeslanou žádost (bez příloh) vytiskne včetně obálky (obálka musí obsahovat PID žádosti, který se automaticky vygeneruje po odeslání žádosti v elektronickém systému) a podepíše a podepsanou žádost, popř. podepsal‑li žádost zástupce žadatele na základě pověření nebo plné moci, žádost spolu s originálem nebo ověřenou kopií tohoto pověření nebo plné moci, podá prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
   Moravskoslezský kraj
   odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
   28. října 117
   702 18 OSTRAVA

   a to v obálce označené (níže uvedený text označení obálky je součástí posledního listu žádosti, který stačí na obálku nalepit):
   • vygenerovaným čárovým kódem (PID),
   • názvem příslušného vyhlášeného dotačního programu a kódem dotačního titulu,
   • plným názvem / obchodní firmou žadatele a adresou jeho sídla,
   • textem "Neotvírat – žádost o dotaci", nebo
  2. zašle žádost (bez příloh) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Moravskoslezského kraje (název datové schránky: Moravskoslezský kraj, identifikátor datové schránky: 8x6bxsd, do buňky "předmět" uveďte "Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí", do buňky "k rukám" uveďte "RRC"). Vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být tato opatřena uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) všech těchto osob. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele),
  3. má‑li uznávaný nebo kvalifikovaný elektronický podpis, avšak žádost nemohl podepsat tímto podpisem v elektronickém systému ePodatelna (např. proto, že žádost musí být podepsána více osobami), žádost (bez příloh) podepíše uznávanými nebo kvalifikovanými elektronickými podpisy všech osob, které ji podle stanov žadatele nebo obdobného dokumentu musí podepsat, a zašle na adresu: posta@msk.cz. Je‑li žadatel zastoupen na základě pověření nebo plné moci, musí být přílohou žádosti buď datový soubor vytvořený autorizovanou konverzí originálu nebo úředně ověřené kopie listinné plné moci nebo pověření tohoto zástupce včetně konverzní doložky (služba Czechpoint), nebo plná moc nebo pověření v elektronické podobě podepsaná(é) uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele (člena statutárního orgánu žadatele).
 7. Při osobním podání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude žadateli potvrzen (vystaven) Úřední záznam o osobním podání dokumentu. V případě využití mobilní podatelny umístěné u vstupu do hlavní budovy Krajského úřadu nebude žadateli Úřední záznam o osobním podání dokumentu potvrzen a žádost může být případně zaevidována až v následující pracovní den, což může vést k zmeškání lhůty pro podávání žádostí.
 8. Z dalšího posuzování budou vyloučeny žádosti předložené vyhlašovateli:
  1. v rozporu s tímto programem,
  2. pokud žádost nebyla podána prostřednictvím elektronického systému ePodatelna (včetně příloh) a následně některým ze způsobů uvedených v odst. 6 tohoto článku (ledaže byla v elektronickém systému ePodatelna podepsána uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem),
  3. doručené na jiné adresy,
  4. mimo lhůtu pro předložení žádosti,
  5. nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele (v případě doručení prostřednictvím informačního systému datových schránek se může uplatnit zákonná fikce podpisu); vyplývá‑li ze stanov žadatele nebo obdobného dokumentu požadavek, aby žádost byla podepsána více osobami, musí být respektován,
  6. pokud by poskytnutím dotace v požadované výši byla překročena hranice podpory de minimis nebo hranice příslušného typu veřejné podpory,
  7. v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti,
  8. v případě nesprávnosti údajů vykazovaných v přílohách žádosti.
 9. Pokud bude žádost vykazovat jiné nedostatky než nedostatky uvedené v odst. 8 tohoto článku nebo pokud k žádosti nebude přiložen úplný výpis z evidence skutečných majitelů (popř. částečný výpis u žadatelů, kteří mohou úplný výpis nahradit částečným výpisem), je‑li tento výpis povinnou přílohou žádosti, vyzve poskytovatel žadatele k odstranění těchto nedostatků v náhradním termínu. Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena. Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

X. Lhůta pro předkládání žádostí a kontaktní osoba

 1. Lhůta pro podávání žádostí je od 1. 4. 2022 do 8. 4. 2022 včetně. Tato lhůta se vztahuje na podávání žádostí v elektronickém systému ePodatelna i v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky a elektronické pošty. Byla‑li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě. Byla‑li zásilka vložena do poštovní schránky, je za den převzetí k poštovní přepravě považován den, jehož datum je uvedeno na otisku razítka, jímž provozovatel poštovních služeb opatřil obálku se zásilkou. Jestliže provozovatel poštovních služeb zásilku vloženou do poštovní schránky otiskem razítka s datem neopatřil nebo datum není čitelné, pravidlo o zachování lhůty se neuplatní.
 2. V případě prokazatelné nefunkčnosti elektronického systému pro podávání žádostí na straně poskytovatele může administrátor programu prodloužit lhůtu pro podávání žádostí o dobu přiměřenou době nefunkčnosti elektronického systému. Informace o prodloužení lhůty pro podávání žádostí bude zveřejněna stejným způsobem jako podmínky tohoto dotačního programu.
 3. Administrátorem tohoto dotačního programu je odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
  Kontaktní osoba:
  Mgr. Petra Měntielová, referent pro cestovní ruch a projekty
  E‑mail: petra.mentielova@msk.cz
  Telefon: 595 622 763

XI. Vyhodnocování a výběr žádostí o dotaci

 1. Formální náležitosti žádosti o dotaci bude hodnotit odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
 2. Seznam aktivit, na něž žadatel žádá o dotaci, bude hodnotit odborná komise (expertní panel) složená ze zástupců odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu a zástupce MST. Odborná komise může jednotlivé aktivity na základě konzultace s žadatelem o dotaci upravit, nedoporučit aktivity k poskytnutí dotace, popř. navrhnout snížení uznatelných nákladů na tyto aktivity.
 3. Kvalifikační kritérium, které musí být splněno: Soulad navržených nosných témat cestovního ruchu jednotlivých turistických oblastí s aktivitami Moravskoslezského kraje a MST v oblasti cestovního ruchu. Nebude‑li kvalifikační kritérium splněno, projekt nebude dále hodnocen.
 4. Tabulka kritérií pro hodnocení žádostí včetně bodového systému
  Hodnoticí kritéria Počet bodů celkem 100
  Aktivity destinačních managementů v souladu s nosnými aktivitami Moravskoslezského kraje v oblasti cestovního ruchu a nosnými aktivitami MST Max. 40
  Vyváženost jednotlivých aktivit destinačních managementů (proporcionálnost mezi aktivitami Produkty a produktové balíčky; Aktivity podpory prodeje; Online aktivity, osvětová činnost, statistiky, měření; Ostatní) Max. 30
  Zhodnocení relevantnosti produktů a aktivit každé turistické oblasti a zapojení podnikatelských subjektů do jednotlivých aktivit příjemce dle specifické přílohy Seznam aktivit, na něž se žádá o dotaci, včetně přiměřenosti a rozpracovanosti plánovaných finančních prostředků
  Pro účely žádosti postačí vyjmenovat partnery, kteří budou do aktivit (produktu) zapojeni a jakým způsobem. Následně bude do závěrečné zprávy dokládáno, zda se partner aktivit účastnil/í a jakým způsobem.
  Max. 30
 5. Zastupitelstvo kraje rozhodne o poskytnutí dotace na předložené projekty a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům nejpozději do 30. 6. 2022.
 6. Výsledky rozhodnutí zastupitelstva kraje budou uveřejněny na úřední desce krajského úřadu do 10 kalendářních dnů po rozhodnutí zastupitelstva kraje. S žadateli, jimž budou dotační prostředky zastupitelstvem kraje schváleny, uzavře kraj smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (příloha č. 1 programu). Nákladový rozpočet projektu, který je přílohou smlouvy, se oproti nákladovému rozpočtu uvedenému v žádosti o dotaci v součinnosti s žadatelem upraví, bylo‑li rozhodnuto, že na některou z aktivit nebude poskytnuta dotace, že se sníží výše uznatelných nákladů na aktivitu nebo že se na základě výpočtu dle čl. VI odst. 2 písm. b. změní výše dotace.

XII. Závěrečné vyúčtování

Po ukončení realizace projektu je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu ve lhůtě uvedené ve smlouvě. Při vyúčtování dotace se bude příjemce dotace řídit ustanoveními smlouvy o poskytnutí dotace. Závěrečné vyúčtování musí být zpracováno na formulářích předepsaných pro tento vyhlášený dotační program. Součástí závěrečného vyúčtování je také potvrzení MST o splnění podmínek uvedených v čl. VII odst. 5 písm. b., c., d., e., f., j., p.

XIII. Kontrola použití dotace

 1. Ověřování správnosti použití poskytnuté dotace, zejména zda byla hospodárně a účelně využita, podléhá kontrole poskytovatele podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Po obdržení závěrečného vyúčtování bude provedena kontrola:
  1. formální správnosti,
  2. dodržení účelu poskytnutí dotace,
  3. dodržení podmínek,
  4. celkové evidence projektu,
  5. uznatelnosti nákladů v rámci realizace projektu.
 2. Neoprávněné použití dotace nebo zadržení dotace bude klasifikováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Výše rozpočtových prostředků

V rozpočtu poskytovatele jsou na poskytování dotací v rámci tohoto dotačního programu vyčleněny peněžní prostředky ve výši 6.000.000 Kč.

XV. Závěrečné ustanovení

 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

XVI. Seznam příloh dotačního programu

XVII. Účinnost

Tento dotační program byl schválen usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 38/257138/2571 ze dne 28. 2. 2022 a nabývá účinnosti dne 1. 3. 2022.


1 Realizací statistik a měření kvality služeb cestovního ruchu se rozumí např.: Analýza stavu finančních výdajů vynaložených na sociální sítě; Analýza stavu sociální sítě Facebook, Instagram, Youtube a webových stránek; Porovnání daného města v Monitoru MFČR a ČSÚ v časovém období – ubytovací a rekreační poplatky; Statistické údaje statistického úřadu; Analýza stavu hodnocení turistických cílů, gastronomických subjektů a ubytování v dané lokaci prostřednictvím Bookingu, Tripadvisoru, Facebooku a Googlu; Analýza služby Google Ads; Analýza stavu kampaní napříč online kanály; Sledování výkonnosti profilů.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.