Aktuality

Stanovisko k činnosti energetického specialisty v připadě posouzení vhodnosti mikro-energetického opatření.

Dne 9.11.2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu Společné stanovisko k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, v platném znění, na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení na OZE

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE (obnovitelné zdroje energie) po celém světě se také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto vydala směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č.

Aktuální stav vyřizování žádostí v rámci již ukončených výzev

  • 1. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 23.10.2013): administrace ukončena, proplaceno celkem 846 žádostí.
  • 4. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 24.2.2014): administrace ukončena, proplaceno celkem 879 žádostí.
  • 8. společná výzva MŽP a MSK (ukončena dne 18.9.2014): projekty realizovány, probíhá uzavírání smluv, dosud proplaceno 683 žádostí, předpoklad kompletního proplacení žádostí do konce roku 2015.

Stránky