Aktuality

Doplňková kotlíková výzva - kotle na biomasu a tepelná čerpadla

Od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 budou přijímány žádosti o dotaci do doplňkového dotačního programu Moravskoslezského kraje „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla“. Jak napovídá název dotačního programu, v rámci tohoto programu bude podporována výměna stávajících starých neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pouze za kotle na tuhá paliva – výhradně na biomasu a tepelná čerpadla.

Dotační program je rozdělen na dvě části:

Revize kotlů na tuhá paliva

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce roku 2016. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojený na radiátory (netýká se krbových kamen) projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.

Reakce MŽP na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima

Na stránkách Státního fondu životního prostředí je uveřejněna reakce Ministerstva životního prostředí na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2970/reakce-mzp-na-poplasnou-reportaz-ke-...

Změny v průběhu realizace výměny kotle v rámci Kotlíkové dotace v MSK

Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, resp. v souladu s posudkem energetického specialisty.
Nový zdroj tepla musí být zapsán na Seznamu výrobků a technologií dostupný na https://svt.sfzp.cz/ a mít, tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu.

PODPIS SMLOUVY KE KOTLÍKOVÉ DOTACI:

Po schválení žádosti radou kraje budou úspěšní žadatelé informováni (e-mailem, případně dopisem) o schválení jejich žádosti a budou kontaktováni (vzhledem k velkému počtu žadatelů to může trvat déle - cca měsíc) ohledně uzavření smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace.

Samotná realizace výměny kotle není závislá na datu podpisu smlouvy. Jakmile je žádost schválená, může žadatel bez problémů zahájit výměnu kotle.

Stanovisko k činnosti energetického specialisty v připadě posouzení vhodnosti mikro-energetického opatření.

Dne 9.11.2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu Společné stanovisko k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, v platném znění, na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Stránky