Aktuality

Reakce MŽP na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima

Na stránkách Státního fondu životního prostředí je uveřejněna reakce Ministerstva životního prostředí na poplašnou reportáž ke kotlíkovým dotacím odvysílanou 21. června ve Zprávách FTV Prima: https://www.sfzp.cz/clanek/193/2970/reakce-mzp-na-poplasnou-reportaz-ke-...

Změny v průběhu realizace výměny kotle v rámci Kotlíkové dotace v MSK

Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, resp. v souladu s posudkem energetického specialisty.
Nový zdroj tepla musí být zapsán na Seznamu výrobků a technologií dostupný na https://svt.sfzp.cz/ a mít, tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu.

PODPIS SMLOUVY KE KOTLÍKOVÉ DOTACI:

Po schválení žádosti radou kraje budou úspěšní žadatelé informováni (e-mailem, případně dopisem) o schválení jejich žádosti a budou kontaktováni (vzhledem k velkému počtu žadatelů to může trvat déle - cca měsíc) ohledně uzavření smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace.

Samotná realizace výměny kotle není závislá na datu podpisu smlouvy. Jakmile je žádost schválená, může žadatel bez problémů zahájit výměnu kotle.

Stanovisko k činnosti energetického specialisty v připadě posouzení vhodnosti mikro-energetického opatření.

Dne 9.11.2015 vydalo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu a obchodu Společné stanovisko k účasti osob s oprávněním k provádění činností energetického specialisty na základě autorizace podle § 10 zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, v platném znění, na přípravě žádostí o poskytnutí dotace v rámci Specifického cíle 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.

Profesní kvalifikace osob oprávněných instalovat zařízení na OZE

S rozmachem nových instalací zařízení využívajících OZE (obnovitelné zdroje energie) po celém světě se také začaly objevovat instalace, které byly provedeny neodborně, v rozporu s platnými předpisy, nebo ne zcela funkční. Evropská komise proto vydala směrnici 2009/28/ES na kterou zareagoval český zákon o hospodaření energií č.

Stránky